Offerte bedrijfsverzekeringen

Uw bedrijfsverzekeringen in 1 verzekeringspakket met pakketkorting? Vraag een vrijblijvende (maatwerk-) offerte aan!

Cyber risk verzekering

Cyber risk verzekering - Met de cyber risk verzekering beschermt u uw bedrijf tegen financiële gevolgen van cyberrisico’s. De cyber risk verzekering is meer dan een standaard verzekering waar achteraf de schade wordt vergoed. Als u slachtoffer wordt van een cyberincident biedt de cyber risk verzekering direct hulp en ondersteuning. Vraag een vrijblijvende offerte voor uw cyber risk verzekering aan!

Offerte cyber risk verzekering aanvragen

Waarom een cyber risk verzekering?

Cybercriminaliteit komt steeds vaker voor. De cyberaanvallen bij internetbankieren, DigiNotar en diverse gemeenten waar vertrouwelijke informatie is gelekt, zijn voorbeelden die de media hebben gehaald. Bij u komt dit wellicht niet in deze omvang aan de orde, maar cyberrisico's kunnen een fors financieel risico vormen voor onze zakelijke relaties. Een gerichte (computer) hack of het verlies van een laptop kan grote gevolgen hebben. Denk maar aan verlies van klantinformatie of personeelsgegevens, het in verkeerde handen komen van betaalkaartgegevens, schade aan het IT netwerk of derving van online inkomsten en reputatieschade.

Beperk de impact van een cyberincident!

Als u getroffen wordt door een cyberincident is dat erg vervelend. De impact op uw bedrijf kan groot zijn. Het doel van cyber risk verzekering is om bij een cyberincident uw bedrijfsvoering zo snel mogelijk te vervolgen. Wij werken samen met de beste experts om het incident zo snel mogelijk op te lossen. En u bent natuurlijk verzekerd van een uitgebreide dekking. Een cyberincident kan op verschillende manieren plaatsvinden. Bijvoorbeeld als door een beveiligingslek data wordt gestolen, of als uw complete netwerk wordt platgelegd. Met cyber risk verzekering helpen wij de gevolgen van het incident te beperken en op te lossen. Zo kunt u zo snel mogelijk uw bedrijfsvoering hervatten.

De cyber risk verzekering combineert een samenwerking met onafhankelijke experts met een uitgebreide dekking. Wij helpen u beschermen tegen de gevolgen van een datalek, hacking, virussen, sabotage door werknemers, afpersing, diefstal en verlies van informatie. De cyber risk verzekering dekt de risico’s die traditionele verzekeringen niet dekken. Zoals bedrijfsschade door een virus of hacking. Bij een cyberincident staan de beste forensische, juridische en PR-specialisten klaar om u te helpen.

Welk soort verzekering is de cyber risk verzekering?

Met de cyber risk verzekering is uw bedrijf verzekerd tegen de gevolgen van Cyberincidenten zoals cyber-aanvallen, datalekken, DDoS-aanvallen, diefstal van gegevens, fouten tijdens het gebruik, onderhoud of de verbetering van het ICT-systeem, gegevensdiefstal, hacking, menselijke fouten, programmeerfouten, stroomuitval op eigen locatie, systeeminbraak, verlies van data en virussen.

Wat is verzekerd met de cyber risk verzekering?

Verzekeraars helpen u met het voorkomen, beperken en herstellen van schade als gevolg van een cyberincident veroorzaakt door cybercriminaliteit. Ontstaat er toch schade, dan dekt de cyber risk verzekering o.a. de aansprakelijkheid van door derden geleden schade, de eigen kosten van het bedrijf, boetes in het kader van de AVG en bedrijfsschade alles tot maximaal het verzekerd bedrag, zoals op de polis is weergegeven. 

