Restauratie monument en CAR-verzekering

Restauratie monument en CAR-verzekering - Bent u eigenaar van een monumentaal pand en gaat u verbouwen of restaureren? Sluit dan zelf een CAR-verzekering af. De CAR-verzekering biedt dekking tegen de schade als gevolg van de verbouwing, restauratie of onderhoudswerkzaamheden. De CAR-verzekering (Construction All Risks–verzekering) is zelfs verplicht als u een lening heeft bij het Restauratiefonds voor de restauratie, onderhoud of verbouwing. Voor bouwsommen boven € 500.000,00 of bouwprojecten die langer dan 12 maanden duren kunt u een maatwerkofferte aanvragen.

Restauratie monument en CAR-verzekering direct afsluiten

Aanvraag CAR- verzekering voor restauratie van een monument

U kunt uw CAR-verzekering voor de restauratie van een monument direct aanvragen. Voor bouwsommen boven € 500.000,00 of bouwprojecten die langer dan 12 maanden duren kunt u een maatwerkofferte aanvragen.

Productspecificaties (Ver)bouw Eigen Woning CAR verzekering

Contractsduur

De CAR-verzekering particulier is een tijdelijke verzekering met een looptijd van 12 maanden. U kunt een langere looptijd aanvragen (maatwerkofferte)
of tussentijds verlengen.

Eénmalige en minimum premies

Alle genoemde premiebedragen zijn éénmalige en minimum premies. Als de uiteindelijke bouwsom lager uitvalt en/of de bouwperiode korter is geworden
vindt er geen premierestitutie plaats.

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt standaard € 500,00 per gebeurtenis. Bij schade als gevolg van diefstal, vandalisme, storm, paalfunderingswerkzaamheden
en/of bemaling geldt een eigen risico van € 1.000,00 per gebeurtenis.

Maatwerk nodig?

U kunt contact met ons opnemen (072-5642669 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor een maatwerk aanbieding als de bouwsom hoger is dan € 500.000,00 of
de bouwtermijn langer is dan 12 maanden. Op basis van uw ingevoerde gegevens vragen wij een maatwerkofferte voor u aan.

Voorbehoud

De premies zijn inclusief assurantiebelasting en kosten Honig en Honig en gelden onder voorbehoud van acceptatie, eventuele inspectie en (wets-)wijzigingen.

Welke CAR-verzekering past bij u en uw restauratie?

Maak een afspraak met onze adviseur voor afstemming van de CAR-verzekering voor de restauratie van uw monument en uw situatie. Bel 072-5642669 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wat is een CAR-verzekering?

De Construction All Risk (CAR)-verzekering dekt de schade door de restauratiewerkzaamheden wordt aangericht aan het werk zelf, aan uw eigendommen of aan eigendommen van derden. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan schade aan een naburig pand veroorzaakt door de werkzaamheden van uw aannemer. Uw opstalverzekering moet in deze periode gewoon doorlopen om reguliere risico’s te dekken.

Waarom een CAR-verzekering?

Het risico van restauratiewerkzaamheden wordt niet gedekt door uw ‘gewone’ opstalverzekering of aansprakelijkheidsverzekering. Daarom moet u verplicht een CAR-verzekering afsluiten als u een hypotheek bij het Restauratiefonds af wilt sluiten. Uw opstalverzekering blijft tijdens de bouw periode doorlopen om de reguliere risico’s af te dekken.

Wat is verzekerd met de CAR-verzekering voor de restauratie van een monument?

Rubriek 1: Het bouwwerk

Dekking tegen schade aan het bouwwerk door bijvoorbeeld storm, brand, instorting of waterschade. Ook diefstal van bouwmaterialen of vandalismeschade aan het bouwwerk is gedekt.

Rubriek 2: Secundaire aansprakelijkheid

Dekking voor u als opdrachtgever tegen schade veroorzaakt aan derden. De aannemer voert bijvoorbeeld heiwerkzaamheden uit en u wordt aangesproken voor schade aan naastgelegen woningen als gevolg van deze werkzaamheden. Ook schade bij de buren veroorzaakt door uw eigen bouwwerkzaamheden is gedekt. Belangrijk is dat eerst alle andere aansprakelijkheidsverzekeringen voorgaan (van bijvoorbeeld de aannemer die het werk uitvoert).

Rubriek 3: Bestaande eigendommen

Dekking tegen schade aan uw eigendommen als gevolg van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld scheuren in de muren of instorting van (een deel van) de bestaande woning. Deze rubriek biedt geen dekking tegen bijvoorbeeld diefstal, brand- en/of stormschade. Daarom is het van belang dat u een opstal- en inboedelverzekering heeft. Wij adviseren u de (ver)bouwwerkzaamheden vooraf te melden bij uw opstal- en inboedelverzekeraar.

Rubriek 4: Hulpmateriaal

Dekking tegen schade aan het hulpmateriaal door bijvoorbeeld storm, brand, instorting. Ook diefstal van hulpmateriaal of vandalismeschade is gedekt. Verzekerd is schade aan uw eigen of door u gehuurd hulpmateriaal. Onder hulpmateriaal verstaan wij bijvoorbeeld een bouwkeet, steigers en gereedschappen. Werkmaterieel zoals kranen, heftrucks en graafmachines vallen niet onder de dekking.

