vrijdag 11 september 2020 13:24

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2021 (WGA en ZW-Flex) bekend

Het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2021 is op 1 september 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. De premies WGA en ZW-Flex voor de Werkhervattingskas zijn gedifferentieerde werkgeverspremie, individueel voor grote en middelgrote werkgevers en sectoraal voor kleine werkgevers. De Belastingdienst stuurt voor het einde van het jaar een beschikking aan alle middelgrote en grote werkgevers met daarin de hoogte en opbouw van de premies van de Werkhervattingskas. Kleine werkgevers krijgen een beschikking toegezonden met de relevante sectorale premies. De premies en parameters die aan de vaststelling voor 2021 ten grondslag liggen, zijn op 1 september 2020 door UWV gepubliceerd in de Staatscourant.

Gemiddeld percentage WGA en ZW-Flex

UWV stelt ten behoeve van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) voor alle takken van bedrijf en beroep een gelijk gemiddeld percentage vast. De gedifferentieerde premie Whk is opgebouwd uit twee premiecomponenten:

 • WGA voor alle dienstbetrekkingen (WGA)
 • ZW voor flexibele dienstbetrekkingen (ZW).

Voor deze twee premiecomponenten wordt voor elk premiecomponent afzonderlijk een gemiddeld percentage vastgesteld. In het Besluit Wfsv zijn regels gesteld over de wijze waarop de gemiddelde percentages worden vastgesteld.

Ook zijn daarin regels gesteld over de wijze waarop de opslagen of kortingen worden berekend en regels over de percentages die maximaal aan een werkgever in rekening mogen worden gebracht en die minimaal in rekening moeten worden gebracht. Op grond van het Besluit Wfsv stelt UWV een aantal parameters vast die dienen als basis voor de vaststelling van de individuele premie WGA en de individuele premie ZW. De parameters gelden voor de premie verschuldigd over het premieplichtige loon in het jaar 2021.

Gemiddelde premieplichtige loon

Het gemiddelde premieplichtige loon (€ 34.600) dient als basis voor het onderscheid tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers:

 • Kleine werkgever
  is de werkgever te wiens laste in het tweede kalenderjaar (2019) dat aan het premiejaar (2021) vooraf is gegaan, een premieplichtig loon is gekomen dat gelijk is aan of minder bedraagt dan 10 maal het gemiddelde premieplichtige loon (€ 346.000);
 • Middelgrote werkgever
  is de werkgever te wiens laste in dat jaar een premieplichtig loon is gekomen dat meer bedraagt dan 10 maal en gelijk is aan of minder bedraagt dan 100 maal het gemiddelde premieplichtige loon (€ 3.460.000);
 • Grote werkgever
  is de werkgever te wiens laste in dat jaar een premieplichtig loon is gekomen dat meer bedraagt dan 100 maal het gemiddelde premieplichtige loon.

Premie WGA

Voor de premiecomponent WGA voor alle takken van bedrijf en beroep worden de volgende premies en parameters vastgesteld:

Gemiddelde percentage

0,78%

Maximumpremie werkgevers

3,12%

Minimumpremie werkgevers

0,19%

Gemiddelde werkgeversrisicopercentage

0,52%

Correctiefactor werkgeversrisico

1,12

Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever1 jaar bekend

2 jaar bekend

3 jaar bekend

4 jaar bekend

5,00

2,50

1,66

1,25

Sectorale premies

Bijlage

Premie ZW

Voor de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas over het jaar 2021 worden voor de premiecomponent ZW voor alle takken van bedrijf en beroep de volgende premies en parameters vastgesteld:

Gemiddelde percentage

0,58%

Maximumpremie werkgevers

2,32%

Minimumpremie werkgevers

0,14%

Gemiddelde werkgeversrisicopercentage

0,35%

Correctiefactor werkgeversrisico

1,24

Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever1 jaar bekend

2 jaar bekend

3 jaar bekend

4 jaar bekend

2,00

1,00

1,00

1,00

Sectorale premies

Bijlage

Voor werkgevers in sector 52 Uitzendbedrijven geldt een afwijkende maximumpremie van 9,31%.

