Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ingenieurs

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) voor ingenieurs - De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die derden (waaronder uw opdrachtgevers) lijden en die is ontstaan door een beroepsfout, handelen of nalaten van uw bedrijf, uw werknemers, uzelf of door derden die u heeft ingeschakeld. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) voor ingenieurs kan volledig worden afgestemd op uw technisch beroep, specifieke branche of werkzaamheden. De dekking wordt vaak gecombineerd met een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB).

Offerte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs aanvragen

Wat is verzekerd met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs?

Aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers en/of derden veroorzaakt door een beroepsfout (bijvoorbeeld verkeerd advies of onjuiste berekening) in de uitoefening van uw beroep. Onder een fout wordt verstaan een nalatigheid, vergissing, verzuim, onachtzaamheid en dergelijke begaan bij de uitvoering van werkzaamheden. Het betreft dekking voor de verzekerde hoedanigheid, zoals vermeld op de polis.

Verzekerd bedrag beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs

Per aanspraak en per contractjaar maximaal het in de polis vermelde verzekerd bedrag van de schade (na aftrek van het eigen risico). Zo nodig vergoeden wij hierboven de kosten van verweer, de schaderegelingskosten, de bereddingskosten en de wettelijke rente overeenkomstig het bepaalde in de polis. U kunt uw beroepsaansprakelijkheid verzekeren vanaf een verzekerd bedrag van € 250.000,00 tot € 5.000.000,00. Een hoger verzekerd bedrag is mogelijk op aanvraag. Wat voor u het juiste verzekerde bedrag is hangt af van uw beroep en de specifieke voorwaarden in uw branche of de eisen van uw opdrachtgever(s).

Wie zijn verzekerd met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs?

Uw onderneming, uw medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen/toezichthouders, medebeleidsbepalers, maten en vennoten zijn verzekerd. Ook zijn meewerkende familieleden en door u ingeschakelde derden verzekerd.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, een tuchtrechtprocedure, het verweer, de schaderegelingskosten, de bereddingskosten en de kosten van maatregelen die gemaakt worden om schade te voorkomen of te beperken ook al gaat het om ongegronde aanspraken. De kosten worden alleen vergoed als deze schriftelijk gemeld zijn tijdens de verzekeringsperiode en worden alleen vergoed over het gedekte gedeelte. Op deze kosten is in het algemeen geen eigen risico van toepassing.Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en verzekeraars toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Wettelijke rente

De wettelijke rente die u moet betalen over het schadebedrag is verzekerd.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die vóór de ingangsdatum gemaakt is? Dan is dat niet altijd standaard verzekerd. Als u kunt aantonen dat u ten tijde van het begaan van de fout (elders) voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd was, dan biedt de verzekering vaak dekking voor fouten begaan voor de ingangsdatum van de verzekering. Er is geen dekking voor fouten die u al kende voor het sluiten van de verzekering. Deze dekking verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Keuze: Uitloop

Stopt u de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs als gevolg van beëindiging van uw bedrijfsactiviteiten? Dan kan het zijn dat u aansprakelijk wordt gesteld na het beëindigen van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs voor iets dat ontstaan is voor de einddatum van de polis. Dit is niet altijd standaard verzekerd. Verzekeraars bieden vaak wel de mogelijkheid om dit te verzekeren tegen een nader overeen te komen condities en premie bij het beëindigen van de polis. Raadpleeg voor het verzekeren van uitloop onze adviseur.

Keuze: Kantoorrisico (Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven AVB)

Met deze dekking bent u verzekerd als iemand u aansprakelijk stelt voor schade aan zijn spullen die u of uw medewerker heeft veroorzaakt. Raadpleeg voor het verzekeren van kantoorrisico onze adviseur.

Wat is niet verzekerd met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs?

Eigen schades, anders dan schade van derden, zijn niet verzekerd. Omstandigheden die een verzekerde bekend waren, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, ontwikkeling, implementatie, aanpassing en onderhoud van software, advisering ten aanzien van aanschaf, gebruik en toepassing van hardware en software, kasbeheer, kasbetalingen, molest en atoomkernreacties.

