Honig en Honig gesloten tijdens de feestdagen

Tijdens de feestdagen is Honig en Honig gesloten op donderdag 26 mei (Hemelvaart), vrijdag 27 mei
en maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag).

Verzuimverzekering

Verzuimverzekering - Als uw werknemer ziek wordt, moet u het loon maximaal 2 jaar doorbetalen. Met de verzuimverzekering verzekert u zich tegen de financiële gevolgen hiervan. U kunt bij de verzuimverzekering kiezen uit drie verzekeringsvormen: een verzuimverzekering met een eigen risico in dagen (Daggeld), een MKB Verzuim Ontzorg Verzekering en een verzuimverzekering met een eigen risico in geld (Stop-loss).

Offerte verzuimverzekering

Welk soort verzekering is de verzuimverzekering?

Kan een werknemer door ziekte of een ongeval niet werken? Dan moet is de werkgever wettelijk verplicht het loon door te betalen voor maximaal 2 jaar (104 weken). De verzuimverzekering biedt dekking voor deze loondoorbetaling bij ziekte. U kiest zelf of de verzekeraar alle loonkosten vergoedt of maar een deel door een dekkingspercentage te kiezen. U kunt alleen een dekking voor het eerste ziektejaar kiezen óf voor een dekking van het eerste én tweede ziektejaar. U kunt bij de meeste verzekeraars kiezen voor de volgende dekkingspercentages in het eerste en tweede ziektejaar: 70%, 80%, 90% of 100%. Ook kiest u het aantal dagen of een eigen risico bedrag (eigen behoud) dat u zelf risico wil lopen. Als werkgever kunt u kiezen uit drie soorten verzuimverzekering:

1. Verzuimverzekering eigen risico in dagen

De verzuimverzekering met een eigen risico in dagen wordt ook wel verzuimverzekering conventioneel of verzuimverzekering daggeld genoemd en is geschikt voor kleine tot middelgrote bedrijven en keert vaak maandelijks uit na de afgesproken eigen risico periode. U kunt zelf bepalen hoeveel dagen eigen risico u wenst. Uw keuze bepaalt ook hoeveel premie u betaalt. 

2. MKB Verzuim Ontzorg Verzekering

De MKB Verzuim Ontzorg Verzekering sluit goed aan bij werkgevers die de complete regie rondom verzuim graag uit handen geven. Kiest u voor de MKB Verzuim Ontzorg Verzekering? Dan kiest u voor een meer solidaire (en daarmee soms hogere) premie waarbij het eigen verzuim minder zwaar meetelt in de premie.

Belangrijkste voordelen verzuimverzekering eigen risico in dagen:

  • U kiest zelf de eigen risicoperiode en het verzekerd bedrag
  • Een maximale eindleeftijd (AOW en Pensioen)
  • Een maximum verzekerd loon per werknemer

3. Verzuimverzekering eigen risico in geld

De verzuimverzekering met een eigen risico in geld of verzuimverzekering Stop-Loss is de verzuimverzekering waarmee u zich verzekert tegen uitschieters in uw verzuimkosten. U verzekert zich voor de loonschade boven een bepaald bedrag met een eigen risico in geld of het zogenoemde eigen behoud. Het is een goed alternatief voor de verzuimverzekering met een eigen risico in dagen of verzuimverzekering Daggeld als u voldoende reserves heeft voor het gebruikelijke ziekteverzuim, een loonsom heeft vanaf € 750.000,00 én meer dan 25 werknemers in dienst heeft.

Als u voor deze verzuimverzekering met een eigen risico in geld kiest, kiest u voor een eigen risico in de vorm van een vastgesteld bedrag, het eigen behoud. De hoogte van het totaal aan doorbetaalde loon is uw loonschade. Verzekeraars vergoeden de loonschade die boven uw eigen behoud uitkomt. U kunt zelf bepalen hoe hoog uw eigen behoud is. Uw keuze bepaalt ook hoeveel premie u betaalt.

Belangrijkste voordelen verzuimverzekering eigen risico in geld:

  • U kiest zelf het eigen risico in geld of het eigen behoud percentage en het verzekerd bedrag
  • Zekerheid bij uitschieters in verzuim
  • Een maximale eindleeftijd (AOW en Pensioen)
  • Een maximum verzekerd loon per werknemer

Wat is het verschil tussen verzuimverzekering daggeld en verzuimverzekering stop loss?

