Broodfonds combineren met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Broodfonds en AOV - Een ondernemer is zelf verantwoordelijk voor het inkomensrisico bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) biedt inkomenszekerheid bij ziekte, maar er hangt wel een prijskaartje aan en de voorwaarden variëren. Sinds enkele jaren is er gedeeltelijk alternatief: Het Broodfonds. Hierbij steunen ondernemers elkaar bij ziekte via een ‘schenkkring’. Een mooi idee, maar het is een beperkt alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Een combinatie kan voordelen opleveren!

Offerte AOV aanvragen

Wat is een Broodfonds?

Een broodfonds is een particuliere arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor een besloten groep zelfstandige ondernemers die samen voor elkaars uitkering bij ziekte garant staan. Indien één van de ondernemers in een broodfonds ziek wordt, krijgt diegene van de andere ondernemers een uitkering. Een broodfonds kan een uitkomst bieden op korte termijn, maar kan op de langere termijn problemen opleveren. In combinatie met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan een broodfonds een optie zijn in het geval van een lange eigenrisico periode van bijvoorbeeld 2 jaar.

Pluspunten Broodfonds

 • Sinds 2009 winnen broodfondsen aan populariteit als laagdrempelig alternatief voor een AOV
 • Zo’n kleinschalige ‘schenkkring’ functioneert op basis van solidariteit en onderling vertrouwen
 • Een broodfonds kent echter duidelijke beperkingen in uitkeringsduur en inkomensgarantie
 • Het is geen volwaardig alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), maar de AOV kan een aanvulling zijn op een broodfonds

Oorsprong

Ondernemers zijn wettelijk niet verplicht om zich te verzekeren tegen ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Sinds de afschaffing van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) in 2004 is er voor hen geen publieke verzekering meer, zoals voor werknemers. Een ondernemer kan daarom helemaal van het afsluiten van een verzekering bij arbeidsongeschiktheid afzien.

Maar wie zich niet verzekert, loopt forse risico’s. Niet alleen kunnen ondernemers persoonlijk grote financiële schade lijden door ziekte, ook de continuïteit van hun bedrijf en hun privésituatie kan in gevaar komen. Toch hebben veel ondernemers geen Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). De redenen variëren, maar vaak spelen de kosten van de verzekering een rol.

Complex en kostbaar

Ondernemers zien de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) vaak als een complex en prijzig product. Ze voeren onder meer de volgende redenen aan om geen AOV af te sluiten:

 • AOV’s, zeker met een volledige dekking, zijn kostbaar.
 • Vanwege de complexiteit van dit product is goed financieel advies nodig, maar ook dit brengt kosten met zich mee.
 • Bij verzekeringen die geen volledige dekking bieden, lopen ondernemers het risico dat ze bij ziekte geen aanspraak kunnen maken op een uitkering.

Dat broodfondsen deze nadelen veel minder kennen, is een belangrijke verklaring voor hun stijgende populariteit.

De geboorte van het broodfonds

In 2006 ontwikkelde een drietal initiatiefnemers het eerste ‘broodfonds’. Ze waren ontevreden over de voorwaarden, transparantie en kosten van de AOV’s die verzekeraars boden en meenden dat ondernemers een financieel vangnet bij ziekte beter zelf konden organiseren. In 2009 richtten ze de BroodfondsMakers Coöperatie op om het concept verder te ontwikkelen. Het idee sloeg aan: het eerste broodfonds ‘Solidair’ heeft intussen enthousiast navolging gekregen. Volgens de BroodfondsMakers, die nieuwe broodfondsen begeleiden bij de oprichting, bestaan er intussen 103 broodfondsen met ongeveer 3.570 deelnemers (juli 2014). Bovendien zijn er nog eens 20 nieuwe fondsen in oprichting.

Schenking bij ziekte

In een broodfonds storten 20 tot 50 ondernemers maandelijks een bedrag op hun persoonlijke broodfondsrekening. Dit gebeurt tot er een maximumbedrag is opgebouwd (de maximale buffer). Dan stoppen de maandelijkse betalingen tot er vanaf de rekening moet worden uitgekeerd. Hoe hoog de maandelijkse inleg is, hangt af van de uitkering die de deelnemer denkt nodig te hebben bij ziekte. Hoe hoger de gewenste uitkering, hoe hoger ook de inleg. Wordt een deelnemer arbeidsongeschikt, dan krijgt hij maximaal twee jaar lang maandelijks een uitkering van iedere deelnemer. Die schenking per deelnemer is belastingvrij tot de fiscale schenkingsgrens. Het meerdere is belast. Stapt een deelnemer uit het fonds, dan kan hij de buffer (voor zover die niet is uitgekeerd) gewoon weer meenemen. Dat geld blijft van hem.

