Privacyverklaring Honig en Honig

Deze privacyverklaring is van toepassing op Honig en Honig BV. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen. In deze privacyverklaring vertellen wij u daarom hoe wij met uw gegevens omgaan. U kunt hier onder andere lezen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, met wie wij uw gegevens delen en welke rechten u heeft als het om het verwerken van uw persoonsgegevens gaat.

Privacyverklaring

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens staat uw belang centraal. Onze uitgangspunten daarbij zijn:

 • Wij behandelen uw gegevens zorgvuldig. Wij zullen ons houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy.
 • Wij zorgen voor een goede beveiliging van onze systemen.
 • Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.
 • Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor de doelen, zoals omschreven in deze Privacyverklaring.
 • Wij informeren u over uw rechten op het gebied van Privacy.
 • Wij gaan adequaat om met uw verzoeken betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon. Dit betekent dat een gegeven een persoonsgegeven is zodra daardoor kan worden achterhaald dat de gegevens over u gaan. Honig en Honig verwerkt uw persoonsgegevens voor de redenen zoals benoemd in deze verklaring. Wanneer wij geen gegevens van u ontvangen kunnen wij u niet van dienst zijn.

Wanneer mag Honig en Honig persoonsgegevens verwerken?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken indien wij daarvoor een reden hebben die in de wet wordt genoemd. De redenen die voor Honig en Honig gelden zijn:

 • Het kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichting(en), bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 • U heeft ons toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegeven voor specifieke doeleinden. Dit kan bijvoorbeeld via een (online) aanvraagformulier. Deze toestemming kunt u altijd intrekken. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u hieronder. Een intrekking gaat in vanaf het moment dat wij deze van u hebben ontvangen. Intrekken met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
 • De verwerking nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst die wij met u of voor u sluiten. Daarvan is sprake zodra u gebruik maakt van onze diensten. Om u goed te kunnen adviseren over uw verzekeringen, om voor u te bemiddelen in verzekeringen en om uw verzekeringen te beheren hebben wij persoonsgegevens van u nodig.
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

Waarvoor gebruikt Honig en Honig uw persoonsgegevens?

Honig en Honig gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze worden verzameld. Wij verzamelen uw persoonsgegevens alleen met de volgende doelen:

 • Het adviseren van klanten en potentiële klanten inzake verzekeringen en pensioen in de ruimste zin van het woord
 • Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten
 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een klant
 • Het beheren van de relatie met de klant.
 • Het verzamelen, doorgeven en beheren van benodigde gegevens aan verzekeraars/ pensioenuitvoerders/financiers en experts/expertisebureaus voor het aangaan en uitvoeren van (verzekerings-)overeenkomsten
 • Het afwikkelen en registreren van schades
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming
 • Het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden
 • Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard

Met wie deelt Honig en Honig uw persoonsgegevens?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen indien dit noodzakelijk is voor één van de doelen die wij in de vorige paragraaf hebben omschreven. Dit kunnen de volgende partijen zijn:

 • Accountants
 • Advocaten
 • Arbodiensten
 • Banken
 • Belastingdienst
 • Experts (schade)
 • Financieringsmaatschappijen
 • Incassobureaus
 • Notarissen
 • Pensioenfondsen
 • Reïntegratiebedrijven
 • Toezichthouders
 • Verzekeringsmaatschappijen

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens delen met externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-­dienstverlener of ons (direct) marketingbureau. Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Hoe behandelt Honig en Honig uw persoonsgegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgen ervoor dat deze goed zijn beveiligd. Daarnaast houden wij ons aan de volgende regels:

 • Wij leiden ons personeel goed op, zodat wij weten hoe zij uw gegevens zo veilig mogelijk kunnen verwerken.
 • Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarbij bewaken wij de wettelijke bewaartermijnen.
 • Wij verwerken uw gegevens niet buiten de Europese Unie. Binnen de Europese Unie geldt vanaf 25 mei 2018 dezelfde Privacywetgeving. Onze servers bevinden zich daarom niet buiten de Europese Unie.
 • Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming in dienst. De Functionaris Gegevensbescherming is een interne toezichthouder en controleert of wij voldoen aan de privacywet- en regelgeving.

Welke rechten heeft u?

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens. Hieronder beschrijven wij uw rechten.

 • Recht op inzage: u mag ons vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Voor het inzageverzoek hoeft geen reden te worden opgegeven. Het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen gegevens.
 • Recht op correctie: als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn mag u ons verzoeken de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Dit geldt ook als de gegevens voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze verzameld zijn of op een andere manier in strijd zijn met een wet.
 • Recht van verzet: indien bijzondere persoonlijke omstandigheden het verzet tegen verwerking van persoonsgegevens kunnen rechtvaardigen, kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen of anonimiseren.
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens: indien de door u verstrekte persoonsgegevens automatisch en op basis van uw toestemming of een overeenkomst worden verwerkt heeft u het recht een kopie te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en leesbare vorm. De persoonsgegevens worden op uw verzoek rechtstreeks doorgestuurd aan een nieuwe partij.
 • Indien u gebruik wilt maken van één van uw rechten kunt u daarover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u hieronder. Uw verzoek wordt binnen 4 weken afgewikkeld.

Wijzigingen van de Privacy statement

Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u het meest actuele statement.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Indien u vragen of opmerkingen heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens of deze verklaring, dan kunt u daarover contact met ons opnemen. De Functionaris Persoonsgegevens kunt u ook benaderen indien u klachten heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens of wanneer u gebruik wilt maken van één van uw rechten.

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

U kunt de Functionaris Persoonsgegevens bereiken per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post via:

Honig en Honig
T.a.v. de functionaris gegevensbescherming
Benedenweg 310
1834 BE Sint Pancras

Meer in deze categorie: « Dienstenwijzer Honig en Honig