Vakantiesluiting Honig en Honig

Honig en Honig is wegens vakantie gesloten vanaf vrijdag 9 augustus 2024 tot maandag 2 september 2024.
Wij zijn voor noodgevallen indirect bereikbaar via 072-5642669 of via info@honigenhonig.nl.
Wij wensen u een prettige vakantie!

Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u en uw bedrijf tegen schadeclaims als uw onderneming aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die derden (waaronder uw opdrachtgevers) lijden en die is ontstaan door een beroepsfout, handelen of nalaten van uw bedrijf, uw werknemers, uzelf of door derden die u heeft ingeschakeld. De bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan volledig worden afgestemd op uw beroep, branche of werkzaamheden. De dekking wordt vaak gecombineerd met een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB).

Offerte bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanvragen

Wat is verzekerd met de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers en/of derden veroorzaakt door een beroepsfout (bijvoorbeeld verkeerd advies of onjuiste berekening) in de uitoefening van uw beroep. Onder een fout wordt verstaan een nalatigheid, vergissing, verzuim, onachtzaamheid en dergelijke begaan bij de uitvoering van werkzaamheden. Het betreft dekking voor de verzekerde hoedanigheid, zoals vermeld op de polis.

Voorbeelden beroepsaansprakelijkheid

 • U maakt software voor de voorraadadministratie voor uw klant, maar in de software zit een fout. Hierdoor kan uw klant zijn producten niet op tijd leveren.
 • Als accountant verzorgt u voor een klant de belastingaangifte, maar u vergeet per ongeluk rekening te houden met een nieuwe regeling. Daardoor betaalt uw klant meer belasting dan nodig is.
 • Voor de bouwtekeningen die u heeft gemaakt als architect, zijn foute berekeningen gemaakt. Daardoor kloppen de afmetingen van de bouwmaterialen niet. De bouw ligt een tijd stil omdat de berekeningen opnieuw gemaakt moeten worden.
  Pas daarna kan de bouw verdergaan. De schade die de opdrachtgever daardoor oploopt, bijvoorbeeld het doorbetalen van zijn personeel in de tussenliggende periode, is verzekerd.

Dit zijn situaties waarin een verzekeraar een schade betaalt. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden van uw bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering!

Verzekerd bedrag bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Per aanspraak en per contractjaar maximaal het in de polis vermelde verzekerd bedrag van de schade (na aftrek van het eigen risico). Zo nodig vergoeden wij hierboven de kosten van verweer, de schaderegelingskosten, de bereddingskosten en de wettelijke rente overeenkomstig het bepaalde in de polis. U kunt uw beroepsaansprakelijkheid verzekeren vanaf een verzekerd bedrag van € 250.000,00 tot € 5.000.000,00. Een hoger verzekerd bedrag is mogelijk op aanvraag. Wat voor u het juiste verzekerde bedrag is hangt af van uw beroep en de specifieke voorwaarden in uw branche of de eisen van uw opdrachtgever(s).

Wie zijn verzekerd met de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Uw onderneming, uw medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen/toezichthouders, medebeleidsbepalers, maten en vennoten zijn verzekerd. Ook zijn meewerkende familieleden en door u ingeschakelde derden verzekerd.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, een tuchtrechtprocedure, het verweer, de schaderegelingskosten, de bereddingskosten en de kosten van maatregelen die gemaakt worden om schade te voorkomen of te beperken ook al gaat het om ongegronde aanspraken. De kosten worden alleen vergoed als deze schriftelijk gemeld zijn tijdens de verzekeringsperiode en worden alleen vergoed over het gedekte gedeelte. Op deze kosten is in het algemeen geen eigen risico van toepassing.Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en verzekeraars toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Wettelijke rente

De wettelijke rente die u moet betalen over het schadebedrag is verzekerd.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die vóór de ingangsdatum gemaakt is? Dan is dat niet altijd standaard verzekerd. Als u kunt aantonen dat u ten tijde van het begaan van de fout (elders) voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd was, dan biedt de verzekering vaak dekking voor fouten begaan voor de ingangsdatum van de verzekering. Er is geen dekking voor fouten die u al kende voor het sluiten van de verzekering. Deze dekking verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Keuze: Uitloop

Stopt u de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering als gevolg van beëindiging van uw bedrijfsactiviteiten? Dan kan het zijn dat u aansprakelijk wordt gesteld na het beëindigen van de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor iets dat ontstaan is voor de einddatum van de polis. Dit is niet altijd standaard verzekerd. Verzekeraars bieden vaak wel de mogelijkheid om dit te verzekeren tegen een nader overeen te komen condities en premie bij het beëindigen van de polis. Raadpleeg voor het verzekeren van uitloop onze adviseur.