De rol van BroodfondsMakers

Iedere groep ondernemers kan samen het risico op inkomensverlies door ziekte dragen volgens het principe van een schenkkring. Willen ze de naam ‘broodfonds’ en het bijbehorende logo gebruiken, dan moeten ze bij de opstart echter de BroodfondsMakers inschakelen voor begeleiding. Dit kost eenmalig € 275 per persoon. Daarnaast liggen diverse voorwaarden en afspraken vast, zoals:

 • de maandelijkse contributie voor gezamenlijke kosten, bijvoorbeeld voor administratie;
 • de verschillende schenkingsniveaus, de bijbehorende maximale buffer en maandelijks te ontvangen schenking in geval van ziekte.

Solidariteit en vertrouwen

Het broodfonds is geen complex financieel product, maar bestaat uit een aantal eenvoudige afspraken tussen gelijkwaardige partners. De leden van een broodfonds hebben de volledige controle over het beleid. Een aantrekkelijk punt van broodfondsen is het controlemechanisme. Dit functioneert op basis van solidariteit en vertrouwen. Bij een AOV gaat het om harde garanties, gebaseerd op vooraf aan de ondernemer verstrekte voorwaarden. Maar vormt een broodfonds daadwerkelijk een volwaardig alternatief voor een AOV van een verzekeraar? Om dat vast te stellen is een brede vergelijking nodig.

Afweging van kosten en baten

De maandelijkse inleg voor een broodfonds is in veel gevallen kleiner dan voor een (complete) AOV. Maar er komen veel meer zaken kijken bij een goede kosten-batenanalyse.

 • Wie een AOV afsluit, betaalt een vaste kostentoeslag. Deelnemers in een broodfonds betalen eenmalig € 275 inschrijfkosten en maandelijks € 10 contributie.
 • Bij een AOV betalen mensen met een medisch verleden of een risicovoller beroep een hogere premie. Ook als de verzekerde ouder wordt, stijgt de premie. Bij een broodfonds zijn de voorwaarden voor alle deelnemers hetzelfde.
 • In een broodfonds legt de ondernemer maximaal 36 maal de maandelijkse inleg in. Bij een AOV stopt de maandelijkse premiebetaling alleen als de verzekerde arbeidsongeschikt wordt.
 • Een basis-AOV keert vaak maximaal vijf jaar uit, een volwaardige AOV vaak tot de pensioengerechtigde leeftijd. Bij een broodfonds duurt de uitkering maximaal twee jaar.
 • De uitkering die een zieke bij een broodfonds krijgt, bedraagt maximaal € 2.500 netto per maand. Wie een AOV afsluit, kan een hogere dekking kiezen.
 • De premie-inleg voor een AOV is fiscaal aftrekbaar, de uitkering bij ziekte is belast. Bij een broodfonds is de inleg belast en juist de schenking bij ziekte (binnen de fiscale grenzen) onbelast.

Geen volwaardig alternatief

De inkomenszekerheid die een broodfonds biedt, is niet te vergelijken met de toezeggingen van verzekeraars. Door de strenge financiële voorwaarden waar verzekeraars aan moeten voldoen, kunnen zij harde garanties geven op een uitkering. Broodfondsen hebben beperkte buffers. Als het geld op is, kan er niets meer worden uitgekeerd. Dat maakt broodfondsen vooral kwetsbaar in de eerste jaren, als de buffers nog worden opgebouwd. Zijn de buffers nog beperkt of worden veel leden ziek, dan krijgen de zieken niet de uitkering waar ze op rekenden. Daarnaast is de duur van de uitkering van groot belang. Een goede AOV biedt een uitkering zolang de ziekte duurt, tot uiterlijk de pensioenleeftijd, terwijl een broodfonds maximaal twee jaar uitkeert. Daarmee is het lang geen volwaardig alternatief voor een AOV.

Wankelend vertrouwen en beperkte privacy

Broodfondsen vormen een sympathiek sociaal initiatief, maar dit systeem gebaseerd op solidariteit en vertrouwen heeft ook een keerzijde. Leden moeten bereid zijn elkaar te blijven steunen en moeten ervan kunnen uitgaan dat anderen geen misbruik maken van die bereidheid. Dit betekent ook dat ze een deel van hun privacy opgeven: de sociale controle vereist dat ze open kaart spelen als ze aanspraak willen maken op een uitkering. Om een goede basis te leggen voor de vereiste solidariteit, kunnen nieuwe leden alleen toetreden als ze worden geïntroduceerd door een bestaand lid. Wankelt het vertrouwen of de bereidheid elkaar te steunen toch, dan kan onenigheid ontstaan.

De toekomst van het broodfonds

De vraag is of het broodfonds de komende jaren kan uitgroeien tot een volwaardig alternatief voor de AOV, of dat deze twee vormen complementair kunnen zijn.

