Individuele WIA Werknemersverzekering

Individuele WIA Werknemersverzekering - Wie arbeidsongeschikt wordt, krijgt slechts een beperkte WIA uitkering. Heeft uw werkgever geen aanvullende WIA verzekering om de inkomensterugval voor u op te vangen? De individuele WIA werknemersverzekering zorgt voor een aanvulling op de wettelijke WIA uitkeringen.

Offerte Individuele WIA Werknemersverzekering aanvragen

Offerte Individuele WIA Werknemersverzekering aanvragen

Voor wie is de Individuele WIA Werknemersverzekering?

De Individuele WIA Werknemersverzekering is bestemd voor u:

 • als uw werkgever geen aanvullende WIA-verzekeringen voor alle werknemers heeft afgesloten
 • als u een directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent die onder de werknemersverzekeringen valt
 • als u meer dan het maximum WIA-jaarloon verdient. Want het UWV keert niet uit voor een inkomen boven dit bedrag
 • als u minder dan het maximum WIA-jaarloon verdient, maar uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid graag tot 80% van uw laatstverdiende loon wilt aanvullen.

Hoe zit de Individuele WIA Werknemersverzekering in elkaar?

Extra inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Heeft uw baas geen aanvullende inkomensverzekering voor u geregeld als u arbeidsongeschikt wordt? Dan krijgt u bij langdurige arbeidsongeschiktheid veel minder inkomen dan ugewend was. U kunt u daarvoor extra verzekeren. Zo zorgt u ervoor dat als u arbeidsongeschikt raakt, u er niet enorm op achteruit gaat. Dit kunt u verwachten van de Individuele WIA Werknemersverzekering:

 • Als u voor deze dekking kiest, krijgt u na uw 1e ziektejaar een extra aanvulling van 10% op de loondoorbetaling van uw werkgever
 • Na uw 2e ziektejaar krijgt u een aanvulling op uw WIA-uitkering tot maximaal 80% van uw inkomen.
 • Bent u nergens anders verzekerd voor het WGA-gat? Dan krijgt u een aanvulling om het WGA-gat te dichten. U krijgt dan een aanvulling op uw vervolguitkering tot 70% van uw laatst verdiende loon. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan het maximale WIA-dagloon.

Stel uw Individuele WIA Werknemersverzekering op maat samen!

Raakt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u maandelijks een bedrag uitgekeerd

Samen met onze adviseur stelt u de ideale dekking van uw Individuele WIA Werknemersverzekering samen.

Hoe hoog moet uw verzekerde bedrag zijn?

Het verzekerde bedrag is het inkomen dat u wilt verzekeren. U kunt tot 80% van uw laatstverdiende loon verzekeren. Daarbij geldt:

 • Hoe hoger uw verzekerde bedrag, hoe hoger uw premie
 • Daalt uw loon? Dan mag u het verzekerde bedrag altijd verlagen. Uw premie daalt dan ook.
 • Stijgt uw loon? Dan mag u het verzekerd bedrag tot 15% per jaar verhogen zonder medische vragen te beantwoorden. U mag het verzekerde bedrag niet verhogen als de u langer dan een jaar arbeidsongeschikt bent. Bent u wel arbeidsongeschikt, maar duurt deze arbeidsongeschiktheid nog geen jaar? Dan mag u het verzekerde bedrag alleen verhogen voor zover uw salaris verhoogd is door CAO-bepalingen
 • Stijgt uw salaris boven het maximum loon van de WIA uit? Dan wordt uw verzekering omgezet naar maatschappijbeoordeling. De verzekeraar bepaalt dan in overleg hoeveel arbeidsongeschikt u bent. Afhankelijk daarvan wordt de hoogte van uw uitkering bepaald
 • Verhoogt u het verzekerde bedrag? Dan stijgt dus ook uw premie

Tot welke leeftijd wilt u verzekerd zijn?

Op welke leeftijd wilt u niet meer verzekerd zijn? Deze leeftijd, noemen wij de eindleeftijd. Hoe lager uw eindleeftijd, hoe minder premie uw betaalt:

 • Standaard bent u verzekerd tot een eindleeftijd van 67 jaar. Maar heeft u een fysiek zwaarder beroep zoals metselaar, kapper of chauffeur? Dan is de maximale eindleeftijd 55 of 60 jaar. Onze adviseur kan u precies vertellen welke eindleeftijd bij uw beroep hoort
 • U mag altijd voor een lagere eindleeftijd kiezen

Stijgt uw uitkering?

U kunt ervoor kiezen om uw uitkering te laten meestijgen met de lonen in Nederland. Dit heet indexeren. Kiest u hiervoor en krijgt u een uitkering? Dan wordt het verzekerde bedrag geindexeerd. Dat gebeurt jaarlijks vanaf het moment dat u een uitkering krijgt, totdat uw uitkering stopt. Zo wordt het verzekerde bedrag verhoogt:

 • Jaarlijks met een vooraf afgesproken percentage
 • Of jaarlijks met de gemiddelde stijging van de lonen in Nederland, met een maximum van 4%
 • En krijgt u een uitkering voor het WGA-gat? Dan stijgt uw uitkering mee met hetzelfde percentage waarmee UWV uw WIA-vervolguitkering verhoogt.

