donderdag 07 september 2023 11:22

Wat zijn de gevolgen van een BBL-leerling voor een werkgever?

Waar moet u rekening mee houden bij het aannemen van een BBL-leerling? Hoe zit het met de inschaling in een salarisschaal en moet de scholingsdag doorbetaald worden? Moet ik het loon van een BBL-leerling bij ziekte doorbetalen? Vragen die nu actueel zijn met BBL-leerlingen die voor het nieuwe studiejaar een werkplek zoeken.

Wat is BBL?

BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Het uitgangspunt bij deze opleiding is werkend leren. Een BBL-leerling (MBO-student) komt in de regel vier dagen per week bij u in het bedrijf (het leerbedrijf) werken en gaat daarnaast één dag naar school.

Welke overeenkomsten zijn van toepassing bij een BBL-leerling?

Met een BBL-leerling sluit u twee overeenkomsten. De ene is de BPV (Beroeps Praktijk Vormingsovereenkomst) die wordt gesloten tussen de driehoek student, het opleidingsinstituut en u als leerbedrijf. De andere is een arbeidsovereenkomst die u sluit met de BBL-leerling. Hierin legt u de duur van het dienstverband en de arbeidsvoorwaarden vast. Vaak kunt u hiervoor gebruik maken van de door brancheorganisatie opgestelde voorbeeld arbeidsovereenkomst.

Leerbedrijf

Een leerbedrijf moet erkend zijn zodat het voldoet aan de kwaliteitscriteria en eisen van een brancheorganisatie. SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) kan uw bedrijf erkennen als leerbedrijf op basis van een aantal voorwaarden. Een bedrijfsadviseur van SBB brengt hiervoor in een gesprek de mogelijkheden voor praktijkleren op uw bedrijf in kaart en bekijkt hoe uw bedrijf het praktijkleren vormgeeft. Daarnaast beoordeelt hij of er een goede praktijkopleider aanwezig is.

Een voorbeeld van een eis is dat er goede begeleiding is bij het leerbedrijf. Dit zorgt ervoor dat de begeleiding de leerling kan voorzien van de kennis en vaardigheden die hij moet beheersen bij het volgen van een BBL opleiding. Het niveau per BBL opleiding verschilt van niveau 1 (assistent) tot niveau 4 (specialist).

Arbeidsovereenkomst

Zoals hierboven beschreven is een BBL-contract een arbeidsovereenkomst. Volgens het arbeidsrecht is de BBL-'er een werknemer net als iedere andere werknemer. De werkgever kan de overeenkomst alleen tussentijds beëindigen in dezelfde situaties als bij een gewone arbeidsovereenkomst. Extra mogelijkheid voor het opzeggen is als de leerling/student stopt met de BBL-opleiding. Dit moet dan wel duidelijk in het BBL-contract worden opgenomen.

Loon

De functie van de BBL leerling wordt ingedeeld zoals bij een 'normale' werknemer. Meer informatie hierover vindt u vaak in de CAO die voor branche of sector van toepassing is. Het loon van de BBL leerling wordt meestal bepaalt aan de hand van de functieklasse die bij de gekozen functie hoort en de bijbehorende loontabellen en de ervaring of leeftijd van uw leerling. In diverse Cao’s zijn bepalingen over het Cao-loon voor de BBL-leerling opgenomen. Let op! Als er geen Cao van toepassing is dient u rekening te houden met het minimumloon bbl-opleiding 2023.

Tip: kijk in de cao

In de meeste Cao’s vindt u welke andere regelingen op BBL’ers van toepassing zijn. Soms staat er ook informatie in over bijvoorbeeld uurloon en loondoorbetaling tijdens een schooldag. Valt uw onderneming niet onder een CAO? Dan kan er iets in uw arbeidsvoorwaarden staan of opgenomen worden.

BBL’er in de pensioenregeling?

Of u als werkgever een BBL-student moet opnemen in de pensioenregeling, staat meestal beschreven in het pensioenreglement, dat binnen uw bedrijf van toepassing is. In principe dienen alle werknemers met een arbeidsovereenkomst, dus ook BBL’ers, aan te worden gemeld voor deelname aan de pensioenregeling.

Loondoorbetaling bij ziekte BBL

Een BBL-leerling heeft in principe gewoon recht op doorbetaling van het salaris als de leerling ziek is. Een BBL-leerling heeft namelijk dezelfde rechten als "gewone" werknemers. Als een BBL-leerling ziek wordt tijdens de contractduur van de arbeidsovereenkomst, bent u als werkgever verplicht het loon door te betalen. De hoogte van de loondoorbetaling bij ziekte wordt vaak bepaald in een CAO of staat beschreven in de arbeidsovereenkomst.

Verzuimverzekering en loonsom

Voor het vaststellen van de verzekerde loonsom dient u ook rekening te houden met het loon dat u betaalt aan een BBL-leerling.

Subsidie praktijkleren?

Sinds 1 januari 2014 is de ‘Subsidieregeling praktijkleren’ ingegaan. Deze is bedoeld voor bedrijven die erkend leerbedrijf zijn en die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan studenten en deelnemers in diverse onderwijssectoren, uiteenlopend van VMBO tot Universiteit. De subsidie kan oplopen tot € 2.700 per schooljaar als de aanvraag op de juiste wijze is ingediend, het bedrijf aan alle voorwaarden voldoet en er genoeg middelen over zijn (er is een maximum budget en dit wordt naar evenredigheid verdeeld). Let op! Geldig tot 15-09-2023.

Na een evaluatie van de bestaande subsidieregeling is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van plan de regeling Praktijkleren na 2023 aansluitend met 5 jaar te verlengen. In het begin van het nieuwe studiejaar 2023/2024 verwachten we hier definitief en inhoudelijk meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/praktijkleren.

Laatst aangepast op donderdag 07 september 2023 11:39