donderdag 28 september 2017 07:28

Premiepercentages sociale verzekeringen 2018 vastgesteld

De minister van Sociale Zaken stelt jaarlijks de premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen vast. Deze percentages zijn opgenomen in de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018. Een aantal premiepercentages voor 2018 is nog onder voorbehoud van (definitieve) vaststelling.

Wat worden de premiepercentages sociale verzekeringen 2018?

Tabel premiepercentages sociale verzekeringen

Premie

Fonds

Uitgaven

Betaald door

2017

2018

AOW

Ouderdomsfonds

AOW

Werknemer

17,9

17,9

Anw

Nabestaansfonds

Anw

Werknemer

0,1

0,1

Sfn

Sectorfondsen (gemiddelde premie)

WW, ZW, WGA

Werkgever

1,36

1,23

Awf

Algemeen Werkloosheidsfonds

WW, ZW, re-integratie

Werkgever

2,64

2,95

Ufo

Uitvoeringsfonds voor de overheid

ZW, WAZO, WGA overheid

Werkgever

0,78

0,78

Sfn / Ufo

Uniforme opslag kinderopvang

Kinderopvang

Werkgever

0,5

0,5

Aof

Arbeidsongeschiktheidsfonds

WAO, WIA, WAZ, WAZO

Werkgever

6,16

6,27

Whk

Werkhervattingskas (rekenpremie)

WGA

Werkgever

1,16

1,16

AOW 

Het premiepercentage voor de AOW wordt op hetzelfde niveau vastgesteld als in 2017. De AOW-premie is op dit niveau gemaximeerd (17,90%).De AOW-premie wordt gecombineerd geheven met de loon- en inkomstenbelasting in de eerste en tweede schijf.

Anw

Het premiepercentage voor de Anw wordt op hetzelfde niveau vastgesteld als in 2017 (0,10%).

Sectorfondsen

Uit de sectorfondsen wordt het eerste halfjaar van een WW-uitkering gefinancierd. De sectorfondspremies voor 2018 worden in oktober 2017 door het UWV vastgesteld, op advies van de verschillende sectoren. De in de onderstaande tabel weergegeven premie van 1,23% is een gemiddelde. In werkelijkheid verschilt de premie per sector. Het gemiddelde is een voorlopig percentage. Nog niet voor alle sectorfondsen is de definitieve premie vastgesteld.

Premie % sectorfonds 2017

AWf 

Het Algemeen Werkloosheidsfonds financiert de WW-uitkeringen met een duur langer dan 6 maanden. De Awf-werkgeverspremie wordt voorlopig vastgesteld op 2,95%. De hoogte van de AWf-premie is nog onder voorbehoud van vaststelling van de sectorfondspremies. Als het UWV voor 2018 een andere (gemiddelde) sectorfondspremie vaststelt dan nu wordt verwacht, dan kan de AWf-werkgeverspremie worden aangepast, zodat het effect op de lasten neutraal is.

Ufo

Alleen overheidswerkgevers betalen de Ufo-premie. De Ufo-premie wordt op hetzelfde niveau vastgesteld als in 2017 (0,78%).

Uniforme opslag kinderopvang

De premieopslag kinderopvang voor 2018 blijft met 0,50% gelijk aan die in 2017. De verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang wordt door werkgevers in de marktsector betaald door middel van en opslag op de Aof-premie.

Aof

De Aof-premie is (voorlopig) vastgesteld op 6,27%. Definitieve vaststelling van de Aof-premie vindt plaats in oktober.

Whk

De premie voor de Werkhervattingskas, waaruit de uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) worden betaald, wordt vastgesteld door het UWV. Een eerste inschatting duidt op een rekenpremie van 1,16% in 2018.

Zie ook: Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2018 of download de complete Nota gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2018.

Bron: Belastingdienst, UWV en Salarisnet

Laatst aangepast op woensdag 18 november 2020 11:56