Aansprakelijkheidsverzekering verhuurd onroerend goed

Aansprakelijkheidsverzekering verhuurd onroerend goed - Als eigenaar en/of exploitant van bedrijfspanden, gebouwen of woonhuizen, bent u aansprakelijkheid voor schade die verhuurd onroerend goed aan zaken en personen (derden) toebrengt. Een Aansprakelijkheidsverzekering Onroerend Goed (AVB O/G) voorkomt dat u als eigenaar zelf de schade moet vergoeden aan derden die slachtoffer zijn geworden.

Offerte aansprakelijkheidsverzekering verhuurd onroerend goed aanvragen

Welk voor soort verzekering is de aansprakelijkheidsverzekering verhuurd onroerend goed?

De aansprakelijkheidsverzekering verhuurd onroerend goed beschermt u en uw bedrijf voor aansprakelijkheid voor schade aan anderen (letsel en schade aan zaken) die is veroorzaakt door uzelf, uw bedrijf, uw medewerkers bij het verrichten van de verzekerde bedrijfsactiviteiten, de door u geleverde producten en het bezit van onroerend goed. De schade moet veroorzaakt zijn tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en activiteiten van uw bedrijf. Check de polis en voorwaarden voor de opbouw van de dekkingen.

Wat is verzekerd met de aansprakelijkheidsverzekering verhuurd onroerend goed?

U verzekert de aansprakelijkheid voor schade aan personen, spullen of onroerend goed van anderen en de schade die daar een gevolg van is (gevolgschade), zoals financiële schade (bedrijfsschade). Het verzekerde bedrag is vaak gemaximeerd per schadeclaim voor alle verzekerden samen en het verzekerd bedrag is vaak ook op jaarbasis gemaximeerd. De aansprakelijkheidsverzekering biedt standaard dekking voor

 • Algemene bedrijfsaansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Milieuaantatsing

U kunt de aansprakelijkheidsverzekering uitbreiden met extra dekkingen voor het inlooprisico, opzichtrisico, productaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders van motorrijtuigen en een schadeverzekering voor werknemers. De mogelijkheden verschillen per verzekeringsmaatschappij.

Wie zijn verzekerd?

De onderneming, de medewerkers, ingeleend personeel (zoals uitzendkrachten of stagiairs), bestuurders, commissarissen, vennoten en maten. Daarnaast zijn de meewerkende familieleden en huisgenoten verzekerd. Ook vrijwilligers kunnen worden verzekerd.

Werkgeversaansprakelijkheid

Uw bedrijf is verzekerd als werkgever voor aansprakelijkheid voor schade van uw werknemers en ingeleend personeel zoals stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden die werkzaam zijn voor uw bedrijf. Ook is werkgeversaansprakelijkheid voor schade van ingeleende ZZP'ers meeverzekerd, als zij onder artikel 7:658 lid 4 BW vallen.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand en (straf)procedures. Ook de kosten voor de vaststelling van de aansprakelijkheid en schade, bereddingskosten (voorkomen of verminderen van onmiddellijk dreigend gevaar van schade) en de kosten van het verweer dat wij voeren bij geen aansprakelijkheid zijn verzekerd. Verzekeraars vergoeden deze kosten alleen als de schade verzekerd is en zij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Milieuschade

U bent verzekerd als uw bedrijf aansprakelijk is voor schade van derden als gevolg van milieuaantasting. De milieuaantasting moet veroorzaakt zijn door uw bedrijf en moet plotseling zijn ontstaan. Ook bent u verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade aan spullen van anderen als de milieuaantasting is veroorzaakt door een geleverd product die niet door u is geïnstalleerd en de schade plotseling is ontstaan.

De milieuaantasting mag geen rechtstreeks gevolg zijn van een langzaam (in)werkend proces. Is er schade aan personen door milieuaantasting? Dan is deze schade aan personen verzekerd. Is er schade aan zaken door milieuaantasting? Dan is deze schade aan zaken alleen verzekerd als de schade is ontstaan door aantasting van de lucht.

