dinsdag 12 april 2022 11:56

Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen en de gevolgen voor lijfrenten

Op 30 maart 2022 is het wetsvoorstel ‘Wet toekomst pensioenen’ (Kamerstukken II, 36.067) met bijbehorende memorie van toelichting naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel herziet het pensioenstelsel en moet dit toekomstbestendiger maken. De regering wil met het wetsvoorstel de afspraken in het Pensioenakkoord van juni 2019 uitvoeren. Het doel is om een transparanter en meer persoonlijk (aanvullend) pensioenstelsel te realiseren dat beter aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen en de huidige arbeidsmarkt.

Wat zijn de gevolgen voor lijfrenten door de Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen

Het wetsvoorstel ziet niet alleen op voorgestelde maatregelen op het terrein van werknemerspensioenen (tweede pensioenpijler), maar bevat ook diverse voorstellen op het terrein van lijfrenten (derde pensioenpijler). Het wetsvoorstel strekt onder andere tot het zo veel mogelijk uniformeren van de regels voor pensioenopbouw in de tweede en derde pensioenpijler (arbeidsvormneutraal pensioenkader). Het gaat om de volgende voorgestelde maatregelen:

  • Er gaat, net als voor alle pensioencontracten, voor pensioenopbouw in de derde pijler een uniforme leeftijdsonafhankelijke premiegrens gelden. Dit brengt een aanzienlijke verruiming van de fiscale ruimte in de derde pijler met zich mee (verhoging van huidige 13,3% naar 30%)
  • De reserveringsruimte in de derde pijler wordt verruimd, zowel qua termijnlengte als in omvang
  • Bij de in de premiegrondslag voor de jaarruimte ingebouwde AOW-franchise wordt voortaan aangesloten bij de in de tweede pijler ingebouwde AOW-franchise
  • De imputatieregeling binnen de jaarruimte wordt voortaan gebaseerd op de premies die in het voorafgaande jaar zijn ingelegd in pensioenregelingen van de belastingplichtige

De eerdere voorstellen om de tijdelijke oudedagslijfrente te laten vervallen en om in de derde pijler een hoog-laag-optie voor uitkeringen tot de AOW-leeftijd te introduceren zijn geschrapt.

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op dinsdag 12 april 2022 11:59