CAR-verzekering ZZP

CAR Verzekering ZZP Pixabay

CAR-Verzekering ZZP - De CAR-verzekering ZZP is een doorlopende CAR verzekering die speciaal is ontwikkeld voor ZZP-ers in de bouw. Deze Constructie All Risk verzekering of CAR-Verzekering ZZP biedt dekking voor uw werkzaamheden als aannemer of als onderaannemer. Bereken online uw premie, vraag uw offerte aan of sluit de CAR-Verzekering ZZP direct af! Tot 10% pakketkorting voor al uw bedrijfsverzekeringen!

Bereken uw premie voor de CAR-Verzekering ZZP

Wat is een CAR-verzekering ZZP?

Tijdens de bouw kan er schade ontstaan. Met een Construction All Risks-verzekering ZZP of CAR-verzekering ZZP bent u verzekerd tegen deze schade. Iedereen die bij de bouw betrokken is, is verzekerd: opdrachtgever, bouwdirectie, hoofd- en onderaannemer(s), architecten, constructeur(s) en adviseurs.

Waarom een CAR-verzekering ZZP?

De meeste bedrijven en zzp-ers hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten, maar deze verzekering dekt niet de schade aan het bouwwerk of de gebruikte materialen of gereedschappen.

Voor wie is de CAR-verzekering ZZP?

Beroepenlijst CAR-Verzekering ZZP

Aannemer

Airco installateur

Badkamer installateur

CV-installateur

Dakdekker B&U

Elektricien/ Elektra-installateur B&U

Gasfitter

Gevel en dakbeplating installateur

Installateur van alarmsystemen B&U

Keukeninstallateur

Klussenbedrijf B&U

Loodgietersbedrijf

Rietdekkerbedrijf

Sanitair installateur

Sprinklerinstallaties installateur

Systeemplafonds en wanden installateur

Timmerbedrijf

Traprenovatiebedrijf

Winkelbetimmeringsbedrijf

Zonwering / wanden installateur

Welk soort verzekering is de CAR-verzekering ZZP?

De CAR-verzekering dekt de materiële schade die ontstaat aan bouwwerken die u in aanbouw of verbouw heeft. Deze informatie geldt in het algemeen. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie dan vindt u deze informatie in de offerte of op uw polis.

Wat is verzekerd met de CAR-verzekering ZZP?

Verzekerd is materiële schade aan het werk gedurende de periode dat er wordt gebouwd, verbouwd of gerenoveerd. Ook is tijdens deze periode diefstal van bouwmaterialen vanaf het bouwterrein gedekt. De CAR-verzekering is een vaak een doorlopende CAR-verzekering, waaronder al uw werken zijn verzekerd. U kunt ook kiezen voor een tijdelijke CAR-verzekering. Deze tijdelijke CAR-verzekering geldt voor één specifiek bouwproject.

Wie is verzekerd op de CAR-verzekering ZZP?

Verzekerd zijn alle partijen die betrokken zijn bij het realiseren van het door u aangenomen werk. Bijvoorbeeld de opdrachtgever, aannemer en onderaannemer, maar ook de architect, ingenieur, installateur, dakdekker en schilder. Dit zijn de verzekerden voor de Rubriek 1: Het werk. Voor de andere rubrieken kunnen andere verzekerden gelden.

Dekking(en) CAR-verzekering ZZP

U verzekert uw (bouw)werkzaamheden met de CAR-verzekering. De CAR-verzekering is een rubriekenverzekering en kan samengesteld worden uit de volgende onderdelen:

 • Rubriek 1 - Schade aan het werk zelf
 • Rubriek 2 - Aansprakelijkheid voor schade van anderen door de bouwwerkzaamheden.
 • Rubriek 3 - Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever
 • Rubriek 4 - Hulpmateriaal (steigers, bekistingen, damwanden, keten, loodsen gereedschappen en dergelijke)
 • Rubriek 5 - Eigendommen van de bouwdirectie en het personeel
 • Rubriek 6 - Schade of diefstal tijdens transport van bouwmaterialen

Rubriek 1 is altijd verzekerd met de CAR-verzekering. De andere rubrieken kunt u optioneel meeverzekeren.

Rubriek 1: Het werk

Verzekerd is de materiële schade aan het werk tijdens de bouwperiode. Hier onder vallen ook schade aan en diefstal van bouwmaterialen die voor uw rekening en risico op het bouwterrein aanwezig zijn en de kosten van het opbouwen en verwijderen van hulpconstructies en hulpwerken. Naast de schade zijn ook opruimingskosten gedekt tot een maximaal percentage van het verzekerde bedrag.

Keuze: Rubriek 2: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor schade die u toebrengt aan anderen is op de doorlopende CAR-verzekering niet gedekt. Hiervoor kunt u de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) afsluiten. Alleen op een tijdelijke CAR-verzekering (voor één specifiek (ver)bouwproject) kunt u in sommige gevallen aansprakelijkheid meeverzekeren.