Optie: Productaansprakelijkheid

Hiermee verzekert u de aansprakelijkheid van uw bedrijf voor schade door producten die u op de markt heeft gebracht. Of producten die u op de markt heeft gebracht nadat u deze heeft gemaakt, gelabeld, bewerkt of behandeld.

Optie: Inlooprisico

Aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten die voor het aangaan van de verzekering zijn gemaakt, is vaak verzekerd, soms tot maximaal 1 jaar voor de ingangsdatum van de Aansprakelijkheidsverzekering. U kunt deze periode vaak verlengen naar 3 of 5 jaar. Verlenging van het inlooprisico kunt u verzekeren voor de standaard dekkingen van de Aansprakelijkheidsverzekering.

Heeft u ook gekozen voor de extra dekkingen Productaansprakelijkheid en Opzichtrisico? Dan geldt verlenging meestal ook van het inlooprisico ook voor deze dekkingen. U bent niet verzekerd als u bij het aangaan van de verzekering met een aanspraak bekend bent of als u omstandigheden kende die tot een aanspraak kunnen leiden.

Let op! De dekking voor het inlooprisico verschilt per verzekeraar.

Optie: Wegam en 7:611 BW (zorgplicht werkgever)

U verzekert de aansprakelijkheid van uw bedrijf voor schade van uw werknemers en ingeleend personeel die:

 • zij oplopen als bestuurder van een motorrijtuig tijdens de uitvoering van hun werk (Wegam)
 • het gevolg is van het niet nakomen van uw zorgplicht als werkgever (7:611 BW). Verzekeraars vergoeden de zuivere vermogensschade die zij hierdoor lijden.

Het verzekerde bedrag per schadeclaim voor de extra dekking WEGAM en 7:611 BW (Zorgplicht werkgever) is gemaximeerd. Per jaar dat u verzekerd bent (verzekeringsjaar), keren verzekeraars vaak nooit meer dan 2 keer het verzekerde bedrag per schadeclaim uit.

Optie: Schadeverzekering voor werknemers

U verzekert de schade van een werknemer en ingeleend personeel door een ongeval dat tijdens werktijd of een andere activiteit van het bedrijf gebeurt. Ook schade door een ongeval tijdens woon/werkverkeer is verzekerd. Zij kunnen alleen een beroep op deze dekking doen, als uw bedrijf niet aansprakelijk is voor hun schade op grond van 7:658 BW.

Het verzekerde bedrag per schadeclaim voor de extra dekking Schade verzekering voor werknemers is gemaximeerd. Hogere verzekerde bedragen zijn mogelijk op aanvraag. Per jaar dat u verzekerd bent (verzekeringsjaar), keren verzekeraars in het algemeen nooit meer dan 3 keer het verzekerde bedrag per schadeclaim uit.

Wat is niet verzekerd met de aansprakelijkheidsverzekering verhuurd onroerend goed?

U bent niet verzekerd voor uw eigen schade of dat van uw bedrijf. Ook zuivere vermogensschade (financiële schade, waarbij geen schade aan personen of zaken is ontstaan) is niet verzekerd.

Opnieuw leveren van product of dienst

U bent niet verzekerd voor schade aan zaken die door u zijn opgeleverd, voor het opnieuw leveren van deze zaken of het opnieuw uitvoeren van werkzaamheden.

Opzet

U bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt door opzettelijk of roekeloos handelen of nalaten. Als werkgever bent u wel verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die door het opzettelijk handelen of nalaten van een werknemer is veroorzaakt. Voorwaarde is wel dat u dit als werkgever niet had kunnen voorkomen.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

U bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt met of door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig waarvan u de eigenaar, bezitter, houder, bestuurder, gebruiker bent of die u laat gebruiken. In sommige situaties bent u wel verzekerd. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan onze verzekeringsadviseur.

