maandag 06 februari 2017 11:38

Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet milieubeheer' ontvangen. De huidige regelgeving bevat geen algemene verplichting tot verwijdering van asbestproducten waaruit asbestvezels vrijkomen waaraan mensen kunnen worden blootgesteld.

Huidige regelgeving asbest

In algemene zin gesteld volgt uit de huidige regelgeving pas een verplichting om maatregelen te nemen, zoals verwijdering, indien door het vrijkomen van asbestvezels uit toepassingen van asbest(producten) in bouwwerken een concreet en direct gevaar voor de gezondheid van de mens kan ontstaan. Zowel voor eigenaren als voor toezichthouders is niet altijd duidelijk wanneer hiervan sprake is, bijvoorbeeld bij verslechtering van de toestand van een asbestdak door voortschrijdende verwering.

De mate van verwering van het asbestproduct is niet altijd goed vast te stellen, evenmin wanneer door verwering gevaar voor de gezondheid ontstaat. Dat wordt in de hand gewerkt doordat asbestvezels onzichtbaar zijn. Asbesthoudende producten worden zelfs niet altijd herkend, omdat hiervoor gespecialiseerde expertise nodig kan zijn.

Dumping

Tevens moet er rekening mee worden gehouden dat, mede naar aanleiding van het verbod van asbestdaken na 1 januari 2024, bij de grootschalige verwijdering van asbestdaken die de komende jaren zal plaatsvinden, asbestafval door dumping ongecontroleerd in de omgeving zal terechtkomen. Er geldt nu doorgaans, behalve voor de meestal onbekende dader die het afval heeft gedumpt, geen verwijderingsverplichting voor dit afval.

Een brand met asbest heeft grote gevolgen

Wat kunt u nu al doen:

Omdat de financiële gevolgen van een asbestbrand fors kunnen zijn, is het verstandig om de volgende zaken te overwegen:

 • Als u asbest ‘in huis’ heeft, sluit dan bij uw brandverzekeraar een aanvullende verzekering af voor het opruimen van asbest op uw terrein. Is er risico van verspreiding naar derden dan is een Milieuschadeverzekering incl. asbestdekking wenselijk.
 • Is er bij u alleen sprake van een mogelijk risico door inkomend asbest, dan is een milieuschadeverzekering met asbestdekking ook een optie. Meestal is dit risico hierop meeverzekerd, vraag dat na bij uw verzekeringsmaatschappij.
 • Preventief verwijderen van asbest is uiteraard de beste manier om asbestbrand risico’s te voorkomen.
 • Het is vanuit risico- of milieuoogpunt wellicht aantrekkelijk om uw ‘asbestdak’ te vervangen door asbestvrije dakbedekking, eventueel gecombineerd met zonnepanelen.

Waar kunt u informatie verkrijgen?

 • Onze adviseur
 • Kamer van Koophandel (www.kvk.nl/asbest)
 • VNO - NCW Midden
 • Uw verzekeraar
 • Bevoegd gezag

Een brand met asbest, wat moet u doen?

 • Bij een brand op uw bedrijf bent u verplicht om bij de gemeente melding te maken van de aanwezigheid van bij de brand betrokken asbest.
 • De gemeente zal contact met u opnemen als er een (mogelijke) asbestvervuiling is op uw bedrijfsterrein of bij derden.
 • U krijgt bij een aanwezige vervuiling een aanschrijven tot opruiming/ sanering van het bevoegd gezag (het Twents protocol Asbest geeft voorbeeldbrieven die het bevoegd gezag kan hanteren).
 • U dient zelf een saneerder te benaderen (bij voorkeur collectief) om binnen 48 uur na aanschrijving een plan van aanpak (PvA) te maken en bij het bevoegde gezag in te dienen.
 • Schakel zo spoedig mogelijk uw verzekeraar bij deze aansprakelijkheid in, zij zullen zo nodig hun specialisten c.q. Stichting Salvage inschakelen.
 • Informeer uw verzekeraar ook als er op uw locatie ‘inkomend asbest’ vanaf een naburige brandlocatie wordt aangetroffen.
 • De gemeente zal na goedkeuring van het PvA u verzoeken een opdracht aan de asbest saneerder te verstrekken.
 • Sluit dit kort met uw verzekeraar.
 • Houdt er rekening mee dat bij een ernstige vervuiling een (langerdurende) bedrijfsonderbreking kan optreden door onbereikbaarheid van de locatie.

Brand op een bedrijventerrein

Ervaringen bij branden met vrijkomend asbest hebben geleerd dat het opruimen daarvan grote consequenties voor de omgeving heeft. Als er op uw bedrijfsterrein of in uw omgeving een brand uitbreekt en daarbij is asbest in het geding, dan is het van belang dat u weet welke maatregelen u moet treffen. U kunt op twee manier betrokken raken bij opruim-/ saneringsacties van asbest, namelijk als verantwoordelijke veroorzaker van de asbestvervuiling (eigenaar/ gebruiker) of als eigenaar/ gebruiker van een pand met inkomende asbest, afkomstig van een brand bij uw buren.

Belangrijk is de volgende juridische uitspraak:

Het is de verantwoordelijkheid van de (asbest) eigenaar om asbestdeeltjes op te ruimen die bij een brand zijn vrijgekomen. Primair zal dus de juridische eigenaar van het asbest door de gemeente worden aangesproken op verwijdering van het asbest. Als er problemen zijn bij het verhalen van de schade, kan ook bij het bedrijf met inkomend asbest een eis tot opruiming worden neergelegd. Dit gebeurt op basis van de Wet Milieubeheer, Wet Bodembescherming of Woningwet.

Klik hier voor meer informatie over de milieuschadeverzekering.