Montageverzekering

Montageverzekering - Ontstaat tijdens installatiewerk schade door een montagefout? Of door bijvoorbeeld diefstal, brand of vandalisme? Dan kunt u een beroep doen op de montageverzekering. Die is er voor installatie- en montagebedrijven in de civiele en utiliteitsbouw.

Offerte montageverzekering aanvragen

Montageverzekering aanvragen voor al uw installatie- en montageprojecten

U kunt een offerte of polis aanvragen voor elke soort bedrijf in de burgerlijke en utiliteitsbouw (b&u), dus ook voor een industrieel of infrastructureel bouw-, installatie- of montageproject. De doorlopende montageverzekering kan met continu dekking worden afgesloten. U kunt ook een tijdelijke CAR-verzekering per project afsluiten. Voor particulieren is er een speciale particuliere CAR-verzekering.

Montageverzekering, de meest voorkomende montage- en installatierisico’s gedekt

Het werk zelf verzekerd en de installatiematerialen. De dekking geldt voor alle betrokken partijen. Voor u, voor de opdrachtgever, de onderaannemers en de constructeur. Daarnaast zijn de eigendommen van uw opdrachtgever en persoonlijke eigendommen van u en uw personeel meeverzekerd.

Voor wie is de montageverzekering?

De montageverzekering is speciaal voor:

  • zzp’ers en installatiebedrijven (zowel hoofd- als onderaannemers) die werkzaam zijn in het mkb
  • bedrijfsmatige of particuliere opdrachtgevers van installatieprojecten

Voorbeeld beroep / bedrijf / activiteiten bij een montageverzekering

Aannemer grond-, leiding- en kabelwerken

Aannemer infrastructurele en/of industriële kunstwerken

Airco installateur Burgerlijke en Utiliteitsbouw

Badkamers, installateur

Beroep / bedrijf / activiteiten

CV-, installateur

Elektricien/elektra-installateur Burgerlijke en Utiliteitsbouw

Gasfitter

Gevel en dakbeplating, installateur

Glasvezelkabel, installateur Burgerlijke en Utiliteitsbouw

Installateur (elektrische) installaties in de industrie, spoorwegbouw en schepen

Installateur van alarmsystemen / monteren en demonteren Burgerlijke en Utiliteitsbouw

Installateur van garage- en industriedeuren

Installateur van installaties in de kassen- en stallenbouw

Installateur van zwembaden en/of sauna's

Keukeninstallateur

Liftmontagebedrijf

Loodgietersbedrijf

Magazijn- en winkelstellingen installateur

Sanitair, installateur

Sprinklerinstallaties, installateur Burgerlijke en Utiliteitsbouw

Systeemplafonds en wanden installateur

Timmerbedrijf

Zonwering / wanden, installateur

De montageverzekering in uw verzekeringspakket

De montageverzekering is onderdeel van een MKB of ZZP verzekeringspakket. Wanneer u het verzekeringspakket aanvraagt dan bestaat het basispakket altijd uit de bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering. Daarnaast is het mogelijke om per pakket de meest afgesloten verzekeringen in uw branche te combineren. U bepaalt zelf hoeveel en welke verzekeringen u verder opneemt in uw verzekeringspakket. Zo weet u dat u kiest voor een goede combinatie met een pakketkorting tot 10% over al uw verzekeringen.

Eén montageverzekering voor al uw installatie- en montageprojecten

De dekking geldt voor alle projecten die u uitvoert in Nederland, België en Duitsland. U hoeft dus niet elk project apart te verzekeren. Zo kunt u zonder zorgen uw werk doen.

De meest voorkomende risico’s gedekt

Het werk zelf verzekerd en de installatiematerialen. De dekking geldt voor alle betrokken partijen. Voor u, voor de opdrachtgever, de onderaannemers en de constructeur. Daarnaast zijn de eigendommen van uw opdrachtgever en persoonlijke eigendommen van u en uw personeel meeverzekerd.

De montageverzekering op maat

Niet ieder bedrijf of risico is hetzelfde. Daarom is er ook een montageverzekering op maat. Dit is een montageverzekering voor de complexere risico’s speciaal voor uw bedrijf op maat gemaakt. Deze montageverzekering kunt u afsluiten via onze verzekeringsadviseur. 

Polisvoorwaarden 

In de polisvoorwaarden leest u precies wat de montageverzekering dekt. Wat verzekeraars vergoeden, hangt af van uw verzekerde bedrag. Daarnaast zijn de vergoedingen soms aan een maximum gebonden. Ook geldt een eigen risico. Bij uw aanvraag of een offerte dan ontvangt u uiteraard de polisvoorwaarden. De belangrijkste punten uit de voorwaarden van de montageverzekering zetten we graag voor u op een rij. Onderstaande informatie geeft een samenvatting van de montageverzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel of niet voor verzekerd bent.

Welk soort verzekering is de montageverzekering? 

De montageverzekering dekt de materiële schade die ontstaat aan de installaties die u aanlegt of aanpast. Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd met de montageverzekering? 

