AOV Ziekenhuizen

De cao-partijen hebben Loyalis geselecteerd als dé partner en verzekeraar voor de sector ziekenhuizen. De cao-partijen hebben ervoor gekozen om de collectieve verzekering AOV Ziekenhuizen van Loyalis verplicht te stellen aan werkgevers. Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering sluit aan op de cao-regelingen en pensioenfonds PFZW. Net als VVT, nu ook voor ziekenhuizen. Zo zijn alle medewerkers bij indiensttreding automatisch verzekerd bij arbeidsongeschiktheid. De uiterste aanvraagdatum voor een offerte is op 31 december 2023.

Offerte aanvragen

Loyalis is geen onbekende partner in de zorg. Veel grote zorginstellingen, zoals universitair medische centra (UMC’s), maar ook recentelijk de VVT-sector, zijn bij Loyalis verzekerd. Bij de invulling van de verzekeringen en diensten voor de zorg houdt Loyalis rekening met hoe de zaken geregeld zijn in het pensioenfonds PFZW. Zo ontstaat er een sluitende verzekering die is toegespitst op de sector.

De aanleiding van de collectieve afspraak in de cao Ziekenhuizen was de coronapandemie, die tot veel, langdurig zieke werknemers in de zorg heeft geleid. Werkgevers zijn vanuit de cao verplicht om deel te nemen aan deze collectieve verzekering per 1 januari 2024.

Inlooprisico

Loyalis verzekert het zogeheten inlooprisico voor iedereen die tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2024 ziek is geworden. Daarmee hebben zij geregeld dat medewerkers in ziekenhuizen ook beschermd zijn tegen arbeidsongeschiktheid door Long-COVID. Een unieke propositie van Loyalis.

AOV Ziekenhuizen identiek voor iedereen

Iedere werkgever die de Cao Ziekenhuizen volgt, is verplicht om de collectieve verzekering te regelen voor alle medewerkers in loondienst. De AOV Ziekenhuizen biedt 4 dekkingen aan, waarvan er 2 optioneel zijn. Bij een offertaanvraag worden alle dekking aangeboden. Dit maakt het voor u makkelijker. U geeft bij het ondertekenen van de offerte aan of u alleen gebruik maakt van de verplichte dekkingen of meer. Dankzij de onderhandelingen met de cao-partijen, biedt de AOV Ziekenhuizen een scherpe premie en aantrekkelijke voorwaarden. Deze voorwaarden en afspraken zijn vastgelegd in een 5 jaar durende mantelovereenkomst voor de sector ziekenhuizen.

Hulp bij duurzame inzetbaarheid en inkomenszekerheid

Arbeidsongeschiktheid als gevolg van long-Covid is helaas geen uitzondering meer op de regel. Juist de zorgsector is hier extra hard door getroffen. Ook is er meer aandacht voor geldzorgen onder ziekenhuispersoneel. Maar ook zorgen over de duurzame inzetbaarheid van personeel en het behoud van fysieke en mentale fitheid. Hoe staat het nu met de vitaliteit en levenslust van de ziekenhuismedewerker? Gekoppeld aan de actuele personeelstekorten en capaciteit stemt dit niet positief. Maar elke uitdaging kent ook een kans. Hoe borgen we duurzame inzetbaarheid in de zorg?

AOV Ziekenhuizen regelen voor 1 januari 2024

U vraagt eenvoudig digitaal een offerte aan, de specialisten van Loyalis sturen u dan een offerte binnen enkele werkdagen. Kies hieronder de situatie die op u van toepassing is. U vindt op de betreffende informatiepagina meer informatie om de verzekering aan te vragen.

Welke dekkingen biedt de AOV Ziekenhuizen?

In afstemming met de cao-partijen zijn de volgende dekkingen beschikbaar binnen de mantel voor ziekenhuizen: 

1 Dekking bij 35-80% arbeidsongeschikt WGA-Hiaat (verplicht)

Met deze verplichte dekking binnen de mantel verzekert een werkgever het risico bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%) voor alle medewerkers in loondienst.

  • Loyalis vult de WIA-uitkering en het PFZW-pensioen aan tot minimaal 70% van het verzekerd inkomen.
  • Loyalis biedt een re-integratiebonus: bij Loyalis wordt blijven werken beloond.
  • Loyalis verzekert het inkomen tot de hoogte van het ongemaximeerde pensioengevend inkomen. 

