Offerte personeelsverzekeringen

Uw personeelsverzekeringen in 1 verzekeringspakket met pakketkorting? Vraag een vrijblijvende (maatwerk-) offerte aan!

ZW-ERD verzekering

Met de ZW-ERD verzekering verzekert u de kosten voor de Ziektewet die u als eigenrisicodrager heeft. Tegelijkertijd profiteert u van maximale preventie van WGA-instroom door deskundig casemanagement. Verder kunnen de administratieve en financiële plichten, die bij het eigenrisicodragerschap van de Ziektewet horen, door de verzekeraar verzorgd.

Aanvraag offerte personeelsverzekeringen

Waarom een ZW-ERD verzekering?

Vanaf 1 januari 2014 bent u als werkgever maximaal 12 jaar verantwoordelijk voor uw zieke (ex-)werknemers, zowel voor vaste als voor flexibele krachten. Als een flexibele werknemer aan het einde van zijn dienstverband ziek is of zich binnen vier weken daarna ziek meldt, zijn de kosten van zijn Ziektewetuitkering voor uw rekening. Houdt de ziekte aan en komt de (ex-)werknemer in de WGA terecht, dan bent u ook verantwoordelijk voor de kosten van de WGA-uitkering. In totaal kunt u zo tot wel twaalf jaar verantwoordelijk zijn voor ziekte van tijdelijke werknemers. 

Wanneer en hoe kunt u eigenrisicodrager voor de Ziektwet worden?

Er zijn jaarlijks twee momenten waarop u eigenrisicodrager kan worden voor de Ziektewet: op 1 januari en op 1 juli bij de Belastingdienst. Het aanvraagformulier voor de ZW-eigenrisicodragerschap dient u tenminste 13 weken voor deze data naar de Belastingdienst te sturen, samen met een artsverklaring, die door de verzekeraar wordt verzorgd.

Welk soort verzekering is de ZW-ERD verzekering?

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) te worden. Met de ZW-ERD verzekering voor ZW-eigenrisicodragers vergoeden verzekeraars de Ziektewetuitkeringen die u gedurende de 2 jaar van de Ziektewet moet betalen als uw medewerker ziek uit dienst gaat.

Een deskundige dienst of het UWV beoordeelt of de werknemer arbeidsongeschikt is in de zin van de Ziektewet. De ZW-uitvoerder en/of het UWV bepaalt of de werknemer recht heeft op een Ziektewetuitkering en hoe hoog de uitkering is. Op basis daarvan bepalen verzekeraars de hoogte en de duur van de vergoeding.

Tevens bieden verzekeringsmaatschappijen ondersteuning bij de re-integratie van uw arbeidsongeschikte ex-werknemers. Een werkgever heeft voor werknemers die ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden te maken met de Ziektewet.

Wat is verzekerd met de ZW-ERD verzekering?

De ZW-ERD verzekering is bedoeld voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet. Verzekerd zijn de Ziektewetuitkeringen. Deze ZW-ERD verzekering biedt dekking voor werknemers die ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden. Samen met de verzekeringsmaatschappij helpen wij u bij de verplichtingen die voortvloeien uit het Ziektewet-eigenrisicodragerschap.

Verzekerd bedrag

Verzekeraars vergoeden de ziektewetuitkering. De hoogte van de uitkering is 70% van het dagloon. Wanneer je werknemer nog een inkomen heeft, wordt dit in mindering gebracht op de uitkering. Voor de ziektewet bent u verplicht om een verzuimadministratie voor de ziektewet op te stellen en de hoogte en duur van de uitkering vast te stellen. Verzekeraars regelen dit voor u. Ook vergoeden verzekeringsmaatschappijen de premies sociale verzekeringen die u over de Ziektewetuitkering moet betalen. De verzekerde loonsom waarvoor er in een verzekeringsjaar dekking is, bedraagt per werknemer nooit meer dan de WIA-loongrens. 

Persoonlijke begeleiding

Als een zieke ex-werknemer recht heeft op een Ziektewetuitkering wordt de werknemer persoonlijk begeleid. Voor deze persoonlijke begeleiding werken verzekeraars samen met ZW-dienstverleners die over veel ervaring beschikken. Zij onderhouden actief contact met de ex-werknemer – met constante focus op de mogelijkheden – en houden ook u op de hoogte. Soms moeten er kosten worden gemaakt om iemand weer aan de slag te helpen. Wij bekijken steeds per situatie of de kosten vergoed worden en hoeveel er wordt vergoed. Dat hangt af van de uitkomst van een kosten/baten analyse. 

Re-integratie

Verzekeraars vergoeden kosten voor re-integratie van zieke (ex-)medewerkers. Hoewel verzekeraars u bij re-integratie ondersteunen, blijft u als werkgever verantwoordelijk dat de nodige stappen ondernomen worden.

