maandag 06 februari 2017 19:36

Rentevergoeding waardeoverdrachten 0%

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben overleg gevoerd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het negatieve U-rendement bij waardeoverdrachten. Partijen zijn overeengekomen dat deze rente niet negatief kan zijn.

Individuele waardeoverdrachten

Bij individuele waardeoverdrachten is de overdragende pensioenuitvoerder rente verschuldigd aan de ontvangende pensioenuitvoerder (artikel 23 lid 4 van het Besluit Uitvoering Pensioenwet). Deze rentevergoeding is gebaseerd op het U-rendement. Voor 2017 is het U-rendement waarmee gerekend zou moeten worden negatief (-0,08%).

Bijzondere situatie

Een bijzondere situatie, schrijft het Verbond van Verzekeraars in een toelichting: “Als pensioenuitvoerders bij wettelijke waardeoverdrachten in 2017 een negatieve rente zouden gaan gebruiken dan zou dit leiden tot een aantal ongebruikelijke en ongewenste gevolgen. Gezamenlijk is geconcludeerd dat artikel 23 nadrukkelijk regelt dat de overdragende uitvoerder rente verschuldigd is aan de ontvangende uitvoerder. Hiermee verdraagt zich niet dat door de ontvangende uitvoerder rente wordt betaald aan de overdragende uitvoerder. De conclusie is dan ook dat de rente in kwestie niet lager dan 0% kan zijn. In 2017 geldt daarom een percentage van 0%.”