Vakantiesluiting Honig en Honig

Honig en Honig is wegens vakantie gesloten vanaf vrijdag 9 augustus 2024 tot maandag 2 september 2024.
Wij zijn voor noodgevallen indirect bereikbaar via 072-5642669 of via info@honigenhonig.nl.
Wij wensen u een prettige vakantie!

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de zorg en zorginstellingen

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de zorg en zorginstellingen biedt een uitgebreide en op maat gemaakte dekking voor aanspraken tot vergoeding van personen- en zaakschade van derden, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Redenen om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de zorg en zorginstellingen af te sluiten zijn:

  • De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van ondernemingen en het aansprakelijkheidsrisico, zoals bij werkgeversaansprakelijkheid.
  • Steeds vaker stellen brancheverenigingen en opdrachtgevers de verplichting tot het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimum verzekerd bedrag.
  • Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen.
  • Kosten van verweer kunnen hoog oplopen wanneer een verzekeringnemer aangesproken wordt, zelfs wanneer deze persoon niets te verwijten valt.

Welk soort verzekering is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de zorg en zorginstellingen?

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de zorg en zorginstellingen beschermt uw bedrijf of instelling tegen schadeclaims als uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor door derden geleden schade die ontstaat door uw bedrijf of instelling, uw medewerkers, uw producten of door uzelf.

Wat is verzekerd?

Schade aan personen, losse spullen en onroerend goed als gevolg van een handelen of nalaten binnen de verzekerde hoedanigheid. Er is eveneens dekking voor:

  • Verpleegtechnische behandelingen
  • EHBO-hulpverlening
  • De uitvoering of verrichting van medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen

Voor de duidelijkheid wordt bepaald dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de zorg en zorginstellingen geen verzekering van proefpersonen is zoals bedoeld in de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en het Besluit verplichte verzekering bij medisch wetenschappelijk onderzoek 2015 (en eventuele opvolgende en/of aanvullende wet- en regelgeving).

Voor een volledig overzicht van de dekking en de op dit product van toepassing zijnde uitsluitingen verwijzen wij u graag naar de polisvoorwaarden van dit product.

Wie zijn verzekerd?

De onderneming of zorginstelling, de medewerkers (de medische staf, apotheker, geestelijke verzorgers, vertrouwenspersonen, uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers en de stichting derdengelden), bestuurders, commissarissen en maten. Ook de meewerkende familieleden zijn verzekerd en ook (para-)medici, alfahulpen, (leden van) klachtencommissie en medisch ethische commissie zijn meeverzekerd, evenals vertrouwenspersonen. Ook de (ouders van) zorgklanten zijn verzekerden. Daarnaast is verschillend per verzekeraar mogelijk om een particuliere aansprakelijkheidsdekking (AVP) op te nemen voor de zorgklanten die wonen in de zorginstelling van de verzekeringnemer.

Productaansprakelijkheid

Schade waarvoor u aansprakelijk bent door (op-) levering van een gebrekkig product.

Werkgeversaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten en ongevallen in het verkeer te voet of met de fiets. Ook schade aan de spullen van de werknemer is verzekerd.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter. Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en als wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken. Bij sommige verzekeringsmaatschappijen is dit een keuze-element.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een schade die is veroorzaakt vóór de ingangsdatum? Dan is dat verzekerd als u kunt aantonen dat er op het moment van het handelen of nalaten de bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd was. Er is geen dekking voor voorvallen waarvan u voor de ingangsdatum van de verzekering kon verwachten dat er een aanspraak zou volgen.

Keuze: uitloop

Voor de situatie dat iemand u aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor iets dat u hebt gedaan voor de einddatum, kan op nader te bepalen condities bij diverse verzekeraars een dekking worden ingekocht.

Vermogensschade zorgklanten

De aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade (niet voorvloeiend uit een zaak- of personenschade) van zorgklanten is bij sommige verzekeringsmaatschappijen te verzekeren.

Milieuaansprakelijkheid

Schade aan het milieu als gevolg van een plotselinge gebeurtenis.

Wettelijke rente

De wettelijke rente die je moet betalen over het schadebedrag is verzekerd.