2 Dekking Inlooprisico WGA-Hiaat 35-80% (verplicht)

Met deze verplichte dekking binnen de mantel is het inlooprisico meeverzekerd voor de WGA-Hiaat bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%). Loyalis biedt een inloopdekking voor medewerkers met een eerste ziekteverzuimdag vanaf 1 maart 2020 tot 1 januari 2024. Het inlooprisico is alleen verzekerd als er géén sprake is van een lopende WGA-Hiaatverzekering tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2024.

Hoe werkt de inloop WGA-Hiaat 35-80%?

Een werkgever wil het liefst alle medewerkers, dus ook een medewerker die nu al ziek en verzuimend is, zekerheid bieden met een stabiel inkomen tot AOW-leeftijd. Met de Inloopdekking WGA-Hiaat 35-80% wordt deze zekerheid geboden. Zieke medewerkers kunnen met de inloopdekking met terugwerkende kracht een uitkering aanvragen. Dit is uiteraard alleen van toepassing als er geen sprake is van een lopende WGA-Hiaat verzekering bij een andere verzekeraar. 

3 Dekking bij minder dan 35% arbeidsongeschikt (optioneel)

Met deze dekking zorgt de werkgever ervoor dat het inkomen van een medewerker bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid ook wordt aangevuld. We vinden het belangrijk om te benoemen dat wij deze dekking al sinds jaar en dag uitvoeren voor relaties in de sectoren overheid en onderwijs.

  • Een aanvulling van 70% van het inkomensverlies gedurende 3 jaar.
  • Ongemaximeerde inkomen: zoals we ook bij de WGA-Hiaat 35-80% dekking aangeven, werken we met een verzekerd inkomen op basis van het ongemaximeerde pensioengevend inkomen. Hierdoor is het volledige inkomen van alle werk nemers beschermd tegen inkomens terugval bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid.

4 Dekking bij beroepsarbeidsongeschiktheid (BAO) (optioneel)

Met deze dekking zorgt de werkgever ervoor dat het inkomen van (medisch) specialisten* is beschermd bij beroeps arbeidsongeschiktheid bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid. Deze extra dekking compenseert dan het loonverlies als de medewerker bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid niet meer in staat is om voor minstens 25% zijn huidige beroep uit te oefenen.

  • Loyalis vult het verzekerd inkomen aan op basis van het percentage beroeps arbeidsongeschiktheid. Hoe hoger dit percentage, hoe hoger de uitkering.
  • Loyalis verzekert het inkomen tot de hoogte van het ongemaximeerde pensioengevend inkomen.

*Hieronder vallen:
1) medisch specialisten en arts-assistenten in loondienst
2) niet-medisch specialisten die zijn aangesloten bij de Vereniging van Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD). 

Wat betekent dit voor uw werknemers?

Als een werknemer na 2 jaar ziekte door het UWV (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt verklaard (tussen 35-100%), dan heeft uw werknemer mogelijk recht op een WIA-uitkering van het UWV (en mogelijk een aanvulling vanuit het pensioenfonds). Ondanks deze uitkering kan het inkomen flink dalen. De WGA-Hiaatverzekering vult het loon aan tot tenminste 70% van uw loon voor eerste ziektedag. Werkt uw werknemer nog gedeeltelijk dan kan het inkomen stijgen tot boven de 90%.

Wat zijn de tarieven en ingangsdata van deze verzekering?

De premies en ingangsdata van de AOV Ziekenhuizen verschillen per dekking.

Dekking bij
Premiepercentage

< 35% arbeidsongeschikt

0,085%

35-80% arbeidsongeschikt

0,150%

Inlooprisico 35-80% arbeidsongeschikt

0,062%*

Beroepsarbeidsongeschiktheid (BAO)

0,690%

* Ingangsdatum: 1 maart 2020 t/m 1 januari 2024. Dit betreft een jaarlijkse koopsom, waarbij er in 5 jaartermijnen wordt betaald.

Wat is de grondslag voor de premie van deze verzekering?

Het ongemaximeerde pensioengevend inkomen is de grondslag voor de premie.

Wat is de hoogte van de inlooppremie en wie betaalt deze premie?

De inlooppremie bedraagt per jaar 0,062%. De werkgever betaalt in 5-jaarlijkse termijnen.

Wordt per 1 januari 2024 bij de medewerkers de inlooppremie ingehouden?

Nee, deze premie wordt betaald door alle werkgevers die vallen onder de Cao Ziekenhuizen.

