dinsdag 27 oktober 2020 10:20

Compensatie transitievergoeding, hoe werkt het?

Heeft u aan werknemers een transitievergoeding betaald na een ontslag wegens ziekte? Grote kans dat u dat geld kunt terugkrijgen via de Regeling compensatie transitievergoeding. Lees hier hoe u dit aanpakt en wat de voorwaarden zijn.

U kunt als ondernemer met personeel compensatie aanvragen bij het UWV wanneer u een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer ontslaat of heeft ontslagen. Hiervoor is de Regeling compensatie transitievergoeding in het leven geroepen. Deze compensatieregeling is gestart op 1 april 2020 en geldt met terugwerkende kracht voor transitievergoedingen die u op of na 1 juli 2015 heeft betaald.

Tip!
Vanaf 2021 kunt u ook compensatie krijgen voor betaalde transitievergoedingen na bedrijfsbeëindiging door pensioen of overlijden.

Aanleiding compensatie transitievergoeding

De overheid wil met deze nieuwe regeling een einde maken aan de zogeheten slapende dienstverbanden. Daarbij blijven werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn in dienst, zonder dat zij nog arbeid verrichten. Met een slapend dienstverband heeft u als werkgever geen loonbetalingsverplichting meer en hoeft u ook geen transitievergoeding te betalen aan uw zieke werknemer.

Waar rechters eerst nog oordeelden dat dit was toegestaan, heeft de Hoge Raad recentelijk anders beslist. De Regeling compensatie transitievergoeding is een direct gevolg van deze rechterlijke uitspraak. De regeling maakt het voor u als werkgever makkelijker om voor werknemers met een slapend dienstverband alsnog ontslag aan te vragen. U krijgt dan namelijk compensatie voor de transitievergoeding die u moet betalen, of in elk geval voor een deel hiervan.

In uitzonderlijke gevallen is een slapend dienstverband nog wel toegestaan. Bijvoorbeeld wanneer u als werkgever belang heeft bij het in stand houden van de arbeidsovereenkomst, omdat er nog reële re-integratiemogelijkheden zijn voor uw werknemer.

Voorwaarden compensatie transitievergoeding

Om in aanmerking te komen voor compensatie via de nieuwe regeling gelden de volgende voorwaarden:

 • U heeft uw werknemer ontslagen wegens langdurige ziekte
 • Uw werknemer had recht op de wettelijk voorgeschreven transitievergoeding
 • U heft de transitievergoeding daadwerkelijk aan uw werknemer betaald

U moet kunnen aantonen dat aan deze drie voorwaarden is voldaan. Zo moet u bij uw aanvraag voor compensatie de volgende documenten aan het UWV kunnen overleggen:

 • De ontslagvergunning van het UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter
 • De vaststellingsovereenkomst, als het een ontslag met wederzijds goedvinden was. Uit de vaststellingsovereenkomst moet blijken dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte
 • Gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. Bijvoorbeeld documenten die aantonen hoe hoog het bruto maandsalaris was en hoe lang het dienstverband heeft geduurd
 • Een bewijs dat de (hele) transitievergoeding is betaald, bijvoorbeeld een bankafschrift

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Vanaf 1 januari 2021 is er extra compensatie mogelijk voor betaalde transitievergoedingen. Als uw bedrijf noodgedwongen is beëindigd omdat u met pensioen ging of bent overleden, dan moet uw bedrijf ontslagen werknemers een transitievergoeding betalen. U of uw nabestaanden komen dan wel in aanmerking voor compensatie.

Deze regeling geldt alleen als u minder dan 25 werknemers in dienst had met een tijdelijk of vast contract.

Voorwaarden compensatie bij bedrijfsbeëindiging

Om in aanmerking te komen voor deze compensatie moet u voldoen aan 3 voorwaarden:

 • U ontslaat werknemers omdat uw onderneming is beëindigd vanwege pensioen of overlijden
 • Uw onderneming heeft op 1 januari in het jaar van de beëindiging minder dan 25 werknemers in dienst
 • De vergoeding was verschuldigd in een periode van zes maanden voor het ontslag, of negen maanden na het ontslag.

Let op!
Oorspronkelijk zou er ook compensatie komen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte van u als werkgever, maar deze regeling is voorlopig uitgesteld.

Compensatie transitievergoeding, hoeveel?

Als u bij het UWV aanspraak maakt op de Regeling compensatie transitievergoeding, kan dat u flink wat geld opleveren.

Zeker als u de laatste vijf jaar meerdere werknemers heeft moeten laten gaan wegens langdurig ziekteverzuim. Gemiddeld bedraagt een transitievergoeding zo’n € 13.500,00, maar dit kan oplopen tot wel € 83.000,00.

In de meeste gevallen zal de compensatie echter lager zijn dan de betaalde transitievergoeding. Het UWV gaat bij de berekening van het bedrag namelijk uit van het volgende:

 • De compensatie kan niet hoger zijn dan het jaarlijks wettelijk vastgestelde maximumbedrag voor de transitievergoeding. Behalve als het jaarsalaris van uw werknemer hoger was dan dit bedrag
 • Heeft u met uw werknemer een lagere transitievergoeding afgesproken dan in de wet staat? Dan is de compensatie niet hoger dan dit afgesproken bedrag
 • De compensatie wordt berekend tot het moment dat de loondoorbetalingsverplichting van maximaal twee jaar stopt. Dat deel van de transitievergoeding dat is opgebouwd gedurende een periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) of gedurende een slapend dienstverband wordt echter niet vergoed
 • Wettelijke rente wordt niet gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen
 • Werkgeverspremies worden niet vergoed

Berekening transitievergoeding

De berekening van de transitievergoeding is op 1 januari 2020 gewijzigd door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Het UWV kijkt daarom naar de datum waarop u gestart bent met de procedure om de arbeidsovereenkomst met uw werknemer te beëindigen. Was dit na 1 januari 2020, dan hanteert het UWV de nieuwe berekening. Was het vóór 1 januari 2020, dan geldt de oude berekening. U moet hiervoor wel bewijsstukken kunnen overleggen.

Compensatie transitievergoeding aanvragen, hoe?

Wilt u een aanvraag indienen voor compensatie van transitievergoedingen die u heeft betaald aan langdurig zieke werknemers die de afgelopen vijf jaar uit dienst zijn gegaan? Dat kan via de website van het UWV, maar niet eerder dan 1 april 2020. Vanaf die datum staat op het werkgeversportaal van het UWV het formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’. Op de website van het UVW vindt u ook een stappenplan met tips om u te helpen bij het invullen van de aanvraag.

Aanvraagtermijn

Het is van belang om de maximale aanvraagtermijn goed in de gaten te houden. Deze is namelijk niet in alle gevallen gelijk en hangt af van de datum waarop u de transitievergoeding aan uw werknemer heeft betaald.

 • Heeft u de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020? Dan kunt u de compensatie aanvragen tot en met 30 september 2020.
 • Heeft u de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020? Dan moet u de aanvraag doen binnen 6 maanden nadat u de transitievergoeding heeft betaald.

Beoordelingstermijn

Ook de duur van de beoordeling van uw aanvraag is afhankelijk van de specifieke situatie. Hiervoor kijkt het UWV naar de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte van uw (ex-)werknemer.

 • Is het opzegverbod wegens ziekte voor 1 april 2020 geëindigd? Dan moet het UWV een beslissing nemen binnen 26 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend. Bij een positief oordeel moet de compensatie uiterlijk zes weken na de beslissing aan u zijn uitbetaald.
 • Als het opzegverbod wegens ziekte op of na 1 april 2020 is geëindigd, geldt een andere termijn. In dat geval moet u uiterlijk acht weken na het indienen van uw aanvraag een beslissing van het UWV krijgen. Wordt de compensatie toegekend, dan is de betalingstermijn ook hier maximaal zes weken.

Tip!
Compensatie aanvragen kan ingewikkeld en tijdrovend zijn, zeker als u aan meerdere werknemers transitievergoedingen heeft betaald. In plaats van zelf het wiel uitvinden, kunt u de aanvraag ook uitbesteden aan een externe partij.

Voordelen compensatie transitievergoeding

De Regeling compensatie transitievergoeding kan voor zowel werkgevers als werknemers voordelig uitpakken.

 • Voordelen voor werkgevers

  Voor u als werkgever kan de nieuwe regeling betekenen dat u dit jaar een flinke financiële meevaller kan bijschrijven. Bovendien hoeft u in de toekomst niet langer te vrezen voor een opeenstapeling van extra kosten na twee jaar loondoorbetaling aan zieke werknemers.
 • Voordelen voor werknemers

  Voor langdurig zieke werknemers geldt dat zij na twee jaar ziekte eerder zullen weten waar ze aan toe zijn. Werkgevers zullen hen niet langer gegijzeld houden in slapende dienstverbanden, maar overgaan tot ontslag en uitbetaling van een transitievergoeding, wetende dat zij hiervoor compensatie krijgen.

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op dinsdag 27 oktober 2020 10:42