Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Pixabay

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) - Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een AOV verzekert een zelfstandig ondernemer of directeur-grootaandeelhouder (DGA) zich voor het risico van inkomstenverlies bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Hier vindt u alle informatie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en u kunt een offerte voor uw AOV online bij ons aanvragen.

Offerte Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) aanvragen

Welk soort verzekering is de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering of AOV verzekert u zich van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid en helpen verzekeraars u om weer aan het werk te kunnen gaan, zoals met her- en omscholing. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld voor zelfstandigen met of zonder personeel en directeuren-grootaandeelhouders.

Welk inkomen kan ik verzekeren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Onder inkomen verstaan verzekeringsmaatschappijen voor de ondernemer de belastbare winst uit onderneming en het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden zoals bedoeld in de Wet IB 2001. Voor de directeur-grootaandeelhouder wordt het belastbare loon gehanteerd. U kunt tot maximaal 90% van uw gemiddelde inkomen verzekeren.

Speciale arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Afhankelijk van de gekozen arbeidsongeschiktheidsverzekering kan een gemaximeerd inkomen, verzekerde uitkering of uitkeringsduur van toepassing zijn. Er zijn ook arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bedoeld voor ondernemers met een fysiek zwaar beroep en met bijzondere voorwaarden.

Wat is verzekerd met een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De verzekeringsmaatschappij betaalt u een uitkering als u arbeidsongeschikt wordt door ziekte, orgaandonatie of ongeval en u daarvoor de werkzaamheden voor uw eigen beroep of onderneming geheel of gedeeltelijk niet meer kunt uitoefenen. U ontvangt een tijdelijke uitkering bij zwangerschap en adoptie. Diverse verzekeraars vragen regelmatig (iedere drie jaar) naar uw werkzaamheden en inkomensgegevens om uw arbeidsongeschiktheidsverzekering actueel te houden. Er zijn ook arbeidsongeschiktheidsverzekeringen waarbij het verzekerd bedrag aangepast (verlaagd/verhoogd) wordt als u daar zelf om vraagt.

Uitkering arbeidsongeschiktheidsverzekering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken en van de hoogte van het verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag is gebaseerd op uw inkomen. Als u volledig arbeidsongeschikt bent krijgt u een uitkering gelijk aan het verzekerd bedrag. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan krijgt u een gedeeltelijke uitkering. De uitkering loopt door zolang u arbeidsongeschikt bent en voldoet aan de polisvoorwaarden, maar stopt in ieder geval op de gekozen eindleeftijd. Er zijn ook arbeidsongeschiktheidsverzekeringen waarbij de uitkering stopt na een aantal jaar (afhankelijk van de gekozen uitkeringsduur).

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U ontvangt een uitkering als u door ziekte, orgaandonatie of ongeval (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent om de werkzaamheden van het verzekerde beroep te verrichten.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Afhankelijk van uw keuze beoordelen verzekeraars uw arbeidsongeschiktheid op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid of passende arbeid.

Keuze: Beoordeling naar beroepsarbeidsongeschiktheid

 • U bent arbeidsongeschikt geworden door een ziekte of ongeval
 • Uw arbeidsongeschiktheid is door een arts vastgesteld
 • Door uw arbeidsongeschiktheid kunt u minder goed functioneren en bent u (deels) niet in staat om uw werkzaamheden uit te voeren. Het gaat om werkzaamheden die horen bij uw beroep of onderneming. Uw beroep staat vermeld op uw premieberekening. Zijn er aanpassingen in het werk en de werkzaamheden binnen uw eigen beroep mogelijk? Dan zullen verzekeraars hier bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid rekening mee houden. Dat geldt ook voor eventuele taakverschuivingen binnen uw bedrijf die ervoor zorgen dat uw bedrijf kan voortbestaan.

Keuze: Beoordeling naar passende arbeid

 • U bent arbeidsongeschikt geworden door een ziekte of ongeval
 • Uw arbeidsongeschiktheid is door een arts vastgesteld
 • Door uw arbeidsongeschiktheid kunt u minder goed functioneren en bent u (deels) niet in staat om uw werkzaamheden uit te voeren. Het eerste jaar gaat het om werkzaamheden die horen bij uw beroep dat is vermeld op uw premieberekening. Vanaf het tweede jaar gaat het om werkzaamheden die passen bij uw opleiding en ervaring en die verzekeraars in redelijkheid van u kunnen verlangen. Het is niet nodig dat deze werkzaamheden horen bij het beroep dat u heeft verzekerd. Verzekeringsmaatschappijen houden geen rekening met het feit of de passende arbeid wel of niet te krijgen is.

