woensdag 24 maart 2021 13:26

UBO-register

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld.

Wat is een UBO?

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit). Bij een bv of nv bijvoorbeeld gaat het om:

 • Personen met meer dan 25 procent van de aandelen;
 • Personen met meer dan 25 procent van de stemrechten;
 • Personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register maakt transparant wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht. Het UBO-register moet op 10 januari 2020 in alle EU-lidstaten van kracht zijn. Dit staat in de (gewijzigde) vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Alle EU-lidstaten moeten een UBO-register hebben. Het Nederlandse UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Een deel van de gegevens in het register wordt openbaar.

Waarom een UBO-register?

Het doel van het UBO-register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Denk hierbij aan:

 • Witwassen
 • Corruptie
 • Belastingontduiking
 • Fraude
 • Financiering van terrorisme

Omdat de gegevens in het register deels openbaar zijn, kunnen personen en organisaties beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken willen doen.

Hoe werkt het UBO-register?

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?

De UBO-registratieplicht gaat gelden voor de volgende organisaties:

 • (Niet-beursgenoteerde) bv’s en nv’s
 • Overige rechtspersonen: stichtingen, UBO-plichtige verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties
 • Personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen
 • Rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SEs)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs)
 • Europees economisch samenwerkingsverbanden
 • Kerkgenootschappen

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht niet?

De volgende groepen hebben geen registratieplicht:

 • Beursgenoteerde vennootschappen
 • Eenmanszaken
 • Publiekrechtelijke rechtspersonen
 • Verenigingen van eigenaars
 • Enkele historische rechtspersonen

UBO inschrijven in het register

Organisaties kunnen hun UBO tot uiterlijk 27 maart 2022 inschrijven via de Kamer van Koophandel.

Welke gegevens zijn openbaar?

Een deel van de gegevens van de UBO wordt openbaar. Het gaat dan om:

 • Voornaam en achternaam;
 • Geboortemaand en -jaar;
 • Nationaliteit;
 • Woonstaat;
 • Aard en omvang van het economische belang van de UBO.

Het openbare deel van het UBO-register is alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon. Zoeken op naam van de UBO is dus niet mogelijk. Het opvragen van de gegevens uit het register kost geld.

Welke gegevens zijn niet openbaar?

De volgende gegevens zijn niet openbaar. Het gaat dan om:

 • BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN)
 • Geboortedag
 • Geboorteland en –plaats
 • Woonadres
 • Afschrift van geldig identiteitsdocument
 • Afschrift van document(en) waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt

Alleen bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen deze gegevens inzien.

UBO-register waarborgt privacy via AVG

Het register voldoet aan de eisen voor gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uitgangspunt is dat een deel van de gegevens voor iedereen toegankelijk is.

Afscherming van openbare gegevens van de UBO

In uitzonderlijke omstandigheden kan een UBO verzoeken de openbare gegevens af te laten schermen. Dit is mogelijk als de UBO:

 • Minderjarig is
 • Onder curatele of onder bewind staat
 • Politiebeveiliging heeft

Instanties zoals het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen wel altijd alle gegevens inzien.

Geen UBO-register voor buitenlandse ondernemingen

UBO’s van buitenlandse ondernemingen worden niet in het register opgenomen. Hetzelfde geldt voor rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland. Zij zullen zich moeten houden aan de regelgeving in het land waar zij zijn opgericht.

Wie heeft inzage?

Iedereen die dat wil, kan bij de KvK het UBO-register raadplegen. Dat kost € 2,50. Degene die het uittreksel UBO-register inziet, moet zich wel eerst registreren.

Als je het UBO-register raadpleegt (en geen opsporingsinstantie bent), dan kan je overigens niet zoeken op de naam van een persoon, maar alleen op een onderneming die een registratieplicht heeft.

De informatie die publiekelijk toegankelijk is, is beperkt tot de naam, het woonland, geboortemaand en -jaar, nationaliteit en de grootte van het belang. Alle andere informatie die men moet opgeven, is alleen toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten, zoals de FIU (Financial Intelligence Unit), de Belastingdienst of bepaalde andere opsporingsautoriteiten (zoals het Openbaar Ministerie).

Een uitzondering wordt gemaakt bij een UBO die minderjarig is, onder curatele of bewind staat of politiebeveiliging heeft. Die kan een aanvraag indienen om de openbaar opvraagbare gegevens af te schermen.

Tip registratieplicht

Bij het niet-voldoen aan de registratieplicht, kan men een boete krijgen van € 21.750,00. Dat bedrag kan nog verder oplopen, bijvoorbeeld door een last onder dwangsom zolang de UBO niet is geregistreerd.

Meer informatie over het UBO-register

Meer (praktische) informatie over het UBO-register kunt u terugvinden op de website van de Kamer van Koophandel.

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op woensdag 24 maart 2021 13:36