Au pair verzekering

Een au pair neemt u zorg voor uw dierbaarste bezit uit handen, daarom zorgt u natuurlijk ook goed voor uw au pair. De au pair verzekering biedt u de ideale verzekering tijdens het verblijf van uw au pair in Nederland. De au pair verzekering kan voor minimaal 1 en maximaal 18 maanden worden afgesloten voor au pairs tot en met 30 jaar. Als gastgezin zorgt u er met deze verzekering voor dat uw au pair gedurende het verblijf in Nederland perfect is verzekerd en tegen een zeer aantrekkelijke premie.

Bereken uw premie voor de au pair verzekering

Gaat u zelf als au pair in het buitenland werken? Kies dan voor de Globetrotter Reisverzekering

Welk soort verzekering is de au pair verzekering?

De au pair verzekering vergoedt schade voor au pairs en naar Nederland komende studenten. De au pair verzekering zorgt ervoor dat au pairs of studenten naar huis kunnen bij een ernstige gebeurtenis. De verzekering biedt ook dekking voor de au pair of student, als zij tijdens het verblijf in Nederland op vakantie gaan.

Gaat u als gastgezin op vakantie en neem u uw au pair mee? Dat is met de au pair verzekering geen probleem. De au pair verzekering biedt ook dekking als uw au pair met u meereist op vakantie. Uiteraard is uw au pair ook verzekerd als de au pair zelf op vakantie gaat binnen het dekkingsgebied (Europa of Wereld).

Wat is verzekerd met de au pair verzekering?

De au pair verzekering biedt dekking voor SOS hulpverlening, Ongevallen, Bagage, Medische kosten en Aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan andere personen. Ook vakanties buiten Nederland zijn meeverzekerd. Bijzondere sporten en Wintersport zijn tegen een extra premie mee te verzekeren.

Medisch

De medische kosten die in Nederland gemaakt moeten worden zijn verzekerd. Ook medische kosten die de au pair of student moet maken in het land van herkomst zijn verzekerd tot een maximaal bedrag. Bij tussentijdse bezoeken naar het land van herkomst zijn de medische kosten gedurende een maximaal aantal aaneengesloten dagen verzekerd.

Een vreemd land en een vreemde taal. Gelukkig kunnen au pairs die ziek zijn of een medische vraag hebben contact opnemen met de Reisarts van de verzekeraar. De reisarts beantwoordt alle medische vragen, in maar liefst 6 verschillende talen. Grote kans dat de au pair in de eigen taal wordt geholpen en dat is wel zo prettig.

Let op!

Als een au pair onder de Nederlandse Zorgverzekeringswet valt, moet de au pair volgens de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beschikken over een Nederlandse basis zorgverzekering. Bij Sociale Verzekeringsbank kunt u navragen of een au pair onder de Nederlandse Zorgverzekeringswet valt. Heeft de au pair een Nederlandse basis zorgverzekering? Dan ontvangt u korting op de premie.

Bagage

Schade, vermissing of diefstal van de bagage is verzekerd tot een maximaal bedrag. Voor de vergoeding maken verzekeraars gebruik van een afschrijvingstabel.

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

Verzekeraars verzekeren de hulpverlening of medische kosten, als de au pair een ongeval krijgt tijdens de beoefening van winterport of bijzondere sporten. Ook schade aan eigen of gehuurde sportuitrusting is verzekerd.

Ongevallen

Als de au pair een ongeval krijgt, waardoor hij of zij blijvend invalide wordt of overlijdt, dan is er recht op éénmalige uitkering.

Aansprakelijkheid

De au pair kan in Nederland aansprakelijk worden gesteld voor het toebrengen van schade. De au pair verzekering dekt dat risico. De dekking werkt altijd aanvullend op de aansprakelijkheidsverzekering van het gastgezin of de au pair.

Wat is niet verzekerd met de au pair verzekering?