Verzekerd is materiële schade aan het montage- of installatiewerk gedurende de montageperiode. Ook is tijdens deze periode diefstal van montagecomponenten vanaf de montagelocatie gedekt. De montageverzekering is een zogenaamde doorlopende montageverzekering, waaronder al uw werken zijn verzekerd. U kunt ook kiezen voor een tijdelijke montageverzekering. Deze tijdelijke montageverzekering geldt voor één specifiek montage- of installatieproject.

Verzekerd bedrag 

U kiest zelf welke bedragen u wilt verzekeren. De gekozen verzekerde bedragen staan dan in uw polis.

Wie is verzekerd? 

Verzekerd zijn alle partijen die betrokken zijn bij het realiseren van het door u aangenomen werk. Bijvoorbeeld de opdrachtgever, aannemer en onderaannemer, maar ook de architect, ingenieur en constructeur. Dit zijn de verzekerden voor de Rubriek Het werk. Voor de andere Rubrieken kunnen andere verzekerden gelden.

Het werk 

Verzekerd is materiële schade aan het door u aangenomen montagewerk tijdens de montageperiode. Hieronder vallen ook schade aan en diefstal van montagecomponenten die voor uw rekening en risico op de montagelocatie aanwezig zijn, en de kosten van het opbouwen en verwijderen van hulpconstructies en hulpwerken.

Keuze: bestaand eigendom opdrachtgever 

Verzekerd is schade die door de montagewerkzaamheden ontstaat aan eigendommen (gebouwen en spullen) van de opdrachtgever.

Keuze: hulpmateriaal 

Verzekerd zijn hulpmaterialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk. Bijvoorbeeld gereedschappen, werktuigen, keten, loodsen en steigers. Deze zijn verzekerd tegen materiële schade en diefstal. Het hulpmateriaal is verzekerd als het voor rekening en risico van de verzekeringnemer aanwezig is op het werkterrein.

Keuze: persoonlijke bezittingen 

Verzekerd is schade aan en diefstal van spullen van de verzekerden en hun medewerkers op de montagelocatie.

Keuze: transport 

Verzekerd is schade aan en diefstal van montagecomponenten tijdens transport binnen Nederland. Heeft u de Rubriek Hulpmateriaal meeverzekerd? Dan geldt de transportdekking ook voor het vervoer van hulpmateriaal.

Wat is niet verzekerd met de montageverzekering? 

De montageverzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur.

Aansprakelijkheid 

De aansprakelijkheid voor schade die u toebrengt aan anderen is op deze verzekering niet gedekt. Alleen op een Tijdelijke montageverzekering (voor één specifiek installatieproject) kunt u in sommige gevallen aansprakelijkheid meeverzekeren.

Geen plotselinge gebeurtenis, ingebruikneming, gevolgschade 

Niet verzekerd zijn onder meer normale slijtage, normale corrosie (roestvorming) en andere normale geleidelijke achteruitgang. Ook is niet verzekerd schade door ingebruikneming vóór de oplevering, en bedrijfsschade. Tijdens de onderhoudstermijn is schade door brand en/of ontploffing niet verzekerd.

Uitsluitingen keuzerubrieken 

Sommige objecten zijn niet verzekerd. (Vaste) kranen, motorrijtuigen en mechanisch voortbewogen werkmaterieel zijn bijvoorbeeld niet verzekerd onder de Rubrieken Bestaande eigendommen opdrachtgever, Hulpmateriaal en Transport. Motorrijtuigen en geld zijn niet verzekerd onder de Rubriek eigendommen bouwdirectie en personeel.

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

Tijdens de onderhoudstermijn geldt een beperkte dekking.

Eigen risico 

Voor de montageverzekering geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

In- en uitloop 

Bij begin en einde van de montageverzekering moet u rekening houden met de overgang van de dekking voor de werken die u nog onderhanden heeft.

Niet automatisch verzekerde werken 

Werken die niet vallen binnen de omschrijving op uw polis zijn niet automatisch verzekerd. U kunt deze werken wel bij verzekeraars aanmelden. Dan beoordelen zij of zij ze toch kunnen verzekeren.

Waar ben ik gedekt? 

De montageverzekering geldt voor werken die u uitvoert binnen Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen? 

Als u de montageverzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw (bedrijfs-) situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik? 

Bij een Doorlopende montageverzekering kiest u of u de premie eenmaal per jaar betaalt of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via een (digitale) nota. Voor een Tijdelijke montageverzekering betaalt u de volledige premie direct na het afsluiten van de verzekering.

Wanneer begint en eindigt de dekking? 

De montageverzekering begint op de datum die in uw polis staat. Als de montageverzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze na het eerste verzekeringsjaar telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de montageverzekering stoppen. Een Tijdelijke montageverzekering heeft een vaste looptijd. De begin- en einddatum staan in uw polis.

Hoe zeg ik mijn contract op? 

Na het eerste jaar kunt u de Doorlopende montageverzekering dagelijks opzeggen. De Doorlopende montageverzekering eindigt dan een maand later, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail. Een Tijdelijke montageverzekering geldt voor een vastgestelde periode; daarom kunt u deze niet opzeggen.