Milieuschade

U bent niet verzekerd voor milieuschade die langzaam ontstaat. Bijvoorbeeld een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt. Ook milieuschade die ontstaat in uw eigen onderneming of bij een klant is niet verzekerd. Wilt u dit wel verzekeren? Dan kan dat met een Milieuschadeverzekering. Vraag hiervoor advies aan onze verzekeringsadviseur.

Asbest

U bent niet verzekerd voor schade door of in verband met asbest en asbesthoudende zaken. Bijvoorbeeld: aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling of aansprakelijkheid voor schade door het opruimen en afvoeren van asbest.

Wettelijke voorschriften

U bent niet verzekerd voor schade die het gevolg is van overtreding van voorschriften.

Uitloop

U bent niet verzekerd als u aansprakelijk wordt gesteld nadat de verzekering is beëindigd. Ook niet als het handelen of nalaten voor of tijdens de geldigheidsduur van de verzekering heeft plaatsgevonden. Bent u tijdens de looptijd van de verzekering op de hoogte van een omstandigheid die tot een aanspraak kan leiden? Dan kan dit onder bepaalde voorwaarden schriftelijk worden gemeld. Wordt u na de beëindiging van de verzekering alsnog aansprakelijk gesteld, dan bent u hiervoor wel verzekerd. Check de polisvoorwaarden of vraag advies bij onze verzekeringsadviseur.

Fraude, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van criminele of strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie. Onder molest verstaan verzekeraars: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Opzichtrisico

U bent bij de verzekeraars vaak niet standaard verzekerd voor schade aan een zaak van een ander waar u de zorg over hebt, het opzichtrisico. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u deze zaak bewoont, huurt, repareert, bewerkt, gebruikt of vervoert.

Voor sommige sectoren bieden verzekeringmaatschappijen een beperkte dekking voor opzicht tot een maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis of per jaar. Vaak is het mogelijk om opzicht mee te verzekeren. Vraag hierover advies bij onze verzekeringsadviseur.

Bewaart uw bedrijf zaken van klanten, omdat u deze zaken moet bewerken, behandelen of er andere werkzaamheden aan moet doen? Dan kan het voorkomen dat deze zaken beschadigen. Met de dekking opzichtrisico verzekert u de aansprakelijkheid van uw bedrijf voor deze schade aan zaken. Voor deze extra dekking geldt een beperkt verzekerd bedrag per schadeclaim en per verzekeringsjaar.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor schade aan zaken of personen is vaak een eigen risico van toepassing. De hoogte hiervan is afhankelijk van de verzekerde bedrijfsactiviteiten en het soort schade (brand, kabel of opzicht). Ook kunt u tegen premiekorting een hoger eigen risico met verzekeraars overeenkomen. Vraag hiervoor advies bij onze verzekeringsadviseur.

Eigen risico standaard

Uw eigen risico wordt bepaald aan de hand van uw werkzaamheden en bedrijfsactiviteiten. Er geldt vaak een laag minimum bedrag voor eigen risico per schadeclaim voor schade aan zaken. Voor schade aan zaken veroorzaakt door brand en/of ontploffing geldt vaak een hoger eigen risico per schadeclaim. Geldt er meer dan één eigen risico? Dan betaalt u alleen het hoogste eigen risico. Dit eigen risico geldt voor de standaarddekkingen.

Eigen risico werkgeversaansprakelijkheid

Voor werkgeversaansprakelijkheid kan een afwijkend eigen risico van toepassing zijn. Dit leest u in de polisvoorwaarden of het bedrag wordt vermeldt op de polis.

Eigen risico productaansprakelijkheid

Voor productaansprakelijkheid geldt in beginsel het eigen risico van de standaard dekkingen. Afhankelijk van de producten die u op de markt brengt of heeft gebracht kan een afwijkend eigen risico van toepassing zijn. Dit staat vermeld op de polis.

