maandag 24 augustus 2020 12:43

AOV-premie Movir, Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd stijgt!

Binnenkort verhoogt Movir de premies van de Beroeps-AOV’s, Soepel&Zeker AOV’s, en de AOV’s van Nationale-Nederlanden of van Delta Lloyd. Hieronder leest u daar meer over.

De AOV-premies van Movir, Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd worden met 5% verhoogd

Movir verhoogt de premies van hun arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met 5%. Voor enkele polissen blijft de premie gelijk. Bekijk het overzicht om te zien van welke polissen de premie stijgt. In onderstaand schema lees je vanaf wanneer de premies stijgen en wanneer verzekeringnemers van ons een brief krijgen.

Polissen

Ingangsdatum verhoging

U krijgt een brief van Movir vanaf:

Nationale-Nederlanden

Per contractvervaldatum vanaf 1 november 2020

2 maanden voor de contractvervaldatum.
De eerste groep wordt op 27 augustus 2020 aangeschreven

Delta Lloyd

Per contractvervaldatum vanaf 1 november 2020

2 maanden voor de contractvervaldatum.
De eerste groep wordt op 27 augustus 2020 aangeschreven

Movir Beroeps-AOV

Per 1 januari 2021

29 september 2020

Movir Soepel&Zeker AOV

Per contractvervaldatum vanaf 1 januari 2021

2 maanden voor de contractvervaldatum.
De eerste groep wordt op 27 oktober 2020 aangeschreven

Ook relaties die een AOV bij Movir hebben aangevraagd en die het aanvraagproces nog niet hebben afgerond, krijgen bericht. Op 29 september stuurt de verzekeraar een brief naar relaties die een Beroeps-AOV hebben aangevraagd, op 27 oktober naar relaties die een Soepel&Zeker AOV hebben aangevraagd.

De korting voor beroepsorganisaties daalt

Vanaf 1 januari 2021 krijgen leden van beroepsorganisaties 5% minder korting op de premie van hun Beroeps-AOV. Dit geldt niet voor leden van de FFP, SRA en FNV ZZP. Zij blijven 5% premiekorting ontvangen.

Bent u het niet eens met de premieverhoging?

Dan heeft u het recht om de arbeidsongeschiktheidsverzekering op te zeggen. Voor een alternatief voorstel kunt u bij ons een vrijblijvende offerte aanvragen of contact met ons opnemen.

Offerte aanvragen

 • Heeft u een Beroeps-AOV van Movir met een 1-jaarscontract?
  U kunt de arbeidsongeschiktheidsverzekering per direct beëindigen.
 • Heeft u een Beroeps-AOV van Movir met een 5-jaarscontract?
  U kunt de arbeidsongeschiktheidsverzekering tot 2 maanden na het bericht, dus tot 29 november 2020 beëindigen. Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering eindigt dan per 1 januari 2021.
 • Heeft u een Soepel&Zeker AOV van Movir?
  U kunt de arbeidsongeschiktheidsverzekering per direct beëindigen.
 • Heeft u een polis van Delta Lloyd?
  U kunt de arbeidsongeschiktheidsverzekering per direct beëindigen.
 • Heeft u een polis van Nationale-Nederlanden?
  U kunt de arbeidsongeschiktheidsverzekering tot 30 dagen na de contractvervaldatum opzeggen per de contractvervaldatum. Zegt de arbeidsongeschiktheidsverzekering later op, dan eindigt deze per de dag dat de verzekeraar de opzegging heeft ontvangen.

Oorzaken premiestijging

Verlaagde rentestand

De rentestand is de afgelopen jaren gedaald en sinds 2018 zelfs sterk gedaald. Verzekeraars zetten geld opzij om uitkeringen gedurende de hele periode van arbeidsongeschiktheid te kunnen betalen. Bij het reserveren van dat bedrag houden zij rekening met de rente die zij ontvangen. Doordat de rente sterk is gedaald, moeten verzekeraars meer geld opzijzetten zodat zij altijd voldoende kunnen uitkeren.