Voorbeelden niet gedekte schade
 • De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs is een aanvulling op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Het is geen vervanging. Schade aan personen of zaken is dan ook niet gedekt op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs.
 • Een belangrijke andere schade die niet verzekerd is, is schade door boetes of garanties. U kunt in uw leveringsvoorwaarden bijvoorbeeld opnemen dat u een boete betaalt als u uw advies te laat oplevert. Of u spreekt een garantie af. Deze kosten vergoeden verzekeraars niet.

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin verzekeraars niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs!

Niet verzekerd: Aansprakelijkheid verhogende bedingen

In het algemeen geldt: een boete-, schadevergoedings-, vrijwarings-, garantie- of dergelijk beding, behalve als en voor zover een verzekerde ook zonder dat beding aansprakelijk zou zijn (geweest).

Niet verzekerd: Bekende aanspraken en omstandigheden

Schade die voortvloeit uit een bekende situatie of omstandigheid tijdens het sluiten van de verzekering is niet verzekerd.

Niet verzekerd: Bestuurdersaansprakelijkheid

Schade waarvoor u als bestuurder, commissaris/ toezichthouder of als medebeleidsbepaler van een rechtspersoon wordt aangesproken is niet verzekerd met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs. Hiervoor kunt u een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Niet verzekerd: Faillissement

Schade dat voortvloeit uit of het gevolg is van faillissement, surséance van betaling of insolventie van uw bedrijf, is niet verzekerd.

Niet verzekerd: Honorarium, salaris, verschotten en onkosten

Het honorarium, salaris, de verschotten en onkosten van een verzekerde zelf, als een verzekerde deze ten gevolge van een door hem gemaakte fout niet aan zijn cliënt in rekening kan brengen of deze cliënt het recht heeft deze van hem terug te vorderen.

Niet verzekerd: Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die vóór de ingangsdatum gemaakt is? Dan is dat niet altijd standaard verzekerd. Als u kunt aantonen dat u ten tijde van het begaan van de fout (elders) voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd was, dan biedt de verzekering veelal dekking voor fouten begaan voor de ingangsdatum van de verzekering. Er is geen dekking voor fouten die u al kende voor het afsluiten van de verzekering.

Niet verzekerd: Kostenoverschrijding

Schade door overschrijding van de kosten door foute begrotingen of prijsberekeningen is niet verzekerd.

Niet verzekerd: Opnieuw leveren product of dienst

Schade of kosten die gemaakt worden om de dienst of het product opnieuw te leveren zijn niet verzekerd. Hieronder wordt verstaan de kosten of de schade die zijn ontstaan door of verband houdende met het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van door of onder verantwoordelijkheid van u uitgevoerde werkzaamheden, dan wel geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerde werkzaamheden.

Niet verzekerd: Opzet en vermogensdelicten

Schade die met opzet of door fraude is veroorzaakt en schade door vermogensdelicten zoals bijvoorbeeld diefstal, afpersing, verduistering, bedrog en valsheid in geschrifte. Bij opzet door een ondergeschikte behouden de overige verzekerden recht op dekking, mits hen ter zake van het opzet geen enkel verwijt treft.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan zaken of personen is niet gedekt. De dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs is beperkt tot uw aansprakelijkheid voor fouten in uw beroepsuitoefening, binnen de in de polis genoemde hoedanigheid. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs geldt voor de activiteiten binnen de verzekerde hoedanigheid als vermeld op het polisblad. Meld uitbreiding of wijziging van activiteiten tijdig. Deze zijn pas verzekerd als verzekeraars dat uitdrukkelijk hebben bevestigd. Raadpleeg voor overige beperkingen van de dekking de polisvoorwaarden of onze adviseur.

Eigen risico beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs

In de meeste gevallen is er een eigen risicobedrag per aanspraak van toepassing op een uitkering uit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs. De hoogte hiervan vindt u in de offerte, in de clausules of de polis die bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs horen. Het eigen risico geldt vaak niet voor de kosten van verweer, de schaderegelingskosten, de bereddingskosten en de wettelijke rente. De toepassing van een eigen risico verschilt per verzekeraar. Het eigen risico verschilt per beroep of branche, afhankelijk hiervan kunt u vaak kiezen voor een bedrag tussen € 500,00 en € 10.000,00. Voor sommige beroepen geldt een afwijkend eigen risico of dit voor uw beroep geldt en hoe hoog dit eigen risico is, leest u in onze offerte.