Preventie

Verzekeraars wachten niet tot er recht is op een Ziektewetuitkering. Al tijdens de loondoorbetalingsperiode kijken zij naar de mogelijkheden om uw werknemer weer aan het werk te helpen, om zo instroom in de Ziektewet te voorkomen. De verzekeraar ondersteunt u dan bij werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Hetzelfde geldt bij werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd waarvan al bekend is dat die eindigt, bijvoorbeeld door een reorganisatie.

Overlijdensuitkering

Verzekeraars vergoeden ook de éénmalige wettelijke overlijdensuitkering die u moet betalen aan de nabestaande(n) van uw overleden arbeidsongeschikte ex-werknemer als hij recht had op een Ziektewetuitkering. De éénmalige wettelijke overlijdensuitkering is één bruto Ziektewetmaanduitkering.

Ervaren specialisten in huis

De verzekeringsmaatschappijen hebben verzuimspecialisten in huis met een schat aan kennis en ervaring. Zij kunnen u snel en deskundig adviseren en zijn als geen ander in staat om dienstverleners waar we mee samenwerken te selecteren, aan te sturen en te monitoren.

ZW ERD diensten

Als u eigenrisicodrager wordt voor de Ziektewet (ZW) kunt u kiezen uit de volgende diensten:

 1. Arbobegeleiding Ziektewet
  Dit is een totaalpakket aan dienstverlening door een gerenommeerde arbodienst.
 2. Re-integratiemanager Ziektewet
  U krijgt een professionele casemanager, die het re-integratieproces van de (ex-)werknemer coördineert en begeleidt in de ziektewetperiode. Deze professionals onderhouden actief contact met de ex-werknemer  en houden ook u goed op de hoogte.
 3. Ziektewet Uitkering
  Als eigenrisicodrager bent u verplicht om een Ziektewet uitkering te regelen voor de medewerker die ziek uit dienst gaat. Dat regelwerk nemen wij uit handen.
 4. Uitbreidingsmodule Ziektewet Loonadministratie
  Als eigenrisicodrager bent u verplicht om een aparte verzuim en loonadministratie te voeren voor medewerkers die recht hebben op een Ziektewetuitkering. Wij regelen dat voor u. 

Wie verzekert u?

U verzekert al uw medewerkers, die bij u op de (verzamel)loonstaat staan, ook medewerkers met een tijdelijk contract en oproepkrachten. Ook verzekerd zijn ex-medewerkers die binnen 4 weken na afloop van de dienstbetrekking arbeidsongeschikt zijn geworden en geen WW-uitkering ontvangen of een andere werkgever hebben. Daarnaast zijn medewerkers verzekerd waarbij de arbeidsverhouding op grond van artikel 4 of 5 van de Ziektewet als dienstbetrekking wordt beschouwd.

Wat is niet verzekerd met de ZW-ERD verzekering?

Verzekeraars keren niet uit als uw medewerker al arbeidsongeschikt was toen de werknemer in dienst kwam of toen u de ZW-ERD verzekering afsloot. Verzekeringsmaatschappijen keren ook niet uit als u de medewerker niet opgegeven heeft of als hij/zij een no-risk status heeft. Voor ex-werknemers die een Ziektewetuitkering ontvangen blijft het UWV zorgen voor de uitkering en begeleiding.

Opzet, fraude, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd bij arbeidsongeschiktheid ontstaan door opzet of grove schuld van de werkgever of opzet of roekeloosheid van uw medewerker of als uw medewerker in detentie zit. Ook bent u niet verzekerd bij fraude, misleiding, of als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest, een atoomreactie of terrorisme. Of als u of uw medewerker zich niet houden aan de polisvoorwaarden.

Geen wettelijk recht

Verzekeraars keren niet uit als er geen wettelijk recht is op een Ziektewetuitkering.

Te verwachten arbeidsongeschiktheid

Verzekeringsmaatschappijen kunnen een uitkering weigeren als een werknemer binnen een halfjaar na de start van de ZW-ERD verzekering of het dienstverband arbeidsongeschikt wordt en zijn gezondheidstoestand toen al zo was dat de arbeidsongeschiktheid was te verwachten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt de ZW-ERD verzekering alleen afsluiten als u toestemming heeft van de Belastingdienst om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. U kunt zich twee keer per jaar aan- of afmelden als ZW-eigenrisicodrager. Wilt u zich aanmelden? Dan moet uw aanmelding 13 weken vóór 1 januari of 1 juli rond zijn. Neem daarom ruim van tevoren contact met ons op om alles in orde te maken.

Combinatie

U kunt de ZW-ERD verzekering vaak alleen afsluiten in combinatie met een WGA-ERD verzekering en/of een verzuimverzekering.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Eigen risico

De eerste twee ziektedagen in de Ziektewetperiode vallen, net zoals bij het UWV, onder het eigen risico van de zieke ex-werknemers. Als een loondoorbetaling bij ziekte voorafgaat aan de Ziektewetuitkering en minimaal twee dagen heeft geduurd, geldt er geen eigen risico.

Uitkeringstermijn

De Ziektewetuitkering duurt maximaal twee jaar. De uitkering eindigt eerder als er geen sprake meer is van ongeschiktheid tot werken of als iemand de AOW-leeftijd bereikt.