Moeten medewerkers, die eerder hebben afgezien van deelname aan een (andere) collectieve WGA-Hiaatverzekering, dit nu opnieuw aangeven?

Ja, medewerkers die niet deelnemen aan de (bestaande) collectieve verzekering van hun werkgever, en hiervoor eerder een afstandsverklaring hebben ingediend, dienen nu opnieuw een afstandsverklaring in te dienen als ze niet automatisch verzekerd willen zijn per 1 januari 2024. Deze medewerkers neemt Loyalis niet mee in de premieberekening.

Is er al communicatie beschikbaar voor de medewerkers vanuit Loyalis?

Nee, nog niet. Loyalis gaat in 2024 starten om alle medewerkers van ziekenhuizen te onboarden. We zullen daarom in het voorjaar, sowieso pas na de ingangsdatum van het AOV-contract, starten met het ontwikkelen van op maat gemaakte communicatiemiddelen voor werkgevers. Centraal staat de bekende web-omgeving voor de medewerkers, waarop ze alle informatie gemakkelijk kunnen terugvinden.

Hoe werkt de BAO-dekking als u afstand wilt nemen van de WGA-Hiaat 35-80?

De dekking BAO is uitsluitend bedoeld voor de medisch specialisten. Afstand doen is mogelijk voor de Hiaat 35-80 en die geldt dan ook voor de eventuele optionele dekkingen die werkgever gekozen heeft. Dus als een medisch specialist afstand doet van de dekking WGA-Hiaat 35-80, dan doet de medisch specialist dit ook voor de dekking BAO. Het is niet mogelijk alleen de BAO af te sluiten.

Het Re-integratiebudget lijkt verdwenen, klopt dit?

Dit klopt. In de mantelverzekering AOV Ziekenhuizen is er geen sprake van een budget, maar betreft het maatwerkdienstverlening per werkgever.

Wanneer eindigt de overeenkomst voor de AOV Ziekenhuizen?

Na 5 jaar eindigt de overeenkomst. In de loop van het 5e jaar doet Loyalis een prolongatievoorstel en kan StAZ/NVZ overwegen een nieuwe marktverkenning uit te voeren.

Overstapservice

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA-Hiaat) bij een andere verzekeraar? Dan kunnen wij deze samen met u opzeggen. De dekking voor arbeidsongeschiktheid gaat in op de datum die als einddatum van de vorige verzekering doorgegeven is bij de offerteaanvraag, rekening houdend met de opzegtermijn.

Is een UBO-registratie verplicht?

Ja, dit is verplicht. U hoeft de UBO-verklaring pas te delen bij het ondertekenen van de offerte. 

Waarom is een UBO verplicht?

Verzekeraars zijn wettelijk verplicht de uiteindelijk belanghebbenden, oftewel de Ultimate Beneficial Owner (UBO), van een organisatie te identificeren. Een verzekeringsmaatschappij verwerkt de gegevens van de UBO in het kader van cliëntonderzoek, dat verzekeraars en andere financiële instellingen uitvoeren, om te voldoen aan de Customer Due Dilligence (CDD) verplichtingen die voortvloeien uit:

  • De Wft (Wet op het financieel toezicht)
  • De Wwft (Wet ter voorkoming van wiswassen en financieren van terrorisme)
  • De Sanctiewet 1977 en overige sanctieregelgeving.

Iedere uiteindelijk belanghebbende (UBO) moet sinds 27 september 2020 verplicht worden ingeschreven in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. Aan deze verplichting moest vóór 27 maart 2022 voldaan zijn. Het UBO-register van de KvK is tijdelijk dicht in verband met een uitspraak van het Europese Hof en daarom vragen wij je relaties om een UBO-verklaring in te vullen. Je kunt deze UBO-verklaring downloaden. Zonder deze verklaring een verzekeraar geen relatie met u aangaan en/of voortzetten.

* Loyalis is een betrouwbare verzekeraar. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) zien daarop toe, onder andere met een toets op onze zakelijke relaties en klanten. In een UBO-verklaring is vastgelegd wie er in het bedrijf de belanghebbende en tekenbevoegde is. Als na het accepteren van de offerte blijkt dat de UBO-check niet toereikend is, dan vervalt ons aanbod of kan de overeenkomst worden beëindigd. Het voorgaande geldt ook, als tijdens de looptijd van de overeenkomst, opnieuw een UBO-check wordt uitgevoerd.

Wanneer heeft een medewerker recht op uitkering vanuit het inlooprisico?