Keuze: Kantoorrisico (Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven AVB)

Met deze dekking bent u verzekerd als iemand u aansprakelijk stelt voor schade aan zijn spullen die u of uw medewerker heeft veroorzaakt. Raadpleeg voor het verzekeren van kantoorrisico onze adviseur.

Keuze: Vangnet voor verweer (VVV)

De Vangnet voor Verweer verzekering (VVV) biedt u als ondernemer een aanvullende bescherming tegen aanspraken van opdrachtgevers en/of andere derden.U kunt geconfronteerd worden met aanspraken/geschillen die niet gedekt zijn op de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit komt omdat de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringniet alle aanspraken verzekert, elke bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) kent nu eenmaal uitsluitingen.

Daarnaast kan een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)  geen dekking bieden als een voorwaarde voor dekking – denk aan de verplichting om leveringsvoorwaarden overeen te komen – niet door u is nagekomen.Als er geen dekking wordt verleend onder de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV), dan biedt de Vangnet voor Verweer verzekering (VVV) uitkomst. de Vangnet voor Verweer verzekering (VVV) biedt hulp doorhet verstrekken van rechtsbijstand. Deze rechtsbijstand wordt uitgevoerd door een rechtsbijstandverzekeraar.

Voorbeelden

 • De VVV biedt dekking voor geschillen met de overheid in verband met een tegen de onderneming opgelegde boete. De bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) biedt hiervoor geen dekking, er is immers geen sprake van een door een derde geleden schade.
 • De VVV biedt bijvoorbeeld ook dekking voor geschillen met de opdrachtgever over het honorarium in het geval de opdrachtgever weigert om dit – als gevolg van een beroepsfout – aan de ondernemer over te maken. Geschillen over het honorarium zijn standaard op de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) uitgesloten.

Het aantal verzekeraars die de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) in combinatie met de Vangnet voor Verweer verzekering (VVV) aanbieden is beperkt.

Keuze: Cyberdekking (anders dan cyberaansprakelijkheid)

De cyberdekking is niet standaard meeverzekerd op de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering, maar vaak optioneel. Verschillend per verzekeraar kan gekozen worden voor een extra dekking op de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering of u kunt de cyberdekking als los product te verzekeren. Onder de dekking vallen de gevolgen van diefstal van privacygevoelige gegevens, zowel de aansprakelijkheid als de schade die voortvloeit uit de inbreuk. Er is dekking voor schade door hackers, voor het uitvallen van systemen als gevolg van een cyberaanval, plus de financiële gevolgschade voor maximaal een jaar.

Wat is niet verzekerd met de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Eigen schades, anders dan schade van derden, zijn niet verzekerd. Omstandigheden die een verzekerde bekend waren, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, ontwikkeling, implementatie, aanpassing en onderhoud van software, advisering ten aanzien van aanschaf, gebruik en toepassing van hardware en software, kasbeheer, kasbetalingen, molest en atoomkernreacties.

Voorbeelden niet gedekte schade

 • De bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een aanvulling op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Het is geen vervanging. Schade aan personen of zaken is dan ook niet gedekt op de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Een belangrijke andere schade die niet verzekerd is, is schade door boetes of garanties. U kunt in uw leveringsvoorwaarden bijvoorbeeld opnemen dat u een boete betaalt als u uw advies te laat oplevert. Of u spreekt een garantie af. Deze kosten vergoeden verzekeraars niet.

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin verzekeraars niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden van uw bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering!

Aansprakelijkheid verhogende bedingen

In het algemeen geldt: een boete-, schadevergoedings-, vrijwarings-, garantie- of dergelijk beding, behalve als en voor zover een verzekerde ook zonder dat beding aansprakelijk zou zijn (geweest).

Bekende aanspraken en omstandigheden

Schade die voortvloeit uit een bekende situatie of omstandigheid tijdens het sluiten van de verzekering is niet verzekerd.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Schade waarvoor u als bestuurder, commissaris/ toezichthouder of als medebeleidsbepaler van een rechtspersoon wordt aangesproken is niet verzekerd met een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Hiervoor kunt u een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Faillissement

Schade dat voortvloeit uit of het gevolg is van faillissement, surséance van betaling of insolventie van uw bedrijf, is niet verzekerd.

