Privacy Statement Honig en Honig

Privacy Statement Honig en Honig Pixabay

Honig en Honig respecteert uw privacy. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij zijn graag transparant over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In ons Privacy Statement informeren wij u hierover. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Wie zijn wij en wat doen wij?

Honig en Honig heeft als kernactiviteit het adviseren, bemiddelen in en beheren van financiële diensten en producten. Hierbij verwerken wij verschillende persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

 • Telefoon: 072-5642669
 • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Website: www.honigenhonig.nl
 • Postadres: Postbus 336, 1800 AH Alkmaar
 • Bezoekadres: Benedenweg 310, 1834 BE Sint Pancras
 • Contactpersoon: De heer W.J. Honig (functionaris gegevensbescherming)

Waarom dit Privacy Statement?

Wij dienen uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacy wet- en regelgeving. Wij zijn graag transparant over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren wij u hierover. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

 1. Soorten gegevens

Wij verwerken bijvoorbeeld de volgende persoonsgegevens van u:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres;
 • Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs;
 • Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • Gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden;
 • Gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
 • Gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
 • Gegevens ingediende claims/claimhistorie;
 • Overige specifieke gegevens (afhankelijk van de financiële diensten of producten).

Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen wij dat uiterst zorgvuldig en doorgaans alleen met uw toestemming.

 1. Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten;
 • Het beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers;
 • Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
 • Het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.
 • Overige nader te bepalen en toekomstige doelstellingen
 1. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 • De uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.
 1. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die gelden.

 1. Informatie, wijziging en bezwaar

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

 • Recht op inzage: u mag ons vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Voor het inzageverzoek hoeft geen reden te worden opgegeven. Het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen gegevens
 • Recht op correctie: als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn mag u ons verzoeken de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Dit geldt ook als de gegevens voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze verzameld zijn of op een andere manier in strijd zijn met een wet.
 • Recht van verzet: indien bijzondere persoonlijke omstandigheden het verzet tegen verwerking van persoonsgegevens kunnen rechtvaardigen, kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen of anonimiseren.
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens: indien de door u verstrekte persoonsgegevens automatisch en op basis van uw toestemming of een overeenkomst worden verwerkt heeft u het recht een kopie te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en leesbare vorm. De persoonsgegevens worden op uw verzoek rechtstreeks doorgestuurd aan een nieuwe partij.
 • Indien u gebruik wilt maken van één van uw rechten kunt u daarover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u hieronder. Uw verzoek wordt binnen redelijke termijn afgewikkeld.

Let op! Het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

 1. Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben diverse technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij doen er alles aan om uw gegevens nauwkeurig, compleet en vertrouwelijk te houden en te beschermen tegen misbruik en onbevoegde toegang.

 1. Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of als zo’n verstrekking in dienst staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit aan derden.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de aan u verleende diensten verstrekken wij uw persoonsgegevens aan de volgende personen, bedrijven of instanties:

 • Financiële instellingen (zoals banken, geldverstrekkers of verzekeringsmaatschappijen) bij wie wij voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product heeft dat wij voor u beheren of waarbij wij u begeleiden tijdens de looptijd van het product;
 • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden; zoals Belastingdienst, Rijksdienst Wegverkeer, UWV en toezichthouders;
 • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals een ICT-­dienstverlener of een (direct) marketingbureau;
 • Schade-experts en databases gericht op schaderegistraties en fraudebestrijding (Fish en Cis);
 • Accountants, advocaten en notarissen;
 • Arbodiensten en reïntegratiebedrijven;
 • Pensioenfondsen;
 • Incassobureaus;

Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten.

 1. Wijzigingen van de Privacy statement

Het kan voorkomen dat wij dit Privacy statement in de toekomst wijzigen vanwege nieuwe ontwikkelingen in onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Op onze website vindt u het meest actuele statement.

 1. Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nlwww.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

In kaart brengen websitebezoek

Honig en Honig BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Registratie Autoriteit Persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij en opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder meldingsnummer: M1170511

Vragen, opmerkingen of klachten?

Als u vragen of opmerkingen heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens of deze verklaring, dan kunt u daarover contact met ons opnemen. De Functionaris Persoonsgegevens kunt u ook benaderen als u klachten heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens of wanneer u gebruik wilt maken van één van uw rechten. 

(Privacy Statement Honig en Honig opgemaakt op 23-05-2018)