Rubriek 6: Transport

Dekking tijdens de verzekerde bouwtermijn (en onderhoudstermijn) voor schade die u lijdt door beschadiging of diefstal van bouwcomponenten tijdens het transport hiervan binnen Nederland. Als hulpmaterieel is meeverzekerd, geldt deze dekking ook voor het transport van hulpmateriaal dat bestemd is om op het bouwterrein te verwerken of te gebruiken.

Extra 1: Huisvestingskosten

Dekking voor extra kosten voor uw huisvesting, als de (ver)bouw vertraging oploopt door een verzekerde schade onder Rubriek I Het werk en/of Rubriek III Bestaande eigendommen. De vergoeding bedragt maximaal € 1.250,00 per maand aan huisvestingskosten voor een periode van maximaal 12 maanden. Er geldt geen vergoeding voor boete- en/of schadevergoedingen aan derden.

Extra 2: Dekking tijdens onderhoudstermijn

U kunt de CAR-verzekering voor de restauratie van een monument uitbreiden met een aanvullende dekking voor uw schade door beschadiging van het werk tijdens de onderhoudstermijn:

 • veroorzaakt tijdens werkzaamheden conform de onderhoudsbepalingen van het bestek of de aannemingsovereenkomst
 • waarvan de oorzaak ligt voor het begin van de onderhoudstermijn, mits de oorzaak verband houdt met de totstandkoming van het werk

U heeft alleen dekking tijdens de onderhoudstermijn als deze is opgenomen in het bestek of in de aannemingsovereenkomst!

Let op!

De CAR-verzekering voor de restauratie van een monument biedt geen mogelijkheden voor:

 • Werkzaamheden buiten Nederland.
 • Funderingsherstel in Amsterdam.
 • Projecten die uitsluitend uit sloopwerkzaamheden bestaan.
 • Opdrachten die alleen uit paalfunderingswerkzaamheden bestaan, bijvoorbeeld het rechtzetten van een verzakt gebouw.

Bij specifieke risicovolle werkzaamheden zoals heien of bemalen kan de verzekeraar om inzage vragen in de bouw- en constructieberekeningen.

Waarvoor bent u niet verzekerd? Wat is niet gedekt?

De CAR verzekering kent een aantal uitsluitingen. Zo is voor de aansprakelijkheidsverzekering onder andere schade die bij een andere verzekering is verzekerd, niet gedekt. Dit geldt tevens voor letselschade van personen die beroepsmatig betrokken zijn bij de bouwactiviteiten. Heeft u ook uw bestaande eigendommen meeverzekerd? Dan is alle schade die door de verzekerde werkzaamheden is ontstaan aan die eigendommen (onroerende zaken) gedekt, behalve schade door brand of ontploffing. (Check de dekking van uw opstalverzekering!)

U bent niet verzekerd voor:

 • Schade door slijtage, corrosie (roestvorming) en andere geleidelijke achteruitgang
 • Schade door ingebruikneming vóór de oplevering
 • Bij projecten met werkzaamheden onder het maaiveldniveau zoals kelderbouw, heien, ontgraven of bronbemaling is de aansprakelijkheid van aannemers niet standaard verzekerd. Dekking hiervoor is afhankelijk van de locatie, de omliggende panden en de samenstelling van de werkzaamheden.
 • Kosten door een faillissement van een aannemer
 • Als geen sprake is van beschadiging, bijvoorbeeld als iets niet aan de eisen voldoet

Wie sluit een CAR-verzekering af?

Uw aannemer sluit meestal een CAR-verzekering af. Als uw aannemer u vertelt dat de CAR-verzekering geregeld is, vraag dan om een kopie van de polis. Dit geeft u inzicht in de gedekte rubrieken en het eigen risico van de aannemer. Als de dekking beperkt is of het eigen risico van de aannemer groot dan loopt u als eigenaar alsnog een risico wanneer zich een calamiteit voordoet. Het is echter in een aantal situaties verstandiger zelf de CAR-verzekering af te sluiten.

Wanneer sluit u zelf een CAR-Verzekering af?

Bent u opdrachtgever of opdrachtnemer van een (ver)bouwproject? Dan kunt u daarvoor, voordat het werk begint, deze verzekering afsluiten.