Eigen risico opzichtrisico

Het eigen risico voor opzichtschades bedraagt vaak 10% van het schadebedrag voor schade aan zaken en schade aan personen per schadeclaim. Er geldt een minimum eigen risico dat gelijk is aan het eigen risico dat geldt voor de standaard dekkingen.

Eigen risico Wegam en 7:611 BW (Zorgplicht werkgever)

Voor Wegam geldt vaak een hoog eigen risico voor schade aan het motorrijtuig. Voor 7:611 BW (Zorgplicht werkgever) geldt meestal geen eigen risico.

Eigen risico Schadeverzekering voor werknemers

Er geldt een eigen risico voor schade aan zaken, welke vaak vervalt als de verzekerde ook schade aan personen heeft. Er geldt ook een eigen risico voor schade aan een motorrijtuig. Dit eigen risico geldt niet voor de vergoeding voor het verlies aan korting voor schadevrij rijden en het eigen risico van een cascodekking op een motorrijtuigverzekering.

Waar ben ik gedekt?

Afhankelijk van het soort bedrijf dat is verzekerd, is het dekkingsgebied Nederland, Europese Unie of Wereld. Wilt u meer weten over het dekkingsgebied en wat dit voor uw bedrijf betekent? Check de polisvoorwaarden of vraag advies bij onze verzekeringsadviseur.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de aansprakelijkheidsverzekering aanvraagt of u heeft schade moet u de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in de situatie van uw bedrijf zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Verzekeraars verwachten dat er alles aan wordt gedaan om schade te voorkomen. Betaal de premie op tijd.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering verhuurd onroerend goed?

De premie voor de aansprakelijkheidsverzekering verhuurd onroerend goed is laag en wordt gebaseerd op de totale herbouwwaarde van uw onroerend goed portefeuille of (bedrijfs-)pand(en). U dekt het aansprakelijkheidsrisico van het onroerend goed beheer eenvoudig af. Deze verzekering sluit u af als module in het verzekeringspakket voor onroerend goed beheer met een pakketkorting tot 10%.

Soorten verhuurd onroerend goed

Bij de aansprakelijkheidsverzekering verhuurd onroerend goed wordt vaak de volgende indeling gehanteerd, waarop premies en voorwaarden worden gebaseerd:

Soorten verhuurd particulier onroerend goed

 • Kamerverhuur arbeidsmigranten
 • Kamerverhuur overig
 • Kamerverhuur studenten 
 • Leegstaande woning (tijdelijk/verbouwing)
 • Particuliere bewoning (geen kamerverhuur)
 • Tijdelijke verhuur aan derden (zoals Airbnb)

Soorten verhuurd zakelijk onroerend goed

 • Bedrijfspand
 • Beleggingspand
 • Horecapand
 • Kantoorpand
 • Leegstand bedrijfspand
 • Praktijkruimte
 • Winkelpand
 • Zorgvastgoed

De verzekeringen voor verhuurd zakelijk onroerend goed kunnen uitgebreid worden met dekking voor verhuurde appartementen en/of bovenwoningen.

U kunt online een maatwerkofferte aanvragen voor uw aansprakelijkheidsverzekering verhuurd onroerend goed!

Wij verzorgen graag een vrijblijvende offerte, inclusief een vergelijking van de premie en de polisvoorwaarden van diverse verzekeraars.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso of u kunt het bedrag zelf aan verzekeraars overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen verzekeraars uw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Verzekeringsmaatschappijen kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als u de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt, na het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Opzeggen doet u schriftelijk, per e-mail of via de website van de verzekeraar.

Clausules aansprakelijkheidsverzekering verhuurd onroerend goed

Afhankelijk van de gekozen verzekeraar kunnen er aanvullende clausule van toepassing zijn. Wij  geven u hier een paar voorbeelden:

Legionella

U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan doordat de legionella-voorschriften van de overheid niet zijn gevolgd. Kunt u aantonen dat de schade niet is ontstaan of vergroot doordat de legionella-voorschriften van de overheid niet zijn gevolgd? Dan bent u wel verzekerd voor de aansprakelijkheid in verband met legionella.