Honorarium, salaris, verschotten en onkosten

Het honorarium, salaris, de verschotten en onkosten van een verzekerde zelf, als een verzekerde deze ten gevolge van een door hem gemaakte fout niet aan zijn cliënt in rekening kan brengen of deze cliënt het recht heeft deze van hem terug te vorderen.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die vóór de ingangsdatum gemaakt is? Dan is dat niet altijd standaard verzekerd. Als u kunt aantonen dat u ten tijde van het begaan van de fout (elders) voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd was, dan biedt de verzekering veelal dekking voor fouten begaan voor de ingangsdatum van de verzekering. Er is geen dekking voor fouten die u al kende voor het afsluiten van de verzekering.

Kostenoverschrijding

Schade door overschrijding van de kosten door foute begrotingen of prijsberekeningen is niet verzekerd.

Opnieuw leveren product of dienst

Schade of kosten die gemaakt worden om de dienst of het product opnieuw te leveren zijn niet verzekerd. Hieronder wordt verstaan de kosten of de schade die zijn ontstaan door of verband houdende met het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van door of onder verantwoordelijkheid van u uitgevoerde werkzaamheden, dan wel geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerde werkzaamheden.

Opzet en vermogensdelicten

Schade die met opzet of door fraude is veroorzaakt en schade door vermogensdelicten zoals bijvoorbeeld diefstal, afpersing, verduistering, bedrog en valsheid in geschrifte. Bij opzet door een ondergeschikte behouden de overige verzekerden recht op dekking, mits hen ter zake van het opzet geen enkel verwijt treft.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan zaken of personen is niet gedekt. De dekking van de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering is beperkt tot uw aansprakelijkheid voor fouten in uw beroepsuitoefening, binnen de in de polis genoemde hoedanigheid. De bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldt voor de activiteiten binnen de verzekerde hoedanigheid als vermeld op het polisblad. Meld uitbreiding of wijziging van activiteiten tijdig. Deze zijn pas verzekerd als verzekeraars dat uitdrukkelijk hebben bevestigd. Raadpleeg voor overige beperkingen van de dekking de polisvoorwaarden of onze adviseur.

Eigen risico bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

In de meeste gevallen is er een eigen risicobedrag per aanspraak van toepassing op een uitkering uit een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De hoogte hiervan vindt u in de offerte, in de clausules of de polis die bij de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering horen. Het eigen risico geldt vaak niet voor de kosten van verweer, de schaderegelingskosten, de bereddingskosten en de wettelijke rente. De toepassing van een eigen risico verschilt per verzekeraar. Het eigen risico verschilt per beroep of branche, afhankelijk hiervan kunt u vaak kiezen voor een bedrag tussen € 500,00 en € 10.000,00. Voor sommige beroepen geldt een afwijkend eigen risico of dit voor uw beroep geldt en hoe hoog dit eigen risico is, leest u in onze offerte.

Waar ben ik gedekt?

De bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt in het algemeen werelddekking (tenzij anders vermeld op het polisblad) mits u contracteert op basis van het recht van een lidstaat van de EER of Zwitserland. Vaak dient de aanspraak te worden ingesteld en/of in rechte aanhangig worden gemaakt in een lidstaat van de Europese Unie en op de aanspraak moet het recht van een lidstaat van de Europese Unie van toepassing zijn. Het exacte dekkingsgebied kan verschillen per verzekeraar, per polis en soms per soort beroep of bedrijf. Onze assurantieadviseur is u graag van dienst bij onderzoek naar de verschillen in polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering moet u alle vragen eerlijk en volledig beantwoorden. U moet zo veel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw (bedrijfs-)situatie zo snel mogelijk door. Schuld mag u niet erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting kan blijken zijn niet toegestaan. Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of onze adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik de premie?

U kunt kiezen of u de premie vooraf par maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan verzekeraars al dan niet via een automatische incasso. Bij voorschotpremies wordt de definitieve premie achteraf vastgesteld en verrekend. Als de premie gebaseerd is op variabele gegevens, zoals loon en omzet, wordt een voorschotpremie vastgesteld. Binnen zes maanden na afloop van het contractjaar dient u de verzochte gegevens aan ons te verstrekken zodat verzekeraars de verschuldigde premie definitief kunnen vaststellen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kan het betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door verzekeraars worden geschorst en/of beëindigd. Als de eerste premie onbetaald blijft heeft er geen polis bestaan. De bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering eindigt direct en automatisch in geval van en op het moment van faillissement, beëindiging van de beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten, onder curatele stelling of overlijden van verzekeringnemer. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering op?

