Advies werkgevers

Advies werkgevers

Zoekt u advies over personeelsverzekeringen, zoals de verzuimverzekering, een collectief pensioen of een zorgverzekering? Honig en Honig is werkgevers graag van dienst met onafhankelijk advies.

Miljoenen werknemers vallen onder een cao. De kans is groot dat uw onderneming ook gebonden is aan een cao. Ga na of de CAO verplicht is en voorkom daarmee hoge claims van uw werknemers.

Advies nodig

Advies collectief pensioen - Met onafhankelijk advies van Honig en Honig voor uw collectief pensioen krijgt u een goede collectieve pensioenregeling, die voldoet aan uw wensen en de wettelijke eisen.

Offerte aanvragen

Heeft u de WGA publiek verzekerd bij het UWV? Of wordt u eigenrisicodrager en verzekerd u de WGA privaat? Wat is voor uw bedrijf of organisatie de beste keuze: wel of niet WGA eigenrisicodrager worden? Honig en Honig kan u van dienst zijn met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.

Advies

Wilt u eigen risicodrager worden voor de WGA en ZW? Vraag Honig en Honig om advies, offerte of een marktvergelijking aan voor de WGA-ERD en ZW-ERD!

Personeel zorgt voor extra risico’s en als werkgever krijgt u te maken met verschillende verplichtingen. Bijvoorbeeld de loondoorbetaling van een werknemer bij ziekte. Maar ook de wettelijke verplichtingen zoals vanuit de Arbo-wet, de Wet Verbetering Poortwachter, de Wet Loondoorbetaling bij Ziekte en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Offerte aanvragen

In welke sector bent u ingedeeld voor de werknemersverzekeringen? Is er wel of geen CAO van toepassing? Is een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) verplicht of niet? Deze vragen spelen bij veel werkgevers. De juiste sectorindeling, een verplichte CAO en/of een verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds zijn afhankelijk van diverse factoren en kan een groot verschil maken in de werkgeverslasten. Wij kunnen u van dienst zijn met een onderzoek naar de indeling van de juiste sector en de verplichtstelling van een CAO of BPF.

Advies

Ziekteverzuim is een groot financieel risico voor werkgevers. Een werkgever is verplicht om 2 jaar lang het loon door te betalen van een zieke werknemer (minimaal 70%). Daarbovenop komen de kosten van vervanging, verzuimbegeleiding en re-integratie. Het kan voor uw bedrijf of organisatie zinvol zijn om de financiële risico’s van het ziekteverzuim af te dekken met een verzuimverzekering. Honig en Honig voor onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.

Offerte aanvragen

Bent u op zoek naar een inkomensverzekering of verzuimverzekering voor u als ondernemer, uw bedrijf en/of uw werknemers? U kunt gebruik maken van diverse arrangementen, branchepremies en mantels voor deze verzekeringen. Het lidmaatschap van een brancheorganisatie kan een aanzienlijk voordeel opleveren.

CAO - Om ervoor te zorgen dat u als werkgever geen onjuiste of onnodige verzekeringen afsluit controleren wij of u verplicht bent om een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) te hanteren.

Advies nodig

Heeft u een winkel? Dan is de kans groot dat uw bedrijf onder een verplichte cao valt. Lees hier welke detailhandel-cao op uw onderneming van toepassing is en welke belangrijke zaken er in zo’n cao allemaal geregeld worden.

Iedere werkgever ontvangt in het laatste kwartaal een beschikking van de Belastingdienst met daarin een aankondiging van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) die de werkgever in het volgend jaar verschuldigd zal zijn. Alle werkgevers ontvangen deze beschikking. De premie is gerelateerd aan het arbeidsongeschiktheidsrisico en/of de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die zijn verstrekt aan (ex-)werknemers. 

Heeft u als Nederlandse werkgever werknemers in dienst die werken en/of wonen in België of Duitsland, dan heeft de Rijksoverheid een speciale website voor u beschikbaar. Op Grensinfo.nlGrensinfo.nl kunt u veel informatie vinden over de gevolgen en samenloop van wetgeving en sociale verzekeringen in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, (aanvullend)pensioen en nog veel meer.

Aanvraag offerte personeelsverzekeringen

Met de Kosten- en Subsidie Scan bespaart bijna iedere werkgever of onderneming veel geld. Het betreft een onderzoek op ruim 80 punten om vast te stellen of u de kortingsregelingen, loonkostenregelingen en subsidies goed heeft benut. Bij veel bedrijven blijken er niet benutte fiscale regelingen, kortingen en subsidies te zijn, die bij de uitvoerende instanties, zoals het UWV en de Belastingdienst, teruggehaald kunnen worden over de afgelopen 5 jaar.

Werkgevers mogen maximaal vijftig procent van de WGA-premie verhalen op het nettoloon van hun werknemers. In de meeste gevallen zullen werkgevers over dit verhaal overleg voeren met hun werknemers en hier afspraken over maken, maar zij zijn hiertoe niet verplicht. (Dit verhaalsrecht is geregeld in de Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 34 lid 2 en artikel 122b.)

Nieuwe werkgevers kunnen bij de start, een reorganisatie, fusie of bedrijfsoverdracht, waarbij het personeel overgaat naar een nieuwe werkgever, buiten de twee ingangsdata (1 januari en 1 juli) een verzoek voor het eigenrisicodragerschap WGA (WGA ERD) bij de fiscus indienen. Dit moet op de dag dat het werkgeverschap aanvangt.

Wilt u een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer aannemen of in dienst houden? Dan loopt u met een no-riskpolis minder financieel risico. De no-riskpolis zorgt voor een flinke compensatie van het loon dat u tijdens ziekte aan je werknemer moet doorbetalen. Als ondernemer met personeel wilt u uiteraard gebruik maken van regelingen die u financieel voordeel bieden. De no-riskpolis kan er daar een van zijn.

Sectorindeling bedrijfs- en beroepsleven Regeling Wfsv - Zodra een bedrijf of een ondernemer personeel in dienst neemt wordt men door de Belastingdienst ingedeeld in een sector. Deze indeling is gebaseerd op de bedrijfgegevens uit de database van de Kamer van Koophandel. Het is voor werkgevers dus van belang om te controleren of de inschrijving bij de Kvk juist is en of de Belastingdienst de regeling Wfsv juist heeft toegepast.

Advies

Sectorindeling UWV/Belastingdienst bedrijfs- en beroepsleven - Zodra een bedrijf of een ondernemer personeel in dienst neemt wordt men door de Belastingdienst ingedeeld in een sector. Deze indeling is gebaseerd op de bedrijfgegevens uit de database van de Kamer van Koophandel. Het is voor werkgevers dus van belang om te controleren of de inschrijving bij de Kvk juist is en of de Belastingdienst de regeling Wfsv juist heeft toegepast.

Advies sectorindeling UWV/Belastingdienst bedrijfs- en beroepsleven

Soms is al eerder duidelijk dat een werknemer helemaal niet meer kan werken, ook niet in de toekomst. Bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of ongeval. Hij/zij kan dan vervroegd WIA aanvragenvervroegd WIA aanvragen; de werknemer krijgt dan mogelijk een IVA-uitkering.

Fouten maken is menselijk, maar bij ontslag kan dit grote financiële gevolgen hebben voor de werkgever. Met deze tips is het mogelijk om 5 veelgemaakte ontslagfouten te voorkomen.

Wanneer is een cao verplicht? - Miljoenen werknemers vallen onder een cao. De kans is groot dat uw onderneming ook gebonden is aan een cao. Ga na of de cao verplicht is en voorkom daarmee hoge claims van uw werknemers.

Advies nodig