Toename aantal arbeidsongeschiktheidsmeldingen

Daarnaast zien verzekeraars dat bij heel werkend Nederland het aantal burn-outklachten toeneemt. Ook bij Movir melden verzekerden zich steeds vaker en langer arbeidsongeschikt. Vaak als gevolg van psychische klachten, maar ook hart- en vaatziekten en kanker zijn veel voorkomende oorzaken.

Antwoorden op veelgestelde vragen:

Is de premieverhoging op alle polissen van toepassing?

Nee, van enkele verzekeringen blijft de premie gelijk, bijvoorbeeld van de Ongevallenverzekering (is geen aov), de Vangnetverzekering (premie wordt wettelijk bepaald) en AO Artsen-Verzekeringen (specifieke voorwaarden en rendement van deze portefeuille). Check het overzicht van de polissen waarvan de premie wel en niet wordt verhoogd.

Waarom worden de premies verhoogd en de kortingen verlaagd?

Door de lage rentestand moeten verzekeraars meer reserveren als iemand arbeidsongeschikt is. Het bedrag dat zij bij arbeidsongeschiktheid moeten reserveren is gelijk aan alle uitkeringen die zij moeten betalen als diegene tot het einde van de verzekering arbeidsongeschikt blijft. Daarbij houden verzekeraars rekening met de rente die zij ontvangen over dat gereserveerde bedrag. Nu die rente zo laag is, moeten verzekeraars meer geld opzijzetten. Ook de uitkeringen zijn de afgelopen periode sterk opgelopen. Steeds meer verzekerden melden zich arbeidsongeschikt. Bovendien neemt de gemiddelde duur van arbeidsongeschiktheid toe. Door de premies te verhogen en de korting voor leden van beroepsorganisaties te verlagen verwacht Movir een goede basis te leggen voor de toekomst. Een basis die nodig is om verder te kunnen uitgroeien tot een partij waarop je relaties kunnen bouwen om zeker te zijn van inkomen.

Waarom worden de premies alwéér verhoogd?

Jarenlang heeft Movir de premie gelijk kunnen houden en in veel gevallen zelfs kunnen verlagen. Per 1 januari 2019 heeft de verzekeraar voor het eerst sinds jaren de premies voor een aantal beroepsgroepen verhoogd. De premieverhoging is nu vooral het gevolg van de zeer lage rentestand. Daarnaast zien zij ook dat verzekerden meer en langer arbeidsongeschikt raken. Naast de initiatieven die zij hebben genomen en nemen, is hiervoor ook een hogere premie nodig.

Waarom voeren jullie juist nu een premieverhoging door?

De verder verlaagde rentestand en de toename van het aantal arbeidsongeschiktheidsmeldingen laten het niet toe om nog langer te wachten. Hoe langer zij wachten, hoe ingrijpender de maatregelen mogelijk worden volgens Movir.

Kan Movir de uitkeringen nog wel betalen?

Ja, voor verzekerden die arbeidsongeschikt zijn, hebben verzekeraars de bedragen gereserveerd om tot de eindleeftijd van de polis de uitkering te kunnen blijven voldoen.

Mag Movir zomaar de kortingspercentages voor leden van beroepsorganisaties verlagen?

Ja, deze wijziging is onderdeel van de premieverhoging. Door verlaging van het kortingspercentage betaalt de verzekeringnemer meer premie. In de voorwaarden van verzekering kunt u de ‘spelregels’ teruglezen wanneer de verzekeraar de premies mag wijzigen.

Mag Movir de tarieven zomaar verhogen?

Ja, zoals u in de polisvoorwaarden van de verzekering kunt lezen is het toegestaan om in bepaalde situaties de premie en voorwaarden voor verzekerden te wijzigen. Een premieverhoging kan dus niet zomaar doorgevoerd worden.

Gaan de premies volgend jaar weer omhoog?