Het inlooprisico is collectief meeverzekerd voor iedere medewerker, waarvoor tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2024 (al dan niet tijdelijk) geen verzekering voor het arbeidsongeschiktheidsrisico elders liep. Als er een verzekering elders liep, ongeacht de invulling van de dekking, is het inlooprisico niet gedekt bij Loyalis. 

Let op!

Alleen voor de dekking bij 35-80% arbeidsongeschiktheid geldt inloop. U vindt de details in de Polisvoorwaarden AOV Ziekenhuizen 2024.

Veelgestelde vragen 

Wat houdt de WGA-Hiaat verzekering in?

Deze dekking verzekert het inkomensrisico bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA 35-80%) voor alle medewerkers in loondienst. De verzekering biedt inkomenszekerheid van minimaal 70% van het loon voor eerste ziektedag. Dit is een verplichte dekking. Medewerkers kunnen afstand nemen van deze dekking d.m.v. het ondertekenen van een afstandsverklaring. 

Wat houdt de WGA-Hiaat inloopverzekering in?

De verzekering gaat met terugwerkende kracht in. Het inkomensrisico is meeverzekerd vanaf 1 maart 2020. Alle werknemers met een eerste ziekteverzuimdag vanaf 1 maart 2020 tot 1 januari 2024 hebben een verzekerde dekking bij cao-mantelverzekering van Loyalis of indien in die periode er al een verzekering liep bij die betreffende verzekeraar. 

Welke verzekeraar biedt de collectieve mantelverzekering aan?

Loyalis is de exclusieve aanbieder van de mantelverzekering. Deze kan niet elders gesloten worden. 

Wanneer gaat de collectieve verzekering in?

De WGA-Hiaatverzekering gaat in per 1 januari 2024. 

Wanneer dient de offerte getekend te zijn?

Uiterlijk 31 december 2023 dient de offerte getekend te zijn. 

Wanneer loopt de verzekering af?

De contractduur van de WGA-Hiaat mantelverzekering is 5 jaar. Loyalis biedt voor de reguliere WGA-Hiaatverzekering een premie vaste periode van 3 jaar (de inlooppremie wijzigt niet). Voor jaar 4 en 5 geldt een ervaringstarief. Als gevolg van de risico-ontwikkelingen kan een premie aanpassing (voor de reguliere WGA-Hiaatverzekering) van toepassing zijn. Indien deze meer dan 15% bedraagt kan de verzekering worden opgezegd. 

Doen alle NVZ leden mee?

Ja, alle NVZ-leden zijn verplicht om mee te doen. 

Is de verzekering verplicht voor alle werknemers?

Alle werkgevers die vallen onder de cao-Ziekenhuizen zijn verplicht een cao-mantelverzekering af te sluiten. Voor werknemers is de deelname o.b.v. vrijwilligheid. De standaard is dat alle werknemers deelnemen tenzij de werknemer afstand doet van de verzekering door middel van een afstandsverklaring. Alle medewerkers worden bij aanvang zonder medische selectie geaccepteerd. 

Mijn organisatie heeft al een Inkomensverzekering die nog doorloopt. Hoe ga ik hiermee om?

De WGA-Hiaat verzekering bij Loyalis start op de einddatum van de lopende WGA-Hiaat verzekering. Vanaf 1 januari 2024 geldt wel de inloopdekking. 

Gaat mijn organisatie meer of minder premie betalen met deze nieuwe verzekering?

De WGA- hiaatpremie bedraagt 0,15%. Als u een lopende verzekering heeft bij Loyalis, kunt u deze omzetten per 1 januari 2024. Of uw organisatie meer of minder gaat betalen is afhankelijk van de huidige dekking en premie. 

Wat is de premie die betaald moet worden vanaf deelname en wie betaalt de premie?

De WGA-Hiaatpremie van 0,15% wordt maandelijks door de werkgever op het brutoloon ingehouden. De inlooppremie bedraagt 0,062% en wordt in 5-jaarlijkse termijnen door de werkgever betaald. 

Kan ik hulp krijgen bij het correct inregelen van de verzekering?

Ja dat kan. Gecertificeerde specialisten kunnen u hierin ontzorgen. 

Wanneer dient de verzekering volledig ingeregeld te zijn?

Uiterlijk 1 maart dient de verzekering ingeregeld te zijn. Daarbij dient helder te zijn wie er onder het inlooprisico vallen, wie er deelnemen (i.v.m. inhouding brutosalaris) en wie er niet deelnemen.

Bron: Loyalis