Waar ben ik gedekt?

De ZW-ERD verzekering biedt wereldwijd dekking. De ZW-ERD verzekering is van toepassing op werknemers die in Nederland in loondienst werken en daarmee verplicht verzekerd zijn voor de sociale verzekeringen, waaronder de Ziektewet.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U houdt zich aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuim en bevordering van re-integratie van uw arbeidsongeschikte ex-werknemers, zoals vastgelegd in de Arbowet, de Wet verbetering poortwachter en de WIA.

U volgt de aanwijzingen op van de verzekeraar, de ZW-dienstverlener en de bedrijfsarts. U doet al het mogelijke om een ex-werknemer voor wie wij een uitkering vergoeden weer terug te laten keren in het arbeidsproces. U biedt de ex-werknemer bijvoorbeeld passende arbeid aan binnen uw bedrijf. Of u bevordert dat hij bij een ander bedrijf passende arbeid kan verrichten.

Meld zieke medewerkers uiterlijk 4 weken voordat ze uit dienst gaan. Wordt een medewerker binnen 4 weken voordat hij uit dienst gaat ziek, meld dit direct. Meld nieuwe medewerkers binnen 30 dagen aan en bij uit dienst gaan af. Een arbodienst is verplicht.

U moet er samen met uw (ex-)medewerker alles aan doen om te zorgen dat de medewerker weer aan het werk kan. Salariswijzigingen geeft u binnen 30 dagen door.

Als u de ZW-ERD verzekering aanvraagt, dan vragen we om algemene verzuiminformatie, niet naar de gezondheid van uw medewerkers. Bij de start van de ZW-ERD verzekering moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze medewerkers zijn verzekerd vanaf het moment dat ze 4 aaneengesloten werken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wat kost de ZW-ERD verzekering?

Voor een ZW-ERD verzekering betaalt u één totaalpremie voor de verzekering inclusief de dienstverlening. De premie hangt onder andere af van de sector waarin uw bedrijf actief is, van uw percentage medewerkers met een tijdelijk of bijzonder dienstverband en van de verhouding tussen het loon van deze medewerkers en uw totale loonsom. U betaalt dus een premie die past bij uw situatie. De premie staat vast voor de overeengekomen contracttermijn en de kosten van de ziektecontrole, beschikkingenadministratie en uitbetaling zijn normaliter in de premie inbegrepen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of met een (digitale)nota. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De ZW-ERD verzekering begint op de datum die op uw polis staat. Werknemers zijn verzekerd vanaf de ingangsdatum van de verzekering. Of, als dat later is, de ingangsdatum van het dienstverband. Een ZW uitkering loopt maximaal tot de AOW gerechtigde leeftijd.

De eerste contracttermijn van de ZW-ERD verzekering is vaak 3 jaar. Daarna verlengen verzekeraars uw ZW-ERD verzekering. Na de 1e contracttermijn kunt u de ZW-ERD verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. De ZW-ERD verzekering eindigt als u opzegt of als verzekeraars opzeggen. In een aantal bijzondere situaties eindigt de ZW-ERD verzekering automatisch, bijvoorbeeld als u niet langer eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet. Zie de polisvoorwaarden voor alle situaties waarin uw ZW-ERD verzekering eindigt. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de ZW-ERD verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de 1e contracttermijn kunt u de ZW-ERD verzekering dagelijks schriftelijk of via e-mail opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Voor beëindiging aan het einde van de eerste looptijd geldt dat u uiterlijk twee maanden van tevoren moet opzeggen.

Algemene informatie

Bovenstaande informatie geeft alleen een samenvatting van de ZW-eigenrisicoverzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel en niet bent verzekerd. 

Wat zijn de voordelen van de ZW-ERD verzekering?

Met de ZW-ERD verzekering sluit de werkgever een verzekering af waarmee hij grip krijgt op de financiële gevolgen van instroom in het Ziektewet Vangnet van zijn (ex-)werknemers. De volgende voordelen zijn van toepassing:

 • Beperken kostenrisico’s rond Ziektewet en WGA
 • Plichten die horen bij uw eigenrisicodragerschap Ziektewet worden voor u verzorgd
 • Maximale preventie WGA- en ZW-instroom door ondersteuning deskundige casemanagers
 • U voldoet aan uw wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie, zoals de Wet verbetering poortwachter
 • Volledig geïntegreerde verzekeringsoplossing en 12-jaars propositie
 • Werkgever heeft zelf grip op de financiële gevolgen van instroom
 • Onafhankelijk advies door specialist in collectieve inkomensverzekeringen

Offerte ZW-ERD verzekering

Onze registeradviseur verzuim- en inkomensvoorzieningen (RVI) regelt graag een offerte voor u die aansluit op uw situatie. U kunt online uw offerte bij Honig en Honig aanvragen. Neem voor meer informatie contact met ons op en bel Honig en Honig 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meer weten over de ZW-ERD verzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte? Neem dan contact met ons op en bel Honig en Honig 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer.

Meer in deze categorie: WGA-ERD verzekering »