Vrachtautoverzekering

Vrachtautoverzekering - De vrachtautoverzekering bieden wij tegen een scherpe premie, uitstekende voorwaarden en complete service. Bereken en vergelijk de premie voor uw vrachtautoverzekering en sluit de verzekering voor uw vrachtauto online af. Wij zijn graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.

Offerte vrachtautoverzekering aanvragen

Dekking vrachtautoverzekering

De vrachtautoverzekering vergoedt schade aan uw vrachtauto's en/of aanhangers. Naast de WA-verzekering kunt u kiezen uit een Beperkt Casco-dekking of Volledig Casco-dekking. Het samenstellen van een vrachtautoverzekering is maatwerk, een slecht advies kan de dekking ongedaan maken of de premie onnodig hoog laten oplopen. De premie voor uw vrachtautoverzekering is afhankelijk van heel wat meer zaken dan bij andere verzekeringen. U kunt online een premievergelijking maken die geheel afgestemd is op uw situatie. Vul het aanvraagformulier in of vraag een vrijblijvende (maatwerk-)offerte aan, waarin diverse verzekeraars zijn opgenomen.

Welk soort verzekering is de vrachtautoverzekering?

De vrachtautoverzekering vergoedt schade door of aan uw vrachtauto(‘s). De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat verzekert de vrachtautoverzekering?

Het soort voertuig is van belang om een juiste wa-premie vast te stellen. Indien u de oplegger of volgwagen voor cascoschade wilt verzekeren, kunt u dit doen door dit bij de dekkingsuitbreidingen aan te geven. U kiest dan voor de module "aanhanger/oplegger casco" en vult daar alle gegevens in.

Trekker + Oplegger

Vrachtautoverzekering trekker en oplegger

Motorwagen + volgwagen

Vrachtautoverzekering motorwagen en volgwagen

Solo vrachtauto

Vrachtautoverzekering solo vrachtwagen

Met de vrachtautoverzekering (en eventueel bijpassende aanhangwagenverzekering) is de bestuurder prima gedekt tegen schade aan of diefstal van de vrachtwagen. Bovendien kunt u éénvoudig de moderne Aanhangwagenverzekering bij sluiten, zodat uw aanhangers, trailers en opleggers tegen een scherpe premie verzekerd zijn voor schade of diefstal. 

Wat is verzekerd met de vrachtautoverzekering?

Hieronder staat welke schade door of aan uw vrachtauto(‘s) verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw vrachtauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: Beperkt Casco

Met deze keuzedekking verzekert u uw vrachtauto voor schade door onder andere brand, hagel, bliksem, storm, overstroming, aanrijding met een loslopend dier, (poging tot) diefstal, joyrijden en inbraak. En ook voor ruitschade. Schade door eigen schuld of toedoen valt niet onder deze dekking.

Keuze: Volledig Casco

Hierbij bent u ook verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. Of door eigen toedoen, bijvoorbeeld een door u veroorzaakte botsing.

Schadevergoeding bij Beperkt Casco en Volledig Casco

Bij schade vergoeden verzekeraars vaak de reparatiekosten. Is herstel niet mogelijk, dan vergoeden sommige verzekeringsmaatschappijen de schade in het eerste jaar na aanschaf veelal op basis van de aanschafprijs, daarna vindt vergoeding op basis van dagwaarde plaats. Behalve als de vrachtauto technisch of economisch total loss is. Dan vergoeden wij de waarde van de vrachtauto minus de waarde van de restanten. Bij technisch total loss is reparatie onmogelijk of onverantwoord. Bij economisch total loss zijn de reparatiekosten hoger dan het verschil tussen de waarde van de vrachtauto direct vóór de schade en de restwaarde daarna.