Hieronder vindt u de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor u geen recht heeft op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vindt u in de polisvoorwaarden.

Pech op reis

Deze dekking kunt u op de au pair verzekering niet afsluiten.

Kortlopende annuleringsverzekering

Deze dekking kunt u op de au pair verzekering niet afsluiten.

Fraude

Verzekeringsmaatschappijen keren niet uit als het gastgezin of de au pair hun opzettelijk probeert te misleiden.

Geld en reisscheques

Diefstal, verlies of beschadiging van geld en reischeques is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Verzekeraars verwachten dat verzekerden voorzichtig met hun bagage omgaan. Daarnaast gedragen zij zich op een verantwoordelijke manier ten opzichte van de reisgenoten en andere mensen en hun eigendommen. Wordt dit niet gedaan, dan krijgt hij of zij mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Er is een eigen risico van toepassing op de dekkingen: Bagage, Medische Kosten Nederland, Medische Kosten land van herkomst en voor Aansprakelijkheid. De bedragen vindt u in de polisvoorwaarden.

Maximale vergoedingen

Voor verschillende verzekerde onderdelen van de reisverzekering gelden maximale vergoedingen. Deze vindt u in de polisvoorwaarden.

Sporten

Niet verzekerd is deelname aan wedstrijden en het beoefenen van sommige sporten (zoals gevechtssporten) van de au pair.

Medische kosten

Wordt een korting op de premie gegeven omdat er een Nederlandse basiszorgverzekering is gesloten? Dan worden alleen de kosten vergoed die niet onder de basiszorgverzekering vallen.

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis alleen verzekerd voor schade die niet gerelateerd is aan de reden van dit negatief reisadvies.

Waar ben ik gedekt?

In Nederland. Daarnaast kunt u kiezen voor dekking in Europa of Wereld, afhankelijk van het land waar de au pair vandaan komt. Als de au pair van plan is om gedurende het verblijf ook buiten Europa te reizen, kies dan voor Wereld als dekkingsgebied.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als de au pair verzekering wordt aangevraagd, moeten alle vragen eerlijk worden beantwoord. Verzekerden moeten zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Bel in geval van nood zo snel mogelijk de alarmcentrale. Doe aangifte bij de politie als er sprake is van verlies, diefstal of vermissing van bagage. De schade moet worden aangetoond. Meld de schade zo snel mogelijk bij ons. In de polisvoorwaarden staan per gebeurtenis de termijn waarbinnen de schade moet worden gemeld en de overige verplichtingen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie wordt betaald bij het afsluiten van de au pair verzekering of na ontvangst van de factuur. Betalen kan via iDEAL, automatische incasso of overschrijving. Dit is afhankelijk van hoe de au pair verzekering is afgesloten. De premie dient betaald te zijn om een schade te kunnen claimen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De au pair verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van de reis zoals vermeld op het polisblad. De dekking gaat telkens in als een verzekerde en/of bagage het land van domicilie verlaat voor een reis en eindigt bij terugkeer in het land van domicilie.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De au pair verzekering kan opgezegd worden binnen de bedenktermijn van 14 dagen. Duurt het verblijf van de au pair korter dan verwacht bij aanvraag van de au pair verzekering? Dan kan de au pair verzekering beëindigd worden. Neem hiervoor contact met ons op. Als er nog geen claim is ingediend, dan wordt de premie terug betaald over de resterende periode van de au pair verzekering als de datum van terugkeer minimaal een maand voor de einddatum ligt.

Algemene informatie au pair verzekering

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de au pair verzekering. In de offerte, de polis en in de polisvoorwaarden staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Voordelen au pair verzekering

  • Speciale verzekering voor buitenlandse au pairs, die werken en wonen in Nederland
  • Tot maximaal 18 maanden aaneengesloten verzekerd
  • Au pair verzekering af te sluiten door het Nederlandse gastgezin
Meer in deze categorie: « Adventure & Survival Verzekering