Een verzuimverzekering met een eigen risico in dagen (Conventionele of Daggeld dekking) vergoedt voor iedere zieke medewerker, per ziektedag, een vooraf overeengekomen percentage van het loon. Een verzuimverzekering met een eigen risico in geld of Stop-Loss-dekking kunt u een deel van de verzuimkosten voor eigen rekening nemen: het zogeheten eigen behoud. Heeft u in een bepaald jaar meer ziekengeld betaald dan het eigen behoud, dan keert de verzekeringsmaatschappij het verschil uit. Wilt u weten welke verzuimverzekering het beste past bij uw bedrijf? Vraag het onze adviseur.

Wat is verzekerd met de verzuimverzekering?

De verzuimverzekering is bestemd voor werkgevers en biedt dekking voor de kosten van de loondoorbetalingsplicht voor maximaal 104 weken op basis van het door u opgegeven loon. Verzekerd is het loon van uw medewerkers dat u op grond van de wet en de CAO moet doorbetalen als uw medewerker ziek is. U kunt ook kiezen om een lagere vergoeding te ontvangen. De verzuimverzekering geldt voor alle werknemers met een vast of tijdelijk contract. U meldt al uw werknemers aan die verzekerd moeten zijn voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). U bepaalt zelf tot welke leeftijd uw werknemers verzekerd zijn: tot AOW-gerechtigde leeftijd of tot 70 jaar. Bij sommige verzekeraars kunt u ervoor kiezen om oproepkrachten niet mee te verzekeren. Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn niet verzekerd.

Wie is verzekerd?

U verzekert al uw medewerkers, die bij u op de (verzamel)loonstaat staan, ook medewerkers met een tijdelijk contract, oproepkrachten en werknemers met de no-risk status.

Keuze: Werkgeverslasten

Naast het loon zijn er ook andere kosten die gewoon doorlopen als uw werknemer ziek is. Bijvoorbeeld de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet. U kunt ervoor kiezen om (een deel van) deze kosten mee te verzekeren. Kiest u voor de vergoeding van werkgeverslasten? Dan verhogen verzekeraars het verzekerde loon van uw werknemers met het gekozen percentage. U kunt de werkgeverslasten meeverzekeren van 10%, 15%, 20% of 25%. Soms is een hoger percentage mogelijk afhankelijk van uw branche of sector. U beslist zelf of u de werkgeverslasten wenst mee te verzekeren.

Keuze: Arbodienstverlening en verzuimbegeleiding

Bij diverse verzekeraars kunt u ervoor kiezen om gebruik te maken van arbodienstverlening en re-integratiebegeleiding aan bij ziekte van een werknemer door een arbodienst of gespecialiseerd bedrijf waarmee zij samenwerken. U kunt er voor kiezen om arbodienstverlening mee te verzekeren als onderdeel van de verzuimverzekering. U heeft dan geen apart contract daarvoor nodig. Of u kiest ervoor om deze begeleiding zelf te organiseren.

In beide gevallen moet u voldoen aan de Wet verbetering poortwachter. Wat houdt de Wet verbetering poortwachter in? U als werkgever moet er samen met de zieke werknemer voor zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. U heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken.

Gaat u via de verzekeraar naast de verzuimverzekering een contract aan met een arbodienst waarmee zij samenwerken? Dan bieden diverse verzekeringsmaatschappijen preventie- en re-integratiebudgetten aan bij (dreigende) ziektegevallen en geven zij de werkgever een Poortwachter garantie. Bij de MKB Verzuim Ontzorg Verzekering is de arbodienstverlening en verzuimbegeleiding inbegrepen.

Re-integratie

Verzekeraars ondersteunen u bij de re-integratie van uw zieke werknemers en dragen bij in de noodzakelijke re-integratiekosten. Let op: U blijft met uw werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een goed verzuim-, controle- en re- integratiebeleid. Maar ook voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen volgens bijvoorbeeld de Wet verbetering poortwachter, de ZW en de WIA. Daarbij moet u uw werknemer passende arbeid aanbieden als uw verzuimdienstverlener u daarom vraagt.

