woensdag 12 december 2018 08:07

Pensioenfondsen moeten bij overlapping verplichtstellingen zelf oplossing zoeken

Als er geschillen ontstaan over de vraag onder welk bedrijfstakpensioenfonds (bpf) een onderneming valt, is het aan de fondsen zelf om onderling tot een oplossing te komen. Dat stelt het Gerechtshof Den Haag in een oordeel over zo’n conflict.

Volgens het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Vlees- en Vleeswarenindustrie en de Gemaksvoedingindustrie (VLEP) moet maaltijdbereider Food Connect het pensioen van werknemers bij hen onderbrengen. Het bedrijf zelf kiest liever voor Pensioenfonds Horeca & Catering (PHC). De cateraar krijgt van het hof gelijk.

Cao-partijen moeten er van de wetgever zorg voor dragen dat werkingssferen van verplichtstellingen duidelijk zijn afgebakend. Ze moeten bovendien overlap voorkomen. Mocht er desondanks een discussie ontstaan waarin meerdere bpf’s vinden dat een bedrijf onder hun werkingssfeer valt, dan “mag van deze pensioenfondsen redelijkerwijs worden verwacht dat zij dit geschil gezamenlijk op korte termijn en in goed overleg oplossen, zo nodig door een verduidelijking van de verplichtstellingen”, aldus het Gerechtshof Den Haag in een recent arrest.

Geen hoge premienota’s

Als de uitkomst van dat overleg blijkt dat een onderneming is aangesloten bij het verkeerde bpf, dan moeten beide fondsen samen een soepele overgang mogelijk maken. Het bedrijf zelf en zijn werknemers kunnen geen verwijten worden gemaakt van onduidelijkheden in de werkingssfeer van verplichtstellingen. Daarom stelt het hof dat pensioendeelnemers zo min mogelijk hinder moeten ondervinden van een overgang.

“Hierbij past niet dat een bedrijfstakpensioenfonds gedurende vele jaren zeer hoge premienota’s stuurt aan een bedrijf dat – op het eerste gezicht – te goeder trouw is aangesloten bij een ander bedrijfstakpensioenfonds. Dergelijke premienota’s en de daaruit eventueel voortvloeiende juridische procedures, brengen voor het bedrijf en haar werknemers hoge financiële lasten en veel (pensioen)onzekerheid mee, wat maatschappelijk ongewenst is”, aldus het Gerechtshof.

Tafeltje-dek-je

Van hoge premienota’s was wel sprake in de zaak waarin het hof deze stelling innam. Het Pensioenfonds voor de Gemaksvoedingsindustrie (VLEP) eiste bijna € 1,6 miljoen op bij Food Connect voor de periode 2010-2015. In die tijd had de bereider van kant-en-klaarmaaltijden volgens een tafeltje-dek-jeconcept eerst een regeling bij een pensioenverzekeraar en vanaf juli 2014 bij het pensioenfonds Horeca & Catering.

Fabrieksmatige maaltijden

In de zaak draait het erom of de kant-en-klare maaltijden fabrieksmatig worden gemaakt. Is dat zo, dan valt een bedrijf onder de verplichtstelling van VLEP. Volgens Food Connect is daarvan geen sprake. Het bedrijf heeft koks in dienst die elke dag een grote hoeveelheid voedsel bereiden. Vervolgens stellen ze handmatig maaltijden samen, aan de hand van de specifieke wensen van de klant.

Het hof geeft Food Connect daarin gelijk. Ook vindt de rechter dat de maaltijden van de cateraar bedoeld zijn om direct te eten. Eveneens belangrijk, want in de cao van de Gemaksvoedingsindustrie staat juist dat etenswaren niet voor onmiddellijke consumptie worden geleverd. “Dat de klant de maaltijd nog zelf even moet opwarmen, en dat de klant de maaltijd desgewenst ook nog een dag in de koelkast kan zetten, doet er naar het oordeel van het hof niet aan af dat het in zijn algemeenheid gaat om maaltijden ‘ter onmiddellijke consumptie’.”

Werkingssfeer Horeca & Catering

Ook om die reden valt Food Connect volgens het hof niet onder de werkingssfeer van de verplichtstelling VLEP. Food Connect mag dus voor een pensioenregeling kiezen voor Horeca & Catering. Sterker, het hof vindt net als de ondernemer dat de maaltijdbereider valt onder het bereik van de verplichtstelling PH&C. De uitspraak is een bekrachtiging van het oordeel van de kantonrechter. Ook die had al bepaald dat Food Connect niet verplicht was bij VLEP aan te sluiten.

Aanvullende informatie