Offerte VvE verzekeringen

Uw VvE verzekeringen in 1 verzekeringspakket met pakketkorting? Vraag een vrijblijvende offerte aan!

VvE verzekeringspakket

VvE verzekeringspakket - Speciaal voor een VvE (Vereniging van Eigenaren) bieden wij het VvE verzekeringspakket, met daarin de belangrijkste verzekeringen voor een VvE. U kunt online een vrijblijvende offerte aanvragen en het VvE verzekeringspakket direct afsluiten.

Offerte VvE verzekeringen aanvragen

Offerte VvE verzekeringspakket aanvragen

Klik op de button, vul uw gegevens in en bereken de premie voor uw VvE verzekeringspakket. Vraag online een vrijblijvende offerte aan of sluit direct uw VvE verzekeringspakket af. Als u zelf uw VvE verzekeringspakket afsluit, dan is er geen sprake van advies. Wilt u advies over bijvoorbeeld de dekking? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Verzekeringen voor Vereniging van Eigenaren (VvE)

Als bestuurder van de Vereniging van Appartementseigenaren (VvE) behartigt u de belangen van leden van het appartementencomplex. Verzekeringen maken een belangrijk deel uit van die gezamenlijke belangen.

De VvE verzekeringspakket kunt u samenstellen uit de volgende dekkingen:

 • Aansprakelijkheidsverzekering VvE
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE
 • Gebouwenverzekering VvE (incl. Interieurverbeteringen)
 • Glasverzekering VvE
 • Ongevallenverzekering VvE
 • Milieuschadeverzekering VvE
 • Rechtsbijstandverzekering VvE

Welk soort verzekeringen zijn de VvE verzekeringspakket?

De VvE verzekeringspakket vergoeden o.a. schade aan uw appartementencomplex, flat of VvE-gebouw. Het gaat daarbij onder andere om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing. Aanvullend kunnen een glas-, aansprakelijkheids-, bestuurdersaansprakelijkheids-, rechtsbijstand- en/of ongevallenverzekering worden verzekerd. Check de polisvoorwaarden en de verzekeringskaarten voor de aanvullende dekkingen voor meer informatie.

Wat is verzekerd met de VvE verzekeringspakket?

Uw VvE-gebouw is verzekerd bij schade door brand, diefstal, neerslag, storm, hagelschade, lekkage, blikseminslag, ontploffing en vandalisme. U kunt ervoor kiezen om de fundering mee te verzekeren. Ook de bereddingskosten en kosten van deskundigen zijn verzekerd.

Basisdekking: Gebouwenverzekering VvE 

Verzekering voor schade aan het gebouw zelf en zaken die daarmee zijn verbonden. Wat is gedekt? Van buiten komende onheilen: brand, schroeien, smelten en zengen. Tevens blikseminslag, inductie, storm, inbraak, vandalisme (na inbraak van buitenaf), relletjes, diverse vormen van waterschade en aanrijding.

Verzekerd bedrag

Uw VvE-gebouw is verzekerd tot een maximum bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw. Als u de fundering meeverzekert moet u hier rekening mee houden in de opgave van het verzekerd bedrag.

Extra Kosten

U bent verzekerd voor de bereddingskosten. Bereddingskosten zijn de redelijke kosten die u moet maken om een direct dreigend gevaar op schade te voorkomen of verminderen. Hierbij moet het natuurlijk gaan om schade die mogelijk verzekerd is op je verzekering. Ook de kosten van de Stichting Salvage en de kosten voor deskundigen zijn verzekerd.

Keuze: Interieurverbeteringen verzekering VvE

Verzekering van de door bewoners aangebrachte verbeteringen in een woning. Wat is gedekt? Schade aan de aangebrachte verbeteringen, zoals een luxe keuken of badkamer, tot een verzekerd bedrag van 10% van de herbouwwaarde. Toekomstige verbeteringen zijn tevens automatisch meeverzekerd. 

Keuze: Glasverzekering VvE

Verzekering van het voor lichtdoorlating aanwezige glas in een woning. U verzekert hiermee de schade verzekerd door breuk van glas, aanwezig in het verzekerde VvE-gebouw, als onmiddellijk en uitsluitend gevolg van een onvoorziene gebeurtenis, alsmede de kosten van een deugdelijke noodvoorziening. Van de glasverzekering VvE is uitgesloten schade ontstaan aan het glas in de bedrijfsmatige ruimten. Dit dient op een aparte polis verzekerd te worden. Wat is gedekt? Schade door breuk aan normaal glas is gedekt tot het benodigde bedrag om het glas te vervangen door naar soort en kwaliteit gelijkwaardig glas. De premie wordt berekend op basis van het aantal kamers in de woning; keuken, gang, badkamer en dergelijke worden niet als kamers beschouwd.

