woensdag 17 mei 2017 09:11

Wetsvoorstel zorgt voor toename schadelast verzekeraars

Als de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel Affectieschade, zal de letselschadelast van verzekeraars met 3% tot 15% toenemen. Verzekeraars zijn wel blij dat het voorstel duidelijkheid schept richting (nabestaanden van) slachtoffers en verzekeraars.

Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een reactie op het wetsvoorstel Affectieschade, dat momenteel wordt behandeld door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer stemde vorige week al in met het voorstel.

Het wetsvoorstel voorziet erin om aan nabestaanden van slachtoffers een vergoeding toe te kennen voor affectieschade. Het voorstel kent een vaste kring van gerechtigden, er is sprake van genormeerde (maximum)bedragen en voor het criterium ernstig en blijvend letsel is aansluiting gezocht bij een percentage blijvend functioneel verlies, zoals gehanteerd wordt in de American Medical Association-guides (AMA guides). “Deze richtsnoeren geven de noodzakelijke duidelijkheid voor alle partijen en voorkomen daarmee langdurige discussies”, aldus het Verbond.

Blijvende invaliditeit

Het voorliggende wetsvoorstel is ruimhartiger dan in andere Europese landen, nu het niet alleen van toepassing is bij overlijden, maar ook bij zwaar lichamelijk letsel. Bij de behandeling van het wetsvoorstel zijn de criteria waaronder de naasten van ernstig gewonden aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor affectieschade ook nog eens verruimd door het percentage blijvende invaliditeit (b.i.) te verlagen naar 40%.

Het Verbond maakt daarbij een kanttekening: “Waar een richtsnoer van 70% b.i. voor de praktijk werkbaar is, geldt dat voor een percentage van 40% helaas niet. Een verruiming van dit percentage zorgt voor onduidelijkheid en vertraagt het proces omdat er meer discussie zal ontstaan en expertise-onderzoeken nodig zijn om vast te stellen of naasten recht hebben op een vergoeding. Nog afgezien van de flinke impact die deze uitbreiding heeft op de letselschadelast.”

Stijging schadelast

Verwacht wordt dat het wetsvoorstel Affectieschade zal leiden tot een verhoging van de letselschadelast voor autoverzekeraars van minimaal 3%. De impact voor medische aansprakelijkheid-verzekeraars zal hoger zijn en wordt geschat op 15% verhoging van de letselschadelast. Medische aansprakelijkheid-verzekeraars verzekeren organisaties als ziekenhuizen en (para)medici.

Een ander aspect dat de letselschadelast beïnvloedt is het aantal (verkeers)ongevallen. In 2014 is de dalende trend omgezet in een stijgende lijn. Een dergelijke ontwikkeling heeft flinke invloed op de letselschadelast in het algemeen en de financiële consequenties van dit wetsvoorstel in het bijzonder.

Naast een toename van het aantal ongevallen, zijn verzekeraars de afgelopen vier jaar geconfronteerd met overheidsmaatregelen die hebben geleid tot een grote stijging van de schadelast.

Het Verbond: “Van deze maatregelen hebben, anders dan in het nu voorliggende wetsvoorstel, slachtoffers niet geprofiteerd of zijn zij zelfs voor de tweede keer slachtoffer geworden. De maatregelen waarnaar wij verwijzen zijn onder meer: verhoging van de assurantiebelasting van 9% naar 21%, het invoeren van een regresrecht WMO voor gemeenten, het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd en de vermogens-inkomensbijtelling.”

WA-verzekering

De brancheorganisatie wijst er na het opnoemen van de toenemende schadelast tenslotte op dat met name de WA-verzekering betaalbaar moet worden gehouden door verzekeraars. “Voorkomen moet immers worden dat mensen onverzekerd zijn op grond van financiële argumenten. Dat zou de solidariteit van deze verzekering aantasten.”