U bent voor verzekeraars bij passende arbeid minder snel arbeidsongeschikt dan bij beroepsarbeidsongeschiktheid, u betaalt voor dekking op bassi van passende arbeid minder premie. Er zijn ook verzekeringsmaatschappijen die een combinatie maken tussen beroepsdekking en passende arbeid maken

Wanneer keren verzekeraars uit?

U ontvangt een uitkering als u voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. U kunt ook een hogere ondergrens kiezen. U kunt bij diverse verzekeraars kiezen voor een hogere ondergrens van bijvoorbeeld 45%, 55%, 65% en 80%. Als u arbeidsongeschikt wordt door een ongeval is de drempel vaak 25%.

Extra’s bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bij Extra’s moet u denken aan: een preventieprogramma; een ongevallendekking; een rechtsbijstand dekking voor het verhalen van schade en hulpverlening in het buitenland. De extra’s bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn verschillend per verzekeraar. Meer informatie? In een offerte of in de polisvoorwaarden leest u meer over de inhoud van een preventieprogramma, de ongevallendekking, de rechtsbijstandverzekering en de hulpverlening in het buitenland.

Re-integratie

Als u arbeidsongeschikt bent of dreigt te worden, dan ondersteunen arbeidsdeskundigen van verzekeraars u persoonlijk. Samen met u zoeken zij naar mogelijkheden om weer snel en goed te kunnen ondernemen. U bent niet altijd verplicht mee te werken aan deze re-integratie.

Keuzevrijheid

Bij diverse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunt u dekkingen aanpassen, dan ontvangt u daarvoor een offerte. Dit biedt u de optimale mogelijkheid om uw arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te laten sluiten op uw actuele situatie. U kunt bij een verzekeraar er ook voor kiezen om de arbeidsongeschiktheidsverzekering te combineren met een zorgverzekering.

Keuze: indexering

Bij het afsluiten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering bepaalt u zelf of u de hoogte van verzekerd bedrag en/of de uitkering jaarlijks wilt laten stijgen. Uw verzekering groeit dan mee met de inflatie. Als het verzekerd bedrag stijgt dan betaalt u ook meer premie. Bij indexering van het verzekerd bedrag wordt het verzekerd bedrag jaarlijks verhoogd vaak op basis van het CBS-loonindex cijfer. Bij indexering van de uitkering wordt de uitkering jaarlijks verhoogd ook vaak op basis van het CBS-loonindex cijfer of op basis van een vast percentage (vaak kunt u kiezen uit 2% of 3%).

Wat is niet verzekerd met een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Er is geen dekking als u in detentie zit en u bent arbeidsongeschikt of als u door opzet of roekeloosheid arbeidsongeschikt bent geworden of een ongeval heeft gekregen of als de verzekeraar u geen uitkering mogen betalen op grond van de sanctiewet, dan is er geen dekking. U krijgt dan geen uitkering. Er is geen dekking en u krijgt ook geen uitkering als de arbeidsongeschiktheid komt door alcohol, geneesmiddelen, drugs, molest, terrorisme of een atoomreactie.

Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering niet betaald

U bent niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid, als u de premie niet betaalt.

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

Belastingen en arbeidsongeschiktheidsverzekering

Op de arbeidsongeschiktheidsuitkering moeten verzekeringsmaatschappijen loonheffingen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet inhouden. Dit betalen zij aan de Belastingdienst. Bij de uitkering voor zwangerschap en bevalling houden zij geen belasting in. De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast. Dit geldt niet als de verzekeringnemer een BV of NV is.

Wachttijd arbeidsongeschiktheidsverzekering

U kiest zelf de periode waarin u nog geen uitkering krijgt, dit noemen wij eigen risico of eigen risicotermijn. U kunt kiezen voor een eigen risico van onder andere 14, 30, 60, 90, 180 dagen of 1 of 2 jaar. Het eigen risico geldt voor iedere nieuwe arbeidsongeschiktheid. Behalve als u binnen 90 dagen na beëindiging van de uitkering opnieuw arbeidsongeschikt wordt, dan geldt er geen eigen risico. Hoe meer dagen u zelf het risico draagt, hoe lager de premie. De mogelijkheden qua wachttijd of eigen risicotermijn verschillen per verzekeraar en per product. Hierdoor kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering goed afstemmen op een eventuele deelname aan een broodfonds.

