Aansprakelijkheidsverzekering voor hondenfokkers

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beschermt een hondenfokker tegen de financiële gevolgen van materiële schade en letselschade, waarvoor uw bedrijf aansprakelijk is. Vraag een vrijblijvende offerte aan van de aansprakelijkheidsverzekering voor uw bedrijf.

Offerte aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) aanvragen

Wat is verzekerd met de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker (AVB)?

De aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker (AVB) of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt uw bedrijf tegen de financiële gevolgen van schadeclaims als uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die anderen lijden (letsel, overlijden, materiële schade) die veroorzaakt is door uw bedrijf, uw medewerkers, uw producten of door uzelf. Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan personen (letsel of overlijden) en schade aan zaken (losse spullen of onroerend goed van anderen) inclusief de schade die daaruit voortvloeit (gevolgschade), zoals financiële schade (bedrijfsschade). U kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen per schadeclaim voor alle verzekerden samen. Per verzekeringsjaar keren verzekeraars vaak nooit meer dan 2 x het verzekerde bedrag per schadeclaim uit. Het is voor de continuïteit van uw bedrijf belangrijk een goede keuze te maken. Met de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker (AVB) is uw bedrijf verzekerd voor de volgende onderdelen:

 • Algemene bedrijfsaansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Milieuaantasting
 • Productaansprakelijkheid

Wie zijn verzekerd met de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker (AVB)?

Verzekerd zijn uw bedrijf, uzelf, uw werknemers, ingeleend personeel (zoals uitzendkrachten of stagiairs), vennoten, firmanten, maten, bestuurders en commissarissen. Ook meewerkende familieleden en huisgenoten zijn verzekerd. En vrijwilligers kunnen worden meeverzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker

De verkoop van een hond valt onder het consumentenrecht. Als fokker moet u weten welke ziektes bij een ras voorkomen. Laat de ouderdieren testen op erfelijke ziektes en zorg voor de eerste inentingen van hun jongen. Blijkt een puppy of kitten een ziekte onder de leden te hebben waarvan u als fokker op de hoogte had moeten zijn? Dan kan de koper u aansprakelijk stellen.

U mag in uw koopcontract geen uitsluitingsclausules opnemen. Bepalingen dat u niet verantwoordelijk bent bij erfelijke aandoeningen of een maximumbedrag voor schadevergoedingen zijn niet geldig. In het koopcontract kunt u ook afspreken dat de koper de puppy of kitten eerst terug aan u aanbiedt als die zich bedenkt.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Om problemen te voorkomen is het aan te raden een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af te sluiten. Een verzekeraar zal o.a. uw koopcontract of leveringsvoorwaarden kunnen toetsen op juridische juistheid.

Dekking aansprakelijkheid als lid van rasvereniging aangesloten bij Raad van Beheer

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) biedt alleen dekking voor aanspraken op een vergoeding van schade wanneer u lid bent van een rasvereniging, die bij de Raad van Beheer voor het houden van honden is aangesloten.

Bent u geen lid meer van een rasvereniging of is de rasvereniging niet meer aangesloten bij de Raad van Beheer voor het houden van honden? Dan moet u dit binnen één maand aan de verzekeraar doorgeven. Verzekeringsmaatschappijen hebben het recht de premie en voorwaarden per eerstvolgende contractvervaldatum aan de nieuwe situatie aan te passen.

SBI hondenfokker

Bij de inschrijving van uw bedrijf in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel wordt u ingedeeld in de sector Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht. Het beroep hondenfokker is volgens het CBS ingedeeld in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) onder de SBI-code 01499 Fokken en houden van overige dieren (rest). Bij het aanvragen van een offerte kiest voor de Branche Agrarisch en daarna het beroep hondenfokker.

Productaansprakelijkheid

Hiermee verzekert u de aansprakelijkheid voor schade door een gebrekkig product dat door u is (op)geleverd of producten die u op de markt heeft gebracht nadat u deze heeft gemaakt, gelabeld, bewerkt of behandeld. Bij sommige verzekeraars bieden deze dekking als een aanvullende keuze.

Werkgeversaansprakelijkheid

U bent als werkgever verzekerd voor aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziektes. Daarnaast is de schade verzekerd die een werknemer of ondergeschikte lijdt in verband met het verrichten van werkzaamheden, het ondernemen van een zakenreis of het deelnemen aan een personeelsactiviteit. Schade die een werknemer of ondergeschikte lijdt door een ongeval waarbij hij of zij als bestuurder of passagier van een motorrijtuig betrokken is, is niet verzekerd met de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker (AVB). Dit kan aanvullend verzekerd worden met de WEGAM-verzekering of met de aanvullende WEGAM-dekking. Uw werknemer of ondergeschikte kan ook schade oplopen waarvoor uw bedrijf niet aansprakelijk is op basis van werkgeversaansprakelijkheid. In dat geval is er geen dekking op de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker (AVB). Soms kan een werkgever toch verantwoordelijk zijn om te zorgen voor een verzekering die (een deel van) de schade dekt. Dan biedt de dekking Werknemerschade of de Schadeverzekering voor werknemers uitkomst.