Waar ben ik gedekt?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs biedt in het algemeen werelddekking (tenzij anders vermeld op het polisblad) mits u contracteert op basis van het recht van een lidstaat van de EER of Zwitserland. Vaak dient de aanspraak te worden ingesteld en/of in rechte aanhangig worden gemaakt in een lidstaat van de Europese Unie en op de aanspraak moet het recht van een lidstaat van de Europese Unie van toepassing zijn. Het exacte dekkingsgebied kan verschillen per verzekeraar, per polis en soms per soort beroep of bedrijf. Onze assurantieadviseur is u graag van dienst bij onderzoek naar de verschillen in polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs moet u alle vragen eerlijk en volledig beantwoorden. U moet zo veel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw (bedrijfs-)situatie zo snel mogelijk door. Schuld mag u niet erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting kan blijken zijn niet toegestaan. Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of onze adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik de premie?

U kunt kiezen of u de premie vooraf par maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan verzekeraars al dan niet via een automatische incasso. Bij voorschotpremies wordt de definitieve premie achteraf vastgesteld en verrekend. Als de premie gebaseerd is op variabele gegevens, zoals loon en omzet, wordt een voorschotpremie vastgesteld. Binnen zes maanden na afloop van het contractjaar dient u de verzochte gegevens aan ons te verstrekken zodat verzekeraars de verschuldigde premie definitief kunnen vaststellen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kan het betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door verzekeraars worden geschorst en/of beëindigd. Als de eerste premie onbetaald blijft heeft er geen polis bestaan. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs eindigt direct en automatisch in geval van en op het moment van faillissement, beëindiging van de beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten, onder curatele stelling of overlijden van verzekeringnemer. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs op?

Bij de meeste verzekeraars heeft u na 12 maanden looptijd (na het eerste jaar) het recht om dagelijks uw de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (30 dagen). Dit kan schriftelijk gemeld worden bij de verzekeraars en onze verzekeringsadviseur.

Deze informatie betreft een samenvatting van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs. Op uw polis, in de clausules en in de polisvoorwaarden staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel en niet voor verzekerd bent. Heeft u vragen over de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs? Raadpleeg dan onze verzekeringsadviseur.

Offerte beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

U kunt online een vrijblijvende (maatwerk-) offerte aanvragen voor uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs.

Onafhankelijk advies en marktvergelijking beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs

Honig en Honig is u graag van dienst bij uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer. Uw bedrijfsrisico’s kunnen wij voor u inventariseren met onze risicoscan. Na ontvangst van uw verzoek tot offerte vergelijken wij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs van gespecialiseerde aanbieders zoals AIG, Chubb, CNA Hardy, Hiscox, Markel en Liberty.

Premie beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs

Wat kost de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs?

De premie voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs is afgestemd op uw (bedrijfs-)situatie. Daarbij houden verzekeraars rekening met de omvang van uw bedrijf, zoals uw omzet en het jaarloon. U kiest zelf een verzekerd bedrag. Dat bedrag is het maximale bedrag dat de verzekeraar betaalt bij een claim.

Pakketvoordeel

Wij bieden de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs aan in combinatie met een compleet MKB-verzekeringspakket. Hierdoor kunt u tot 10% pakketkorting op uw bedrijfsverzekering(en) realiseren, u betaalt geen opslag voor termijnbetaling en u heeft 1 polis voor uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs en overige bedrijfsverzekeringen.

Premiefactoren beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs

De hoogte van uw premie is afhankelijk van:

 • Uw beroep
 • De branche waarin u werkt
 • Uw omzet
 • Het jaarloon van uw werknemers
 • Het eigen risico
 • Uw voorwaarden

Veel gestelde vragen over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs

Wat is het verschil tussen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs?

