E-mail disclaimer

Op onze e-mail berichten geldt een disclaimer, welke u hieronder aantreft.

Disclaimer
Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Aan de inhoud van dit bericht kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Honig en Honigis de handelsnaam van Honig en Honig BV, statutair gevestigd te Sint Pancras en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 37093327. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn van de algemene voorwaarden en het dienstverleningsdocument van toepassing zoals weergegeven op onze website. In onze algemene voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.
 
This communication contains confidential information and is intended only for use by the addressee. If you are not the intended recipient of this communication, please inform us immediately and destroy this communication. Third parties cannot derive rights from this communication. Honig en Honig is the trade name of Honig en Honig BV, having its registered offices in Sint Pancras and registered with the trade register under no. 37093327. All our services and other work are subject to the general conditions and the services document, which are mentioned on our website. Our general conditions contain a limitation of liability.