 • Als er meerdere uitvoerenden zijn
  Als u niet met één hoofdaannemer werkt, maar bijvoorbeeld zelf verschillende onderaannemers aanstuurt is het beter de CAR-verzekering zelf te regelen. Dit geldt bijvoorbeeld ook als u een rietdekker en een aannemer los van elkaar aan het werk hebt. Schadeveroorzakers zijn soms moeilijk aan te wijzen. Het is belangrijk te voorkomen dat er in geval van schade naar elkaar gewezen wordt. Daarom kunt u beter zelf een CAR-verzekering voor het gehele project afsluiten, inclusief het werk van de diverse onderaannemers.
 • Als u zelf werkzaamheden uitvoert
  De CAR-verzekering van de aannemer biedt meestal alleen dekking voor in het bestek omschreven werk. Werk dat niet in het bestek staat, zoals door u zelf uitgevoerd werk, is soms een aanzienlijk en tenzij u dit zelf verzekerd, niet gedekt. Daarom kunt u beter een CAR-verzekering voor het gehele project afsluiten, inclusief het werk van mede-aannemers en eigen werk. Schadeveroorzakers zijn soms moeilijk aan te wijzen. Als u als eigenaar de polis zelf afsluit, dan weet u zeker dat alle betrokkenen op de polis zijn gedekt en dat hierover geen discussie ontstaat.
 • Als de werkzaamheden schade kunnen toebrengen aan de omwonenden
  De omwonenden wenden zich bij overlast en/of schade door de restauratie het eerst tot u als eigenaar. Wanneer de verzekering via de aannemer is geregeld is het minder gemakkelijk om bij schade direct contact te hebben met de verzekeraar. De verzekering is namelijk niet met u, maar met uw aannemer afgesloten. Ook schade-uitkeringen lopen via de verzekeringsnemer. Dit kan ook een reden zijn om zelf een CAR-verzekering af te sluiten.
 • Als u twijfelt aan de financiële situatie van de aannemer
  Wanneer een aannemer de verzekeringspremie niet betaald, vervalt de dekking bij schade. U kunt dit als eigenaar moeilijk controleren. Als de aannemer tijdens de restauratie failliet gaat, kan een schade-uitkering uit zijn CAR-verzekering in de failliete boedel vallen. Wanneer u zelf de CAR-verzekering afsluit loopt u deze risico’s niet.
 • Om de keuze te hebben wie de schade herstelt
  U kunt bij schade, wanneer u de CAR-verzekering zelf heeft afgesloten, ook zelf kiezen welke aannemer u opdracht geeft de herstelwerkzaamheden uit te voeren. Een aannemer die de verzekering zelf regelt zal over het algemeen de werkzaamheden zelf uitvoeren.
 • Eigen risico en clausules
  Meestal is het eigen risico op een doorlopende polis hoger dan op een individuele polis. Sommige polissen kennen bijzondere clausules. Bijvoorbeeld dat een aannemer bepaalde zaken vooraf moet melden bij zijn verzekeraar, zoals pulsen bij herstel aan de funderingen. Sluit je zelf niet de verzekering, dan weet je niet of dat is gebeurd, met het risico dat er geen dekking is bij schade.

Hoe lang bent u verzekerd?

De verzekering start als de werkzaamheden op de bouwplaats beginnen, of op een andere datum die u met ons afspreekt. De bouwtermijn stopt op de einddatum die op de polis staat, of eerder als het werk klaar is.

Na de verbouwing of restauratie

Na afloop van de verbouwing of restauratie is het belangrijk om na te gaan of uw opstalverzekering moet worden aangepast. Is bijvoorbeeld de verzekerde herbouwwaarde afgestemd op de verbouwing of restauratie? En is de bestemming van het monument ongewijzigd gebleven? Dergelijke wijzigingen moet u wel opgeven aan de verzekeraar van de opstal- of woonhuisverzekering.

Preventie en dekking

Na de verbouwing of de restauratie adviseren wij u na te gaan welke risico’s u in de nieuwe situatie loopt. Met een risico-inventarisatie kunnen wij uw risico’s compleet in beeld brengen, zodat u weet met welke preventiemaatregelen u schade kunt voorkomen en welke risico’s u het beste kunt verzekeren.

Verzekeringen na de verbouwing of restauratie

Welke dekking(en) biedt uw huidige polis? Is een brand of storm dekking voldoende? Of wilt u een uitgebreide dekking voor water-, inbraak- en diefstalschade mee te verzekeren? In sommige situatie is zelfs een allriskdekking voor de opstalverzekering mogelijk. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies voor o.a. uw inboedel-en opstalverzekering.

Wat kost de Restauratie monument en CAR-verzekering?

De premie is éénmalig en geldig voor bouwwerken met een bouwsom tot € 500.000,00 en een bouwtermijn van maximaal 12 maanden.

Maatwerkofferte Restauratie monument en CAR-verzekering

Gebruik het online formulier voor een maatwerkofferte als:

 • De bouwsom hoger is dan € 500.000,00
 • De bouwtermijn langer is dan 12 maanden

De CAR-verzekering voor de restauratie van een monument biedt u de volgende voordelen:

 • CAR-verzekering tegen schade tijdens de bouw en installatie
 • Scherpe premies
 • Laag eigen risico
 • Goede condities
 • Ruime polisvoorwaarden
 • Ook mogelijk in combinatie met een aansprakelijkheidsverzekering
 • Alle betrokkenen bij het project zijn meeverzekerd

Meer weten over de restauratie of verbouwing van u monument en een CAR-verzekering?

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of wenst u een offerte voor de CAR-verzekering voor uw monument? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade