Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering - Met de bedrijfsschadeverzekering verzekert u de continuïteit van uw onderneming als uw bedrijf door een gedekte schade stil komt te leggen. Met de bedrijfsschadeverzekering hoeft u zich geen zorgen te maken over de vaste lasten, zoals de huur en de salarissen.

Offerte bedrijfsschadeverzekering aanvragen

Welk soort verzekering is de bedrijfsschadeverzekering?

De bedrijfsschadeverzekering vergoedt de financiële gevolgen wanneer uw bedrijf door een gedekte schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. De bedrijfsschadeverzekering vergoedt de bedrijfsschade die uw bedrijf heeft. Dat is de vermindering van de brutowinst door een verzekerde gebeurtenis. De brutowinst is de omzet in de periode die op het polisblad is vermeld (uitkeringstermijn) verminderd met de variabele kosten in die periode. 

Wat is verzekerd met de bedrijfsschadeverzekering?

Verzekerd is de bedrijfsschade die uw bedrijf lijdt door brand, neerslag, storm, ontploffing, blikseminslag, inductie, lekkage, inbraak en diefstal. De verzekerde gebeurtenissen, dekkingen en uitsluitingen komen vrijwel overeen met die voor de Inventaris- en goederenverzekering. Verzekeraars vergoeden de vaste lasten van uw bedrijf, zoals salarissen, als uw bedrijf geheel of gedeeltelijk stilvalt door een verzekerde gebeurtenis. Ook de nettowinst die u daardoor misloopt wordt vergoed. Deze dekking geldt ook voor andere in de voorwaarden genoemde gebeurtenissen.

Schadevergoeding

De bedrijfsschade moet veroorzaakt zijn door een verzekerde schade aan uw gebouw, inventaris, goederen of huurdersbelang. De bedrijfsschade is verzekerd tot het verzekerd bedrag dat op uw polisblad staat en volgens de geldende overdekkingsregeling. U verzekert de brutowinst onder aftrek van eventuele besparingen die u misloopt door omzet- of productieverlies. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd en voor welke bedragen.

Storing nutsvoorzieningen

Lijd u bedrijfsschade door een storing bij een bedrijf dat gas, water of elektriciteit levert? Dan bent u daarvoor verzekerd als de storing een ononderbroken periode van een aantal uren duurt.

Keuze: Uitval regelapparatuur (voor agrarische bedrijven)

Valt de regelapparatuur voor het stalklimaat uit? En veroorzaakt dit materiële schade aan uw dieren (varkens en pluimvee)? Dan bent u met deze dekking verzekerd voor de brutowinst die u daardoor misloopt. Voor deze dekking gelden extra veiligheidsvoorschriften. In de polisvoorwaarden leest u welke dit zijn.

Keuze: Reconstructiekosten

Is bij een gedekte schade uw administratie ook beschadigd of verloren gegaan? Bijvoorbeeld uw financiële of klantenadministratie? Dan valt het herstel hiervan onder de dekking voor reconstructiekosten. Vaak is er maximale uitkering van toepassing.

Keuze: storing koel-/vriesinstallatie

U bent ook verzekerd voor bedrijfsschade door een storing van een koel- of vriesinstallatie, waardoor de inhoud van deze installatie niet meer bruikbaar is.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is de brutowinst van een bepaalde periode.

Uitkeringstermijn

U kunt kiezen voor een uitkeringstermijn van: 26, 52, 65, 78, 104 of 156 weken. Het verzekerde bedrag dat hoort bij 26 en 52 weken is de brutowinst van 1 jaar. Bij 78 en 104 weken 2 jaar en bij 156 weken 3 jaar.

Welke uitkeringstermijn u kiest, is onder andere afhankelijk van welk beroep of bedrijf u heeft, waar u uw activiteiten uitvoert, de verwachte hersteltermijn en met welke bedrijfsmiddelen u dat doet. Het is voor de continuïteit van uw bedrijf belangrijk om een goede keuze te maken.

