Vakantiesluiting Honig en Honig

Honig en Honig is wegens vakantie gesloten vanaf vrijdag 9 augustus 2024 tot maandag 2 september 2024.
Wij zijn voor noodgevallen indirect bereikbaar via 072-5642669 of via info@honigenhonig.nl.
Wij wensen u een prettige vakantie!

Aansprakelijkheidsverzekering gezondheidszorg (AVB Zorg)

De aansprakelijkheidsverzekering voor instellingen in de gezondheidszorg (AVB Zorg) of de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zorg/zorginstellingen biedt een uitgebreide en op maat gemaakte dekking voor aanspraken tot vergoeding van personen- en zaakschade van derden, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Dekkingoverzicht

 • Algemene aansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid (goed werkgeverschap)
 • Productaansprakelijkheid
 • Milieuaansprakelijkheid

Voor een volledig overzicht van de dekking en de op dit product van toepassing zijnde uitsluitingen verwijzen wij u graag naar de polisvoorwaarden van dit product.

Redenen om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten zijn:

 • De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van ondernemingen en het aansprakelijkheidsrisico, zoals bij werkgeversaansprakelijkheid.
 • Steeds vaker stellen brancheverenigingen en opdrachtgevers de verplichting tot het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimum verzekerd bedrag.
 • Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen.
 • Kosten van verweer kunnen hoog oplopen wanneer een verzekeringnemer aangesproken wordt, zelfs wanneer deze persoon niets te verwijten valt.

Welk soort verzekering is de aansprakelijkheidsverzekering gezondheidszorg (AVB Zorg)?

De aansprakelijkheidsverzekering gezondheidszorg (AVB Zorg) beschermt uw instelling tegen schadeclaims als uw instelling aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen die ontstaat door uw instelling, uw medewerkers of door uzelf.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken van derden.

Voor wie is de aansprakelijkheidsverzekering voor instellingen in de gezondheidszorg (AVB Zorg)?

Soort zorginstelling

Jeugd en jongeren

 • Bureau jeugdzorg (perspectief zoekende instelling)
 • Jeugdhulpverlening (perspectief zoekende instelling)
 • Halt-bureau

Kinderen

 • Créche
 • Buitenschoolse opvang
 • Gastouderbureau
 • Kinderdagverblijf (medisch)
 • Kindertehuis
 • Mytylschool
 • Peuterspeelzaal

Ouderen

 • Bejaardentehuis
 • Psychogeriatrie
 • Serviceflat
 • Verpleging/verzorging

Psychiatrie

 • Forensische zorg
 • Tbs-instelling
 • Ggz-instelling
 • Orthopsychiatrie
 • Paaz-afdeling
 • Verslavingszorg
 • Algemeen of categoraal psychiatrisch ziekenhuis
 • Kinder- en jeugd- psychiatrische instelling
 • Regionaal instituut beschermd wonen

Somatische zorg

 • Blindeninstituut
 • Revalidatiecentrum
 • Rustoord

Dagopvang

 • Dagverblijf
 • Gezinsvervangend huis
 • Zorgboerderij

Andere zorgactiviteiten

 • Dan- en thuislozenzorg
 • Hospice
 • Huisartsenlaboratorium
 • Thuiszorg
 • Overige kliniek
 • Deelname aan onderzoek(en) met proefpersonen

Wie zijn verzekerd?

Verzekerd zijn onder andere: De zorginstelling, de medische staf, apotheker, geestelijke verzorgers, vrijwilligers, stagiaires, (deeltijd-)zorgklanten, vertrouwenspersonen en de stichting derdengelden.

Productaansprakelijkheid

Schade waarvoor u aansprakelijk bent door (op-) levering van een gebrekkig product. Tevens is gedekt de aansprakelijkheid voor door derden geleden schade die voortvloeit uit diensten die door de zorginstelling zijn geleverd.

Werkgeversaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten van ondergeschikten. Ook de aansprakelijkheid voor schade aan de spullen van de ondergeschikte is verzekerd.