Dat kunnen we nog niet zeggen. Verzekeraars onderzoeken ieder jaar de omstandigheden binnen de beroepsgroepen die zij verzekeren. Hierbij kijken zij onder andere naar de rentestand, maatschappelijke trends, het economische klimaat, gezondheidsaspecten en het schadeverloop. Op basis van dat onderzoek wordt door verzekeraars besloten om de premie te verhogen of te verlagen of dat zij de voorwaarden van de verzekering aanpassen. Met deze maatregelen verwachten zij een goede basis neer te leggen voor de toekomst.

Worden de zelfstandigen nu niet extra hard geraakt?

Door de verder verlaagde rentestand en de toename van het aantal arbeidsongeschiktheidsmeldingen is het niet verantwoord om nog langer te wachten. Hoe langer Movir wacht, hoe ingrijpender de maatregelen mogelijk worden.

Is de premieverhoging voor iedereen gelijk?

Voor bijna iedereen stijgt de premie met 5%. Voor enkele polissen blijft de premie gelijk, bijvoorbeeld voor de Ongevallenverzekering (verzekert geen arbeidsongeschiktheid), de Vangnetverzekering (de overheid bepaalt hiervoor de premie), AO Artsen-verzekeringen (gesloten portefeuille met eigen tarieven en voorwaarden) en de Huisartsen-AOV (onlangs geïntroduceerd). Houd er wel rekening mee dat de premie ook kan stijgen door andere oorzaken. Hierdoor kan het verschil tussen de oude en de nieuwe premie anders zijn dan 5%, zie onderstaande vraag.

Klopt de premie wel? Het verschil tussen de oude en de nieuwe premie is meer/minder dan 5%.

De premie stijgt met 5%. In sommige gevallen kan de premie ook veranderen door andere oorzaken waardoor het verschil tussen de nieuwe en oude premie groter/kleiner is dan 5%, bijvoorbeeld door:

 • de verlaging van de korting die u ontvangt omdat u lid bent van een beroepsorganisatie;
 • de aanvangskorting op de Beroeps-AOV die eindigt of minder wordt in het nieuwe verzekeringsjaar;
 • tariefsverhogingen die Movir eerder heeft doorgevoerd, maar die nog niet van toepassing waren op de polis. Dat kan bijvoorbeeld in geval van een meerjarig contract (bij NN-polissen wordt de contractvervaldatum dan nu bereikt, bij Beroeps-AOV golden nog voorwaarden 2013 of ouder en wordt de contractvervaldatum nu bereikt) of als de verzekerde (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt was;
 • de premie die afhankelijk is van uw leeftijd;
 • indexatie van het verzekerd bedrag.

Ik ben arbeidsongeschikt. Gaat zijn premie ook omhoog?

In de maand voor u contractvervaldatum prolongeert de verzekering. Daarmee maakt Movir de verzekering klaar voor het nieuwe verzekeringsjaar. Als u op dat moment (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, verhogen zij de premie nog niet. Dan doen zij pas als u weer volledig arbeidsgeschikt is per eerstvolgende contractvervaldatum. Heeft u een Beroeps-AOV met voorwaarden versie 2016 of later, dan doet Movir dat per hoofdpremievervaldatum.

Waarom leidt een lagere rente tot een hogere aov premie?

Wanneer iemand arbeidsongeschikt is, bepalen verzekeraars hoeveel zij tot het einde van de looptijd van de verzekering moeten uitkeren als u arbeidsongeschikt blijft. Dat is vaak een periode van tientallen jaren. Verzekeraars zijn verplicht dat bedrag opzij te zetten om de uitkering gedurende de hele periode van arbeidsongeschiktheid te kunnen betalen. Bij het bepalen van dat bedrag houden verzekeraars rekening met de rente die zij daarover ontvangen. Doordat de rente nu zo laag is, moeten verzekeringsmaatschappijen meer geld opzijzetten zodat ze altijd voldoende kunnen uitkeren.