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag staat op uw polis vermeld. Voor bepaalde onderdelen kan een beperkt verzekerd bedrag gelden, ook dit staat op uw polis vermeld. Er is dekking voor: 

Aanspraken van derden

Verzekerd zijn aanspraken van derden (third party) in verband met een datalek of hack voor schadevergoeding inclusief de kosten van verweer gebaseerd op onder andere:

 • Cyber en/of multimedia aansprakelijkheid
  Zuivere vermogensschade van derden als gevolg van een cyberincident dat bij u ontstaan is en waarvoor u aansprakelijk bent. Contractuele aansprakelijkheid valt niet onder Cyberrisk.
 • Oneerlijke concurrentie
 • Onvoldoende netwerkbeveiliging met als gevolg een cyberaanval
 • Opgelegde toezichtmaatregelen (boete)
  Verzekeringsmaatschappijen vergoeden boetes veroorzaakt door een cyberincident en opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens. Ook bieden zij ondersteuning bij het eventueel onderzoek naar de oorzaak van het datalek en het melden van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Personenschade voor zover gedekt onder de bovenstaande dekkingselementen
 • Privacy aansprakelijkheid
 • Schending geheimhoudingsplicht
 • Schending privacywetgeving
 • Schending recht op privacy

Eigen schade

Verzekerd is ook de eigen schade (first-party) kostenvergoeding voor evenementen bestaande uit onder andere:

 • Data inbreuk (persoonsgegevens):
  • kosten (digitaal) forensisch onderzoek door externe deskundigen
  • kosten melding inbreuk (meldplicht)
  • kosten kredietbewaking/identiteitsbescherming
  • kosten crisismanagement en public relations
 • Bedrijfsschade (business interruption) als gevolg van handelingen door een derde of hacker
  Verzekeraars vergoeden doorlopende vaste lasten en verlies van nettowinst als gevolg van een cyberincident ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering. Voor deze vergoeding geldt een maximale uitkeringstermijn en een wachttijd van een aantal uren.
 • Hackerschade
 • Cyberschade
  De schade van hackers die uw website of data gijzelen. U krijgt hulp van security-experts om de problemen op te lossen. Wij betalen geen losgeld (ransomware) aan criminelen maar lossen de problemen op een andere wijze op door uw systemen en netwerk op te schonen en de versleutelde gegevens te reconstrueren met behulp van door u gemaakte backups.
 • Externe belkosten bij hacking telefoonsysteem
 • Verlies van geld op rekening o.a. als gevolg van phishing of een hack
 • Service bij een inbreuk alle redelijke en noodzakelijke kosten binnen een bepaalde tijd van een ict specialist of juridisch- en/of crisisconsulent

Wat is niet verzekerd met de cyber risk verzekering?

Geen vergoeding voor aanspraken of eigen schade met betrekking tot:

 • Aanspraak gelieerd bedrijf of persoon
  Aanspraken ingesteld tegen verzekerde door een verzekerde of natuurlijke- of rechtspersoon gelieerd aan verzekerde
 • Bekende schade
  Bekende omstandigheden en aanspraken voor de ingangsdatum zijn niet verzekerd
 • Contractuele aansprakelijkheid
  Indien u als gevolg van een cyberaanval niet op tijd aan uw verplichtingen jegens andere partijen kunt voldoen, dan komen de contractuele boetes niet voor vergoeding in aanmerking tenzij zonder de overeenkomst ook aansprakelijkheid wordt vastgesteld
 • Fraude, crimineel, gewelddadig gedrag of handelen (niet zijnde dekking genoemd onder ‘smaad of laster of onder definitie van hacker)
  Indien u fraudeert of een vermogensdelict pleegt dan biedt deze verzekering daarvoor geen dekking.
 • Garanties en toezeggingen
 • Het verbeteren van ict systemen of de beveiliging daarvan alsmede het uitvoeren van audits
 • Bedrijfsgeheimen en intellectueel eigendom
  Inbreuk op een octrooi of gebruik, schending, openbaarmaking of wederrechtelijke toeeigening van handelsgeheimen. Deze uitsluiting geldt niet als u aansprakelijk wordt gesteld voor een fout inzake media. U vindt hier meer over in de polisvoorwaarden.
 • Natuurlijke gebeurtenissen
  zoals: brand en overstroming.
 • Gegevens bedrijf of persoon USA
  Persoonsgegevens van een USA staatsburger of vertrouwelijke bedrijfsinformatie van in USA gevestigde ondernemingen tenzij anders is overeengekomen
 • Product- en beroepsaansprakelijkheid
 • Schade aan of door zaken
  Zaakschade (verlies of vernietiging van zaken, anders dan gegevens) is niet verzekerd op een cyberverzekering.
 • Schade aan personen
  Lichamelijk letsel, ziekte of overlijden is niet verzekerd op een cyberverzekering.
 • Schade door illegaal verkregen data
  Is de schade ontstaan door data die u illegaal verkregen heeft? Dan is dat niet gedekt.
 • Opzet en roekeloosheid
  Schade door opzet of roekeloosheid door een bestuurder of verantwoordelijken binnen een organisatie
 • Schade door uitval Internet Service Provider
  Uitval van diensten van aanbieders van internetdiensten, telecommunicatiediensten, nutsdiensten of andere infrastructuur zijn niet verzekerd tenzij het een bedrijfsactiviteit betreft of een data inbreuk in de “cloud”
 • Schending wet – en regelgeving
  Schending wet- en regelgeving ter voorkoming van misdrijven (o.a. witwassen, financiering terrorisme, schending van handelsbeperkingen, mededinging, antitrust)
 • Service credits
 • Slijtage van systemen
 • Social Engineering en CEO fraude

