maandag 06 februari 2017 08:05

Meer duidelijkheid over coulancetermijn pensioen in eigen beheer

Een conceptbesluit bevat de uitwerking van de mogelijkheid dat dga's een extra periode van drie maanden krijgen om het pensioen in eigen beheer (PEB) aan te passen aan de wijzigingen als gevolg van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34555). De Staatssecretaris van Financiën heeft dit conceptbesluit en de nota naar aanleiding van het verslag bij de novelle over PEB (34662) naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de nota beantwoordt de staatssecretaris de door de Tweede Kamer gestelde vragen.

Wetsvoorstel van kracht per 1 april 2017?

De staatssecretaris streeft ernaar de wetsvoorstellen per 1 april 2017 in werking te laten treden. Dit zou volgens de bewindsman niet leiden tot een beperking van de mogelijkheden om het PEB af te kunnen kopen tegen het meest gunstige tarief. In de novelle wordt een (voorwaardelijke) mogelijkheid tot aftrek van de lasten van toekomstige indexatie van de pensioenaanspraken of van de pensioenuitkeringen voorgesteld. Bij verplaatsing van de vennootschap, of bij liquidatie, kan het restant van een actiefpost die op 20 september 2016 in de aangifte VPB is verwerkt, direct ten laste van het resultaat worden gebracht. Voor situaties waarin overdracht van het pensioen al vóór 20 september 2016 heeft plaatsgevonden maar waarbij die overdracht nog niet in de aangifte is verwerkt, komt een goedkeuring.

De overige pensioenmaatregelen, die met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 in werking zullen treden, gelden ook voor dga's met een PEB.