Overdekking

De overdekking is 30% met een maximum afhankelijk van de gekozen uitkeringstermijn. Er vindt geen verrekening plaats. Een afwijkende regeling is ook mogelijk. Overdekking op basis van waardebepaling van 30% maar zonder een maximum of een naverrekening, waarbij achteraf de werkelijke brutowinst doorgegeven wordt. Er vindt dan een bijbetaling of teruggave van maximaal 30% plaats.

Sluiting panden in omgeving, toeleverancier, website ligt stil

Lijdt u bedrijfsschade door gehele of gedeeltelijk sluiting van het winkelcentrum of van een publiekstrekker voor uwe bedrijf? Door schade bij een toeleverancier die gevestigd is in Nederland, Duitsland, België of Luxemburg? Of door schade bij het bedrijf dat uw website onderhoudt? U krijgt deze schade vergoed tot een gemaximeerd percentage van het verzekerd bedrag.

Afzetting straat of toegang tot uw bedrijf, onbereikbaarheid

Bedrijfsschade is ook verzekerd als dit is veroorzaakt door het onbereikbaar zijn van de verzekerde locatie als gevolg van schade aan of verlies van naburige zaken door een verzekerd gevaar/gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd met de bedrijfsschadeverzekering?

De bedrijfsschadeverzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur. 

Boetes

Boetes die uw bedrijf krijgt, bijvoorbeeld omdat uw bedrijf stil lag en u uw verplichtingen niet kon nakomen, zijn niet gedekt.

Huur

Huuropbrengsten die u misloopt vanwege de materiële schade aan uw bedrijfsgebouw of de inventaris zijn niet verzekerd. Dit is wel verzekerd onder de Bedrijfsgebouwen- of opstalverzekering.

Storing nutsvoorzieningen (bij agrarische bedrijven)

Schade door een storing in de levering van water, elektriciteit of gas is voor agrarische bedrijven niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de bedrijfsschadeverzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie. Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Reconstructiekosten

De extra tijd die u besteedt aan het reconstrueren van uw (financiële) administratie, is niet standaard verzekerd. Ook niet verzekerd zijn de kosten die u maakt om materiële zaken, zoals mallen en tekeningen, te reconstrueren of te reproduceren. Dekking is mogelijk als Keuzedekking: Reconstructie.

Saneringskosten

U bent niet verzekerd voor schade die bestaat uit het ongedaan maken van een bodem- of waterverontreiniging. Dit worden ook wel saneringskosten genoemd. Als u dit wel wilt verzekeren, dan kan dat met een Milieuschadeverzekering. Vraag hiervoor advies aan onze verzekeringsadviseur.

Software

Schade door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming

U bent niet verzekerd voor schade door een aardbeving, ook niet als die het gevolg is van gaswinning. Bij een vulkanische uitbarsting of een overstroming is ook geen vergoeding mogelijk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade en schade door neerslag is niet altijd gedekt. Schade door constructiefouten is niet gedekt bij neerslag en sneeuwdruk. Check hiervoor de polisvoorwaarden of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Op de bedrijfsschadeverzekering kan een eigen risico van toepassing zijn. Dit staat dan vermeld op het polisblad. De hoogte ervan kunt u vaak zelf kiezen. In een aantal situaties geldt echter een ander eigen risico, bijvoorbeeld geldt er vaak een vast eigen risico per gebeurtenis voor de dekkingen 'sluiten panden in de omgeving', 'toeleverancier' en 'website'. Welke situaties dit zijn en welk eigen risico geldt, staat in uw polis. Voor bepaalde doelgroepen hanteren verzekeraars een minimum eigen risico. Wilt u een hoger eigen risico? Vaak is dat mogelijk en dan krijgt u korting op uw premie.

Uitkeringstermijn

Deze bedrijfsschadeverzekering keert niet langer uit dan gedurende een bepaald aantal dagen, de gekozen uitkeringstermijn, zoals vermeld op het polisblad. U kunt deze uitkeringstermijn zelf kiezen uit zes mogelijkheden, variërend tussen een halfjaar en drie jaar.  Welke uitkeringstermijn u kiest, is onder andere afhankelijk van welk beroep of bedrijf u heeft, waar u uw activiteiten uitvoert en met welke bedrijfsmiddelen u dat doet. Het is voor de continuïteit van uw bedrijf belangrijk om een goede keuze te maken.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die verzekeraars met u maken, dan vergoeden zij de schade niet altijd. De afspraken vindt u op uw polisblad.