 • Schaalvergroting kan de financiële risico’s van een broodfonds beperken. Dit leidt echter vanzelf tot grotere regeldruk en toenemende anonimiteit, wat de basis van solidariteit en vertrouwen weer ondergraaft. Ondernemers zullen hier zelf een keuze in moeten maken.
 • Na twee jaar ziekte zijn leden van een broodfonds in principe aangewezen op de bijstand. Wie zich toch wil indekken tegen langdurige arbeidsongeschiktheid, is alsnog aangewezen op een AOV. Om aan te sluiten bij het model van broodfondsen, kunnen verzekeraars AOV’s aanbieden met een eigenrisico termijn van twee jaar. Het is de vraag of dit de premiekosten voldoende drukt, aangezien juist het risico op langdurige arbeidsongeschiktheid de kosten van een AOV opdrijft.

Of broodfondsen en AOV’s naast elkaar kunnen bestaan, of dat ze elkaar succesvol kunnen aanvullen, moet de komende jaren blijken.

Meer informatie

Lees meer over de principes en werking van broodfondsen op broodfonds.nl.

Broodfonds combineren met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Wat als u langer dan 2 jaar zieke of arbeidsongeschikt blijft?

Een lid van een Broodfonds krijgt bij ziekte/arbeidsongeschiktheid maximaal 2 jaar een uitkering/schenking uit het fonds. Maar welke inkomen heeft u na 2 jaar? Het Broodfonds stopt na 2 jaar met de uitkering ongeacht of u arbeidsongeschikt bent of niet. Als het tegen zit heeft u vanaf dat moment geen inkomen meer. Dit heeft vaak grote gevolgen voor u en uw bedrijf. Uit de praktijk blijkt dat ongeveer 8% van de arbeidsongeschikte ondernemers langdurige arbeidsongeschikt blijft. En dat is een fors risico.

Onze oplossing

Honig en Honig biedt u een oplossing voor de periode na 2 jaar van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. U sluit dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af met een wachttijd of eigen risico termijn van 2 jaar. Hierdoor kan de premie fors verlaagd worden (zie het rekenvoorbeeld) en toch zekerheid voor uw inkomen worden gerealiseerd. Diverse verzekeraars bieden een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) met een eigen risicotermijn of wachttijd van 2 jaar aan. Hierdoor kunt u het Broodfonds goed combineren met de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Wat kost een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

U kunt online een offerte voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) aanvragen.

Voordelen combinatie Broodfonds en arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

 • Lage(re) premie door een eigen risicotermijn van 2 jaar;
 • Compleet pakket aan preventie- en re-integratiediensten
 • Inkomen verzekerd tot eind- of pensioenleeftijd
 • Persoonlijke begeleiding bij arbeidsongeschiktheid
 • Dekking en premie afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen

Dienstverlening Honig en Honig

Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, complete bemiddeling en persoonlijk beheer van uw verzekering(en). Wij geven u objectief advies en bemiddelen voor AEGON, Allianz, Avéro Achmea, De Amersfoortse, De Goudse, Delta Lloyd, Generali, Klaverblad, Nationale Nederlanden, Movir, REAAL, TAF en VKG.

Voordelen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bij Honig en Honig

 • Geen provisie, maar transparante kosten voor advies, bemiddeling en beheer
 • Hulp van deskundig en onafhankelijke specialist op het gebied van inkomensverzekeringen
 • Een expert die met u meedenkt en vrijblijvende offerte(s) op maat levert;
 • Jaarlijks onderhoud om uw AOV actueel te houden.

U kunt bij Honig en Honig online een offerte voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvragen. Wij kunnen adviseren over de samenstelling van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering, wij bemiddelen voor nagenoeg alle aanbieders en wij nemen uw arbeidsongeschiktheidsverzekering graag in beheer. En mocht u onverhoopt ziek of arbeidsongeschikt worden dan helpen wij u graag bij de afwikkeling van uw schadeclaim.

Rekenvoorbeeld premie AOV en eigen risico termijn

Verzekerde: Man 48 jaar
Beroep: Timmerman
Eindleeftijd: 67 jaar
Tarief: Vaste premie
Uitkering vanaf: 25% arbeidsongeschiktheid
Index vooraf: Geen indexering
Index uitkering: CBS
Vergelijking:

Op basis van gemiddelde premie tot einddatum

 

Eigen risico Gemiddelde maandpremie Verschil per maand
1 maand € 548,00
3 maanden € 454,00 € 94,00
1/2 jaar € 410,00 € 138,00
1 jaar € 374,00 € 174,00
2 jaar € 281,00 € 267,00

U kunt geen rechten ontlenen aan bovenstaande tabel. Deze opgave geld onder voorbehoud van acceptatie en eventuele wijzigingen.

Meer weten over de combinatie Broodfonds en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Als u vragen heeft of meer informatie wenst dan kunt u contact met ons opnemen. Bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.U kunt online een offerte aanvragen voor uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?