Welke mogelijkheden zijn er om je te verzekeren tegen een lagere premie, zonder de dekking te verminderen?

In geval van een Beroeps-AOV kunt u kiezen voor een 5-jaarscontract. Een 5-jaarscontract levert 4,75% premievoordeel op. In oktober start de actie Geïnformeerde Verlenging en kunt u eenvoudig kiezen voor een 5-jaarscontract. Als u de premie in minder termijnen betaalt, scheelt dat ook premie. Voor een jaarbetaling betaalt u geen termijnopslag. Andere keuzes die je maakt hebben wel invloed op de dekking.

Ik heb een Beroeps-AOV met een 5-jaarscontract. Mag ik deze tussentijds omzetten naar een 1-jaarscontract?

Nee, aan het einde van de contractduur kunt u kiezen voor een nieuwe contractperiode, een 1- of een 5-jaarscontract. Met de actie Geïnformeerde Verlenging krijgt u hier bericht over.

Met welke beroepsorganisaties heeft Movir afspraken waardoor leden korting krijgen?

Met een aantal beroepsorganisaties heeft Movir afgesproken dat de leden korting op de aov-premie ontvangen. Daarnaast heeft de verzekeraar voor enkele beroepsorganisaties speciale verzekeringen ontwikkeld. Bekijk het volledige overzicht.

Waarom gaat het wel goed met AO Artsen-Verzekeringen? Die relaties ontvangen een winstuitkering over 2019!

AO Artsen-verzekering is al jaren een ‘closed-book’-portefeuille met eigen voorwaarden en tarieven. Het aantal verzekerden in deze portefeuille is klein. Hierdoor heeft een schademelding grote invloed op het resultaat. Over het algemeen zien verzekeraars een toename van het aantal arbeidsongeschiktheidsmeldingen in hun boeken. Ondanks deze trend kan Movir de AO Artsen-verzekeringen toch de winstdelingsregeling toepassen.

(Beroeps)organisaties

Movir heeft samenwerkingsverbanden en/of kortingsregelingen met de volgende beroepsorganisaties:

Voor medici:

ANT

Associatie Nederlandse Tandartsen

CPD

vereniging Collectief Praktiserende Dierenartsen

FMS

Federatie Medisch Specialisten

KNGF

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

KNMP

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

KNMT

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

KNMvD

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde

LHV

Landelijke Huisartsen Vereniging

VvO

Vereniging van Orthodontisten

 • Leden van deze beroepsorganisaties krijgen vanaf 1 januari 2021 een korting van 5% (dit was 10%), met uitzondering van de VvO.
 • Leden van de VvO krijgen een korting van 10% (dit was 15%).
 • De kortingen gelden niet voor de Ongevallenverzekering (m.u.v. de KNMT-korting).
 • Daarnaast heeft Movir een samenwerkingsverband met SBOH (werkgever van artsen in opleiding).

 

Voor zakelijk professionals:

Balieplus

Serviceorganisatie voor advocaten

FFP

Vereniging Federatie Financieel Planners

FNV ZZP

FNV Zelfstandigen

KNB

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

SRA

Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten

 • Leden van KNB, FNV ZZP en SRA krijgen vanaf 1 januari 2021 een korting van 5%. Dit was voor de KNB 10%.
 • De korting geldt niet voor de Ongevallenverzekering.
 • Voor leden van Balieplus heeft Movir een speciaal product met extra support van Team Movir. U kunt rekenen op extra mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen.
  Kijk voor meer informatie op movir.nl/balieplus.

 

Voor ondernemers:

FNV ZZP

FNV Zelfstandigen

 • Leden van FNV ZZP krijgen een korting van 5%.
 • Deze korting geldt niet voor de Ongevallenverzekering.

Meer weten over de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)? Neem dan contact op met Honig en Honig te Alkmaar en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

Laatst aangepast op maandag 24 augustus 2020 13:04