Met de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is alleen schade aan personen of zaken verzekerd, maar geen zuivere vermogensschade. Vermogensschade is een financiële schade, ontstaan door beroepsfouten zoals een verkeerd advies. Met de Beroepsaansprakelijkheids­verzekering bent u hiervoor wel verzekerd.

Voor wie is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs?

Vooral als u een beroep heeft waarin advies een belangrijke rol speelt, heeft u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs nodig. Kunt u in uw bedrijf te maken krijgen met beroepsfouten? Waarbij schade vooral bestaat uit financiële schade (vermogensschade)? Dan is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs belangrijk om af te sluiten.

SBI 7112 Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies

In de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) staat een uitgebreide toelichting over de samenstelling van mogelijke beroepen en werkzaamheden van ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies

De klasse Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies (SBI 7112) omvat:

- ontwerpen en tekenen van projecten op het gebied van grondmechanica, staal- en betonbouw, bouwconstructies e.d.;
- ontwerpen en tekenen van projecten op het gebied van bouwfysica en geluids- en trillingstechniek;
- adviseren op het gebied van bouwakoestiek en lawaaibeheersing en -bestrijding;
- adviseren op het gebied van bouwkosten, bouwkwaliteit, bouworganisatie, bouwbegeleiding e.d.;
- adviseren op het gebied van gebruik en verwerking van bouwproducten;
- uitvoeren van technische berekeningen van projecten voor de burgerlijke en utiliteitsbouw, stedenbouw, verkeers-, tuin- en landschapskunde, ruimtelijke ordening en planologie, grond-, water- en wegenbouw;
- ontwerpen van stedenbouwkundig en verkeerskundige projecten;
- ontwerpen van landschapsonderdelen en recreatiegebieden in de onbebouwde omgeving;
- ontwerpen van stadsparken, stads- en dorpsranden, groenvoorzieningen e.d. in de naaste woonomgeving;
- ontwerpen van tuinen en andere groenvoorzieningen rondom bouwwerken; - adviseren over aanleg van tuinen en parken;
- ontwerpen van sportvelden;
- adviseren op het gebied van stedenbouw, ruimtelijke ordening, planologie en milieu;
- ontwerpen en tekenen van bouwwerken water- en wegenbouw: w.o. bruggen, tunnels, sluizen, viaducten enz.;
- ontwerpen en tekenen van transportleidingsystemen;
- adviseren op het gebied van projecten voor de grond-, water- en wegenbouw en off-shore;
- ontwerpen en tekenen van elektrotechnische installaties, zoals liften, roltrappen en lichtinstallaties;
- ontwerpen en tekenen van bouwtechnische installaties, zoals sanitair en klimaatbeheersing;
- ontwerpen en tekenen van op het gebied van telematica;
- ontwerpen, tekenen adviseren m.b.t. alarm-, brand- en inbraakbeveiliging;
- ontwerpen en tekenen van werktuigen, machines en apparaten en van projecten op het gebied van de industriële automatisering;
- adviseren op het gebied van werktuig-, machine- en apparatenbouw;
- uitvoeren van technische berekeningen voor werktuig-, machine- en apparatenbouw;
- ontwerpen, tekenen en berekenen van projecten op het gebied van de procestechniek in de chemische en petrochemische industrie;
- ontwerpen van geografische kaarten, luchtkartering; - landmeetkundige en kadastrale activiteiten, kadasters;
- meteorologische instituten, freelance weerkundigen e.d.;
- milieuadviesdiensten; - verzorgen van asbest inventarisatierapporten;
- geologisch en geofysisch bodemonderzoek;
- tekenen van technische illustraties voor boeken en tijdschriften;
- adviseren m.b.t. bedrijfsveiligheid op werkplekken e.d.;
- adviseren op het gebied van gebruik en verwerking van (niet-bouwkundige) producten;
- archeologische adviesbureaus;
- ontwerpen van certificatiesystemen op bovengenoemde gebieden;
- projectbegeleiding op alle bovengenoemde gebieden;
- overige technische ontwerp-, teken- en adviesbureaus voor zover elders niet genoemd.