Bij de meeste verzekeraars heeft u na 12 maanden looptijd (na het eerste jaar) het recht om dagelijks uw de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (30 dagen). Dit kan schriftelijk gemeld worden bij de verzekeraars en onze verzekeringsadviseur.

Algemene informatie bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringbedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. In een offerte, op de polis, in de clausules en in de polisvoorwaarden staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel en niet voor verzekerd bent. Heeft u vragen over de dekking van de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Raadpleeg dan onze verzekeringsadviseur.

Offerte beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

U kunt online een vrijblijvende (maatwerk-) offerte aanvragen voor uw bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Onafhankelijk advies en marktvergelijking bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Honig en Honig is u graag van dienst bij uw bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer. Uw bedrijfsrisico’s kunnen wij voor u inventariseren met onze risicoscan. Na ontvangst van uw verzoek tot offerte vergelijken wij de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering van gespecialiseerde aanbieders zoals AIG, Chubb, CNA Hardy, Hiscox, Markel, Liberty en Zurich.

Premie bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wat kost de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De premie voor de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgestemd op uw (bedrijfs-)situatie. Daarbij houden verzekeraars rekening met de omvang van uw bedrijf, zoals uw omzet en het jaarloon. U kiest zelf een verzekerd bedrag. Dat bedrag is het maximale bedrag dat de verzekeraar betaalt bij een claim.

Pakketvoordeel

Wij bieden de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan in combinatie met een compleet MKB-verzekeringspakket. Hierdoor kunt u tot 10% pakketkorting op uw bedrijfsverzekering(en) realiseren, u betaalt geen opslag voor termijnbetaling en u heeft 1 polis voor uw bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering en overige bedrijfsverzekeringen.

Premiefactoren bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De hoogte van uw premie is afhankelijk van:

 • Uw beroep
 • De branche waarin u werkt
 • Uw omzet
 • Het jaarloon van uw werknemers
 • Het eigen risico
 • Uw voorwaarden

Preventiemaatregelen

 • Het is van belang dat u leveringsvoorwaarden hanteert die uw aansprakelijkheid beperken.
 • Leg adviezen aan relaties vast.
 • Agendeer zaken en noteer de uiterste termijnen.
 • Kies de juiste rechtsvorm en voorkom dat u ook met uw privé vermogen aansprakelijk bent. Kijk voor meer informatie over rechtsvormen op www.kvk.nl en zoek op ‘rechtsvorm’.

Veel gestelde vragen over de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Is een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Voor financieel adviseurs, zoals Honig en Honig, is de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering wettelijk verplicht. Maar dat geldt niet voor alle beroepen. Toch zijn er veel situaties waarin u wel een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering moet afsluiten. Omdat uw klant of uw opdrachtgever erom vraagt (zie de inkoopvoorwaarden) of omdat uw branche-organisatie dit eist zoals de een verplichte bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij:

 • Accountants (RA / AA)
 • Administratiekantoren (NOAB / NOB)
 • Advocaten (Orde)
 • Architecten (BNA)
 • Assurantietussenpersonen (Wft)
 • Bewindvoerders (WSNP)
 • Certificerend actuarissen
 • Makelaars o.z. (NVM / VBO / Vastgoed Pro / NWWI)

Wat is het verschil tussen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Met de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is alleen schade aan personen of zaken verzekerd, maar geen zuivere vermogensschade. Vermogensschade is een financiële schade, ontstaan door beroepsfouten zoals een verkeerd advies. Met de Beroepsaansprakelijkheids­verzekering bent u hiervoor wel verzekerd.

Voor wie is een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Vooral als u een beroep heeft waarin advies een belangrijke rol speelt, heeft u een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig. Kunt u in uw bedrijf te maken krijgen met beroepsfouten? Waarbij schade vooral bestaat uit financiële schade (vermogensschade)? Dan is een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering belangrijk om af te sluiten.

Biedt de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook dekking buiten Nederland?

De dekking is standaard beperkt tot Nederland. Wilt u de dekking uitbreiden naar de Europese Unie, dan kunt u contact met ons opnemen voor een maatwerkofferte.

Heb ik, naast een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering, ook een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven nodig?