Waar ben ik gedekt met de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U bent wereldwijd verzekerd bij arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan. Gaat u langer dan zes maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan de verzekeraar doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de arbeidsongeschiktheidsverzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Voordat u de arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten, stellen verzekeraars u een aantal vragen over uw gezondheid en uw beroep. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie en de omvang van de dekking of u kunt de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet afsluiten. Tijdens de looptijd van de arbeidsongeschiktheidsverzekering bent u verplicht om wijzigingen door te geven. U moet u zo spoedig mogelijk arbeidsongeschikt melden en er alles aan doen om weer arbeidsgeschikt te worden.

Premie Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Naast voorwaarden speelt ook de premie een belangrijke rol. Wij vergelijken graag de premie en polisvoorwaarden voor u en wij zoeken altijd naar scherpe premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een vergelijking van premie en polisvoorwaarden kan u op de lange termijn veel kosten besparen.

Beroepsklasse

De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hebben meestal een indeling in beroepsklasse 1 tot en met 5. De beroepsklasse is afhankelijk van uw beroep en uw werkzaamheden. Bij administratieve werkzaamheden is er bijvoorbeeld sprake van beroepsklasse 1 en bij zeer zware beroepen is sprake van klasse 5. Hoe hoger de beroepsklasse, hoe hoger de premie is die u betaalt.

Aanvangskorting en no-claimregeling

Verder kent de arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV voor zelfstandig ondernemers een aanvangskorting, een no-claimregeling en een mogelijkheid om tegen premiekorting vrijwillig te kiezen voor passende arbeid.

 • Aanvangskorting 60% gedurende eerste drie jaar.
 • No-claimregeling maximaal 30% extra korting.
 • 10% korting bij vrijwillige keuze passende arbeid. Bij verplichte passende arbeid geldt deze korting niet.De Instap arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV kent deze mogelijkheden niet.
 • Premiebepalende factoren

Naast beroepsklasse, aanvangskorting en de no-claimregeling zijn er nog meer factoren die van invloed zijn op de premie. Dit zijn onder andere tariefsoort, eindleeftijd, eigen risicotermijn, uitkeringsdrempel en klim. 

Motorrijden

Het risico als bestuurder van een motor is vanaf 23 jaar gratis meeverzekerd. Onder de 23 jaar geldt vaak een premietoeslag van ongeveer 25%. Die opslag vervalt op het moment dat u 23 jaar wordt.

Houtbewerking

Beroepsmatig gebruik van houtbewerkingmachines is zonder toeslag standaard meeverzekerd. Bij vrijwel continu gebruik rekenen verzekeraars vaak een een toeslag. De toeslag is afhankelijk van uw werkzaamheden. De toeslag is maximaal 25%.

Laatste jaar premievrij

Het laatste jaar van de arbeidsongeschiktheidsverzekering bent u bij de meeste verzekeringsmaatschappijen vrijgesteld van het betalen van de premie. Dit geldt uitsluitend voor het jaar dat voorafgaat aan het bereiken van de eindleeftijd van de verzekering.

Wanneer en hoe betaal ik de premie voor mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of (digitale) nota. U betaalt de premie vooraf maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum. Bij Honig en Honig betaalt u de premie rechtstreeks aan de verzekeraar. De hoogte van de premie hangt onder andere af van uw beroep, leeftijdsklasse, verzekerd bedrag, eigen risico en keuzes die u maakt in de dekkingen. U betaalt geen premie meer in het laatste jaar voor de einddatum van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u een uitkering van de verzekeringsmaatschappij ontvangt, dan heeft u de keuze om direct na uw eigen risico geen premie meer te betalen of op grond van het na-eerstejaarsrisico (rubriek B).

Premie AOV fiscaal aftrekbaar

De premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Dit kan alleen als u als verzekeringnemer zelf de premie betaalt en de uitkering ontvangt. Ieder jaar moeten wij aan de Belastingdienst doorgeven hoeveel premie u het afgelopen belastingjaar voor deze verzekering heeft betaald. De uitkering bij arbeidsongeschiktheid wordt belast. Op de uitkering bij arbeidsongeschiktheid houden wij loonheffing in. Deze dragen wij af aan de Belastingdienst. Uw belastingadviseur kan u hierover verder adviseren. U kunt hierover ook informatie terugvinden op www.belastingdienst.nl.

Wanneer begint en eindigt de dekking van de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U spreekt af tot welke leeftijd de arbeidsongeschiktheidsverzekering loopt. Meestal is dit tot de leeftijd waarop u met pensioen gaat. De maximale eindleeftijd is meestal 68 jaar. Voor enkele zware beroepen is de eindleeftijd lager. Hoe lager de gekozen eindleeftijd, hoe minder premie u betaalt, maar ook hoe langer u tot uw AOW-gerechtigde leeftijd moet kunnen rondkomen van uw eigen geld.

