woensdag 16 september 2020 10:30

Prinsjesdag 2020, wijzigingen voor werkgevers

Op Prinsjesdag 2020 maakte het kabinet de plannen bekend voor komend jaar en daarna. Voor ondernemers met personeel gaat er veel veranderen. Wat precies? Dit zijn de 9 belangrijkste aanpassingen en wetswijzigingen. Door de coronacrisis was het dit jaar een andere Prinsjesdag dan normaal. Minder pracht en praal en een sobere troonrede door Koning Willem-Alexander. Maar zoals ieder jaar is er een nieuwe begroting (miljoenennota 2021) en de aankondiging van een aantal wetswijzigingen en aangepaste belastingen. Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor u als ondernemer met personeel?

Werkgelegenheid prioriteit

Het kabinet kondigde aan te blijven investeren in werkgelegenheid. Dat is goed nieuws voor alle ondernemers met personeel. De toenemende werkloosheid in Nederland moet daarmee bestreden worden.

 • De financiële steunmaatregelen tijdens de coronacrisis moeten ervoor zorgen dat zo veel mogelijk banen behouden blijven. Zoals al eerder bekend werd gemaakt volgt er een derde steunpakket met onder andere een voortzetting van de NOW-regeling.
 • Naast de aangekondigde steun moeten werkgevers en werknemers zich ook aanpassen aan de nieuwe omstandigheden en waar nodig de overstap mogelijk maken naar ander werk waar meer behoefte aan is.

Bonus voor de zorg

De zorgsector krijgt in 2021 extra aandacht. Het kabinet wil werken in de zorgsector aantrekkelijker maken, bijvoorbeeld door minder administratie en meer doorgroeimogelijkheden en zeggenschap. Daarnaast krijgen de meeste zorgmedewerkers naar verwachting eind dit jaar een bonus van € 1.000,00 en in 2021 nog eens € 500,00 voor hun extra inspanningen.

Onzekere economie en arbeidsmarkt

Door de coronacrisis zijn de economische verwachtingen onzeker. Er wordt dit jaar rekening gehouden met een economische krimp van 5 procent en volgend jaar een stijging van 3,5 procent.

 • De economische situatie zal ook effect hebben op je strategische personeelsplanning. Wat voor type contracten gaat u nieuwe werknemers aanbieden?
 • Flexibele contracten, zoals het nulurencontract en het min-maxcontract, lijken op dit moment meer in trek door de onzekere economie. Maar minister Hoekstra van Financiën belooft: We gaan door met de hervorming van de arbeidsmarkt', waardoor vaste contracten weer aantrekkelijker moeten worden.

Bekijk de volledige begroting van het kabinet Rutte III. Download de Miljoenennota 2021.

Werkkostenregeling aangepast

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) is aangepast. Daardoor kun je werknemers in 2020 nog belastingvrij bloemetjes, kerstpakketten en andere geschenken geven naast hun loon. In 2021 komt er weer een kleine aanpassing in de vrije ruimte die vooral grote bedrijven treft.

 • In 2020 is de vrije ruimte 3 procent over de eerste 400.000 euro van de totale loonsom.
 • Op 1 januari 2021 gaat het percentage boven de 400.000 euro naar 1,18 procent. Dit was 1,2 procent.

Download het Belastingplan 2021 met daarin wetswijzigingen en aangepaste belastingtarieven.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Het kabinet kondigde nog een extra crisismaatregel aan om bedrijven en organisaties te stimuleren banen te creëren: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

 • Als je een nieuwe baan creëert mag je een percentage van de gedane investering in mindering brengen op de  die je betaalt.
 • Het kabinet wil de BIK-korting vanaf 2021 voor twee jaar laten gelden. De percentages en voorwaarden worden later bekend gemaakt.
 • Na afloop van de twee jaar zal er een nieuwe regeling voor in de plaats komen met ook als doel om de werkgeverskosten te verlagen.

Omscholing en bescherming

Het kabinet investeert ongeveer 1,4 miljard euro in (om)scholing en in andere maatregelen om de overstap naar ander werk te ondersteunen. Kwetsbare groepen krijgen extra aandacht, via bijvoorbeeld de eerder gemaakte banenafspraak.

 • Er komen regionale mobiliteitsteams die, waar mogelijk, beginnen met de ondersteuning voordat iemand werkloos wordt. (Om)scholingtrajecten kunnen deel uitmaken van deze ondersteuning.
 • Daarnaast wil het kabinet zich inzetten om personen met problematische schulden te helpen. Hiervoor komt er een Waarborgfonds.
 • In 2021 stelt het kabinet ongeveer 50 miljoen euro beschikbaar vanuit de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen (SLIM). Dit is een subsidie gericht op werkgevers in het MKB. Je kunt de subsidie bijvoorbeeld krijgen als je BBL-leerplekken
 • In 2022 wordt de STAP-regeling ingevoerd. STAP staat voor Stimulans arbeidsmarktpositie. Deze regeling vervangt de huidige fiscale aftrek voor scholing. Werknemers en werkzoekenden kunnen het STAP-budget inzetten voor scholing gericht op hun eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Transitievergoeding MKB

Vanaf 2021 kun je in meer gevallen compensatie krijgen voor transitievergoedingen aan je personeel.