Leegstand

Als het gebouw geheel of gedeeltelijk leeg staat, langer dan 2 maanden buiten gebruik is, of is gekraakt, ben je alleen verzekerd voor schade door brand en storm. Je moet deze situatie binnen een maand aan ons melden, tenzij je hiervan niet op de hoogte kon zijn. Na je melding kunnen wij de bedrijfsschadeverzekering beëindigen of de premie en/of voorwaarden wijzigen.

Waar ben ik gedekt?

De bedrijfsschadeverzekering geldt voor de locaties van uw bedrijf die op het polisblad staan vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de bedrijfsschadeverzekering aanvraagt of u heeft schade, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw (bedrijfs-)situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of (digitale) nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De bedrijfsschadeverzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de bedrijfsschadeverzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Meestal kunt u na het eerste jaar de bedrijfsschadeverzekering dagelijks opzeggen. De bedrijfsschadeverzekering stopt dan een maand later. Soms U kunt de bedrijfsschadeverzekering dagelijks opzeggen. De bedrijfsschadeverzekering eindigt dan de volgende dag of zoveel later als u wenst. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail bij onze adviseur of rechtstreeks bij de verzekeraar.

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de bedrijfsschadeverzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel of bent verzekerd.

Voordelen bedrijfsschadeverzekering

Een flinke brand betekent meer dan alleen materiële schade. Die kan zo ernstig zijn dat uw bedrijf letterlijk weer van de grond opgebouwd moet worden. Dat kost tijd, u heeft niet alleen een nieuw gebouw nodig, maar ook een nieuwe inventaris, nieuwe machines, nieuwe voorraden. Ook de indirecte schade - als gevolg van het stilvallen van een bedrijf - kan behoorlijk oplopen.Met de bedrijfsschadeverzekering kunt u rekenen op een uitkering die de continuïteit van uw bedrijf veilig stelt en waarmee u uw vaste kosten kunt blijven betalen.

Veelgestelde vragen over de bedrijfsschadeverzekering

 • Waar ben ik tegen verzekerd?

  Als u uw ondernemersactiviteiten moet staken omdat uw bedrijfspand of uw bedrijfsapparatuur beschadigd is, lijdt u verlies. U heeft geen omzet en uw vaste kosten lopen door. De bedrijfsschadeverzekering beschermt u tegen dit financiële risico. U kunt voor een bepaalde periode de brutowinst vergoed krijgen. Dit is de nettowinst plus de vaste kosten. De verzekering omvat:
  • dekking van financiële gevolgen van bedrijfsstilstand
  • dekking van reconstructiekosten, bijvoorbeeld als uw financiële of klantenadministratie beschadigd is
  • preventieadvies om uw bedrijfscontinuïteit te verbeteren
  • 24 uur per dag bereikbare noodhulp reparatieservice
  • Mogelijkheid voor 30% overdekking 
 • Voor wie is de bedrijfsschadeverzekering?

  Dit is niet in het algemeen te zeggen. Uw verzekeringsadviseur kan u vertellen wat in uw situatie het beste is.
   
 • Wat betekent 30% overdekking?

  Is de brutowinst die u verliest hoger dan het verzekerde bedrag dat u heeft afgesproken? Met de overdekking kunt u rekenen op 30% aanvullende vergoeding, boven op het verzekerde bedrag.
   
 • Wat zijn reconstructiekosten?

  Als uw papieren of digitale administratie beschadigd is en hersteld moet worden, is er sprake van reconstructiekosten.
   
 • Krijg ik met een bedrijfsschadeverzekering ook schade aan mijn pand vergoed?

  Nee, als u schade aan uw bedrijfspand wilt verzekeren, heeft Honig en Honig de Gebouwenverzekering.
   
 • Krijg ik met een bedrijfsschadeverzekering ook schade aan mijn bedrijfsmiddelen vergoed?