Keuze: Laad- Losmaterieel

U bent met deze keuze verzekerd voor schade door de laad- en losinstallatie van de vrachtauto, maar alleen voor schade die is ontstaan tijdens het laden of lossen van de eigen lading. U bent niet verzekerd voor schade die ontstaan is als de laad- en losinstallatie voor iets anders wordt gebruikt, zoals voor het verplaatsen van niet zelf vervoerde zaken. U bent ook niet verzekerd voor schade aan de lading zelf.

Keuze: Auto-elektronica

Kiest u voor de dekking Beperkt Casco of Volledig Casco? Dan zijn accessoires die tot de standaarduitrusting behoren verzekerd, vaak tot een maximum verzekerd bedrag. Auto-elektronica en accessoires zijn: een losse imperiaal, dakbox, gevarendriehoek, brandblusser, sleepkabel, reservelampjes en, beeld-, geluids-, communicatie- en computerapparatuur, maar alleen als die aan, op of in het motorrijtuig aanwezig zijn.

Keuze: Aansprakelijkheid werkrisico

Kiest u voor een dekking voor vast gemonteerd werkmaterieel dan is het werkrisico meeverzekerd. De mogelijkheden verschillen per verzekeringsmaatschappij. 

Let op!
U bent niet altijd verzekerd voor het werkrisico. Voor sommige apparaten of machines dient u een aparte werkmaterieelverzekering af te sluiten. Vraag hiervoor advies aan onze verzekeringsadviseur.

Keuze: Aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen

U bent niet standaard verzekerd voor structureel vervoer van gevaarlijke stoffen, of voor het vervoer van stoffen die vallen onder het "Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route (ADR)", gevaarklasse 1 (Ontplofbare stoffen en voorwerpen) en 7 (Radioactieve stoffen). Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen eist de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) een extra minimum verzekerd bedrag van € 10.000.000. Kiest u voor de dekking gevaarlijke stoffen? Dan heeft u vaak de keuze uit 2 dekkingen: incidenteel en regelmatig. De mogelijkheden verschillen per verzekeringsmaatschappij.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Keuze: Schade inzittenden

De Schade Verzekering Inzittenden (SVI) vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met het verzekerde motorrijtuig. Is de schade ook op een andere verzekering verzekerd? Dan gaat die verzekering vóór.

Keuze: Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze Rechtsbijstandverzekering krijgt u hulp bij het verhalen van uw schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met uw vrachtauto, rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de aankoop of reparatie. Of bij een strafzaak.

Wat is niet verzekerd met de vrachtautoverzekering?

U bent onder andere niet verzekerd als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft, bij misbruik van alcohol of drugs en verhuur van de vrachtauto. Bij een cascodekking bent u ook niet verzekerd bij onvoldoende onderhoud of onvoldoende zorg (zoals overbelasting).Heeft u hierdoor schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden verzekeraars de schade wel aan de benadeelde partij, maar zij hebben het recht om de schade op u te verhalen. In dat geval moet u de uitbetaalde schade aan de verzekeringsmaatschappij terugbetalen.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u fraude pleegt bij het afsluiten van de vrachtautoverzekering of bij een schade. Of als er bij schade sprake is van opzet, of roekeloosheid, of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie. Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

Eigen risico

Voor de verschillende dekkingen gelden verschillende eigen risico's. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen. De eigen risico's voor WA, Beperkt Casco en Volledig Casco zijn vaak afhankelijk van de soort vrachtauto. Bij de reparatie van een ruit ('sterretje') is er meestal geen eigen risico.

Beveiliging

Als u niet voldoet aan de afspraken met verzekeringsmaatschappijen over preventie ter voorkoming van diefstal, joyrijden of inbraak, dan keren zij niet altijd uit. 

Let op!
Verzekeraars kunnen voor uw vrachtauto een speciaal beveiligingssysteem eisen. Vraag hiervoor advies aan onze verzekeringsadviseur.

Reparatie

In het algemeen kiest u zelf wie de schade repareert. Laat u de schade niet repareren of laat u de schade repareren door een bedrijf dat niet bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven? Dan kunt u te maken krijgen met een afwijkende vaststelling van het schadebedrag.

