Preventie bij brand, inbraak en andere schade

Goede preventie is belangrijk. Schade voorkomen begint bij het nemen van de juiste preventieve maatregelen.

En ook uw verzekeraar stelt vaak eisen ten aanzien van preventie. Wij hebben deze informatie voor u verzameld om u te helpen bij het nemen van de juiste maatregelen.

Hieronder vindt u informatie en adviezen over diverse vormen van preventie. De adviezen zijn vrijblijvend, u bent, rekening houdend met de voorwaarden die de verzekeraar stelt, vrij om uw eigen keuze te maken.

Verbeterde Risicoklassenindeling voor bedrijven

Het CCV heeft een geactualiseerde attractiviteitslijst bij de VRKI gepubliceerd. De lijst kan gebruikt worden voor nieuwe beveiligingsprojecten. U kunt hieronder de documenten downloaden.

Brandpreventie

Brand is de grootste veroorzaker van schade. 75% van de schades bij bedrijven wordt door brand veroorzaakt. Meestal blijft de schade niet beperkt tot materiële schade. Verlies van omzet en klanten zijn vaak het rechtstreekse gevolg van brand. Veel bedrijven blijken niet in staat om de herstelperiode na een brandschade financieel te overbruggen; ongeveer 80% van de bedrijven waar een grote brand heeft gewoed gaat failliet. Brandpreventie is dus van groot belang voor de continuïteit van uw bedrijf.

Hoe ontstaat brand?
Brand kan op verschillende manieren ontstaan. De meeste branden beginnen klein, bijvoorbeeld als afvalbrandje of bij het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden. Afval en emballagemateriaal zijn meestal brandbaar en kunnen door onachtzaamheid gemakkelijk in brand raken. Bovendien kan rondzwervend brandbaar materiaal vandalisme en brandstichting in de hand werken. Verantwoord en zorgvuldig omgaan met afval en verpakkingsmateriaal is daarom van groot belang. Met onderstaande adviezen kunt u het brandgevaar verkleinen.

Algemene adviezen

 • Breng goede terreinverlichting aan
 • Zorg voor goed werkende noodverlichting en heldere aanduidingen voor brandbestrijdingsmateriaal
 • Zorg voor voldoende blusmiddelen die afgestemd zijn op de brandrisico’s binnen uw bedrijf
 • Laat elektrische apparatuur niet in de stand-by stand staan
 • Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
 • Laat uw personeel opleiden, zodat zij weten hoe er moet worden gehandeld bij brand
 • Laat uw elektrische installatie eens in de drie jaar controleren door een erkend installatiebedrijf en laat geconstateerde gebreken zo snel mogelijk repareren

 

Specifieke adviezen

 • Sla geen brandbare goederen en materialen op tegen gevels en onder afdaken
 • Ruim afval en emballage direct op
 • Gebruik vlamdovende asbakken en prullenbakken
 • Leeg asbakken, prullenbakken, afvalbakken en dergelijke dagelijks
 • Sla afval direct op in metalen afsluitbare containers
 • Plaats afvalcontainers en pallets op veilige afstand (tenminste 10 meter) van gebouwen
 • Zorg voor regelmatige afvoer van afval
 • Maak gebruik van detectieapparatuur passend bij uw bedrijf
 • Als u brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoert, is het van belang om hiervoor de gelijknamige brochure en het bijbehorende formulier aan te vragen bij uw verzekeringsadviseur

 

Kies de juiste blusmiddelen en detectieapparatuur
Door de aanwezigheid van brand- en/of rookmelders kan een brand in een vroeg stadium worden ontdekt. Voor het blussen van een beginnende brand bestaan verschillende ‘kleine blusmiddelen’. Dit zijn draagbare en verrijdbare blustoestellen, slanghaspels en blusdekens die aan specifieke eisen en normen voldoen. Voor een succesvolle toepassing is het natuurlijk van groot belang dat het juiste blusmiddel op de juiste plaats aanwezig is. Tevens dienen kleine blusmiddelen één keer per jaar te worden gecontroleerd door een REOB (‘Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen’ ) - erkend onderhoudsbedrijf. Uw leverancier kan u precies vertellen welke oplossing het meest geschikt is voor uw bedrijf.

Belangrijk!

U dient te voldoen aan de brandbeveiligings- en preventie-eisen zoals gesteld door de verzekeraar op uw polis. Let op deze clausules in uw polis aangezien het niet naleven kan leiden tot verminderde uitkering bij schade of zelfs een afwijzing van een schadeclaim.

Inbraakpreventie

Inbraakpreventie is maatwerk. Logisch, want elk bedrijf is weer anders. Denk maar aan de indeling van het pand, de constructie, de gebruikte bouwmaterialen en de ligging. Om de kans op diefstal zo klein mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat inbraakpogingen zo snel mogelijk worden gesignaleerd, moeten er afdoende beveiligingsmaatregelen worden genomen.

