dinsdag 30 november 2021 19:37

Veel gestelde vragen over corona en collectieve inkomensverzekeringen

Vanuit een verzuimverzekering vergoeden verzekeraars de verzekerde kosten van loondoorbetaling bij verzuim van werknemers. Ook wanneer dit vanwege het coronavirus is. Voorwaarde voor het ontvangen van een vergoeding vanuit de verzuimverzekering, is dat een werknemer door ziekte zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren. Wij zetten de meest gestelde vragen over het coronavirus en de dekking van de verzuimverzekering en collectieve inkomensverzekeringen voor u op een rij.

Veel gestelde vragen coronavirus en dekking van de verzuimverzekering

 

Wanneer valt ziekteverzuim wel/niet onder de dekking van de verzuimverzekering?

Hieronder een overzicht met voorbeelden die wel of niet onder de dekking van de verzuimverzekering vallen.

Wel onder de dekking
Niet onder de dekking

Een werknemer die door ziekte niet in staat is werkzaamheden te verrichten. Mocht het mogelijk zijn om de werkzaamheden gedeeltelijk thuis te verrichten dan kan een ziekmelding worden gedaan voor het percentage dat de medewerker niet kan werken.

Een werknemer kan vanwege overheidsmaatregelen niet naar het werk komen en er zijn geen mogelijkheden om werkzaamheden thuis uit te voeren

 

Een werknemer is als gevolg van een vastgestelde coronabesmetting in quarantaine, maar kan zijn werkzaamheden uitvoeren.

 

Een werknemer is in quarantaine en er is sprake van een vastgestelde coronabesmetting, maar kan zijn werkzaamheden uitvoeren

 

Een werknemer moet in quarantaine in verband met terugkeer uit een oranje of rood gebied zonder dat er sprake is van een vastgestelde coronabesmetting.

 

Een werknemer verblijft in een oranje of rood gebied en kan niet terugkeren.

 

Een werknemer is niet ziek, maar een partner, kind of huisgenoot uit hetzelfde huishouden heeft wel corona gerelateerde klachten en/of een vastgestelde coronabesmetting en blijft daarom thuis.

 

Een werknemer is niet ziek, maar is in contact geweest met één of meerdere personen met een vastgestelde coronabesmetting en blijft daarom thuis.

 

Een werknemer durft niet naar het werk te reizen of durft werkzaamheden niet uit te voeren uit vrees voor het coronavirus, maar is niet ziek.

 

Zijn er nog extra voorwaarden voor werkgevers om een ziekmelding in te dienen als er sprake is van een besmetting met het coronavirus?

Nee, er zijn geen extra voorwaarden voor het indienen van een claim. Hiervoor geldt voor de werkgever het gebruikelijke proces door middel van een tijdige ziekmelding in Meldverzuim. Er is alleen dekking als er aan alle polisvoorwaarden is voldaan.

Effect van de steunmaatregelen op dekking verzuim & WIA verzekeringen tot en met september 2021

Is er ook dekking op de verzuimverzekering als de werkgever gebruik maakt van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)?

 • Voor de opeenvolgende NOW regelingen geldt dat een zieke werknemer onder de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever blijft vallen. Voor de NOW geldt het loon van alle werknemers. Dus ook van werknemers die bij de aanvraag al ziek waren of van werknemers die tijdens het gebruik van de regeling ziek worden.
 • Er is voor zieke werknemers dekking vanuit de verzuimverzekering. Dit geldt zowel voor werknemers die al ziek zijn als de regeling in gaat, als voor werknemers die ziek worden gedurende de periode van de regeling. Het kan daarom voorkomen dat een werkgever een uitkering ontvangt vanuit de NOW om omzetverlies op te vangen en daarnaast een uitkering vanuit de verzuimverzekering voor een zieke werknemer. De regeling is echter zo ingericht dat het niet mogelijk is voor UWV of de verzekeraar om de uitkeringen met elkaar te verrekenen.
 • Meer informatie over de steunmaatregelen van de overheid is te vinden op de website van de Rijksoverheid

Is er ook dekking op de verzuimverzekering als de werkgever gebruik maakt van de Regeling voor werktijdverkorting? Deze regeling wordt ook wel deeltijd-WW-regeling genoemd, maar is wat anders.