Juridische hulp

In overleg met de verzekeraar zijn de kosten voor rechtsbijstand en (straf)procedures, de bereddingskosten en de kosten voor de vaststelling van aansprakelijkheid en schade verzekerd. Bij een gedekte schade zijn ook de kosten van het verweer verzekerd als u ten onrechte aansprakelijk bent gesteld.

Inloopdekking

Als het inlooprisico (of voorrisico) is verzekerd, dan bent u verzekerd als de schade is veroorzaakt vóór de ingangsdatum van de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker (AVB) én u de schade meldt na de ingangsdatum van de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker (AVB). De schade mag niet bij u bekend zijn op het moment dat u de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker (AVB) afsluit. In uw polis staat of het voorrisico is meeverzekerd. Het inlooprisico is vaak voor 1 jaar standaard meeverzekerd en kan verlengd worden naar 3 of 5 jaar tegen ene premie-opslag.

Vermogensschade

Door een fout van u kan iemand nadeel lijden in zijn vermogen. Denk aan een administratieve vergissing of het niet nakomen van een afspraak. In het algemeen wordt onder zuivere vermogensschade verstaan een financiële schade (een in geld uit te drukken achteruitgang van het vermogen), die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of schade aan personen. Voor diverse doelgroepen en branches (detailhandel, groothandel, horeca en medisch) kan dit beperkt worden meeverzekerd. Binnen bepaalde grenzen dekt deze rubriek uw aansprakelijkheid voor vermogensschade. In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van verzekerde bedragen en eigen risico's die gelden voor vermogensschade. Voor specifieke beroepen in de zakelijke dienstverlening kunt u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Vraag onze adviseur om een maatwerkoplossing voor uw beroep of bedrijf.

Wat is niet verzekerd met de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker (AVB)?

De aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker (AVB) keert niet altijd uit, zoals bij schade aan uzelf en uw bedrijf. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur.

Fraude

Verzekeraars betalen geen schadevergoeding als bij schade fraude is gepleegd.

Eigen schade

U bent niet verzekerd voor uw eigen schade of dat van uw bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Voor schade en kosten door het opnieuw moeten verrichten van de door u of door uw bedrijf eerder verrichte werkzaamheden of diensten bent u niet verzekerd.

Opzet

Schade die met opzet door u of uw medewerker is veroorzaakt, is niet verzekerd. Wordt u als werkgever aangesproken voor schade die uw werknemer opzettelijk heeft veroorzaakt? Dan is dit alleen verzekerd als u de schade als werkgever niet had kunnen voorkomen.

Opzichtdekking

U bent standaard niet verzekerd voor schade aan spullen van een ander die u onder uw hoede heeft of waar u de zorg over heeft (onder opzicht). Onder opzicht verstaan we de schade die u per ongeluk veroorzaakt aan spullen die u bewoont, bewerkt, gebruikt, huurt, repareert of vervoert. Voor diverse bedrijven in de sectoren Bouw, Detailhandel, Horeca, Gezondheidszorg & Welzijn en Zakelijke dienstverlening geldt vaak een standaard opzichtdekking. De opzichtdekking is ook mogelijk voor andere beroepen, maar afhankelijk van de branche of sector. Voor de opzichtdekking geldt vaak een beperkt verzekerd bedrag per schadeclaim en per verzekeringsjaar. Vraag hierover advies bij onze verzekeringsadviseur.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Schade die is veroorzaakt met of door een luchtvaartuig (ook een drone), een gemotoriseerd vaartuig of een motorrijtuig waarvan u de eigenaar, bezitter, houder, bestuurder of gebruiker bent of die u als werkgever laat gebruiken, is niet verzekerd. Er gelden een paar uitzonderingen, welke verschillen per verzekeraar. Bijvoorbeeld schade door een fiets met elektrische trapondersteuning (e-bike) is bijvoorbeeld soms wel verzekerd, maar niet bij elke verzekeringsmaatschappij. Ook schade met een motorisch voortbewogen maaimachine of andere dergelijke gebruiksvoorwerpen met een maximale snelheid van 16 km per uur zijn vaak meeverzekerd.

Milieuschade

Milieuschade die langzaam ontstaat (bijvoorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) en milieuschade op uw bedrijfslocatie is niet verzekerd. Hiervoor kunt u een milieuschadeverzekering afsluiten.

Asbest

Schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit of verband houdend met asbest of de aanwezigheid van asbest in asbesthoudende zaken en het opruimen en afvoeren van asbest is niet verzekerd. Bijvoorbeeld: aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling of aansprakelijkheid voor schade door het opruimen en afvoeren van asbest.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Buitenlandse vestiging

Schade in verband met het bestaan van een onderdeel of filiaal van het bedrijf buiten Nederland is vaak niet verzekerd.