Keuze: Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) VvE 

Verzekering voor de aansprakelijkheid van de VvE voor schade toegebracht aan derden. U verzekert de aansprakelijkheid van de leden van uw VvE voor schade aan zaken en/of de schade aan personen, maar ook de schade die daaruit voortvloeit (gevolgschade). De schade moet veroorzaakt zijn als gevolg van een handelen of nalaten bij de uitoefening van de activiteiten in opdracht van de VvE. Wat is gedekt? Zaak- en letselschade aan derden waarvoor de VvE of haar leden aansprakelijk kunnen worden gesteld. 

Keuze: Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE

Verzekering voor bestuurders en toezichthouders van Vereniging van Eigenaren (VvE). U verzekert de aansprakelijkheid van de bestuurders van uw VvE voor aanspraken van derden voor vermogensschade (m.u.v. schade aan zaken en/of personen) als gevolg van onder andere een handelen of nalaten in strijd met de door de VvE opgedragen werkzaamheden, alsmede (kennelijk) onbehoorlijk bestuur. U kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen. Wat is gedekt? Risico’s die bestuurders en toezichthouders van een Vereniging van Eigenaren lopen. Door de complexiteit van de materie en de gespecialiseerde advocaten die moeten worden ingeschakeld kunnen de kosten flink oplopen. De dekking bestaat uit twee elementen: 

 • de kosten van de uiteindelijke schadevergoeding, en
 • wanneer de claim onterecht blijkt te zijn worden de kosten van verweer vergoed.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE is geschikt voor bestuurders en toezichthouders, zowel in functie als afgetreden of nog te benoemen. Het voltallige bestuur is verzekerd omdat deze wettelijk collectief verantwoordelijk is en iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is voor de gehele claim. De VvE sluit de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE af en betaalt de premie. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE is niet geschikt voor VvE’s die:

 • een negatief eigen vermogen hebben, of
 • slapende VvE’s zijn (VvE’s zonder een benoemde bestuurder, periodiek onderhoud of VvE vergaderingen), of
 • VvE’s zonder reservefonds conform artikel 5:126 lid 1 BW (Ter bestrijding van andere dan gewone jaarlijkse kosten), of
 • VvE’s die niet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (verplicht sinds 2010), of
 • VvE’s niet zijnde Verenigingen van appartementseigenaren in de zin van boek 5 BW.

Keuze: ongevallenverzekering

Met de ongevallenverzekering VvE zijn de leden, werknemers en/of vrijwilligers van de VvE verzekerd voor blijvende invaliditeit en overlijden als gevolg van een ongeval. De ongevallenverzekering VvE keert dan eenmalig een bedrag uit op basis van het verzekerde bedrag. Er is dekking tijdens:

 • Het verrichten van activiteiten/werkzaamheden in opdracht en/of ten behoeve van de VvE;
 • Het van huis gaan naar de plaats(en) waar verzekerde de hiervoor genoemde activiteiten/werkzaamheden verricht en het van die plaats(en) naar huis gaan, zonder onderbreking via de kortste weg.

Er gelden maximale verzekerde bedragen per persoon bij blijvende invaliditeit en bij overlijden.

Keuze: Rechtsbijstandverzekering VvE

Verzekering voor rechtshulp bij de activiteiten die de vereniging van eigenaren onderneemt. Uw VvE ontvangt juridische hulp bij conflicten die te maken hebben met haar activiteiten. De VvE moet wel verzekerd zijn op het moment dat het conflict ontstaat en moet belang hebben bij het conflict. Uw VvE kan aanvullend kiezen voor de module ‘Verborgen Gebreken’ Wat is gedekt? Juridisch advies of rechtshulp voor de VVE en haar onbetaalde (vrijwillige) bestuurders wanneer zij betrokken raken in een juridisch geschil. Dit kan een conflict met derden zijn of tussen leden onderling.

Wat is niet verzekerd met de VvE verzekeringspakket?