Eventueel in combinatie met:

- het voeren van de directie tijdens de aanleg c.q. bouw van de projecten.

Deze klasse omvat niet:

- ontwerpen van bouwwerken voor burgerlijke en utiliteitsbouw (7111);
- tekenen van reclame (7311);
- aanleggen van tuinen, parken e.d. groenvoorzieningen (8130).

Biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs ook dekking buiten Nederland?

De dekking is vaak beperkt tot Nederland. Wilt u de dekking uitbreiden naar de Europese Unie, dan kunt u contact met ons opnemen voor een maatwerkofferte.

Heb ik, naast een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs, ook een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven nodig?

Ja, deze verzekeringen vullen elkaar aan. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs biedt alleen dekking voor vermogensschade, dus puur financiële schade. Voor dekking van letselschade en zaakschade hebt u een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven nodig. Wij adviseren u deze verzekering naast de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs af te sluiten. Wij kunnen u daarbij behulpzaam zijn.

Wat kost het om het verzekerd bedrag te verhogen?

Afhankelijk van beroepsgroep en hoogte van het verzekerd bedrag. In principe kunnen wij verhogen tot een verzekerd bedrag van € 5.000.000,00-.

Biedt de polis dekking naar buitenlands recht?

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Hoe is het narisico geregeld bij fusie / overname of beëindiging van de verzekering?

Bij de claims made polissen is het alleen mogelijk narisico te kopen per jaar, indien de verzekerde werkzaamheden van de verzekerden zijn beëindigd. Anders geen narisico mogelijk.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs kan afgesloten worden voor de volgende beroepen:

 • Ingenieur akoestiek en bouwfysica
 • Ingenieur besturingstechniek
 • Ingenieur biomedische technologie
 • Ingenieur biotechnologie
 • Ingenieur bouwkunde (burgerlijke en utiliteitsbouw B&U)
 • Ingenieur chemische technologie
 • Ingenieur constructies (inclusief bouwprojectmanagement)
 • Ingenieur elektrotechniek
 • Ingenieur geodesie
 • Ingenieur geodesie (inclusief grondroeren/onderzoek)
 • Ingenieur GWW
 • Ingenieur GWW (inclusief grondroeren/onderzoek)
 • Ingenieur industriële en/of technische informatica
 • Ingenieur infrastructuur
 • Ingenieur levensmiddelentechnologie
 • Ingenieur materiaalkunde
 • Ingenieur mechatronica (werktuigbouwkunde, elektrotechniek, meet- en regeltechniek en besturingstechniek)
 • Ingenieur meet- en regeltechniek
 • Ingenieur offshore
 • Ingenieur olie- en gas offshore
 • Ingenieur procestechniek
 • Ingenieur scheepsbouwkundig (beroepsvaartuigen)
 • Ingenieur technische installaties/telematica
 • Ingenieur telematica
 • Ingenieur werktuigbouw & elektra (burgerlijke en utiliteitsbouw B&U)
 • Ingenieur windenergie offshore

Maatwerk offerte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs

Als u beroep niet op onze lijst voorkomt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen voor een maatwerkofferte. Bel 072-5642669 of stuur uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voordelen beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs

 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs voldoet aan de eisen de branchevereniging NL Ingenieurs
 • Dekkingsgebied omvat de gehele wereld, exclusief Canada/USA
 • Claims die worden gemeld na beëindiging van de verzekerde bedrijfsactiviteiten kunnen worden meeverzekerd
 • Dekking op maat voor diverse branches en beroepen
 • Speciaal tarief voor zzp’ers
 • Voor diverse beroepen: vrijheid van leveringsvoorwaarden
 • Voorrisico kan worden meeverzekerd
 • Het kantoorrisico kan voordelig worden meeverzekerd op een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) 
 • Uitbreiding met een dekking voor personen- en zaakschade is mogelijk (inclusief opzichtdekking) 

Meer weten over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte voor uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ingenieurs? Neem dan contact op met Honig en Honig, bel 072-5642669 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf nog meer loopt? Dan kunnen wij u helpen met een risicoscan.