Keuze: Rubriek 3: Bestaand eigendom opdrachtgever

Verzekerd is schade die door de bouwwerkzaamheden ontstaat aan eigendommen (gebouwen en spullen) van de opdrachtgever.

Keuze: Rubriek 4: Hulpmateriaal

Verzekerd zijn hulpmaterialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk. Bijvoorbeeld gereedschappen, werktuigen, keten, loodsen en steigers. Deze zijn verzekerd tegen materiële schade en diefstal. Het hulpmateriaal is alleen verzekerd als het voor rekening en risico van de verzekeringnemer aanwezig is op het bouwterrein.

Keuze: Rubriek 5: Persoonlijke bezittingen

Verzekerd is schade aan en diefstal van spullen van de verzekerden en hun medewerkers op het bouwterrein.

Keuze: Rubriek 6: Transport

Verzekerd is schade aan en diefstal van bouwmaterialen tijdens transport binnen Nederland. Heeft u de Rubriek Hulpmateriaal meeverzekerd? Dan geldt de transportdekking ook voor het vervoer van hulpmateriaal.

Extra keuze: Onderhoudstermijn

U kunt de CAR-verzekering laten doorlopen tijdens de onderhoudstermijn, die ingaat nadat het werk is voltooid. Voor deze (beperkte) dekking kunt u kiezen uit verschillende termijnen. De onderhoudstermijn is alleen verzekerd als deze in het bestek of de aannemingsovereenkomst is overeengekomen.

Servicetelefoon Bouw

Standaard meeverzekerd: advies, ondersteuning en schadepreventieadvies door onze bouwkundige experts van de Servicetelefoon Bouw. Bijvoorbeeld als u bijzondere bouwmethodes toepast.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd?

De CAR-verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor schade die u toebrengt aan anderen is op de doorlopende CAR-verzekering niet gedekt. Hiervoor dient de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Alleen op een tijdelijke CAR-verzekering (voor één specifiek (ver)bouwproject) kunt u in sommige gevallen aansprakelijkheid meeverzekeren.

Geen plotselinge gebeurtenis, ingebruikneming, gevolgschade

Niet verzekerd zijn onder meer normale slijtage, normale corrosie (roestvorming) en andere normale geleidelijke achteruitgang. Ook is niet verzekerd schade door ingebruikneming vóór de oplevering, en bedrijfsschade. Tijdens de onderhoudstermijn is schade door brand en/of ontploffing niet verzekerd.

Uitsluitingen keuzerubrieken

Sommige objecten zijn niet verzekerd. (Vaste) kranen, motorrijtuigen en mechanisch voortbewogen werkmaterieel zijn bijvoorbeeld niet verzekerd onder de Rubrieken Bestaande eigendommen opdrachtgever, Hulpmateriaal en Transport. Motorrijtuigen en geld zijn niet verzekerd onder de Rubriek Eigendommen bouwdirectie en personeel.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Tijdens de onderhoudstermijn geldt een beperkte dekking.

In- en uitloop

Bij begin en einde van de CAR-verzekering moet u rekening houden met de overgang van de dekking voor de werken die u nog onderhanden heeft.

Eigen risico

Voor de CAR-verzekering geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen. Voor het standaard eigen risico kunt u kiezen tussen uit de volgende bedragen per gebeurtenis: 

 • € 125,00, € 250,00, € 500,00 of € 1.0000,00. De hoogte van uw gekozen eigen risico bepaalt voor een deel uw premie voor de CAR-verzekering
 • Er geldt een eigen risico van €1.000,00 voor diefstal, vandalisme, storm, constructief aanpassen van dragende constructies, in de bodem brengen of verwijderen van (damwand)constructies en paalfunderingswerkzaamheden en bron- en/of spannings- en/of retourbemaling.

Niet automatisch verzekerde werken

Bron- en/of deepwell bemaling en werken die hoger zijn dan tien verdiepingen zijn niet automatisch verzekerd. U kunt deze werken wel aanmelden. Dan beoordelen verzekeraars of zij ze toch kunnen verzekeren. Werkzaamheden in de grond (heien, aanbrengen of verwijderen van damwanden, ontgraven) zijn alleen verzekerd als u bepaalde voorzorgsmaatregelen neemt.

Waar ben ik gedekt?

De CAR-verzekering geldt standaard voor werken die u uitvoert in Nederland. U kunt ook dekking realiseren voor werken in de Benelux en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de CAR-verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via een (digitale) nota. Voor een tijdelijke CAR-verzekering betaalt u de volledige premie direct na het afsluiten van de CAR-verzekering. Betalen kan alleen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De CAR-verzekering begint op de datum die in uw polis staat. Als de CAR-verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze na het eerste verzekeringsjaar telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de CAR-verzekering stoppen.  Een tijdelijke CAR-verzekering heeft een vaste looptijd. De begin- en einddatum staan op uw polis.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het algemeen kunt u na het eerste jaar de Doorlopende CAR-verzekering dagelijks opzeggen. De CAR-verzekering eindigt dan een maand later, of zoveel later als u wenst. Bij sommige verzekeringsmaatschappijen kunt u de CAR-verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.  Een tijdelijke CAR-verzekering geldt voor een vastgestelde periode (ingangsdatum en einddatum), daarom kunt u de tijdelijke CAR-verzekering niet opzeggen.