  Nee, als u schade aan uw bedrijfspand wilt verzekeren, adviseert Honig en Honig u de opstalverzekering zakelijk of gebouwenverzekering af te sluiten
   
 • Mijn bedrijf is afhankelijk van een toeleverancier. Levert deze niet dan ligt mijn bedrijf stil. Ben ik hiervoor verzekerd?

  De uitgebreide verzekering voor het MKB biedt meestal een dekking tot 25% van het totale verzekerde bedrag. Dit verschilt per verzekeraar.
   
 • Mijn verzekering biedt dekking voor omzetverlies door schade aan een publiekstrekker. Wat is een publiekstrekker?

  Een publiekstrekker is een naburig bedrijf of een naburige instelling - bijvoorbeeld een winkelcentrum - dat ervoor zorgt dat u meer klanten krijgt. Wanneer deze publiekstrekker (tijdelijk) sluit kan het zijn dat u omzet verliest.
   
 • Hoe helpt de verzekeraar mij om mijn bedrijf weer zo snel mogelijk op te starten?

  De experts van de verzekeringsmaatschappij stellen alles in het werk om uw financiële schade te beperken. Wij regelen - in overleg met u en afhankelijk van de situatie - onder andere een vervangende bedrijfsruimte en inventaris verzorgen de nuts-aansluitingen en stellen uw klanten op de hoogte van uw herstart.
   
 • Hoe bepaal ik de verzekerde som voor een Extra kostenverzekering?

  De verzekerde som dient zo nauwkeurig mogelijk te worden geschat uitgaande van een totaal verlies. Hierbij kan gedacht worden aan:- huur van gebouwen voor tijdelijke huisvesting;- huur van apparatuur;- extra transportkosten;- extra lonen en salarissen (inclusief sociale lasten).
   
 • Ik wil graag een kortere uitkeringstermijn op een bedrijfsschadeverzekering. Kan dat?

  Het is mogelijk om uw uitkeringstermijn te wijzigen. De gekozen uitkeringstermijn is van belang voor de continuïteit van uw bedrijf. Laat u daarom goed adviseren door onze verzekeringsadviseur.
   
 • Mijn omzet hangt af van een naburige grote winkelketen. Kan ik dat verzekeren op een bedrijfsschadeverzekering?

  Er zijn mogelijkheden om u te verzekeren tegen gevaren van schade bij uw publiekstrekker. Neemt contact op met onze verzekeringsadviseur voor meer informatie.
   
 • Mijn omzet hangt af van vaste leveranciers. Kan ik dat verzekeren op een bedrijfsschadeverzekering?

  Er zijn mogelijkheden om u te verzekeren tegen gevaren van schade bij uw vaste leverancier. Neemt contact op met onze adviseur voor meer informatie.
   
 • Ik werk veel op locatie. Heb ik dan een bedrijfsschadeverzekering nodig?

  Een bedrijfsschadeverzekering is in het belang van de continuïteit van uw bedrijf. In sommige situaties volstaat een Extra Kostenverzekering. U hoeft dan niet de volledige brutowinst te verzekeren. Neem contact op met 

Deze vragen en antwoorden verschillen per bedrijf en verzekeraar, vraag in uw specifieke situatie naar de van toepassing zijnde polisvoorwaarden en clausules.

Uw voordelen met een bedrijfsschadeverzekering

 • Omzetverlies door schade bij een naburig bedrijf (bijvoorbeeld een winkelcentrum of een andere publiekstrekker) of door schade bij toeleveringsbedrijven is meeverzekerd
 • Reconstructiekosten meeverzekerd
 • Uitkering gaat in op moment waarop schade ontstaat
 • Bij waardebepaling overdekking tot 30%
 • Complete dekking voor gevolgschade door bedrijfsstilstand
 • Standaard meeverzekerd: reconstructiekosten van administratie
 • Ook dekking voor bedrijfsschade door brand bij afnemer of leverancier

Meer weten over de bedrijfsschadeverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de bedrijfsschadeverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf loopt? Dan kunnen wij u helpen met een Risicoscan.

Meer in deze categorie: Brandverzekeringen voor bedrijven »