 • De Regeling voor werktijdverkorting (WTV) is door het kabinet ingetrokken en vervangen door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Lopende vergunningen voor WTV blijven geldig, maar voor de verlenging van deze vergunning geldt de NOW. Aanvragen voor de WTV-regeling waarover de werkgever nog geen bericht van het ministerie heeft ontvangen, worden behandeld als een aanvraag voor de NOW.
 • Voor oproepkrachten met een nulurencontract en uitzendkrachten kan een werkgever geen werktijdverkorting aanvragen.
 • Voor de werkgevers die al een aanvraag hadden ingediend voor de WTV geldt het volgende:
  • Er is wel dekking op de verzuimverzekering voor werknemers die al ziek waren voordat de regeling inging. Deze dekking loopt door gedurende de WTV en daarna. Er is geen dekking op de verzuimverzekering voor werknemers die ziek worden of blijven na ingang van de WTV. Reden hiervoor is dat een werknemer bij de WTV in de WW terecht komt. Wordt een werknemer ziek tijdens de WTV, dan loopt zijn tijdelijke WW-uitkering door. Blijft de werknemer ziek? Dan geldt daarvoor de Ziektewet. De werknemer komt namelijk vanuit de WW in de Ziektewet. Op het moment dat een werknemer ziek wordt tijdens de WTV, meldt de werkgever de werknemer met het declaratieformulier ziek bij UWV. De eerste 13 weken loopt de WW/WTV dan gewoon door. Daarna gaat de werknemer over in de Ziektewet van UWV. Is de WTV afgelopen en wordt een werknemer daarna ziek dan valt deze wel onder de dekking van de verzuimverzekering.

Effect van steunmaatregelen op de dekking van de module Ziekteverzuim & WIA verzekeringen vanaf oktober 2021

TVL-regeling vierde kwartaal 2021

Alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en ook aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen zo snel mogelijk weer een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten. De subsidie wordt berekend met het omzetverlies, een percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 85%. De regeling is ook toegankelijk voor wie nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de TVL-regeling.

Is er ook dekking op de verzuimverzekering als de werkgever gebruik maakt van de TVL-regeling of een van de andere Corona-steunmaatregelen vanuit de overheid?

 • Voor de steunmaatregelen geldt dat een zieke werknemer onder de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever blijft vallen.
 • Er is voor zieke werknemers dekking vanuit de verzuimverzekering. Dit geldt zowel voor werknemers die al ziek zijn als de regeling in gaat, als voor werknemers die ziek worden gedurende de periode van de regeling.
 • Meer informatie over de steunmaatregelen van de overheid is te vinden op de website van de Rijksoverheid

Waar kunnen ondernemers terecht met vragen?

De meest actuele informatie over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden vinden op Rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 2117.

Verplichtingen voor de werkgever in het kader van coronavirus

Zijn werkgevers verplicht om maatregelen te nemen om besmetting met en verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

Ja, werkgevers zijn verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Informatie hierover is te vinden op de site van RIVM, OVAL, werkgeversverenigingen en vakbonden. Werkgevers kunnen hierover ook hun arbodienst om advies vragen.

Opschorten polis & premierestitutie

De werkgever maakt gebruik van de steunmaatregelen die gelden vanaf oktober 2021. Kan de werkgever zijn polis opschorten of premierestitutie aanvragen?

Voor werkgevers die gebruik maken van de TVL-regeling of andere steunmaatregelen blijft de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte gelden. Als de werkgever gebruik maakt van de steunmaatregelen blijft er eveneens dekking bestaan op de verzuimverzekering. Dit geldt voor werknemers die al ziek waren voor het ingaan van de steunmaatregelen en voor werknemers die ziek worden tijdens de steunmaatregelen. Omdat de dekking van de verzuimverzekering in stand blijft, schorten wij de polis niet op en kunnen wij geen premierestitutie bieden.

Het personeel van de werkgever zit thuis zonder werk. Kan de werkgever zijn polis opschorten of premierestitutie aanvragen?

De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte blijft gelden. Ook werknemers die thuis zitten kunnen ziek worden. Wij schorten daarom de polis niet op en kunnen geen premierestitutie bieden.

De werkgever maakte gebruik van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) die gold tot en met september 2021. Kan de werkgever zijn polis opschorten of premierestitutie aanvragen?

Voor werkgevers die gebruik maken van de opeenvolgende NOW regelingen blijft de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte gelden. Als de werkgever gebruik maakt van de NOW blijft er eveneens dekking bestaan op de verzuimpolis. Het kan daarom voorkomen dat een werkgever een uitkering ontvangt vanuit de NOW om omzetverlies op te vangen en daarnaast een uitkering vanuit de verzuimverzekering voor een zieke werknemer. De uitkering vanuit de verzuimverzekering geldt voor werknemers die al ziek waren voor het ingaan van de NOW, voor werknemers die ziek worden tijdens de NOW en voor werknemers die ziek blijven na afloop van de NOW. Het is voor UWV en de verzekeraar niet mogelijk om de uitkeringen met elkaar te verrekenen. Omdat de dekking van de verzuimverzekering in stand blijft, schorten wij de polis niet op en kunnen wij geen premierestitutie bieden.