Uitsluiting voorrisico

Niet verzekerd zijn aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum van deze verzekering. Indien sprake is van een reeks handelingen of nalatigheden die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien dan is voor de toepassing van de uitsluiting bepalend de datum van de aanvang van de reeks.

Werkzaamheden onroerend goed

Onder verzekerde werkzaamheden wordt mede verstaan:

 • licht bouwkundig onderhoud;
 • schoonmaakwerkzaamheden;
 • huismeesterwerkzaamheden en;
 • administratieve werkzaamheden.

Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade door werkzaamheden aan de bestaande fundering, dragende constructies en het dak. Ook brandgevaarlijke werkzaamheden zijn niet verzekerd.

Wilt u meer weten over het dekkingsgebied en wat dit voor u en uw bedrijf betekenen?

Check uw polisvoorwaarden of vraag advies bij onze verzekeringsadviseur. Deze opgave is opgemaakt als algemene beschrijving van de polisvoorwaarden en mogelijke samenstelling van uw aansprakelijkheidsverzekering verhuurd onroerend goed. Deze opgave geldt onder voorbehoud van acceptatie door verzekeraars en (wets-)wijzigingen

Voorbeeld 1 van aansprakelijkheidsschade

Tijdens een storm wordt een voorbijganger getroffen door een betonnen plaat of een dakpan. De plaat of dakpan waait van een bedrijfsgebouw. Deze voorbijganger krijgt de plaat of dakpan op zijn hoofd. Daardoor loopt hij letsel op. Het slachtoffer stelt de eigenaar van het bedrijfsgebouw aansprakelijk voor de schade. Hij claimt een grote schadevergoeding van deze eigenaar.

Wanneer bent u aansprakelijk voor uw gebouw?

Bezitters van opstallen zijn aansprakelijk voor schade, als die schade wordt veroorzaakt door een gebrek in of aan hun opstal. Dit is bepaald in artikel 6:174 BW. Wanneer is er sprake van een gebrek? En wanneer wordt aangenomen dat het gebrek de schade heeft veroorzaakt? Wij hebben alle belangrijkste aspecten van de aansprakelijkheid voor opstallen voor u op een rijtje gezet.

Wat is een opstal?

Een opstal is een bouwwerk, een door de mens op de grond geplaatst object. Een bijbehorende schuur, de schutting of een elektriciteitsmast is dus eveneens een opstal. Maar ook een weg, een pad of een stoep valt onder het begrip opstal. Tijdelijke werken, zoals bouwketen, steigers en stutpalen, vallen echter niet onder de definitie. Wel zijn zaken, die niet zonder schade kunnen worden verwijderd uit een gebouw, opstallen. Denk hierbij aan een lift, een (rol)trap, een riolering of een plafond. Kortom, alles wat duurzaam aan de grond vastzit.

Wanneer is er sprake van een gebrek?

Men spreekt van een gebrekkige opstal als deze niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor een gevaar voor personen of zaken oplevert. Door het vermelden van de toevoeging “in de gegeven omstandigheden” betekent dit dat voor het vaststellen of er sprake is van een gebrek er een afweging moet worden gemaakt tussen het nemen van voorzorgsmaatregelen en de omvang van het risico. De aanwezigheid van een gebrekkige opstal zal eerder worden vastgesteld als er letsel ontstaat door een vallende dakpan vanwege zichtbaar achterstallig onderhoud, dan in de situatie dat de nacht ervoor er een flinke storm heeft gewoed.