Interventievergoeding

Is het noodzakelijk om een interventie in te zetten? Dan maakt de casemanager een kosten-baten analyse, waarna de casemanager vooraf met u afstemt of de verzekeraar de interventie geheel of gedeeltelijk vergoeden. Deze dekking verschilt per verzekeraar en per verzuimverzekering. Sommige verzekeraars bieden geen volledige vergoeding van de interventiekosten, maar maximaal percentage.

Juridische hulp

De verzuimverzekering is vaak inclusief dienstverlening voor advies en rechtsbijstand. Deze dienstverlening helpt u als uw werknemer vaak of langere tijd ziek is. Hiermee weet u welke regels er zijn, wat u wel en niet moet betalen en welke rechten u en uw werknemer hebben. Ook verhalen diverse verzekeraars de loon- en re-integratiekosten

Heeft u juridische hulp nodig bij het verhalen van kosten voor loondoorbetaling of WGA-uitkeringen op een wettelijk aansprakelijke derde bijvoorbeeld als iemand uw werknemer aanrijdt? Dan vergoeden verzekeraars soms deze juridische hulp en soms ook de juridische hulp bij bezwaar en beroep. Kijk voor de exacte dekking en dienstverlening in de polisvoorwaarden of vraag onze adviseur.

Keuze: Rechtsbijstand

U kunt bij de meeste verzekeringsmaatschappijen rechtsbijstand meeverzekeren. U krijgt dan vergoeding voor rechtsbijstand zodat uw loonschade kunt verhalen. Als u een zakelijke rechtsbijstandverzekering heeft is deze rubriek niet noodzakelijk. Controleer de polis van uw rechtsbijstandverzekering voor welke dekkingen u verzekerd bent.

Overlijdensuitkering

Verzekeringsmaatschappijen vergoeden de wettelijke overlijdensuitkering die u moet betalen aan de nabestaande(n) als uw werknemer overlijdt. Ook als uw werknemer op het moment van overlijden volledig arbeidsgeschikt was.

Poortwachtergarantie

Sommige verzekeraars vergoeden een eventuele loonsanctie die het UWV op kan leggen, als u en uw werknemer de adviezen van een door de verzekeraar aangewezen partij opvolgen vanwege de Wet verbetering Poortwachter. Een loonsanctie is een verlengde loondoorbetaling die UWV toekent als de re-integratie inspanningen voor een werknemer onvoldoende zijn geweest.

Wat is niet verzekerd met de verzuimverzekering?

Arbeidsongeschiktheid voor aanvang verzuimverzekering

Verzekeraars keren niet uit als de werknemer al arbeidsongeschikt was voordat de werknemer bij u in dienst kwam of voor u de verzuimverzekering afsloot. De werknemer wordt pas verzekerd als hij/zij vier weken aaneengesloten volledig zijn werk heeft verricht.

Fusie/Overname

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder de verzuimverzekering.

Directeur groot aandeelhouder of DGA

Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) (DGA) zijn niet verzekerd.

Samenloop uitkeringen

Heeft een werknemer recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld van het UWV? Dan kan het zijn dat verzekeringsmaatschappijen minder of niet uitkeren.

Werknemer niet aangemeld

Sommige verzekeraars keren ook niet uit als u de medewerker niet of niet tijdig heeft aangemeld. 

Opzet, fraude, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd bij arbeidsongeschiktheid ontstaan door opzet van uw medewerker of als uw medewerker in detentie zit. Ook bent u niet verzekerd bij fraude, misleiding, of als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest, een atoomreactie of terrorisme. Of als u niet aan de polisvoorwaarden voldoet.

Grove schuld en bewuste roekeloosheid

Verzekeraars keren niet uit als de ziekte veroorzaakt is door grove schuld of als de ziekte een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van uw werknemer.

Eigen schuld

Is het uw schuld dat uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren we niet uit.

Loonsanctie

Moet u van het UWV langer dan twee jaar het loon van uw zieke werknemer doorbetalen? Dan vergoeden verzekeringsmaatschappijen dat niet, tenzij er sprake is van de Poortwachtergarantie.

Te verwachten arbeidsongeschiktheid

Verzekeraars kunnen een uitkering weigeren als een werknemer binnen een halfjaar na de start van de verzuimverzekering of zijn dienstverband arbeidsongeschikt wordt en zijn gezondheidstoestand bij de start van de verzuimverzekering al zo was dat de arbeidsongeschiktheid was te verwachten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor de verzuimverzekering moet u een contract hebben met een gecertificeerde bedrijfsarts of arbodienst. Geef ziek- of betermeldingen op de eerste ziektedag aan de verzekeraar en de bedrijfsarts of arbodienst door. Doet u te weinig aan de re-integratie van uw zieke werknemer? Dan beïnvloedt dat de uitkering.