Wat vergoedt uw Individuele WIA Werknemersverzekering wel en niet?

Het moment dat u de uitkering bij arbeidsongeschiktheid ontvangt

U ontvangt een uitkering na een wachttijd van 1 jaar én als u op dat moment 25% of 35% of meer arbeidsongeschikt bent. Een bedrijfsarts of de arts van UWV stelt uw arbeidsongeschiktheidspercentage vast. U krijgt geen uitkering als u op dat moment werkloos bent.

De hoogte van uw uitkering die u ontvangt

Verdient u meer dan het maximum WIA jaarloon? Dan krijgt u vanaf 25% arbeidsongeschiktheid een uitkering. De hoogte van uw uitkering hangt samen met u mate van arbeidsongeschiktheid:

Arbeidsongeschiktheid

Uw uitkering

0–25%

0%

25% tot 35%

30%

35% tot 45%

40%

45% tot 55%

50%

55% tot 65%

60%

65% tot 80%

72,5%

80% of meer

100%

Verdient u minder dan het maximum WIA jaarloon? Dan krijgt u vanaf 35% arbeidsongeschiktheid een uitkering. De hoogte van uw uitkering hangt samen met uwmate van arbeidsongeschiktheid:

Arbeidsongeschiktheid

Uw uitkering

0–35%

0%

35% tot 45%

40%

45% tot 55%

50%

55% tot 65%

60%

65% tot 80%

72,5%

80% of meer

100%

 

Wanneer stopt uw uitkering

De uitkering vanuit uw Individuele WIA Werknemersverzekering stopt:

 • De aanvulling op uw loondoorbetaling stopt waarop u geen recht meer heeft op loondoorbetaling
 • De WGA-gat uitkering stopt op de dag waarop u geen recht meer heeft op een WGA-vervolguitkering
 • Op de door u gekozen eindleeftijd
 • Of zodra u minder dan 25% arbeidsongeschikt bent als u meer dan het maximum WIA jaarloon heeft verzekerd
 • Of zodra u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent als u minder dan het maximum WIA jaarloon heeft verzekerd
 • Of als u overlijdt
 • Als u fraudeert
 • Als u de verplichtingen vanuit de verzekering niet nakomt

De uitkering die uw nabestaanden ontvangen als u overlijdt

Uw nabestaanden krijgen geen uitkering als u overlijdt. Maar overlijdt u terwijl u een uitkering omdat u arbeidsongeschikt was? Dan ontvangen uw nabestaanden nog 1 uitkering na uw overlijden. Deze laatste uitkering is gelijk aan het bedrag van de uitkering op het moment van overlijden berekend over een periode van 3 maanden.

In deze gevallen bent u niet verzekerd

 • Als uarbeidsongeschikt wordt door een kwaal, klacht of ziekte die we hebben uitgesloten op basis van uw medische verleden
 • Als u de arbeidsongeschiktheid opzettelijk hebt veroorzaakt
 • Als u arbeidsongeschikt wordt door gebruik van alcohol of drugs
 • Als u arbeidsongeschikt wordt door gebruik van geneesmiddelen en uzichdaarbij niet heeft gehouden aan het voorschrift van de arts
 • Als u arbeidsongeschikt raakt door opzet, roekeloosheid en een ernstige mate van schuld
 • Als u arbeidsongeschikt raakt tijdens een misdrijf gepleegd door u of als uin de gevangenis zit
 • Als u arbeidsongeschikt raakt door zaken als oorlogen, opstanden, oproer of een kernramp
 • Als u fraudeert

Wilt u precies weten hoe het zit? Wij sturen u graag de polisvoorwaarden of neem contact op met onze adviseur.

Is de Individuele WIA Werknemersverzekering geschikt voor u?

 • Als u bij een baas in loondienst werkt die geen aanvullende verzekering heeft voor arbeidsongeschikte medewerkers.
 • Als u bij arbeidsongeschiktheid niet te maken wilt krijgen met een armoedeval.
 • Als u uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid graag tot 80% van u laatstverdiende loon wilt aanvullen.

Niet noodzakelijk?

Als uw werkgever al een goede verzekering heeft die uitkeert als u arbeidsongeschikt wordt, maar welke dekking biedt de collectieve WIA-Excedentverzekering? Vraag dit dus na.

Is de Individuele WIA Werknemersverzekering iets voor u?

Geschikt

Niet geschikt

Als u bij een baas in loondienst werkt die geen aanvullende verzekering heeft voor arbeidsongeschikte medewerkers

Als uw werkgever al een goede verzekering heeft die je uitkering aanvult als u arbeidsongeschikt raakt

Als u meer dan het maximum WIA-jaarloon verdient

Als u zelfstandig ondernemer bent. Kies dan kiest voor een AOV

Als u uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid graag tot 80% van uw laatstverdiende loon wilt aanvullen

Als u een directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent die onder de werknemersverzekeringen valt

Als uw gezin afhankelijk is van uw inkomen

Als u bij een baas in loondienst werkt die geen aanvullende verzekering heeft voor arbeidsongeschikte medewerkers

Als u bij arbeidsongeschiktheid niet te maken wilt krijgen met een inkomstenterugval

 

De Individuele WIA Werknemersverzekering: vooral voor werknemers met een werkgever die (nog) niet alles voor ze heeft geregeld!