Waarom een montageverzekering voor een onderaannemer?

Veel onderaannemers vertrouwen op de CAR-verzekering van de hoofdaannemer, maar dat blijkt in de praktijk niet altijd verstandig. De dekking van de CAR-verzekering is namelijk afhankelijk van de polis die de hoofdaannemer heeft afgesloten. De hoofdaannemer heeft vaak andere wensen dan de onderaannemer.

Om kosten te besparen kan een onderaannemer in veel gevallen een eventuele schade niet claimen op de polis van de hoofdaannemer. Daardoor loopt de onderaannemer ook nog eens het risico dat schades op hem kunnen worden verhaald. De voorwaarden van de onderaannemingsovereenkomst zijn dan van belang en die kunnen soms onderschat worden.Daarnaast kennen CAR-verzekeringen van grote aannemers vaak hoge eigen risico's, waardoor een door een onderaannemer veroorzaakte (kleine) schade geheel of gedeeltelijk voor zijn eigen rekening blijft.

Een eigen CAR-verzekering of een montageverzekering voor de onderaannemer biedt de zekerheid dat door de onderaannemer uitgevoerd werk is gedekt op de eigen polis, ongeacht de verzekering en de polisbepalingen en polisvoorwaarden van de hoofdaannemer.

Wat kost de montageverzekering? 

De premie van de montageverzekering is afhankelijk van verschillende risicofactoren. Voor de aflopende montageverzekering wordt de premie bij aanvang gebaseerd op de geschatte waarde van het eindwerk. Na afloop van de constructietermijn wordt de definitieve premie worden vastgesteld op basis van de definitieve eindwaarde. Voor de doorlopende montageverzekering wordt de premie bij aanvang gebaseerd op de geschatte jaaromzet van de aannemer. Na afloop van het boekjaar wordt de definitieve premie vastgesteld op basis van de definitieve jaaromzet.

Voordelig verzekerd met het verzekeringspakket voor bedrijven

U kunt de montageverzekering opnemen in een verzekeringspakket voor bedrijven. Er is zelfs een speciale combinatie voor de bouwsector. De optimale combinatie van verzekeringen voor installatiebedrijven.

Veelgestelde vragen

Waarom is een CAR-/montageverzekering voor een onderaannemer aan te raden?

In de bouw wordt vaak met onderaannemers gewerkt. Hierdoor is het niet altijd duidelijk wie aansprakelijk is. Met de bouw- en montageverzekering bent u als onderaannemer ook verzekerd tegen schade. Vertrouwen op de CAR-verzekering van de hoofdaannemer is in veel gevallen niet verstandig. U bent dan afhankelijk van de polis van de hoofdaannemer. Zo mag een onderaannemer de schade vaak niet claimen op de polis van de hoofdaannemer. En loopt de onderaannemer het risico dat hij de schades moet betalen.

Daarnaast kennen CAR-verzekeringen van grote aannemers vaak erg hoge eigen risico’s. Veroorzaakt u als onderaannemer schade? Dan blijven de schadekosten vaak helemaal of voor een groot deel voor uw eigen rekening. Een bouw- en montageverzekering voor de onderaannemer biedt dus zekerheid. Zekerheid dat door u uitgevoerd werk is gedekt op uw eigen polis. En dan maakt het dus niet uit welke CAR-verzekering en polisvoorwaarden de hoofdaannemer heeft. Wel zo fijn!

Tot wanneer zijn contructiefouten meeverzekerd op de CAR-/montageverzekering?

Beschadigingen aan het werk als gevolg van constructiefouten zijn verzekerd tijdens de bouwtermijn en/of de onderhoudstermijn.

Op mijn AVB is opzicht uitgesloten, kan die wel op de CAR-/montageverzekering worden verzekerd?

U bent met de CAR-/montageverzekering onder Rubriek III verzekerd voor schade door uitvoering van het werk aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Onder de AVB-polis valt dit vaak onder de "opzicht'` uitsluiting.

Onder welke rubriek is de schade aan het gereedschap gedekt op de CAR-/montageverzekering?

De schade aan gereedschappen, steigers en keten is verzekerd onder Rubriek 4 (Hulpmateriaal) op de CAR-/montageverzekering.

Voordelen montageverzekering

  • Ondersteuning door bouwkundigen
  • Al uw installatieprojecten doorlopend te verzekeren op één polis
  • Maatwerk mogelijk voor complexe risico’s
  • Ondersteuning door verzekeraar (Team Risico Deskundigen geeft advies en ondersteuning op het vlak van bijvoorbeeld bijzondere bouwmethodes en schadepreventie)
  • Zorgt voor continuïteit van het bedrijf in geval van schade.
  • Niet meer afhankelijk van een eventuele CAR- of  Installatie-/Montagepolis van de (hoofd-)aannemer.
  • Zeer ruime dekking

Meer weten over de montageverzekering

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de montageverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf loopt? Dan kunnen wij u helpen met een risicoscan.