Waaruit bestaat effectieve inbraakpreventie?
Inbraakpreventie bestaat uit een combinatie van organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen. In uw verzekeringspolis en clausulebladen staat vermeld aan welke inbraakbeveiligingseisen uw bedrijf moet voldoen. Indien u niet aan de gestelde eisen voldoet, kan dat gevolgen hebben voor uw dekking.

Organisatorische maatregelen
Deze maatregelen kunt u zelf op eenvoudige wijze doorvoeren:

 • Breng beveiligingsverlichting in en rondom het gebouw aan
 • Beperk de hoogte van eventuele begroeiing rondom het gebouw
 • Zorg voor goed sleutelbeheer en berg sleutels en sleutelcodes veilig op
 • Plaats waardevolle zaken zoals elektronica en computers uit het zicht
 • Laat lege kassalades zichtbaar openstaan

 

Bouwkundige maatregelen
De bouwkundige ‘buitenschil’ van het gebouw vormt de eerste barrière voor de inbreker. Het gaat hierbij niet alleen om de buitengevels, maar ook om het dak en de bouwkundige scheiding met naastgelegen gebouwen. Het is van belang dat gevels en daken voldoende inbraakwerend zijn. Dit geldt ook voor de beglazing, waarbij glasafscherming - bijvoorbeeld in de vorm van traliewerk, rolluiken of slagvast glasnoodzakelijk kan zijn.

Elektronische maatregelen
Een inbraaksignaleringssysteem is voor de meeste risico’s een noodzakelijke aanvulling op de bouwkundige en organisatorische maatregelen. Het ontwerpen en aanleggen van een adequaat en kwalitatief goed alarmsysteem is werk voor een beveiligingsvakman. Bedenk daarbij dat elk systeem onderhoud vraagt. Het afsluiten van een onderhoudscontract is dan ook van groot belang voor storingsvrij functioneren.

Belangrijk!
U dient te voldoen aan de beveiligingseisen zoals gesteld door de verzekeraar op uw polis. Wij adviseren u deze beveiligingsvereisten te laten controleren door één van de partners van het Inbraak Preventieplan of door een ander BORG-gecertificeerd beveiligingsbedrijf. Zijn alle eisen die van toepassing zijn uitgevoerd? Dan ontvangt u een BORG-opleveringsbewijs of -certificaat, dat u in geval van schade aan de verzekeraar moet kunnen overleggen. Let er daarbij op dat u zowel voldoet aan de bouwkundige als de elektronische beveiligingseisen zoals deze door de verzekeraar op uw polis zijn gesteld.

Overige preventiemaatregelen

Als eigenaar van een bedrijf wilt u voorkomen dat uw pand met de daarin aanwezige inventaris en/of goederen schade leidt. Schade door brand of inbraak is vervelend, maar er zijn meer oorzaken te noemen voor schade aan uw zaken.

Welke overige preventiemaatregelen kunt u onder andere nemen? (Onderstaande opsomming is niet uitputtend)

 • Maak regelmatig een back-up van belangrijke informatie die aanwezig is op uw computers en bewaar deze back-up buiten het pand
 • Sluit, om uitval van uw installaties, apparatuur en machines te voorkomen, een onderhoudscontract af
 • Voorkom waterschade in uw kelder door goederen op stellingen of pallets te plaatsen
 • Sluit apparaten die permanent op de waterleiding zijn aangesloten aan op een waterslot, zodat waterschade wordt voorkomen
 • Rol uw zonneschermen en zonweringen op voordat het gaat stormen
 • Zorg dat u een goed onderhoudsplan hebt voor uw pand om achterstalling onderhoud te voorkomen. Als u huurder van het pand bent, maak hierover dan goede afspraken met uw verhuurder

 

Preventie platte daken
Door klimaatveranderingen valt er meer hevige neerslag in een kort tijdsbestek. Dit kan grote gevolgen hebben, als uw bedrijfsgebouw is voorzien van een plat dak. Licht geconstrueerde platte daken storten bij zeer hevige buien vaker in, doordat het water niet goed genoeg kan worden afgevoerd, waardoor er teveel water op het dak blijft staan. Wilt u weten of uw platte dak tegen hevige regenbuien is bestand? U kunt uw platte dak laten inspecteren om de eventuele risico’s in kaart te brengen.

Waaruit bestaat het onderzoek?

 • Onderzoek of het platte dak goed is onderhouden
 • Een volledige constructieberekening van het pand, waarbij wordt gekeken of wordt voldaan aan de bouwkundige eisen (NEN6702), de bouwkundige staat en de draagconstructie
 • Een driedimensionale wateraccumulatieberekening om vast te stellen of er voldoende waterafvoermogelijkheden zijn

 

Wat ontvangt u?

 • Plan van aanpak voor de geconstateerde risico’s en/of gebreken
 • Advies met betrekking tot eventueel uit te voeren bouwkundige aanpassingen en elektronische meetsystemen

 

Wat zijn uw voordelen?