WKKGZ

Wordt een schade ter behandeling voorgelegd aan een door de minister van VWS erkende onafhankelijke geschilleninstantie in de zorg en oordelen zij in de vorm van een bindend advies dan dekt de verzekering het oordeel van de geschilleninstantie over de aansprakelijkheid en de omvang van de schade een en ander met inachtneming van de polisvoorwaarden.

Bijzondere dekkingscomponenten

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de zorg en zorginstellingen kan ook dekking bieden voor diverse risico's die specifiek zijn voor zorginstellingen. Voorbeelden daarvan zijn: Eigen aansprakelijkheidsdekking voor zorg cliënten. Dekking voor joyriding. Dekking voor bepaalde opzichtschaden van zorgklanten en dekking voor gemotoriseerde rolstoelen en dergelijke. 

Activiteiten

Deze verzekering biedt tevens dekking voor diverse activiteiten die specifiek zijn voor instellingen. Voorbeelden hiervan zijn: Verzorgen van maaltijden (ook voor derden). Activiteiten in het kader van arbeidsparticipatie/-therapie c.q. resocialisatie. Het beschikbaar stellen van accommodaties/ faciliteiten aan derden.

Wat is niet verzekerd?

Schade aan jezelf of je bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door u verrichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Opzet

Schade die met opzet is veroorzaakt, tenzij het schade betreft die door een ondergeschikte is veroorzaakt en waarvoor u als werkgever aansprakelijk bent en u geen verwijt treft.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Veroorzaakt een (lucht)vaartuig of motorvoertuig schade waarvoor u aansprakelijk bent? Dan is dat niet verzekerd.

Milieuschade

Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) is niet verzekerd. Ook milieuschade op uw bedrijfslocatie valt niet onder de dekking. Hiervoor kunt u een milieuschadeverzekering afsluiten.

Asbest

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte en andere schade als gevolg van asbestblootstelling is niet verzekerd. Ook het opruimen en afvoeren van asbest is uitgesloten.

Wettelijke voorschriften

Aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Uitloop

Als iemand je aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering dan is dat niet gedekt.

Opzicht

Schade aan zaken van een ander die een verzekerde vervoert, bewerkt, behandelt, huurt, pacht, leent, in bruikleen heeft, gebuikt, bewoont of om een andere reden onder zijn hoede neemt, is niet verzekerd.

Aansprakelijkheid verhogende bedingen

Schade die meer is dan de normale aansprakelijkheid volgens de wet is niet verzekerd. Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor boete-, schadevergoedings-, vrijwarings- of garantiebedingen.

Seksuele gedragingen

Aansprakelijkheid voor schade, die het gevolg is en/of voortvloeit uit seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard ook.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico. De hoogte van het bedrag vindt u op de polis of in de clausules die bij deze verzekering horen. 

Verzekerd bedrag

De vergoeding wordt beperkt tot de verzekerde bedragen zoals vermeld op de polis.

Waar ben ik gedekt?

Verschillend per verzekeraar kan de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de zorg en zorginstellingen gelden in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk of wereldwijd (behalve voor Amerika en Canada). Voor reizen die een verzekerde maakt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf of in verband met studie geldt dat deze verzekering dekking biedt in de gehele wereld. Het risico dat verband houdt met de verzekerde werkzaamheden blijft echter alleen gelden in het verzekerde gebied.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de zorg en zorginstellingen aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie één keer per jaar of in termijnen. U betaalt de premie aan degene van wie u de nota krijgt. Dat kan de tussenpersoon of de verzekeraar zijn. U maakt zelf het bedrag over voor de premievervaldatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de zorg en zorginstellingen begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd, dan kunnen verzekeraars de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de zorg en zorginstellingen stoppen. Over het algemeen wordt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de zorg en zorginstellingen per de contractvervaldatum stilzwijgend verlengd tenzij u of de verzekeringsmaatschappij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de zorg en zorginstellingen hebben opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het eerste verzekeringsjaar geldt een opzegtermijn van twee maanden tegen de contractvervaldatum. Na het eerste jaar kunt u de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zorg en zorginstellingen dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail. De opzegtermijn staat vaak beschreven in de polisvoorwaarden of een clausule.

Algemene informatie

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de zorg en zorginstellingen. In een offerte, op de polis en in de polisvoorwaarden staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Meer weten over de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de zorg en zorginstellingen?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de zorg en zorginstellingen? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.