Waar ben ik gedekt?

U bent bij de meeste verzekeraars verzekerd in Europa en een aantal landen rond de Middellandse Zee. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de vrachtautoverzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw (bedrijfs-) situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of (digitale) nota.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen vaak tot een maximum van 75%. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of u betaalt een toeslag. Sommige verzekeraars kennen de zogenaamde 'no-blameregeling'. Heeft u schade, maar is dat niet uw schuld? Dan heeft dat geen negatief gevolg voor uw premiekorting. Die korting stijgt zelfs nog, zolang u niet op het maximum zit. Er zijn ook varianten zonder kortingsregeling beschikbaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De vrachtautoverzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de vrachtautoverzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de vrachtautoverzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn vrachtautoverzekering op?

Meestal kunt u na het eerste jaar de vrachtautoverzekering dagelijks opzeggen. De vrachtautoverzekering stopt dan een maand of soms 2 maanden later. Soms kunt u de vrachtautoverzekering dagelijks opzeggen, de vrachtautoverzekering eindigt dan de volgende dag of zoveel later als u wenst. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail bij onze verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij verzekeraars.

Let op!
Raadpleeg de polisvoorwaarden voor details. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Genoemde voorwaarden en premies zijn onder voorbehoud van definitieve acceptatie en wijzigingen door verzekeraars.

Vrachtautoverzekering en wagenparken

Voor wagenparken wordt een offerte op maat gemaakt op basis van de verstrekte gegevens. De gegevens die wij hiervoor minimaal nodig hebben zijn:

 • Premiebepalende factoren (soort auto, bouwjaar etc.)
 • Schadeverloop van de afgelopen drie kalenderjaren en voor zover bekend, het lopende jaar
 • Opgave van de aantallen uitgekeerde en gereserveerde schadebedragen gesplitst in WA en Casco
 • Omvang van het wagenpark in die periode

Bij parken van een gemengde samenstelling, bijvoorbeeld personen- en vrachtauto’s, is het gewenst dat van alle categorieën afzonderlijk de omvang en het schadeverloop worden verstrekt. Nauwkeurige en betrouwbare gegevens leiden tot een goede beoordeling van het risico en een scherpe offerte. Op de verzamelpolis van uw vrachtautoverzekering verzekert u naast uw truck, trekker en chassis ook (getrokken) voertuigen zoals een kipper, oplegger, koelwagen, openlaadbak, tankwagen, silowagen en koffer. Werkmaterieel zoals een haaksysteem, kraan, kabelsysteem en pomp kunnen worden meeverzekerd. Ook voor andere onderdelen op/aan/van uw vrachtwagen kunt u een offerte aanvragen. Kortom u kunt uw complete vrachtautoverzekering regelen op één verzamelpolis. Indien een bedrijf de motorrijtuigen collectief bij Honig en Honig verzekert, bestaat de mogelijkheid het contract uit te breiden met de privé-motorrijtuigen van de personeelsleden.

Voordelen vrachtautoverzekering

 • Dekking van aanhanger, oplegger of trailer mee te verzekeren
 • Een moderne vrachtwagenverzekering met een scherpe premie
 • Een verzekering die volop keuzevrijheid biedt; voor WA, Mini-casco en Volledig Casco en aanvullende dekkingen
 • Meeverzekeren van cascodekking laad-en-losmaterieel, eventueel inclusief eigen gebrek, het vervoer van gevaarlijke stoffen, privégoederen van de chauffeur en werkrisico
 • Mogelijkheid tot de boekwaardeclausule
 • Snelle schadeafhandeling
 • Uitbreiding van de Sister-Car-dekking
 • Uitstekende cascodekking
 • Variabel eigen risico 

Meer weten over de vrachtautoverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de Vrachtautoverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf loopt? Dan kunnen wij u helpen met een risicoscan.