Ja, deze verzekeringen vullen elkaar aan. De bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt alleen dekking voor vermogensschade, dus puur financiële schade. Voor dekking van letselschade en zaakschade hebt u een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven nodig. Wij adviseren u deze verzekering naast de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Wij kunnen u daarbij behulpzaam zijn.

Wat kost het om het verzekerd bedrag te verhogen?

Afhankelijk van beroepsgroep en hoogte van het verzekerd bedrag. In principe kunnen wij verhogen tot een verzekerd bedrag van € 5.000.000,00-.

Biedt de polis dekking naar buitenlands recht?

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Hoe is het narisico geregeld bij fusie / overname of beëindiging van de verzekering?

Bij de claims made polissen is het alleen mogelijk narisico te kopen per jaar, indien de verzekerde werkzaamheden van de verzekerden zijn beëindigd. Anders geen narisico mogelijk.

De bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan afgesloten worden voor o.a. de volgende beroepen:

Accountant
Actuaris
Administratiekantoor incl. belastingaangiften
Adoptiebureau
Adviseur bedrijfsgezondheid/ARBO
Adviseur IT/ICT
Adviseur landschapskunde (met bijz. vw.)
Adviseur landschapskunde (zonder bijz. vw.)
Adviseur onderwijssector
Adviseur P&O
Adviseur planologie (met bijz.voorwaarden)
Adviseur planologie (zonder bijz. voorwaarden)
Adviseur stedebouw (met bijz. voorwaarden)
Adviseur stedebouw (zonder bijz. voorwaarden)
Adviseur stedebouw en planologie (geen bijz. vw.)
Adviseur stedebouw en planologie (met bijz. vw.)
Adviseur training & coaching
Adviseur tuinen (met bijzondere voorwaarden)
Adviseur tuinen (zonder bijzondere voorwaarden)
Adviseur verkeer (met bijzondere voorwaarden)
Adviseur verkeer (zonder bijzondere voorwaarden)
Advocaat
Applicatiebeheerder
Arbeidsbemiddelaar (geen overheid)
Arbeidsdeskundige
Arbodienst (inclusief bedrijfsarts)
Archeoloog
Architect (met bijzondere voorwaarden)
Architect (zonder bijzondere voorwaarden)
Archivaris
Assurantieadviseur
Bedrijfseconomisch consultant (o.a. M&A)
Belastingconsulent (voert titel bc)
Bewindvoerder geen curator (alleen privépersonen)
Bewindvoerder/curator (alleen privépersonen)
Binnenhuisarchitect (met bijz. voorwaarden)
Binnenhuisarchitect (zonder bijz. voorwaarden)
Bouwkundig adv. niet-constr. B&U (geen bijz. vw.)
Bouwkundig adv. niet-constr. B&U (met bijz. vw.)
Bouwkundig ontwerper B&U (met bijz. vw.)
Bouwkundig ontwerper B&U (zonder bijz. vw.)
Branche organisatie
Branding consultant
Budgetcoach
Calculatiebureau B&U (met bijz. voorwaarden)
Calculatiebureau B&U (zonder bijz. voorwaarden)
Call Center
Casemanager
CMS Specialist
Communicatieadviseur
Content management systeem specialist
Controllers
Copywriter
Diëtist
Docent
Enquetebureau
Facilitair Manager
Financieel adviseur (o.a. M&A)
Financieel echtscheidingsplanner
Financieel planner
Fiscalist of fiscaal jurist geen advocaat
Fotograaf
Fraude expert
Fraudeonderzoeker
Gedelegeerd projectontwikkelaar (geen bijz. vw.)
Gedelegeerd projectontwikkelaar (met bijz. vw.)
Genealoog (stamboomonderzoek)
Gerechtsdeurwaarder
Gevolmachtigd Agent
Gewichts- en bewegingsconsulent
Gids
Grafisch Ontwerper
Handelsorganisatie
Headhunter
HR adviseur
Hypotheekadviseur
ICT-bedrijf
Incassobureau
Ingenieur besturingstechniek
Ingenieur biomedische technologie
Ingenieur biotechnologie
Ingenieur bouwkunde B&U (met bijz. vw.)
Ingenieur bouwkunde B&U (zonder bijz. vw.)
Ingenieur chemische technologie
Ingenieur electrotechniek
Ingenieur geodesie (met bijz. voorwaarden)
Ingenieur geodesie (zonder bijz. voorwaarden)
Ingenieur geodesie incl. grondroeren/onderzoek
Ingenieur GWW (met bijz. vw.)
Ingenieur GWW (zonder bijz. vw.)
Ingenieur GWW inclusief grondroeren/onderzoek