Sectorale premies WGA en ZW-Flex

Per premiecomponent wordt per sector een premie berekend door de verwachte lasten minus de niet-premiebaten in de sector van kleine en middelgrote werkgevers in het premiejaar (2021) te delen door de verwachte premieplichtige loonsom van de kleine en middelgrote werkgevers in de sector in dat jaar. Van middelgrote werkgevers wordt slechts een deel van de verwachte aan hen toe te rekenen lasten lasten minus niet-premiebaten en loonsom gebruikt in deze berekening. Het resterende deel wordt gebruikt bij de berekening van het gemiddelde percentage. De sectorale premies staan in de bijlage van het besluit.

Tabel sectorale premies WGA en ZW-Flex 2020

SECTOR

WGA % 2020

ZW-Flex % 2020

1

Agrarisch bedrijf

0,62

0,27

2

Tabakverwerkende industrie

0,82

0,44

3

Bouwbedrijf

0,82

0,31

4

Baggerbedrijf

1,24

0,39

5

Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie

0,78

0,44

6

Timmerindustrie

0,61

0,25

7

Meubel- en orgelbouwindustrie

0,63

0,43

8

Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie

0,45

0,22

9

Grafische industrie

0,84

0,40

10

Metaalindustrie

0,80

0,33

11

Elektrotechnische industrie

0,51

0,17

12

Metaal-en technische bedrijfstakken

0,76

0,35

13

Bakkerijen

1,03

0,46

14

Suikerverwerkende industrie

1,14

0,17

15

Slagersbedrijven

1,11

0,52

16

Slagers overig

1,37

0,66

17

Detailhandel en ambachten

0,86

0,52

18

Reiniging

2,20

0,96

19

Grootwinkelbedrijf

1,30

0,61

20

Havenbedrijven

0,64

0,40

21

Havenclassificeerders

1,79

0,35

22

Binnenscheepvaart

0,59

0,53

23

Visserij

0,98

0,25

24

Koopvaardij

0,34

0,27

25

Vervoer KLM

0,74

0,55

26

Vervoer NS

0,77

0,58

27

Vervoer posterijen

0,78

0,86

28

Taxivervoer

2,36

1,21

29

Openbaar Vervoer

0,90

0,59

30

Besloten busvervoer

1,06

0,87

31

Overig personenvervoer te land en in de lucht

0,44

0,27

32

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

0,70

0,58

33

Horeca algemeen

0,65

0,66

34

Horeca catering

1,55

0,98

35

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

0,79

0,49

38

Banken

1,12

0,16

39

Verzekeringswezen

0,65

0,13

40

Uitgeverij

0,71

0,37

41

Groothandel I

0,59

0,34

42

Groothandel II

0,67

0,40

43

Zakelijke Dienstverlening I

0,59

0,23

44

Zakelijke Dienstverlening II

0,37

0,34

45

Zakelijke Dienstverlening III

0,54

0,37

46

Zuivelindustrie

0,98

0,44

47

Textielindustrie

0,78

0,27

48

Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

1,43

0,44

49

Chemische industrie

1,01

0,44

50

Voedingsindustrie

1,01

0,43

51

Algemene industrie

0,86

0,50

52

Uitzendbedrijven

1,62

5,32

53

Bewakingsondernemingen

1,22

0,81

54

Culturele instellingen

0,71

0,44

55

Overige takken van bedrijf en beroep

0,95

0,53

56

Schildersbedrijf

1,41

0,31

57

Stukadoorsbedrijf

1,13

0,51

58

Dakdekkersbedrijf

1,41

0,66

59

Mortelbedrijf

0,87

0,46

60

Steenhouwersbedrijf

1,13

0,51

61

Overheid, onderwijs en wetenschappen

1,04

0,16

62

Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht

1,18

0,18

63

Overheid, defensie

1,15

0,18

64

Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen

1,56

0,18

65

Overheid, openbare nutsbedrijven

1,10

0,21

66

Overheid, overige instellingen

1,43

0,16

67

Werk en (re)Integratie

3,47

1,40

68

Railbouw

0,86

0,31

69

Telecommunicatie

0,63

0,36

Bron: UWV

Laatst aangepast op vrijdag 11 september 2020 13:31