donderdag 11 november 2021 11:55

Wat is het verschil tussen een Ongevallen Verzekering Inzittenden (OVI) en een Schade Verzekering Inzittenden (SVI)?

Beide zijn verzekeringen voor inzittenden (zoals bestuurder/chauffeur en passagiers) die u als aanvulling op uw autoverzekering kunt afsluiten. Maar let op! Er zijn forse verschillen tussen een Ongevallen Verzekering Inzittenden (OVI) en een Schade Verzekering Inzittenden (SVI)?

Ongevallen Verzekering Inzittenden (OVI)

Een Ongevallen Verzekering Inzittenden (OVI) is een sommenverzekering. Een sommenverzekering betekent dat de uitkering wordt gebaseerd op de verzekerde bedragen. Als een inzittende – ten gevolge van een ongeval – komt te overlijden of blijvende invaliditeit oploopt, volgt er een uitkering. De Ongevallen Verzekering Inzittenden (OVI) biedt geen dekking voor de volledige schade.

Schade Verzekering Inzittenden (SVI)

De Schade Verzekering Inzittenden (SVI) is een schadeverzekering. De werkelijk geleden schade wordt bij de Schade Verzekering Inzittenden (SVI) vergoed. De vaststelling van die schade vindt op dezelfde manier plaats als bij de aansprakelijkheidsverzekering. Het verschil zit in het feit dat de schade-inzittendenverzekering uitkeert ongeacht wie er schuld heeft aan het ongeval. Dus ook een schuldige bestuurder krijgt op grond van de Schade Verzekering Inzittenden (SVI) de schade vergoed.

De Schade Verzekering Inzittenden (SVI) biedt dekking voor materiële schade

Schade aan spullen die u bij u had in uw motorrijtuig tijdens het ongeval, zoals bagage, kleding of uw smartphone

De Schade Verzekering Inzittenden (SVI) biedt dekking letselschade

Er is dekking voor:

  • Lichamelijk en psychisch letsel
  • Verlies van arbeidsvermogen
  • Medische kosten die je zorgverzekering niet vergoedt
  • Verlies van levensonderhoud, bijvoorbeeld inkomensderving of kosten voor hulp in de huishouding
  • Smartengeld voor de verzekerde en affectieschade voor de naasten of nabestaanden

Verschillen Ongevallen Verzekering Inzittenden (OVI) en een Schade Verzekering Inzittenden (SVI)?

Ongevallen Verzekering Inzittenden
Schade Verzekering Inzittenden

Eénmalige uitkering ter grootte van het verzekerd bedrag bij overlijden en blijvende invaliditeit (volledig of gedeeltelijk)

Keert alle daadwerkelijke materiële schade en letselschade uit die is opgelopen bij het ongeval, mits deze schade niet wordt vergoed op een andere verzekering (subsidiair) en tot maximaal het verzekerde bedrag

Vooraf besproken en vastgestelde verzekerde som (bij gedeeltelijke en blijvende invaliditeit niet de volledige verzekerde som maar een percentage daarvan na keuring door arbeidsdeskundige en conform de Gliedertaxe)

Alle geleden schade (subsidiair) van de inzittenden tot maximum 1 miljoen euro

Psychisch letsel wordt niet gedekt

Meestal is smartengeld/psychisch letsel wel meeverzekerd

Uitkering staat los van diegene die(ns verzekeraar) eventueel aansprakelijk is te stellen voor de aanrijding. Men kan de (verzekeraar van de) schadeveroorzaker aansprakelijk stellen en deze verzekeraar mag bij vergoeding de OI-uitkering niet in mindering brengen.

Daadwerkelijke schade wordt betaald en verzekeraar kan de uitgekeerde schade verhalen op de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij

Geen verband tussen verzekerde uitkering en werkelijk geleden schade

Uitkering is gebaseerd op de werkelijk geleden en aangetoonde schade

 

Fors verschil in uitkering tussen OVI en SVI

Voor zowel de OVI als voor de SVI geldt dus dat de schuldvraag geen rol speelt voor de uitkering. Hieronder de berekening van de uit te keren bedragen.

Rekenvoorbeeld uitkering na een schade

Stel: een verzekerde bestuurder veroorzaakt een éénzijdig ongeval doordat hij de controle over het stuur verliest. De auto ramt een lantarenpaal en de bestuurder raakt zwaargewond. Na 3 maanden wordt duidelijk dat de bestuurder zijn rechterarm nooit meer zal kunnen gebruiken als gevolg van het ongeval.

Er kan gekozen worden tussen een OVI of SVI met de volgende dekkingen:

  • Een OVI met een verzekerde som van € 10.000,00 bij overlijden en € 30.000,00 bij blijvende invaliditeit
  • Een SVI met een verzekerd bedrag van € 1.000.000,00

Als gevolg van het ongeval lijdt verzekerde (onder andere) de volgende schade:

  • Beschadigde kleding en reparatie mobiele telefoon: € 275,00
  • Het niet meer kunnen vervullen van de normale werkzaamheden door het verlies in functionaliteit van de arm. Verzekerde moet voortaan aangepast werk doen en krijgt daardoor een terugval in salaris. De totale inkomensschade bedraagt € 350.000,00.
  • Aanpassingen aan keuken en badkamer vanwege invaliditeit: € 25.000,00.

Uitkering Ongevallen Verzekering Inzittenden of OVI

De uitkering van de OVI is gekoppeld aan de mate van invaliditeit. Deze is in de polisvoorwaarden van verzekeraars bij het verlies van de functionaliteit van een arm vaak gesteld op 75%. De uitkering wordt in dit voorbeeld als volgt berekend: € 30.000,00 x 75% = € 22.500,00

Uitkering Schade Verzekering Inzittenden of SVI

De uitkering op de SVI is gebaseerd op de daadwerkelijk geleden schade. In dit voorbeeld zijn er drie verschillende schadeposten genoemd, die allen gedekt zijn op de SVI. De uitkering op de SVI in deze casus bedraagt dus: € 275,00 + € 350.000,00 + € 25.000,00 = € 375.275,00.

Verschil uitkering OVI of SVI

In dit rekenvoorbeeld bedraagt het verschil € 352.775,00 tussen de uitkering van een Ongevallen Verzekering Inzittenden (OVI) en een Schade Verzekering Inzittenden (SVI).

Advies Honig en Honig

De OVI kent een lagere premie dan de SVI, maar de SVI biedt een veel ruimere dekking. Wij adviseren u altijd te kiezen voor een Schade Verzekering Inzittenden (SVI) als u een aanvullende dekking wenst voor de bestuurder en passagiers.

Bereken uw premie

Laatst aangepast op donderdag 11 november 2021 12:05