Voorbeeld 2 van aanspraklijkheidsschade

In een loods worden metalen (autogeen) gesneden voor onderdelen van treinstellen gemaakt. Deze werkzaamheden leveren brandgevaar op. Onder deze omstandigheden mag van de eigenaar of gebruiker van de loods verwacht worden dat hij of zij extra brandwerende maatregelen neemt, zoals het gebruik van brandvertragend isolatiemateriaal. Doet de bezitter dit niet en het brandgevaar verwezenlijkt zich, kan deze aansprakelijk worden gehouden voor de schade.

Ook wanneer een gebouw niet voldoet aan de wettelijke bouwvoorschriften, (brand)veiligheidsvoorschriften of wettelijke bepalingen voor arbeidsomstandigheden, die gericht zijn op het voorkomen van gevaar, maakt de overtreding van deze regels het gebouw gebrekkig.

Wanneer leidt een gebrekkig gebouw tot aansprakelijkheid?

De wettelijke bepaling over aansprakelijkheid van opstallen (artikel 6:174 BW) is zodanig geformuleerd, dat de eigenaar van een opstal aansprakelijk is bij schade door een gebrek, zonder dat er sprake hoeft te zijn van schuld of een verwijt. Een dergelijke aanname van aansprakelijkheid wordt ook wel risicoaansprakelijkheid genoemd. Zo kan een gemeente aansprakelijk zijn voor het letsel van een fietser vanwege een gat in de weg, ondanks dat de gemeente regelmatig onderhoudscontroles uitvoert.

Deze risicoaansprakelijkheid betekent echter niet, dat men als bezitter van een gebouw per definitie aansprakelijk is voor iedere schade, die door of vanwege het gebouw is veroorzaakt. Zoals hiervoor aangegeven, is er niet altijd sprake van een gebrek. Voor het aannemen van een gebrek moet immers  beoordeeld worden of de bezitter iets verweten kan worden met betrekking tot het onderhoud, de constructie of het gebruik van materialen in relatie tot de kans op gevaar. In die zin speelt verwijtbaarheid bij de aansprakelijkheid voor opstallen dus wel degelijk een rol.

En al staat vast dat het gebouw gebrekkig is, dan zal de benadeelde nog altijd moeten aantonen dat zijn of haar schade alleen is veroorzaakt door het gebrek. Dit verband tussen het gebrek (oorzaak) en de schade (gevolg) heet het causaal verband.

Hoe stelt men het (causaal) verband tussen het gebrek en de schade vast?

Als eenmaal in rechte vaststaat dat de bezitter van een gebouw aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot die schade die naar redelijkheid aan de onrechtmatige gedraging (de gebrekkige opstal) is toe te rekenen. Hierbij spelen factoren een rol zoals de aard van de schade (letsel of zaakschade), de mate van schuld of eigen schuld van de benadeelde, de mate van voorzienbaarheid en bezwaarlijkheid van te nemen preventieve maatregelen.

Een bezoeker van een bar/discotheek die na het nuttigen van veel alcohol over een laag hek een verdieping naar beneden valt, kan wellicht niet alle schade vergoed krijgen, als bewezen is dat hij zonder de alcohol oplettender zou zijn geweest. Aan de andere kant kan de eigenaar van de bar verwachten, dat klanten in zijn bar alcoholische dranken gebruiken en daardoor onhandiger zijn. In dergelijke gevallen zou er een verdeling van de schade kunnen volgen.

Welke voordelen biedt de aansprakelijkheidsverzekering verhuurd onroerend goed?

 • Dekking voor aansprakelijkheid voor schade bij (verhuurd) onroerend goed
 • Premie op basis van de herbouwwaarde van uw onroerend goed portefeuille
 • Ook mogelijkheden voor dekking eigen onderhoud en diverse werkzaamheden
 • Maatwerk mogelijk

Meer weten over aansprakelijkheidsverzekering verhuurd onroerend goed?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de aansprakelijkheidsverzekering verhuurd onroerend goed? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf loopt? Dan kunnen wij u helpen met een risicoscan.