Advies

Advies

Honig en Honig is u van dienst met advies op het gebied van alle verzekeringen (inkomen, schade en zorg), pensioen en hypotheken.

Miljoenen werknemers vallen onder een cao. De kans is groot dat uw onderneming ook gebonden is aan een cao. Ga na of de CAO verplicht is en voorkom daarmee hoge claims van uw werknemers.

Advies nodig

Advies arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) - Als u arbeidsongeschikt wordt dan kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering u bescherming bieden voor uw inkomen. Maar welke verzekeraar heeft voor u het beste product? Honig en Honig is u graag van dienst met onafhankelijk advies, zoals een marktvergelijking op premie en polisvoorwaarden, het afwikkelen van uw aanvraag en het beheer van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Met advies over uw bedrijfsverzekeringen van Honig en Honig weet u als ondernemer of als organisatie welke risico’s u wel of niet zou moeten verzekeren. Een risicoanalyse geeft u een overzicht van de consequenties van uw bedrijfsrisico’s voor uw onderneming. De bedrijfsverzekeringen kunnen ongewenste risico’s voor u afdekken.

Advies collectief pensioen - Met onafhankelijk advies van Honig en Honig voor uw collectief pensioen krijgt u een goede collectieve pensioenregeling, die voldoet aan uw wensen en de wettelijke eisen.

Offerte aanvragen

Heeft u de WGA publiek verzekerd bij het UWV? Of wordt u eigenrisicodrager en verzekerd u de WGA privaat? Wat is voor uw bedrijf of organisatie de beste keuze: wel of niet WGA eigenrisicodrager worden? Honig en Honig kan u van dienst zijn met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.

Advies

Wilt u eigen risicodrager worden voor de WGA en ZW? Vraag Honig en Honig om advies, offerte of een marktvergelijking aan voor de WGA-ERD en ZW-ERD!

Wat kunt u doen met de Gouden Handdruk of ontslagvergoeding? Daarom advies over uw Gouden Handdruk of ontslagvergoeding.

Met hoeveel inkomen moet uw partner rondkomen als u zou overlijden? Regel een goede eigen voorziening en voorkom een inkomensgat. Hierdoor kunnen kosten worden opgevangen of het inkomen van de nabestaanden worden aangevuld.

Honig en Honig biedt u onafhankelijk advies over particuliere verzekeringen, dat is afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen. U kunt uw particuliere verzekeringen naar keuze zelf online afsluiten of met hulp van onze assurantieadviseurs tijdens een persoonlijke afspraak bij u thuis of bij ons op kantoor.

Personeel zorgt voor extra risico’s en als werkgever krijgt u te maken met verschillende verplichtingen. Bijvoorbeeld de loondoorbetaling van een werknemer bij ziekte. Maar ook de wettelijke verplichtingen zoals vanuit de Arbo-wet, de Wet Verbetering Poortwachter, de Wet Loondoorbetaling bij Ziekte en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Offerte aanvragen

In welke sector bent u ingedeeld voor de werknemersverzekeringen? Is er wel of geen CAO van toepassing? Is een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) verplicht of niet? Deze vragen spelen bij veel werkgevers. De juiste sectorindeling, een verplichte CAO en/of een verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds zijn afhankelijk van diverse factoren en kan een groot verschil maken in de werkgeverslasten. Wij kunnen u van dienst zijn met een onderzoek naar de indeling van de juiste sector en de verplichtstelling van een CAO of BPF.

Advies

Ziekteverzuim is een groot financieel risico voor werkgevers. Een werkgever is verplicht om 2 jaar lang het loon door te betalen van een zieke werknemer (minimaal 70%). Daarbovenop komen de kosten van vervanging, verzuimbegeleiding en re-integratie. Het kan voor uw bedrijf of organisatie zinvol zijn om de financiële risico’s van het ziekteverzuim af te dekken met een verzuimverzekering. Honig en Honig voor onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.

Offerte advies verzuimverzekering aanvragen

Bent u op zoek naar een inkomensverzekering of verzuimverzekering voor u als ondernemer, uw bedrijf en/of uw werknemers? U kunt gebruik maken van diverse arrangementen, branchepremies en mantels voor deze verzekeringen. Het lidmaatschap van een brancheorganisatie kan een aanzienlijk voordeel opleveren.

CAO - Om ervoor te zorgen dat u als werkgever geen onjuiste of onnodige verzekeringen afsluit controleren wij of u verplicht bent om een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) te hanteren.

Advies nodig

Heeft u een winkel? Dan is de kans groot dat uw bedrijf onder een verplichte cao valt. Lees hier welke detailhandel-cao op uw onderneming van toepassing is en welke belangrijke zaken er in zo’n cao allemaal geregeld worden.

Iedere werkgever ontvangt in het laatste kwartaal een beschikking van de Belastingdienst met daarin een aankondiging van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) die de werkgever in het volgend jaar verschuldigd zal zijn. Alle werkgevers ontvangen deze beschikking. De premie is gerelateerd aan het arbeidsongeschiktheidsrisico en/of de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die zijn verstrekt aan (ex-)werknemers.

Wat zijn nou werkelijk de financiële gevolgen na een overlijden? En welke oplossingen zijn er om het verlies van inkomen bij overlijden op te vangen? Wij geven u graag advies over de financiële gevolgen na een overlijden.

Op dit moment is de marktrente historisch laag, wat leidt tot lage pensioenuitkeringen. Iedereeen die nu met pensioen gaat en een pensioenuitkering moeten aankopen, krijgt hier mee te maken. Wat kan een pensioenknip voor u betekenen?

Laat u bij een echtscheiding bijstaan door een adviseur met financieel advies.

Financiële planning is er voor iedereen die zijn of haar financiële toekomst veilig wil stellen. Een financieel advies voor particulieren kan u zelfs een hoop kosten besparen!

Wilt u inzicht in uw financiën? Financieel Beeld geeft u inzicht in uw inkomen en vermogen bij arbeidsongeschiktheid, overlijden, pensioen of werkloosheid. Financieel Beeld is het financieel dashboard voor uw persoonlijke financiële situatie.

Financiële planning van Honig en Honig zorgt voor rust en zekerheid over uw inkomen en vermogen.

Wanneer u als werknemer arbeidsongeschikt wordt, heeft dat vaak grote gevolgen. U krijgt te maken met de Wet WIA, een forse inkomensachteruitgang en extra zorgkosten. Uiteraard zijn de gevolgen afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk om de risico’s in beeld te brengen, zodat u ziet wat er gebeurt wanneer u onverwacht geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt.

Heeft u als Nederlandse werkgever werknemers in dienst die werken en/of wonen in België of Duitsland, dan heeft de Rijksoverheid een speciale website voor u beschikbaar. Op Grensinfo.nl kunt u veel informatie vinden over de gevolgen en samenloop van wetgeving en sociale verzekeringen in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, (aanvullend)pensioen en nog veel meer.

Aanvraag offerte personeelsverzekeringen

Met de Kosten- en Subsidie Scan bespaart bijna iedere werkgever of onderneming veel geld. Het betreft een onderzoek op ruim 80 punten om vast te stellen of u de kortingsregelingen, loonkostenregelingen en subsidies goed heeft benut. Bij veel bedrijven blijken er niet benutte fiscale regelingen, kortingen en subsidies te zijn, die bij de uitvoerende instanties, zoals het UWV en de Belastingdienst, teruggehaald kunnen worden over de afgelopen 5 jaar.

Werkgevers mogen maximaal vijftig procent van de WGA-premie verhalen op het nettoloon van hun werknemers. In de meeste gevallen zullen werkgevers over dit verhaal overleg voeren met hun werknemers en hier afspraken over maken, maar zij zijn hiertoe niet verplicht. (Dit verhaalsrecht is geregeld in de Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 34 lid 2 en artikel 122b.)

Wenst u een marktvergelijking voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)? Vul hieronder uw gegevens in en vraag een uitgebreide analyse aan voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van diverse aanbieders. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en beheer van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Nieuwe werkgevers kunnen bij de start, een reorganisatie, fusie of bedrijfsoverdracht, waarbij het personeel overgaat naar een nieuwe werkgever, buiten de twee ingangsdata (1 januari en 1 juli) een verzoek voor het eigenrisicodragerschap WGA (WGA ERD) bij de fiscus indienen. Dit moet op de dag dat het werkgeverschap aanvangt.

Wilt u een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer aannemen of in dienst houden? Dan loopt u met een no-riskpolis minder financieel risico. De no-riskpolis zorgt voor een flinke compensatie van het loon dat u tijdens ziekte aan je werknemer moet doorbetalen. Als ondernemer met personeel wilt u uiteraard gebruik maken van regelingen die u financieel voordeel bieden. De no-riskpolis kan er daar een van zijn.

De kans op schade neemt sterk af als u de juiste preventieve maatregelen neemt. En als er onverhoopt toch schade ontstaat, dan is het aannemelijk dat de omvang daarvan beperkt blijft. Met preventie maakt u uw bedrijf ook veilig(er).

Goed risicobeheer is belangrijk voor uw bedrijf als het gaat om de continuïteit van uw onderneming. Bijvoorbeeld een brand, een inbraak of ziekte van uzelf of uw werknemers zijn risico’s die voor grote financiële problemen kunnen zorgen. Welke risico’s draagt u zelf en welke risico’s wilt u met een verzekering afdekken? Wij helpen u graag met een risicoanalyse van uw bedrijfsrisico’s, werkgeversrisico’s en ondernemersrisico’s.

Risicoscan - Weet u welke risico's u loopt met uw onderneming? Met de risicoscan worden uw belangrijkste bedrijfsrisico’s, ondernemersrisico’s, en werkgeversrisico’s en bestaande verzekeringen door ons adviseur geanalyseerd en beoordeeld. U krijgt zicht op de uw risico's en welke maatregelen relevant zijn voor uw bedrijf. Goed risicobeheer is belangrijk voor uw bedrijf als het gaat om de continuïteit van uw onderneming.

Risicoscan bedrijfsverzekeringen - Weet u welke risico's u loopt met uw onderneming? Met de risicoscan bedrijfsverzekeringen worden uw belangrijkste bedrijfsrisico’s, ondernemersrisico’s, en werkgeversrisico’s en bestaande verzekeringen door ons adviseur geanalyseerd en beoordeeld. U krijgt zicht op de uw risico's en welke maatregelen relevant zijn voor uw bedrijf. Goed risicobeheer is belangrijk voor uw bedrijf als het gaat om de continuïteit van uw onderneming.

 

Risicoscan voor ondernemers - Weet u welke risico's u loopt met uw onderneming? Met de risicoscan voor ondernemers worden uw belangrijkste bedrijfsrisico’s, ondernemersrisico’s, en werkgeversrisico’s en bestaande verzekeringen door ons adviseur geanalyseerd en beoordeeld. U krijgt zicht op de uw risico's en welke maatregelen relevant zijn voor uw bedrijf. Goed risicobeheer is belangrijk voor uw bedrijf als het gaat om de continuïteit van uw onderneming.

 

Sectorindeling bedrijfs- en beroepsleven Regeling Wfsv - Zodra een bedrijf of een ondernemer personeel in dienst neemt wordt men door de Belastingdienst ingedeeld in een sector. Deze indeling is gebaseerd op de bedrijfgegevens uit de database van de Kamer van Koophandel. Het is voor werkgevers dus van belang om te controleren of de inschrijving bij de Kvk juist is en of de Belastingdienst de regeling Wfsv juist heeft toegepast.

Advies

Sectorindeling UWV/Belastingdienst bedrijfs- en beroepsleven - Zodra een bedrijf of een ondernemer personeel in dienst neemt wordt men door de Belastingdienst ingedeeld in een sector. Deze indeling is gebaseerd op de bedrijfgegevens uit de database van de Kamer van Koophandel. Het is voor werkgevers dus van belang om te controleren of de inschrijving bij de Kvk juist is en of de Belastingdienst de regeling Wfsv juist heeft toegepast.

Advies sectorindeling UWV/Belastingdienst bedrijfs- en beroepsleven

Vergelijking arbeidsongeschiktheidsverzekering - Wenst u een vergelijking voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)? Vul hieronder uw gegevens in en vraag een uitgebreide analyse aan van het marktaanbod voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en beheer van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Soms is al eerder duidelijk dat een werknemer helemaal niet meer kan werken, ook niet in de toekomst. Bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of ongeval. Hij/zij kan dan vervroegd WIA aanvragen; de werknemer krijgt dan mogelijk een IVA-uitkering.

Fouten maken is menselijk, maar bij ontslag kan dit grote financiële gevolgen hebben voor de werkgever. Met deze tips is het mogelijk om 5 veelgemaakte ontslagfouten te voorkomen.

Wisselt u van baan? Dan kunt u meestal de waarde van uw pensioen overdragen aan de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Dit kan een opgebouwd ouderdomspensioen, een pensioenkapitaal of een nabestaandenpensioen zijn. Deze opgebouwde pensioenen noemen wij uw pensioenaanspraken en deze pensioenaanspraken hebben een waarde voor een eventuele overdracht.

Wanneer is een cao verplicht? - Miljoenen werknemers vallen onder een cao. De kans is groot dat uw onderneming ook gebonden is aan een cao. Ga na of de cao verplicht is en voorkom daarmee hoge claims van uw werknemers.

Advies nodig

Wat is een cao? - Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een cao geldt voor een grote groep mensen.

Zakelijke risicoscan - Weet u welke risico's u loopt met uw onderneming? Met de zakelijke risicoscan worden uw belangrijkste bedrijfsrisico’s, ondernemersrisico’s, en werkgeversrisico’s en bestaande verzekeringen door ons adviseur geanalyseerd en beoordeeld. U krijgt zicht op de uw risico's en welke maatregelen relevant zijn voor uw bedrijf. Goed risicobeheer is belangrijk voor uw bedrijf als het gaat om de continuïteit van uw onderneming.