 • U ontvangt deskundig advies
 • Als het hele dak voorzien is van een dakdetectiesysteem en als er een onderhoudscontract voor het dak is afgesloten, zal de verzekeraar bij water- en sneeuwschade gemeld op de opstalpolis zal de verzekeraar geen beroep worden gedaan op achterstallig onderhoud en/of constructiefouten. Daarnaast ontvangt u veelal korting op de premie van uw Gebouwen-, Inventaris/ Goederen- en Bedrijfsschadeverzekering.
 • Voorkomen van instortingsschade door vroegtijdige signalering waardoor bedrijfsstilstand wordt voorkomen.

 

Taxatie

Het is van groot belang dat u uw pand, machines en inventaris tegen de juiste waarde verzekert. Een te hoog verzekerd bedrag zorgt ervoor dat u te veel premie betaalt, terwijl u bij schade geen extra vergoeding ontvangt. Bij een te laag verzekerd bedrag krijgt u maar een deel van de geleden schade uitgekeerd.

Juist taxeren: vakwerk
Een taxatie door een erkend bureau zorgt voor een vakkundige en verantwoorde onderbouwing van de verzekerde waarden van uw eigendommen.

Voordelen taxatierapport
Een taxatierapport biedt de volgende voordelen:

 • Een overzichtelijke opsomming en waardering van de te verzekeren eigendommen
 • De vastgestelde waarde geeft na schade aan welk bedrag nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit
 • Er is geen discussie over de getaxeerde waarde: deze is bindend
 • De verzekeraar doet geen beroep op onderverzekering gedurende de geldigheidsduur van het taxatierapport
 • Het verkleint de financiële risico’s na schade
 • Bij schade vindt geen verrekening plaats op basis van ouderdom, afschrijving en/of slijtage
 • Snelle schadeafwikkeling. Dit alles draagt uiteindelijk bij aan de continuïteit van uw onderneming

 

Goed om te weten

 • Het taxatierapport wordt onderdeel van de polis
 • Als waarderingsgrondslag geldt voor de gebouwen de herbouwwaarde en voor de inventaris en machines de nieuwwaarde of vervangingswaarde
 • Ruim vóór de vervaldatum van het taxatierapport wordt u benaderd voor een hertaxatie

 

Waardeverslag
Een taxatie is niet alleen van belang voor grotere bedrijven, ook voor kleinere bedrijven is een juist verzekerd bedrag van groot belang. Een taxatie kan relatief veel geld kosten. Om dit te ondervangen hebben diverse verzekeraars met verschillende gerenommeerde taxatiebureaus een waardeverslag ontwikkeld. Dit is een taxatierapport zonder specificatie. Een polis waarin de waarden zijn opgenomen conform het waardeverslag krijgt bij de meeste verzekeraars vier tot zes jaar garantie tegen onderverzekering. U kunt over de mogelijkheden van het waardeverslag contact met ons opnemen, deze verschillen per verzekeraar.

Contra-expertise

De kans bestaat dat bij schade een meningsverschil ontstaat over de hoogte van het schadebedrag. Hierdoor kan de schadeafhandeling aanzienlijk worden vertraagd. U kunt in zo’n geval oorzaak en toedracht van de schade objectief laten onderzoeken door een contra-expert. Die stelt onafhankelijk de omvang van de schade vast en onderhandelt namens u met de expert van de verzekeraar over de definitieve hoogte van het schadebedrag.

Wanneer schakelt u een contra-expert in?

 • Als het geschatte schadebedrag boven de EUR 50.000,- uitkomt is het raadzaam om een contra expert in te schakelen
 • Als de verzekeraar en u van mening verschillen over de hoogte van het schadebedrag In het algemeen geldt: hoe sneller een contra-expert ingeschakeld wordt, hoe beter!

 

Wat zijn uw voordelen?

 • U wordt bijgestaan door een deskundige
 • De contra-expert kan goed anticiperen op de vraagstellingen van de expert van de verzekeraar. Hij fungeert daarbij als deskundige gesprekspartner
 • De contra-expert kan adviseren over snelle reparatiemethoden omdat hij ervaring heeft met de beoordeling van schades
 • U krijgt een objectief advies over het schadebedrag
 • De kosten van de contra-expert vallen onder uw verzekering, voor zover deze kosten de expertkosten niet overschrijden

 

Wie schakelt de contra-expert in?
U geeft in samenspraak met de verzekeraar opdracht voor het inschakelen van een contra-expert.

Keuze expert staat vrij
De contra-expert treedt nooit op voor verzekeraars, maar houdt zich uitsluitend bezig met contra-expertises. Hij handelt volledig onafhankelijk, waardoor u weet dat uw belangen juist worden behartigd.

Meer weten over preventie, de VRKI en de samenloop met uw brandverzekeringen?

Neem contact op met Honig en Honig voor meer informatie. Bel 072-5642669 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor advies.