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin verzekeraars niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden of vraag onze adviseur om meer informatie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bedrijfsschade of winstverlies

Voor de dekking bedrijfsschade of winstverlies geldt meestal een wachttijd van een aantal uren en een maximale uitkeringstermijn van een aantal weken.

Cyberdiefstal

Schade door cyberdiefstal wordt vergoed tot een maximaal bedrag per gebeurtenis en per verzekeringsjaar. Dit bedrag staat vermeld op het polisblad.

Digitale Afpersing

Schade door digitale afpersing wordt soms vergoed tot een maximaal percentage van het verzekerd bedrag per gebeurtenis en per verzekeringsjaar. U vindt het verzekerd bedrag op het polisblad.

Eigen risico

Iedere keer als u schade heeft, moet u bij sommige verzekeraars een deel van de schade zelf betalen. U betaalt het bedrag dat op de polis staat onder 'eigen risico'. Het standaard eigen risico komt vaak te vervallen als het cyberincident binnen een bepaald aantal uren is opgelost. Het eigen risico is vaak niet van toepassing op dienstverlening of hulp.

Preventie-eisen

Verzekeraars stellen bepaalde preventie-eisen. Voldoet u daar niet aan, dan kan het gebeuren dat de zij niet of slechts gedeeltelijk uitkeren.

Telefoonhacking

Schade door telefoonhacking wordt soms vergoed tot een maximaal bedrag per gebeurtenis en per verzekeringsjaar. Dit bedrag staat vermeld op het polisblad. Ook geldt er vaak een eigen risico voor telefoonhacking.

Waar ben ik gedekt?

De cyber risk verzekering geldt wereldwijd (inclusief de Verenigde Staten en Canada), tenzij op het polisblad anders aangegeven.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de cyber risk verzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Ook moet u voldoen aan de gestelde preventie-eisen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of met een (digitale) nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De cyber risk verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de cyber risk verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de cyber risk verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail.

Algemene informatie cyber risk verzekering

Bovenstaande informatie geeft een algemene samenvatting van de cyber risk verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Voordelen cyber risk verzekering

 • Een cyber risk verzekering-hotline die 24/7 bereikbaar is
 • Bij het vermoeden van een cyberincident kunt u de cyber risk verzekering hotline inschakelen
 • Tijdens de eerste uren service door de beste internationale experts om u te helpen in deze kritische periode, vaak zonder een eigen risico
 • Wereldwijde dekking, inclusief USA/Canada. Want een incident beperkt zich tegenwoordig niet meer tot de vestigingsplaats.
 • Dekking voor verlies van persoons- en bedrijfsgegevens van derden, inclusief het intellectueel eigendom.
 • De cyber risk verzekering heeft een ruime dekking voor bedrijfsschade door netwerkonderbreking. Zo bent u verzekerd voor incidenten bij outsourcers als er daardoor een stilstand is van uw eigen netwerk.

Offerte cyber risk verzekering aanvragen

Speciaal voor het MKB, verenigingen en stichtingen is de cyber risk verzekering ontwikkeld. Het acceptatieproces van de cyber risk verzekering is snel en eenvoudig. U kunt online een vrijblijvende offerte voor uw cyber risk verzekering aanvragen, onze adviseur is u daarbij graag van dienst.

Meer informatie over de cyber risk verzekering?

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over de cyber risk verzekering? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of stuur uw vraag per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.