Contractduur

De contractduur van de arbeidsongeschiktheidsverzekering zou volgens ons standaard 1 jaar moeten zijn. Veel verzekeraars hanteren echter een termijn van 3 jaar. Bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV voor zelfstandig ondernemers is bij de meeste aanbieders mogelijk om te kiezen voor een contractduur van 1 jaar. U betaalt hiervoor soms extra premie. U komt bij sommige verzekeraar met een 1-jarig contract niet in aanmerking voor aanvangskorting.

Hoe zeg ik mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering op?

Bij een contractduur van één jaar kunt u de arbeidsongeschiktheidsverzekering direct beëindigen. U kunt de opzegging per brief of mail versturen aan onze adviseur of de verzekeringsmaatschappij. Als u een langere contractduur dan een jaar heeft afgesproken, dan kunt u de arbeidsongeschiktheidsverzekering alleen op de contractvervaldatum beëindigen. Verzekeraars beëindigen uw arbeidsongeschiktheidsverzekering altijd als u stopt met uw bedrijfsactiviteiten of uw werkzaamheden behorende bij het beroep, als u volledig in loondienst treedt en bij faillissement.

Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekering

Deze informatie geeft een samenvatting van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. In een offerte, de polisvoorwaarden en de polis staat beschreven waarvoor u wel of niet verzekerd bent.

AOV Preventie

Arbeidsongeschiktheid heeft grote impact op uzelf, uw gezin en uw bedrijf. U kunt dan terugvallen op een verzekering met een goede dekking. Wij helpen u daarnaast ook graag om u zo gezond mogelijk te houden en te beschermen tegen arbeidsongeschiktheid.

Mogelijkheden AOV preventie

De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bieden u de mogelijkheid om een keer in de drie jaar een preventief medisch of arbeidsdeskundig onderzoek te doen. Het is verstandig om van deze preventieve onderzoeken gebruik te maken. Het zo vroeg mogelijk opsporen van problemen in uw gezondheid en/of bedrijf kan uitval op korte of lange termijn voorkomen. Deze onderzoeken zijn voor rekening van de verzekeraar. De uitkomsten worden alleen verstuurd naar u.

Preventief medisch onderzoek

Met het preventief medisch onderzoek krijgt u direct inzicht in uw gezondheidstoestand. Ook krijgt u een persoonlijk advies van een arts hoe u uw gezondheidstoestand kan behouden en/of kan verbeteren.Een arbeidsdeskundige geeft u inzicht in uw arbeidssituatie en doet aanbevelingen hoe u uw werk optimaal kunt uitoefenen. Lees meer over het preventief arbeidsdeskundig onderzoek.

Arbeidsongeschikt, en dan?

Informatie als u arbeidsongeschikt raakt

Het kan tijdens de duur van de verzekering gebeuren dat u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt. Dit is vervelend voor u, maar bij Honig en Honig bent u in goede handen. Ondersteuning en service bij schade is opgenomen in ons abonnement voor het Beheer van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering

Waar moet u op letten

Er zijn wel een aantal zaken waar u bij arbeidsongeschiktheid goed op moet letten om later niet tot verrassingen te komen. Bij arbeidsongeschiktheid moet u zich direct laten onderzoeken en behandelen door een arts. Daarnaast moet u ons zo snel mogelijk laten weten dat u arbeidsongeschikt bent. U kunt dit doen door uw verzekeringsadviseur op de hoogte te stellen.

Arbeidsongeschikt melden

U kunt zich ook telefonisch ziekmelden bij Honig en Honig te Alkmaar telefoonnummer 070-564 26 69. U kunt uw melding ook per e-mail versturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld in uw e-mail uw naam, adres en polisnummer. Als u dat wilt, kunt ook alvast de reden van uw arbeidsongeschiktheid doorgeven. Wij nemen binnen twee werkdagen telefonisch contact met u op om uw arbeidsongeschiktheid met u te bespreken.

Wat is er nog meer nodig?

Vult u het aangifteformulier AOV en Ongevallen [PDF] in. Ook ontvangen wij graag een kopie van uw identiteitsbewijs. Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier en uw kopie identiteitsbewijs verzenden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt verwachten dat wij:

 • U goede en persoonlijke begeleiding van een claimbehandelaar geven tijdens het gehele claimproces;
 • Op een correcte manier uw arbeidsongeschiktheid vaststellen;
 • U snel duidelijkheid geven in hoogte van de uitkering en het vervolgproces;
 • U ondersteunen bij re-integratie;
 • Samen met u een persoonlijk terugkeerplan opstellen.

