woensdag 02 februari 2022 11:47

Dekking voor overstromingsrisico bij diverse verzekeraars

Sinds in juli 2021 door hevige regenval grote waterschade is ontstaan, hebben diverse verzekeringsmaatschappijen hun algemene voorwaarden op het gebied van overstromingsrisico nog eens onder de loep genomen. Hieronder vindt u een overzicht van de diverse standpunten en werkwijzen.

Maatschappij

Dekking

Beperking of uitsluiting

Allianz

Schade door water dat uitsluitend door hevige plaatselijke regenval over een dijk, kade, sluis of andere waterkering loopt én als het water daardoor het woonhuis instroomt. Met hevige plaatselijke regenval bedoelen we:

 • Dat er minstens 40 millimeter regen in 24 uur, 53 millimeter in 48 uur of 67 millimeter in 72 uur is gevallen.
 • En dat de regen is gevallen op of nabij het woonhuis

Allianz betaalt niet voor schade aan het woonhuis in de volgende situaties:

 • Als het woonhuis tussen het water en de dijk staat.
 • Als de dijk, kade, sluis of andere waterkering deels doorbreekt of helemaal doorbreekt of schade heeft door bijvoorbeeld scheuren en/of gaten.
 • Schade door overstroming: Doordat dijken, kades, sluizen of andere waterkeringen bezwijken of overlopen. Het maakt niet uit waardoor het bezwijken of overlopen van de dijken, kades, sluizen of andere waterkeringen is ontstaan.

Avéro Achmea

Water dat onvoorzien het woonhuis is binnengedrongen als gevolg van overstroming door hevige plaatselijke regenval.

Van de verzekering is uitgesloten:

 • Overstroming als gevolg van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen. Het maakt uit of de overstroming de oorzaak of het gevolg is van een gevaar dat door deze verzekering wordt gedekt.

a.s.r.

U bent verzekerd voor schade door water dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen als gevolg van overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering.

Met overstroming bedoelen we een overstroming van water uit rivieren, meren, sloten of kanalen door het onvoorzien bezwijken, overlopen of falen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen. Het maakt niet uit of de overstroming de oorzaak of het gevolg is van een gebeurtenis die door de verzekering gedekt wordt.

Overstroming is ook het uitstromen van water via beschadigingen aan waterkeringen. Met waterkeringen bedoelen we objecten die bedoeld zijn om water tegen te houden. Hierbij maken we onderscheid tussen primaire en niet-primaire waterkeringen*.

U bent niet verzekerd voor schade door:

 • Water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee.
 • Water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van een binnenwater doordat een primaire waterkering is bezweken, is overgelopen of heeft gefaald.
 • Water dat buiten de oevers is getreden in buitendijkse gebieden. Bijvoorbeeld buitendijkse havens, uiterwaarden en gebieden die door de overheid zijn aangewezen voor waterberging.
 • Overstroming die veroorzaakt wordt door directe actie van de overheid.

Let op: vinden er tegelijkertijd overstromingen plaats door het bezwijken, overlopen of falen van niet-primaire waterkering(en) én van primaire waterkering(en) of door water afkomstig van de zee? En heeft het water van deze overstromingen zich vermengd? Dan bent u niet verzekerd.

U bent wel verzekerd als er geen vermenging van water plaatsvindt en u alleen schade hebt door water afkomstig van de overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van de niet-primaire waterkering.

Nationale-Nederlanden

Gedekt is schade door water dat onvoorzien is binnengedrongen als gevolg van een overstroming van een niet-primaire waterkering.

Met overstroming bedoelen we een overstroming van water uit rivieren, meren, kanalen of sloten door het onvoorzien bezwijken, beschadigen, overlopen of falen van dijken, kaden, sluizen of andere niet primaire waterkeringen.

Het maakt daarbij niet uit of de overstroming de oorzaak of het gevolg is van een gebeurtenis die verzekerd is.

NN dekt geen schade die veroorzaakt is door een overstroming die het gevolg is van het bezwijken, beschadigen, overlopen of falen van primaire waterkeringen. U bent niet verzekerd voor schade door:

 • Water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee.
 • Overstroming doordat een primaire waterkering is bezweken, is beschadigd, is overgelopen of heeft gefaald.
 • Water dat buiten de oevers is getreden in buitendijkse gebieden, bijvoorbeeld in buitendijkse havens, uiterwaarden en gebieden die door de overheid zijn aangewezen voor waterberging.
 • Overstroming die is veroorzaakt door directe actie van de overheid

Water van overstromingen dat zich heeft vermengd door gelijktijdige overstromingen door het bezwijken, beschadigen, overlopen of falen van niet-primaire waterkering(en) en primaire waterkering(en)

Rhion

Schade door water dat het woonhuis instroomt door uitsluitend hevige plaatselijke regenval. Met hevige plaatselijke regenval wordt bedoeld: minstens 40 millimeter in 24 uur, 53 millimeter in 48 uur of 67 millimeter in 72 uur op en/of nabij de plaats waar de schade is ontstaan.

Rhion vergoedt geen schade door het weer als deze schade is ontstaan door: overstromen of bezwijken van kaden, dijken, sluizen of andere waterkeringen.

Unigarant

Niet verzekerd is schade aan spullen door: overstroming (dit is het onder water lopen van land als gevolg van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, dammen, sluizen of andere waterkeringen).

 

 

 • Primaire waterkering:
  Dit zijn objecten, werken of constructies die bescherming bieden tegen overstroming door buitenwater. Welke waterkeringen hieronder worden verstaan is nader omschreven in de Waterwet.
 • Niet-primaire waterkering:
  Dit zijn objecten, werken of constructies die beveiliging bieden tegen overstroming en die volgens de Waterwet niet als primaire waterkering zijn beschreven.

Offerte aanvragen

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op woensdag 02 februari 2022 11:59