Verzekeraars keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd, tenzij binnengedrongen via afvoerleidingen en daarop aangesloten installaties en toestellen.

Afspraken

Als uw VvE zich niet houdt aan de verplichtingen in de polisvoorwaarden en clausules, zoals over preventie, dan keren verzekeraars niet (altijd) uit.

Uitsluitingen optionele verzekeringen

Check de polisvoorwaarden voor de uitsluitingen van de optionele verzekeringen: de glasverzekering, de aansprakelijkheidsverzekering, de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, de rechtsbijstandverzekering en de ongevallenverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check de polisvoorwaarden. Of vraag onze verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

U heeft een eigen risico per gebeurtenis bij hagel en/of stormschade. Voor waterschade heeft u vaak een hoger eigen risico per gebeurtenis. Bij aan- of verbouw van het gebouw kan een afwijkend eigen risico van toepassing zijn.

Eigen risico optionele verzekeringen

Voor de optionele verzekeringen glas, aansprakelijkheid en rechtsbijstand kunt u eigen risico’s hebben. Bijvoorbeeld: voor aansprakelijkheid geldt een eigen risico voor zaakschade per schadeclaim.

Voor bestuurdersaansprakelijkheid en ongevallen heeft u geen eigen risico’s.

Beperkte dekking bij aanbouw, verbouw, kraken, leegstand en buiten gebruik

De dekking van de VvE verzekeringspakket is beperkt gedurende de periode dat het gebouw in aanbouw is, uitwendig en/of inwendig grondig wordt verbouwd, gekraakt is, leeg staat of buiten gebruik is.

Dekkingsbeperkingen optionele verzekeringen

Check de polisvoorwaarden voor de dekkingsbeperkingen van de optionele VvE verzekeringspakket: de glasverzekering VvE, de aansprakelijkheidsverzekering VvE, de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE, de rechtsbijstandverzekering VvE en de ongevallenverzekering VvE.

Waar ben ik gedekt?

 • Voor de gebouwenverzekering VvE en glasverzekering VvE geldt de VvE-verzekering voor de locaties die u verzekert.
 • Voor de beide aansprakelijkheidsverzekeringen VvE bent u in Nederland verzekerd
 • Voor de ongevallenverzekering VvE geldt een werelddekking
 • Voor de rechtsbijstandverzekering VvE zijn verschillende dekkingsgebieden van toepassing

Voor beide aansprakelijkheidsverzekeringen voor uw VvE geldt extra dat op de betreffende aanspraken Nederlands recht van toepassing is

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de VvE verzekeringspakket aanvraagt moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in de situatie van uw vereniging van eigenaren zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Verzekeringmaatschappijen verwachten dat er alles aan wordt gedaan om schade te voorkomen. Betaal de premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of (digitale) nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de VvE verzekeringspakket beginnen, bent u drie jaar verzekerd. Aan het eind van het derde jaar verlengen verzekeraars uw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het derde jaar kunt u de VvE verzekeringspakket dagelijks opzeggen. De VvE verzekeringspakket eindigen dan één maand later. Verzekeringsmaatschappijen kunnen de VvE verzekeringspakket ook beëindigen, onder meer als u de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het derde jaar kunt u de VvE verzekeringspakket dagelijks opzeggen. De VvE verzekeringspakket stoppen dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij onze verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij.

Algemene informatie VvE verzekeringspakket

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de VvE verzekeringspakket. In een offerte, op de polis en in de polisvoorwaarden staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

De voordelen van de VvE verzekeringspakket

 • Mogelijkheid van garantie tegen onderverzekering, na gratis taxatie
 • Het pakket kan volledig afgesloten worden of met een selectie van een aantal verzekeringen
 • Naast particulier kan ook zakelijk gebruik meeverzekerd worden
 • Geen toeslag bij betaling in termijnen
 • Alle verzekeringen worden overzichtelijk op één polis getoond
 • De VvE verzekeringspakket tegen gunstige premie en voorwaarden en specifiek voor VvE’s
 • VvE verzekeringspakket online berekenen en afsluiten

Meer weten over de VvE verzekeringspakket?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de VvE verzekeringspakket? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en Schadeservice. Als onafhankelijk assurantie-adviseur werken wij samen met gespecialiseerde verzekeraars. Uw VvE verzekeringspakket worden op basis van een vergelijking van premie en polisvoorwaarden door ons samengesteld.

Meer in deze categorie: VvE pakket »