Waarmee kunnen wij u ondersteunen

Wij proberen, in persoonlijk overleg met u en de verzekeraar, u zo goed mogelijk weer in het arbeidsproces terug te brengen. Lukt dit niet dan bent u in ieder geval gegarandeerd van een goede dekking.
Wij bieden u hulp, ondersteuning en begeleiding. De verzekeraar vergoedt de kosten of een gedeelte van de kosten die verbonden zijn aan re-integratie. Het is belangrijk dat u vooraf om toestemming vraagt. Zij betalen vaak de kosten die buiten de normale kosten van geneeskundige behandeling vallen. Zij vergoeden ook vaak de kosten voor revalidatie en her- of omscholing. Dat geldt voor de kosten die niet onder een andere vergoedingsregeling vallen.

Wat verwachten verzekeraars van u?

 • U moet alles doen om herstel te bevorderen, en alles na laten wat uw herstel kan vertragen
 • U moet zich melden binnen de gekozen eigenrisicotermijn. Is de eigenrisicotermijn langer dan 3 maanden, dan moet u zich ziekmelden binnen 3 maanden
 • Dat u alle gegevens verstrekt die nodig zijn voor de inschatting van de arbeidsongeschiktheid en dat u geen feiten of omstandigheden achterhoudt die van belang zijn voor het vaststellen van het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Meer verplichtingen kunt u teruglezen in de polisvoorwaarden.

Deskundigen

Op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt krijgt u bij de afwikkeling van uw claim te maken met veel verschillende deskundigen. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan de claimbehandelaar, medisch adviseur en arbeidsdeskundige. Wat deze en andere deskundigen voor u doen staat beschreven in diverse brochures. In deze brochures worden ook andere zaken uitgelegd die voor de afwikkeling van uw claim van belang kunnen zijn.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Ontvangt u na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid nog steeds een uitkering? Dan betaalt u geen of minder premie na dat jaar. U hoeft geen premie meer te betalen voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent. Dit noemen we premievrijstelling. Bent u volledig arbeidsongeschikt, dan betaalt u geen premie meer.

Zwangerschap en arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Ook zwangerschap moet u tijdig melden. Als vrouwelijke verzekerde ontvangt u bij zwangerschap/bevalling veelal een uitkering van 100% gebaseerd op het verzekerd bedrag bij rubriek A. De uitkeringstermijn is 16 weken onder aftrek van de eigenrisicotermijn. Bij de Instap AOV is deze eigenrisicotermijn op 30 dagen gesteld. Voorwaarde voor uitkering is dat:

 • De vermoedelijke bevallingsdatum minimaal 2 jaar na de ingangsdatum van de verzekering ligt;
 • U rubriek A en rubriek B minimaal 2 jaar heeft verzekerd;
 • De zwangerschap minimaal 20 weken heeft geduurd.

Welke voordelen biedt een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

 • Ruime keuze, u bepaalt zelf de dekking die u nodig hebt.
 • Uitkeringszekerheid als u de verzekering goed onderhoudt.
 • Gratis preventief medisch of arbeidsdeskundig onderzoek (1x in de 3 jaar).
 • Persoonlijke begeleiding bij arbeidsongeschiktheid.

Eenvoudig aanvraagtraject via onze adviseur

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) krijgt u als ondernemer een vervangend inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Naast de vele voordelen die de verzekering u biedt, vraagt u de verzekering eenvoudig en snel aan via onze adviseur. Honig en Honig kan u van dienst zijn met onafhankelijk advies, bemiddeling en beheer. Wij bieden een snel en digitaal offerte- en aanvraagtraject. Zo is er geen handtekening nodig op het aanvraagformulier, vult u digitaal de gezondheidsverklaring in en ondersteunen wij u met medische tele-acceptatie. Zo regelt u snel een passende Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Vraag een vrijblijvende offerte aan voor uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)!

U kunt bij Honig en Honig online een offerte voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvragen. Wij kunnen adviseren over de samenstelling van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering, wij bemiddelen voor nagenoeg alle aanbieders en wij nemen uw arbeidsongeschiktheidsverzekering graag in beheer. En mocht u onverhoopt ziek of arbeidsongeschikt worden dan helpen wij u graag bij de afwikkeling van uw schadeclaim.

Meer weten over de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de arbeidsongeschiktheidsverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.