Keuze: juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten van verweer en rechtsbijstand ook al gaat het om ongegronde aanspraken. Deze kosten worden alleen vergoed als de schade is verzekerd en wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor iets dat u hebt gedaan vóór de ingangsdatum, dan is dat verzekerd tenzij anders is bepaald.

Keuze: uitloop

Voor de situatie dat iemand u aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor iets dat u hebt gedaan voor de einddatum, kan op nader te bepalen condities een dekking worden ingekocht.

Vermogensschade zorgklanten

De aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade (niet voorvloeiend uit een zaak- of personenschade) van zorgklanten.

Bijzondere dekkingscomponenten

Deze verzekering biedt dekking voor diverse risico's die specifiek zijn voor zorginstellingen. Voorbeelden daarvan zijn: Eigen aansprakelijkheidsdekking voor zorgclienten. Dekking voor joyriding. Dekking voor bepaalde opzichtschaden van zorgklanten en dekking voor gemotoriseerde rolstoelen en dergelijke.

Activiteiten

Deze verzekering biedt tevens dekking voor diverse activiteiten die specifiek zijn voor instellingen. Voorbeelden hiervan zijn: Verzorgen van maaltijden (ook voor derden). Activiteiten in het kader van arbeidsparticipatie/-therapie c.q. resocialisatie. Het beschikbaar stellen van accommodaties/ faciliteiten aan derden.

Wat is niet verzekerd met de aansprakelijkheidsverzekering gezondheidszorg (AVB Zorg)?

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door u verrichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Opzet

Schade die met opzet is veroorzaakt tenzij het schade betreft die door een ondergeschikte is veroorzaakt en waarvoor u als werkgever aansprakelijk bent en u geen verwijt treft.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Schade waarvoor u aansprakelijk bent veroorzaakt door een (lucht)vaartuig of een motorvoertuig.

Milieuschade

Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) is niet verzekerd. Ook milieuschade op uw bedrijfslocatie valt niet onder de dekking.

Asbest

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling is niet verzekerd. Ook het opruimen en afvoeren van asbest is uitgesloten.

Wettelijke voorschriften

Aansprakelijkheid voor milieuschade of schade aan ondergeschikten die het gevolg is van een bewuste overtreding van overheidsvoorschriften.

Seksuele gedragingen

Aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door en/of voortvloeit uit seksuele of seksueel getinte gedragingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de aansprakelijkheidsverzekering gezondheidszorg (AVB Zorg) geldt een eigen risico dat op het polisblad wordt vermeld.

Verzekerd bedrag

De vergoeding wordt beperkt tot de verzekerde bedragen zoals vermeld op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

De aansprakelijkheidsverzekering gezondheidszorg (AVB Zorg) geldt wereldwijd, behalve voor Amerika en Canada.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de aansprakelijkheidsverzekering gezondheidszorg (AVB Zorg) aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

In principe jaarlijks per de premievervaldatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De aansprakelijkheidsverzekering gezondheidszorg (AVB Zorg) begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd, dan kunnen verzekeraars de aansprakelijkheidsverzekering gezondheidszorg (AVB Zorg) stoppen. Over het algemeen wordt de aansprakelijkheidsverzekering gezondheidszorg (AVB Zorg) per de contractvervaldatum stilzwijgend verlengd tenzij u of de verzekeringsmaatschappij de aansprakelijkheidsverzekering gezondheidszorg (AVB Zorg) hebben opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Met een opzegtermijn van twee maanden kunt u de aansprakelijkheidsverzekering gezondheidszorg (AVB Zorg) per contractvervaldatum beëindigen. In sommige gevallen (standaardcontracten) is de aansprakelijkheidsverzekering gezondheidszorg (AVB Zorg) na de eerste contractperiode direct opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Dit blijkt dan uit de polisvoorwaarden of een clausule.

Algemene informatie aansprakelijkheidsverzekering gezondheidszorg (AVB Zorg)

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de aansprakelijkheidsverzekering gezondheidszorg (AVB Zorg). In een offerte, op de polis en in de polisvoorwaarden staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel en niet bent verzekerd.