maandag 23 maart 2020 12:24

Loondoorbetaling bij werktijdverkorting

Minister Koolmees heeft vorige week een pakket aan maatregelen aangekondigd die ondernemingen moet helpen om zo goed mogelijk door de corona-crisis heen te komen. Een voor veel werkgevers belangrijke maatregel is de NOW-regeling die werknemers een uitkering verstrekt. Moet de werkgever die uitkering aanvullen?

Als er gewerkt wordt, betaalt een werkgever normaal gesproken loon. Als er niet gewerkt wordt dan moet een werkgever meestal ook loon betalen. Op grond van art. 7:628 BW is de werkgever namelijk verplicht het overeengekomen loon te voldoen, tenzij het niet verrichten van de arbeid voor rekening van de werknemer behoort te komen. Per 1 januari 2020 is er echter een nieuw lid 9 aan art. 7:628 BW toegevoegd. In dat lid staat dat de Minister van SZ&W kan bepalen dat een werkgever geen loon hoeft te betalen als er niet gewerkt wordt vanwege buitengewone omstandigheden. Dat geldt bijvoorbeeld bij werktijdverkorting als gevolg van onwerkbaar weer, maar ook voor andere door de minister te bepalen omstandigheden. De werknemers hebben dan recht op een WW-uitkering die een werkgever in beginsel niet hoeft aan te vullen, tenzij in een cao anders is bepaald. Nu werkgevers de werktijdverkorting van de minister mogen toepassen is het dus te begrijpen dat er verwarring is over het doorbetalen van loon.

Het niet hoeven door te betalen geldt dus bij de regeling onwerkbaar weer. We hebben met het Corona-virus echter te maken met een nieuwe regeling: de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze regeling is nog niet gepubliceerd maar één van de kenmerken is duidelijk door SZW verwoord; de werknemers ontvangen volledige loondoorbetaling van hun werkgever. De officiële tekst van de NOW-regeling is nog niet bekend maar vanuit de informatie van de minister kunnen we de volgende kenmerken ervan opmaken:

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor NOW

  • De werkgever verwacht minstens 20 procent omzetverlies vanaf 1 maart 2020.
  • De werkgever mag geen ontslag op bedrijfseconomische gronden aanvragen tijdens de tegemoetkomingsperiode.
  • De werknemers ontvangen de volledige loondoorbetaling van de werkgever.

Omvang NOW

  • De tegemoetkoming wordt verstrekt voor 3 maanden en kan eventueel met drie maanden worden verlengd.
  • Bij 100 procent omzetverlies bedraagt de tegemoetkoming maximaal 90 procent van de loonsom.
  • Bij 50 procent omzetverlies bedraagt de tegemoetkoming 45 procent van de loonsom.
  • Bij 25 procent omzetverlies bedraagt de tegemoetkoming 22,5 procent van de loonsom.
  • Na de aanvraag betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de verwachte tegemoetkoming.
  • De tegemoetkoming geldt voor alle werknemers, zowel vast als flex en dus ook voor oproep- en uitzendkrachten.

Werkgevers dienen de aanvraag in bij UWV. Zo snel mogelijk wordt bekend gemaakt op welke manier die aanvraag moet gebeuren. Als er een tegemoetkoming wordt verstrekt dan gaat deze niet ten koste van de WW-rechten van de werknemers.

Zodra we meer weten over de regeling kan ook worden vastgesteld wat de impact ervan is op inkomensverzekeringen. Moet bijvoorbeeld de verzekerde jaarloonsom worden aangepast als gebruik wordt gemaakt van de NOW-regeling? Of valt de werknemer bij ziekte direct weer onder de volledige loondoorbetaling van de werkgever? We houden het voor u in de gaten!

Meer vragen en antwoorden over de NOW-noodmaatregel

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op maandag 23 maart 2020 12:32