Ingenieur industriële of technische informatica
Ingenieur levensmiddelentechnologie
Ingenieur materiaalkunde
Ingenieur mechatronica
Ingenieur meet- en regeltechniek
Ingenieur procestechniek (met bijz. vw.)
Ingenieur procestechniek (zonder bijz. vw.)
Ingenieur scheepsbouwkunde (alleen beroepsvaartuigen)
Ingenieur telematica
Ingenieur W&E B&U (met bijz. vw.)
Ingenieur W&E B&U (zonder bijz. vw.)
Interim manager exclusief directiefunctie
Interim manager inclusief directiefunctie
Jobcoach
Juridisch adviseur geen advocaat
KAM adviseur
KAM coördinator
Kwaliteit, arbo en milieu adviseur
Landschapsarchitect (met bijz. voorwaarden)
Landschapsarchitect (zonder bijz. voorwaarden)
Lichtontwerpbureau (met bijz. voorwaarden)
Lichtontwerpbureau (zonder bijz. voorwaarden)
Liefdadigheidsorganisatie
Loopbaanbegeleider of jobcoach
Maatschappelijk verantwoord ondernemen adviseur
Makelaar onroerende zaken
Management adviseur
Marketing adviseur
Markt Onderzoek
Media adviesbureau
Mediator (alleen MfN geregistreerd)
Mentor (alleen privépersonen en geen curator)
Modellenbureau
Multimedia vormgever
MVO adviseur
Netwerkbeheerder
Offshore consultants
Offshore ingenieurs
Offshore projectmanagers
Olie- en gas offshore consultants
Olie- en gas offshore ingenieurs
Olie- en gas offshore projectmanagers
Onderwijskundige
Organisatie-adviseur
Overige beroepen
PR adviseur
Privé-detective
Projectmanager B&U (zonder bijz. voorwaarden)
Projectmanager B&U (met bijz. voorwaarden)
Psycholoog
Psychotherapeut
Public Relationsbureau
QHSE adviseur
Quality, Health, Safety and Environment adviseur
Recherche- en fraudeonderzoeksbureau
Recherchebureau
Rechercheonderzoeksbureau
Reclameadviseur
Recreatie, toerisme en cultuuradvies
Reisbureau (excl verzekeringen, geen touroperator)
Risicomanagement consultant
Scanning consultant
Schade-expert
Scheepsbouwkundig ingenieurs (beroepsvaartuigen)
Schrijver (geen journalist)
Secretariaatswerk
Stedebouwkundige (met bijzondere voorwaarden)
Stedebouwkundige (zonder bijzondere voorwaarden)
Taxateur onroerende zaken
Tolk
Tuinontwerper (met bijzondere voorwaarden)
Tuinontwerper (zonder bijzondere voorwaarden)
Uitvaartonderneming
Vastgoedmanager
Veiligheidskundige (HVK)
Veiligheidskundige (MVK)
Vertaler
Vinoloog
Voedingsdeskundige (diëtist)
Wagenparkbeheer en -advies
Website realisatie
Weddingplanner
Werving en selectie
Windenergie offshore consultants
Windenergie offshore ingenieurs
Windenergie offshore projectmanagers

Maatwerk offerte bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als u beroep niet op onze lijst voorkomt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen voor een maatwerkofferte. Bel 072-5642669 of stuur uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voordelen bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 • De bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de eisen van diverse brancheverenigingen (zoals Orde van advocaten, BNI, NL Ingenieurs, NBA, NOAB, SRA, etc.)
 • Dekkingsgebied omvat de gehele wereld, exclusief Canada/USA
 • Claims die worden gemeld na beëindiging van de verzekerde bedrijfsactiviteiten kunnen worden meeverzekerd
 • Dekking op maat voor diverse branches en beroepen
 • Speciaal tarief voor zzp’ers
 • Voor diverse beroepen: vrijheid van leveringsvoorwaarden
 • Voorrisico kan worden meeverzekerd
 • Het kantoorrisico kan voordelig worden meeverzekerd op een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) 
 • Uitbreiding met een dekking voor personen- en zaakschade is mogelijk (inclusief opzichtdekking) 

Meer weten over de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte voor uw bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig, bel 072-5642669 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf nog meer loopt? Dan kunnen wij u helpen met een risicoscan.