woensdag 12 december 2018 10:56

Verzamelwet pensioenen 2019

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege enkele wijzigingen met betrekking tot pensioen (Verzamelwet pensioenen 2019).

Waaruit bestaat de Verzamelwet pensioenen 2019?

Het wetsvoorstel bevat onder meer wijzigingen in het kader van de volgende onderwerpen:
1.  Waardeoverdracht
2.  Gegevenslevering De Nederlandsche Bank (DNB)
3.  Overbruggingspensioen
4.  Versterken medezeggenschap bij kleine ondernemingen
5.  Premiebetaling op basis van feitelijk verloonde bedragen per maand

Aanpassing afkooptermijn waardeoverdracht klein pensioen

In de Wet waardeoverdracht klein pensioen is onder meer geregeld dat kleine pensioenen niet meer eenzijdig mogen worden afgekocht binnen zes maanden na twee jaar na einde deelneming. Er is in overgangsrecht voorzien voor kleine pensioenen die zijn ontstaan in het jaar 2017. De pensioenuitvoerder heeft voor deze kleine pensioenen op zijn vroegst twee jaar nadat de deelneming is geëindigd het recht op afkoop. Bij deze afkoop geldt dat de gewezen deelnemer moet instemmen met de afkoop. Er geldt voor de aanspraken uit 2017 geen zes maandentermijn waarin de pensioenuitvoerder een eenzijdig afkooprecht heeft.

Vanuit de uitvoeringspraktijk is aangegeven dat dit overgangsrecht niet goed werkbaar is. Pensioenuitvoerders zouden hun (vaak geautomatiseerde) afkoophandelingen moeten aanpassen voor een zeer beperkte periode. Daarom wordt voorgesteld om de huidige eenzijdige afkoopmogelijkheid binnen zes maanden na twee jaar na einde deelneming nog volledig van toepassing te verklaren op alle kleine pensioenen die zijn ontstaan voor 1 januari 2018.

Afkoop van heel kleine pensioenen ontstaan in 2017 en 2018

Vanaf 1 januari 2019 zullen nieuwe heel kleine pensioenen van € 2 of minder bruto per jaar van rechtswege komen te vervallen. De pensioenuitvoerder kan vanaf 1 januari 2019 ook besluiten om reeds bestaande heel kleine pensioenen te laten vervallen. Dit is geregeld in de Wet waardeoverdracht klein pensioen.

Heel kleine pensioenen die zijn ontstaan in 2017 en 2018 kunnen op grond van het huidige artikel 66 van de Pensioenwet en artikel 78 Wvb niet worden afgekocht vanwege de in dat artikel genoemde termijn van 2 jaar na einde deelneming als vroegste moment van afkoop. Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld om hierop een uitzondering te maken in het kader van de bovengenoemde eenmalige opschoonactie. Pensioenuitvoerders krijgen hierdoor de mogelijkheid om ook de heel kleine pensioenen, die zijn ontstaan in 2017 en 2018, af te kopen.

Aanvullende informatie