Eigen risico

Er geldt een eigen risicoperiode in dagen. U bepaalt zelf hoe lang deze periode is. In deze periode krijgt u geen vergoeding voor het doorbetalen van loon van de zieke medewerkers. U kunt kiezen voor een eigen risico van 10, 20, 30, 65, 130 of 260 dagen.

Maximaal verzekerd bedrag

U kunt per werknemer een maximaal bedrag aan loonsom per jaar verzekeren plus eventueel de werkgeverslasten.

Uitlooprisico verzuimverzekering eigen risico in dagen en MKB Verzuim Ontzorg Verzekering

Als de verzuimverzekering met een eigen risico in dagen of MKB Verzuim Ontzorg Verzekering is stopgezet, dan heeft u recht op een vergoeding van de loondoorbetalingsplicht aan uw zieke werknemer of vergoeding werkhervattingscompensatie als de eerste ziektedag na de ingangsdatum, maar vóór de datum waarop de verzuimverzekering is stopgezet ligt. Er is geen recht op uitkering als de verzuimverzekering is stopgezet vanwege bedrijfsbeëindiging, bedrijfsovername, faillissement, fusie, fraude, geen personeel meer in dienst of wanbetaling. Eventueel te veel betaalde uitkeringen vorderen verzekeraars terug. Onze adviseur kan u hierover uitgebreid informeren.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor de verzuimverzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzuimverzekering biedt wereldwijd dekking. De verzuimverzekering geldt voor al uw werknemers waarvoor u in Nederland premies werknemersverzekeringen afdraagt. De uitkering kan in bepaalde situaties ook in het buitenland ontvangen worden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

In het algemeen moet u al uw werknemers verzekeren en binnen 30 dagen aan- en afmelden. Ook salariswijzigingen geeft u binnen 30 dagen door. Voor de verzuimverzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. U moet zich houden aan de Wet verbetering poortwachter. Geef ziek- en herstelmeldingen binnen de gestelde termijn(en), vaak twee werkdagen, online aan de verzekeraar en, als deze niet gekoppeld is aan het online portaal, aan de arbodienst door.

Gezondheid

Als u de verzuimverzekering aanvraagt, dan vragen verzekeraars om algemene verzuiminformatie, niet naar de gezondheid van medewerkers. Zij vragen voor de verzuimverzekering geen medische informatie van uw werknemers. Bij de start van de verzuimverzekering moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze medewerkers zijn verzekerd vanaf het moment dat ze vier aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per kwartaal, per halfjaar of jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal, halfjaar krijgt u soms een premieopslag. Betalen kan via een automatische incasso of (digitale) nota. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Premie verzuimverzekering

Verzekeraars berekenen de jaarpremie door de opgegeven lonen van uw werknemers bij elkaar op te tellen. Per werknemer geldt een maximum te verzekeren loon. De totale loonsom verhogen verzekeraars met de eventueel meeverzekerde werkgeverslasten. De uiteindelijke uitkomst vermenigvuldigen zij met uw premiepercentage. De hoogte van uw premiepercentage hangt af van het soort bedrijf dat u heeft, de sector waarin uw bedrijf is ingedeeld, de samenstelling van uw personeelsbestand, de door u gekozen dekking, het verzuim in uw branche en de verzuimcijfers of verzuimpercentages in afgelopen jaren binnen uw bedrijf.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzuimverzekering begint op de datum die op uw polis staat. De looptijd van uw verzuimverzekering is naar keuze één of drie jaar afhankelijk van de gekozen verzekeringsmaatschappij. De uitkering loopt maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Betaalt u uw premie niet of niet op tijd? Dan kunnen zij uw dekking onderbreken of uw verzuimverzekering stopzetten.

Hoe zeg ik mijn verzuimverzekering op?

Na de 1e contracttermijn kunt u de verzuimverzekering vaak dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail rechtstreeks aan de verzekeraar of via onze adviseur.

Algemene informatie over de verzuimverzekering

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de verzuimverzekering. In een offerte, de polis en de polisvoorwaarden staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Meer weten over de verzuimverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de verzuimverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.