 • Als je moet stoppen met je bedrijf vanwege pensionering of ziekte heb je, onder bepaalde voorwaarden, recht op compensatie transitievergoeding.
 • Ook als je onverhoopt komt te overlijden en dit leidt tot bedrijfsbeëindiging kunnen je nabestaanden de betaalde transitievergoeding gecompenseerd krijgen.

In 2021 start de compensatieregeling Transitievergoeding MKB bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering, ziekte of overlijden. De compensatie is afhankelijk van de hoogte van de betaalde transitievergoeding.

Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen als zij een werknemer ontslaan die meer dan twee jaar ziek is. Voor transitievergoedingen na twee jaar ziekte, die betaald zijn op of na 1 juli 2015, geldt die compensatie met terugwerkende kracht. Kleine werkgevers (met minder dan 25 werknemers) die hun bedrijf sluiten na 1 januari 2021 door pensionering of ziekte krijgen compensatie voor transitievergoedingen die zij moeten betalen aan hun werknemers. Het gaat daarbij om kleine werkgevers die de AOW-leeftijd hebben bereikt of gaan bereiken binnen zes maanden nadat het verzoek tot ontslag is ingediend bij het UWV. Wanneer het gaat om sluiting in verband met ziekte moet de ondernemer dusdanig ziek zijn dat van hem niet verwacht kan worden dat hij het bedrijf voortzet of binnen een periode van zes maanden na beëindiging kan voortzetten op advies van de bedrijfsarts.

Arbeidskorting omhoog

De arbeidskorting gaat omhoog en dat is vooral goed nieuws voor je werknemers. Zij houden in 2021 meer netto loon over. De arbeidskorting wordt verhoogd naar:

 • 179 euro bij een belastbaar inkomen van ongeveer 10.000 euro
 • 184 euro bij een belastbaar inkomen van ongeveer 22.000 euro
 • 324 euro bij een belastbaar inkomen van ongeveer 35.500 euro

Gevolgen pensioenakkoord

Daarnaast worden er de komende jaren nog belangrijke veranderingen verwacht door het eerder gesloten Pensioenakkoord. Het wetsvoorstel voor de aanpassing van het pensioenstelsel wordt naar verwachting in 2021 ingediend waardoor pensioenen persoonlijker en transparanter worden.

Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte

Het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer wordt leidend bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets/“Poortwachtertoets”) door het UWV. De RIV-toets wordt in 2021 volledig uitgevoerd door arbeidsdeskundigen van UWV. De discussie tussen de bedrijfsarts en de arts van het UWV over de belastbaarheid van de werknemer behoort hiermee tot het verleden.

Scholingsexperiment voor WGA-gerechtigden

Conform het regeerakkoord is het scholingsexperiment voor Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)-gerechtigden in verdere voorbereiding. Doel van het scholingsexperiment is in de praktijk beproeven in hoeverre gerichte scholing WGA-gerechtigden dichter bij de arbeidsmarkt brengt en hun werkhervattingskansen vergroot. In 2021 is hiervoor een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar, dat is € 7 miljoen meer dan in 2020.

Verplichte arbeidsongeschiktheid voor ondernemers

Het grote aantal onverzekerde ZZP-ers is het kabinet een doorn in het oog. Als de ZZP-er arbeidsongeschikt wordt dan volgt vaak een financiële catastrofe. Uiteindelijk resteert er veelal alleen een bijstandsuitkering. Het kabinet heeft plannen gemaakt om dit te veranderen. Ideeën om het aantal ZZP-ers
te verminderen, zoals de zelfstandigenverklaring en de minimumbeloning voor zelfstandigen, gaan niet door. De maatregelen bleken moeilijk uitvoerbaar te zijn. De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt wel verder uitgewerkt. De Stichting van de arbeid (StvdA) heeft hierover een advies uitgebracht. De StvdA denkt aan een door het UWV uit te voeren regeling met een wachttijd van 26, 52 of 104 weken en een uitkering die maximaal € 1.650 bruto gaat bedragen. De premie zou maximaal € 205 per maand mogen zijn. Maar ook hierbij speelt de uitvoerbaarheid een grote rol. UWV en belastingdienst zien nog grote bezwaren en knelpunten. De belastingdienst gaf zelfs aan te verwachten dat de regeling niet goed kan worden uitgevoerd. Het kabinet is voornemens het wetsvoorstel begin 2021 in te dienen. Het laat de behandeling over aan het volgende kabinet!

Dalende rente en inkomensverzekeringen

De rente is al geruime tijd heel laag en is deels al in negatieve cijfers terechtgekomen. Dat heeft onder andere gevolgen voor pensioen- en levensverzekeringspremies en -uitkeringen en dekkingsgraden van pensioenfondsen. Maar ook zijn de gevolgen voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen fors en dat is wat
minder bekend. Als een ondernemer of werknemer arbeidsongeschikt wordt, dan moeten verzekeraars een pot geld apart zetten om te kunnen voldoen aan de toekomstige verplichtingen. En afhankelijk van de leeftijd waarop de verzekerde arbeidsongeschikt wordt, kan dat gaan om tientallen jaren uitkering. Bij de hoogte van de pot houdt de verzekeraar rekening met rente, revalidatie- en overlijdenskansen. En als de rente daalt dan moet de pot groter worden en die pot wordt betaald door alle verzekerden. Dit zal naar verwachting resulteren in premiestijgingen, niet alleen voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers maar ook WIA-aanvullings- en excedentverzekeringen.

Bron: AegonOndernemen met personeel

Laatst aangepast op woensdag 16 september 2020 13:23