De werkgever maakte gebruik van de Regeling voor werktijdverkorting (WTV) die gold tot en met september 2021. Kan de werkgever zijn polis opschorten of premierestitutie aanvragen?

Voor werkgevers die gebruik maken van de WTV blijft de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte gelden voor werknemers die al ziek waren bij ingang van de WTV. Deze werknemers vallen niet onder de WTV. Werknemers die ziek worden of blijven gedurende de WTV vallen onder de WW/WTV of Ziektewet. De werkgever kan maximaal 3 maanden gebruik maken van de WTV. Bij een verlenging gelden de voorwaarden van de NOW. Omdat de dekking van de verzuimverzekering in stand blijft voor werknemers die al ziek waren en voor werknemers die na afloop van de WTV ziek worden en gezien de korte termijn waarop de WTV geldt, kunnen wij niet ingaan op verzoeken om de polis op te schorten of om een deel van de premie terug te betalen.

Betalingsregelingen

Verzekeraars behouden zich het recht voor om deze gewijzigde voorwaarden stop te zetten of aan te passen.

Kan een werkgever uitstel van betaling van de premie aanvragen?

U kunt hiervoor contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij of onze adviseur. Bij verzoek om uitstel van betaling voor verzuim, zal het actuele verzuim worden bekeken. Dit kan een aanleiding zijn om geen of een beperkt uitstel van betaling toe te staan.

Kan een werkgever de premiebetalingstermijn aanpassen?

Werkgevers die de premie per halfjaar of kwartaal betalen kunnen de betaling omzetten naar maandbetaling.

Kan een werkgever de termijn waarbinnen een nota betaald moet worden aanpassen?

Inkomen Collectief volgt dezelfde regeling als Zakelijk Schade. Zie de regeling bij Zakelijk Schade.

Effect van Corona en steunmaatregelen op processenUWV

Wat als een werknemer ziek is en de werkgever geen re-integratie-activiteiten kan aanbieden? Krijgt de werkgever dan een loonsanctie? En wat betekent dit voor de WIA-keuring?

Daar is in zijn algemeenheid (nog) niet veel over te zeggen. Iedere situatie is uniek.

Enkele tips:

 • maatregelen van de overheid/autoriteiten opvolgen;
 • gezond verstand gebruiken;
 • in het re-integratieverslag goed documenteren waarom zaken (even) niet kunnen, vertraagd zijn of anders zijn ingericht etc.

Verder UWV.nl in de gaten houden. Mocht er nieuws zijn, dan publiceert UWV het daar. Als UWV een loonsanctie oplegt volgt geen WIA-beoordeling.

Hoe gaat UWV om met de Poortwachtertoets/re-integratieverslag-beoordeling en de claimbeoordeling WIA?

UWV heeft op 15 mei 2020 vanwege het coronavirus een addendum Werkwijzer poortwachter gepubliceerd. Meer informatie is te vinden op de website van UWV. De belangrijkste punten:

 • Bij plausibele argumenten coulance door UWV als de ontbrekende informatie in het re-integratieverslag (RIV) binnen vijf werkdagen niet alsnog ontvangen is, of als de handtekening van de werknemer ontbreekt.
 • Coulance indien door het coronavirus bepaalde inspanningen niet verricht konden worden of nagelaten inspanningen niet kunnen worden hersteld.
 • Indien er een (wel) een loondoorbetaling is opgelegd, maar werkgever meent dat herstelwerkzaamheden stagneren door het coronavirus kan hij een bekortingsverzoek loondoorbetaling aanvragen.

U bent als werkgever eigenrisicodrager voor de WGA en er is een herbeoordeling aangevraagd/bezwaar of beroep ingediend bij UWV. Kan de klant hierop een tijdige reactie verwachten?

Neem hiervoor contact op met UWV.

U heeft gebruik gemaakt van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) of de Regeling voor werktijdverkorting (WTV) of gaat gebruik maken van de TVL of een van de andere Corona steunmaatregelen. Met welk loon rekent UWV als een werknemer hierna instroomt in de WIA?

Neem hiervoor contact op met UWV.

Meer weten over corona en verzuimverzekering of collectieve inkomensverzekeringen?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de verzuimverzekering of collectieve inkomensverzekeringen? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

Laatst aangepast op dinsdag 30 november 2021 19:52