No-riskpolis UWV en CAO

No-riskpolis UWV en CAO Pixabay

De No-riskpolis is een compensatieregeling van het UWV voor werkgevers die geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. De No-risk regeling houdt in dat u een looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) ter grootte van de Ziektewet-uitkering voor uw werknemer kunt krijgen als de werknemer ziek wordt en u hoeft geen hogere premie hoeft te betalen als de medewerker in WGA of ZW komt. De No-riskpolis biedt de werkgever lagere kosten voor loondoorbetaling bij ziekte als u een werknemer met ziekte of handicap in dienst neemt! Maar let op loondoorbetalingsverplichtingen in de CAO!

Wat is de No-riskpolis van het UWV?

De no-riskpolis is een regeling die voor u geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. De regeling houdt in dat u:

  • een Ziektewet-uitkering voor uw werknemer kunt krijgen als hij/zij ziek wordt
  • geen hogere premie hoeft te betalen als de werknemer in de WGA komt
  • geen hogere premie hoeft te betalen voor de ZW

Hoeveel beraagt de uitkering looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)?

Is uw werknemer ziek door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie? Dan ontvangt uw werknemer een uitkering van 100% van het dagloon. Voor werknemers met een no-riskpolis ligt de hoogte in het eerste jaar tussen de 70% en 100% van het dagloon. Dit geldt ook voor werknemers die onder de Compensatieregeling voor oudere werknemers vallen. De precieze hoogte hangt af van de hoogte van het loon dat u moet doorbetalen bij ziekte van uw werknemer. In het tweede jaar is de uitkering 70% van het dagloon.

Samenloop No-riskpolis UWV en uw CAO

Op grond van een CAO kan een hogere verplichting van loondoorbetaling bij ziekte van toepassing zijn dan waarvoor het UWV de werkgever compenseert. Immers is de No-riskpolis van het UWV een looncompensatie bij ziekte, die gebaseerd wordt op het ziektewetdagloon. Het dagloon uit de Ziektewet kan lager zijn dan het feitelijke dagloon van de werknemer. De hogere loondoorbetaling op grond van de CAO dan de compensatie door het UWV, zijn extra verzuimkosten voor de werkgever.

Voorbeelden samenloop CAO en No-riskpolis

CAO en loondoorbetaling

1e 6 maanden

2e 6 maanden

3e 6 maanden

4e 6 maanden

Metaal en Techniek

100%

90% - 100%

90% - 100%

90% - 100%

Beroepsgoederenvervoer

100%

100%

Maximaal 100%

Maximaal 100%

ZW uitkering UWV

70% 100%

70% 100%

70%

70%

In de genoemde CAO’s of Wetgeving vindt u de exacte omschrijving en vaststelling van loondoorbetaling bij ziekte en de ZW-uitkering.
Deze opgave geldt onder voorbehoud van (wets-)wijzigingen.

Wel of geen dekking op uw verzuimverzekering?

Verzekeraars gaan verschillend om met een schadeclaim als het gaat om een werknemer met een No-riskpolis. Bij de ene verzekeringsmaatschappij dient u alle werknemers aan te melden en per werknemer aan te geven of er een No-riskpolis van toepassing is. Is dit het geval dat betaald voor deze werknemer geen premie en is er ook geen recht op een schade-uitkering uit de verzuimverzekering. Bij een andere verzekeraar wordt niet gevraagd om een aanmelding per werknemer en de No-risk situatie. U betaalt dan premie over uw gehele loonsom. Is er dan wel dekking op de verzuimverzekering?

Wij informeren u graag over de verschillen in een persoonlijk adviesgesprek.

Voor wie geldt de no-riskpolis?

De no-riskpolis geldt bijvoorbeeld in deze situaties voor uw werknemer:

  • Hij/Zij heeft bij het begin van zijn dienstverband een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering
  • Hij/Zij valt onder de doelgroep van de banenafspraak
  • Hij/Zij heeft of had problemen door zijn ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs

Er zijn nog andere groepen waarvoor de no-riskpolis geldt. Kijk hiervoor op uwv.nl.

Aanvragen no-riskpolis niet nodig

U hoeft een no-riskpolis niet van tevoren aan te vragen voor uw werknemer. Op het moment dat uw werknemer ziek wordt, geeft u bij de ziekmelding aan dat voor hem/haar de no-riskpolis geldt. De voorwaarden voor de no-riskpolis vindt u op uwv.nl.

Wanneer meld ik mijn werknemer ziek?

Als uw werknemer ziek wordt, geef dit dan binnen 6 weken aan het UWV door. Doe dit bij voorkeur online via Digipoort of de Verzuimmelder. Het is belangrijk dat u de ziekmelding op tijd doet, omdat u anders een boete kunt krijgen van maximaal € 455,00.

Let op!

Heeft u uw werknemer niet ziek gemeld binnen 6 weken en is hij alweer beter? Dan doet u de ziekmelding gelijk met de betermelding. Doe dit binnen 2 dagen nadat hij zich beter heeft gemeld.

Hoe lang geldt de no-riskpolis?

De no-riskpolis geldt meestal 5 jaar. Dit betekent dat het UWV een Ziektewet-uitkering betaalt als de werknemer ziek wordt binnen 5 jaar vanaf het moment dat de no-riskpolis geldt. Meestal is dat de datum waarop het dienstverband ingaat. In bijzondere situaties kan uw werknemer een verlenging van nog eens 5 jaar krijgen. Bijvoorbeeld als hij een ernstige ziekte heeft.

Wanneer geldt de no-riskpolis langer?

De no-riskpolis geldt blijvend als uw werknemer:

  • Wajong heeft of had
  • een artikel 7-WSW-dienstverband bij u heeft

Kijk voor de precieze voorwaarden op de website van het UWV.

Als u loonkostensubsidie krijgt

Krijgt u van de gemeente loonkostensubsidie voor de werknemer? Dan informeert het UWV de gemeente zodra u op basis van de no-riskpolis voor uw werknemer een Ziektewet-uitkering krijgt. De loonkostensubsidie stopt dan. U hoeft hier zelf dus niets voor te doen.

Bron: Factsheet No-riskpolis UWV, maart 2018 (Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.)