In dit soort gevallen kiezen werknemers voor een Individuele WIA Werknemersverzekering:

 • U bent de eerste medewerker die uw werkgever in dienst neemt. Uw werkgever geeft eerlijk aan dat hij u voorlopig nog niet de beste arbeidsvoorwaarden kan bieden, zoals een inkomensaanvulling bij langdurige arbeidsongeschiktheid. U regelt daarom zelf een Individuele WIA Werknemersverzekering. Elk jaar trekt u de premie af van uw inkomstenbelasting.
 • U werkt al jaren voor een baas die geen aanvullende verzekeringen heeft geregeld voor zijn personeel. Als u of uw collega’s arbeidsongeschikt raken, hoeven ze dus niet te rekenen op een aanvulling op het inkomen. Nu u vader bent geworden van een dochtertje, wil u toch iets meer zekerheid voor uw gezin. U sluit een Individuele WIA Werknemersverzekering af.
 • U bent directeur grootaandeelhouder (DGA). Vanwege fiscale redenen treedt u in dienst van een werkmaatschappij. Daardoor valt u voortaan onder de werknemersverzekeringen. U moet uw AOV voor ondernemers dus opzeggen. En omdat u er bij arbeidsongeschiktheid niet enorm op achteruit wil gaan, sluit u een Individuele WIA Werknemersverzekering af.

Wat kost een Individuele WIA Werknemersverzekering?

De keuzes die u maakt bij de samenstelling van uw Individuele WIA Werknemersverzekering, hebben invloed op uw premie. Hoe meer u verzekert, hoe hoger uw premie. En andersom. Ga dus altijd goed na of de dekking van uw Individuele WIA Werknemersverzekering past bij wat u nodig hebt. Daarnaast berekenen wij uw premie op basis van:

 • Uw leeftijd
 • Uw beroep en je werkzaamheden

Hoeveel premie betaalt u voor uw Individuele WIA Werknemersverzekering?

Onze verzekeringsadviseur berekent graag uw persoonlijke premie voor u uit. Uw premie is fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat uw geen belasting betaalt over de premie van uw Individuele WIA Werknemersverzekering. Op de uitkering wordt wel loonbelasting ingehouden.

Hoe sluit u de Individuele WIA Werknemersverzekering af?

Een Individuele WIA Werknemersverzekering sluit u af bij onze onafhankelijk verzekeringsadviseur. Die kan veel beter inschatten wat goed werkt voor u. Zo weet u tenminste zeker dat precies verzekerd is wat nodig is. Niets meer, niets minder. Bovendien kan onze adviseur veel administratieve zaken uit handen nemen. Zo kun u zich beter concentreren op uw werk.

Waar moet u rekening mee houden bij het aanvragen?

 • Bij aanvraag van de Individuele WIA Werknemersverzekering vult u een gezondheidsverklaring in.
 • Elk jaar vragen wij u om aan ons door te geven of uw beroep gewijzigd is, uw werkzaamheden zijn veranderd of uw salaris is gewijzigd. Is dat het geval? Geef dit dan aan ons door per mail of brief.
 • Vertrekt u voor maximaal 60 dagen naar het buitenland? Dan loopt uw Individuele WIA Werknemersverzekering door als u gewoon in loondienst blijft en uw werkgever de premies voor de werknemersverzekeringen blijft afdragen.
  Blijft u langer dan 60 dagen in het buitenland? Geef dit dan uiterlijk 30 dagen voor uw vertrek aan ons door. Dan bekijken we of we uw verzekering kunnen laten doorlopen. Dit is afhankelijk van waar u naar toe gaat en wat u gaat doen.
 • Heeft u tijdelijk geen werk? Geef dit dan binnen 30 dagen aan ons door. U kunt uw Individuele WIA Werknemersverzekering dan maximaal 1 jaar stopzetten. Tijdens dit jaar betaalt u 15% van uw premie. U bent dan niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid die ontstaat in deze periode. Het voordeel is wel dat u bij de herstart van uw Individuele WIA Werknemersverzekering niet weer opnieuw een verzekering hoeft aan te vragen en daarbij een gezondheidsverklaring hoeft in te vullen.

Voordelen Individuele WIA Werknemersverzekering

 • Regel een extra uitkering voor uzelf als u arbeidsongeschikt raakt
 • Al een uitkering mogelijk vanaf 25% arbeidsongeschiktheid
 • Uw premie is aftrekbaar van de belasting

Meer weten over de Individuele WIA Werknemersverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte voor de Individuele WIA Werknemersverzekering. Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Onze adviseur inkomensverzekeringen is u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.