Ook maatwerk mogelijk voor uw CAR-verzekering ZZP

Stelt u liever uw eigen CAR-verzekering ZZP samen? Kies dan voor een doorlopende CAR-verzekering ZZP die zoveel mogelijk op uw specifieke wensen is afgestemd. Vraag onze adviseur naar de voordelen van de maatwerk CAR-verzekering ZZP.

Tip!

Let goed op de voorwaarden van de (onder-)aannemingsovereenkomst!

Veel gestelde vragen CAR-verzekering ZZP

 • Wanneer sluit ik een aflopende CAR-verzekering en wanneer een doorlopende CAR-verzekering ZZP?
  Voor aannemers is het aantrekkelijk een doorlopende CAR-verzekering op omzetbasis af te sluiten. Hierdoor zijn alle door hen uit te voeren werken (vaak zonder melding vooraf) verzekerd. Voor particulieren is de aflopende CAR-verzekering een mogelijkheid om eigen werkzaamheden en de werkzaamheden die in opdracht worden uitgevoerd, te verzekeren.
   
 • Wat bedoelt u met de 'onderhoudstermijn'?
  Met de onderhoudstermijn bedoelen we de, in de aannemingsovereenkomst en/of het bestek opgenomen, periode tussen de eerste en de tweede oplevering.
   
 • Wat bedoelt u met de term 'hulpmaterialen'? 
  Hulpmaterialen zijn de op het bouwterrein aanwezige gereedschappen, keten, loodsen, hulpconstructies e.d. die uw (de verzekeringnemer) eigendom zijn. Voorwaarde is dat deze objecten worden aangewend voor de realisatie van het werk.
   
 • Wat valt er onder 'eigendommen van de opdrachtgever'?
  Dat zijn roerende en/of onroerende zaken die eigendom zijn van de opdrachtgever. Het gaat om spullen die aan het begin van de werkzaamheden aanwezig zijn en worden gebruikt bij de uitvoering van het werk.
   
 • Waarom is een CAR-verzekering voor een onderaannemer aan te raden?
  Een CAR-verzekering biedt voor de onderaannemer de zekerheid dat het door hem uitgevoerde werk is gedekt op uw eigen polis. Dit geldt ongeacht de verzekering en de polisbepalingen van de hoofdaannemer.
   
 • Tot wanneer zijn contructiefouten meeverzekerd op de CAR-verzekering?
  Beschadigingen aan het werk als gevolg van constructiefouten zijn verzekerd tijdens de bouwtermijn en/of de onderhoudstermijn.
   
 • Op mijn AVB is opzicht uitgesloten, kan die wel op de CAR-verzekering worden verzekerd?
  U bent met de CAR-verzekering onder Rubriek III verzekerd voor schade door uitvoering van het werk aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Onder de AVB-polis valt dit vaak onder de "opzicht'` uitsluiting.
   
 • Onder welke rubriek is de schade aan het gereedschap gedekt op de CAR-verzekering?
  De schade aan gereedschappen, steigers en keten is verzekerd onder Rubriek 4 (Hulpmateriaal) op de CAR-verzekering.

Voordelen CAR verzekering ZZP

 • Uw (bouw)projecten doorlopend verzekerd
 • Uitgebreide dekking voor bouwrisico’s
 • Aansprakelijkheidrisico is mee te verzekeren
 • Met de CAR-verzekering bent u verzekerd tegen schade tijdens de uitvoering van bouwprojecten.
 • De bouw kan doorgaan, ook als er schade is. Het voortbestaan van uw bedrijf komt niet in gevaar.
 • Deskundige en snelle afhandeling bij schade
 • Onafhankelijk advies en ondersteuning
 • Maatwerk voor complexe risico’s 

U kunt de CAR verzekering ZZP online aanvragen!

Vul uw gegevens in, bereken de premie een maak een vrijblijvende offerte of vraag direct uw CAR verzekering voor ZZP-ers aan. Als u de CAR verzekering ZZP zelf afsluit, dan is er geen sprake van advies. Wilt u advies over uw CAR verzekering? Neem dan contact met ons op.

Welke CAR-verzekering past bij u?

Maak een afspraak met onze adviseur voor afstemming van de CAR-verzekering op uw (bedrijfs-)situatie. 

Meer weten over de CAR verzekering voor ZZP-ers? 

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de CAR verzekering ZZP? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf nog meer loopt? Dan kunnen wij u helpen met een Risicoscan.