dinsdag 24 januari 2017 08:20

Novelle uitfasering pensioen in eigen beheer ingediend

Afgelopen maandag 23 januari 2017 is de novelle op de Wet uitfasering Pensioen in Eigen Beheer gepubliceerd. In deze novelle wordt toch een (voorwaardelijke) mogelijkheid tot aftrek van de lasten van de toekomstige indexatie van de pensioenaanspraken of van de pensioenuitkeringen voorgesteld.

Wijziging pensioen in eigen beheer

Dat staat in een novelle die de Staatssecretaris van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De novelle wijzigt het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB, 34555) dat op 20 december 2016 op verzoek van de staatssecretaris is aangehouden door de Eerste Kamer.

Het kabinet acht bij nadere beschouwing de regeling in het wetsvoorstel waarbij eventuele op de balans geactiveerde kosten en lasten voor toekomstige indexatie in het geheel niet aftrekbaar zijn, te streng. Daarom wordt de regeling aangepast waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen twee situaties:

  • Ingeval het pensioen in eigen beheer wordt afgekocht, mag het (negatieve) voordeel uit de vrijval van de geactiveerde kosten en lasten voor toekomstige indexatie op het moment van afkoop in één keer ten laste van de winst worden gebracht;
  • Ingeval het pensioen in eigen beheer wordt omgezet in een oudedagsverplichting mag het (negatieve) voordeel uit de vrijval van de geactiveerde kosten en lasten voor toekomstige indexatie in gelijke jaarlijkse delen ten laste van de winst worden gebracht.

Tegemoetkomingen alleen voor bestaande actiefposten

Deze tegemoetkomingen gelden alleen in de gevallen waarin een dergelijke actiefpost al in de aangifte VPB was opgenomen vóór 20 september 2016.

Stemming Tweede Kamer en Eerste Kamer

De Tweede Kamer stemt op donderdag 9 februari over de Novelle Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer. Uiterlijk 7 maart 2017 blijkt of ook de Eerste Kamer doorgang verleent aan de Novelle Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer. 

Inwerkingtreding

De datum van inwerkingtreding van de wet Uitfasering PEB wordt opgeschoven naar de eerste van de maand na publicatie in het Staatsblad. De coulancetermijn van drie maanden die in de nota van wijziging werd gegeven, blijft gelden. Als stemming in de Eerste Kamer daadwerkelijk op 7 maart zal plaatsvinden, zal deze termijn dus op zijn vroegst per 1 april ingaan. Tot 1 juli zal er dan ook nog ruimte zijn voor aanpassingen. De niet met het PEB samenhangende fiscale pensioenmaatregelen werken terug tot en met 1 januari 2017.

Bronnen: Taxlive en Taxence