Uitloop

Schade die u meldt ná de einddatum van de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker (AVB) is niet verzekerd, ook al is die schade veroorzaakt tijdens de looptijd van de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker (AVB). Bij beëindiging van uw bedrijf en bij opzegging van de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker (AVB) door verzekeraars kunt u het nameldingsrisico apart verzekeren. Als verzekeraars de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker (AVB) stoppen, dan kunt u de periode om een schadeclaim te melden vaak met een jaar verlengen. Als de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker (AVB) stopt, omdat het bedrijf ophoudt te bestaan, dan kunt u de periode om een schadeclaim te melden met drie jaar verlengen.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker (AVB) geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen. In een aantal situaties geldt echter een ander of standaard eigen risico. Welke situaties dit zijn en welk eigen risico geldt, staat in uw polis. Raadpleeg onze adviseur over de mogelijkheden. De hoogte van het eigen risico is van belang voor de premie.

Eigen risico opzichtrisico

Het eigen risico voor opzichtschades bedraagt in veel gevallen 10% van het schadebedrag voor schade aan zaken en schade aan personen per schadeclaim. Er geldt een minimum eigen risico dat gelijk is aan het eigen risico dat geldt voor de standaard dekkingen.

Eigen risico Wegam en 7:611 BW (Zorgplicht werkgever)

Voor Wegam geldt een afwijkend eigen risico voor schade aan het motorrijtuig. Voor 7:611 BW (Zorgplicht werkgever) geldt vaak geen eigen risico.

Eigen risico Schadeverzekering voor werknemers

Er gelden de volgende eigen risico’s:

 • Eigen risico voor schade aan zaken. Dit vervalt als de verzekerde ook schade aan personen heeft.
 • Eigen risico voor schade aan een motorrijtuig. Dit eigen risico geldt niet voor de vergoeding voor het verlies aan korting voor schadevrij rijden en het eigen risico van een cascodekking op een motorrijtuigverzekering.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is gemaximeerd. De hoogte van het maximaal verzekerde bedrag kiest u bij aanvang van de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker (AVB). Het is voor de continuïteit van uw bedrijf belangrijk een goede keuze te maken. Vraag onze adviseur naar de mogelijkheden.

Waar ben ik gedekt?

Afhankelijk van uw beroep of branche en de verzekerde dekkingen of aanvullingen hanteren verzekeraars een dekkingsgebied (Nederland, Europa/EER of Wereld). Controleer het dekkingsgebied bij het afsluiten of aanvragen van de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker (AVB).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker (AVB) aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of via een digitale nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker (AVB) begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker (AVB) stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Vaak kunt u na het eerste jaar kunt u de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker (AVB) dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Sommige verzekeraars hanteren een dagelijkse opzeggingstermijn, de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker (AVB) eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail bij ons of de verzekeraar

Algemene informatie aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker (AVB)

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker (AVB). In een offerte, de polisvoorwaarden, eventuele clausules en op het polisblad staat uitgebreid beschreven waar u wel of niet voor verzekerd bent. De definitieve polisvoorwaarden en premies zijn onder voorbehoud van acceptatie door verzekeraars en (wets-) wijzigingen.

Veelgestelde vragen

Biedt de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker ook dekking buiten Nederland?

Uitgangspunt is om een zo'n ruim mogelijk verzekeringsgebied aan te bieden. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden wordt het dekkingsgebied per verzekering vastgesteld.

Wat valt er onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker?

De aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker vergoedt schade als gevolg van aansprakelijkheid voor het beschadigen van andermans zaken of het toebrengen van letsel, als dit door u of door een van uw werknemers is veroorzaakt, inclusief de daaruit vloeiende gevolgschade.

Is een ongeval ook gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker?

Bedrijfsongevallen waarbij een medewerker letsel oploopt zijn gedekt.

Is verontreiniging gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker?

Schade ten gevolge van milieuverontreiniging is alleen gedekt als de milieuverontreiniging is ontstaan door een defect aan een geleverd product. Meestal ontstaat milieuverontreiniging tijdens werkzaamheden in uw eigen bedrijf of bij een klant. In dat geval biedt de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker geen dekking. Voor deze schade kunt u een mlieuschadeverzekering afsluiten. Hiermee is ook de sanering van uw eigen bedrijfsterrein gedekt.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Nee, een aansprakelijkheidsverzekering is niet wettelijk verplicht.

Ik word aansprakelijk gesteld. Wat moet ik doen?

Stelt iemand u aansprakelijk, meldt dit dan zo snel mogelijk. U kunt telefonisch contact met Honig en Honig opnemen via 072-5642669 of de aansprakelijkheidsstelling via e-mail melden. Informeer ook onze verzekeringsadviseur, deze kan u ook helpen met de afhandeling. 

Voordelen aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker

 • Dekking afgestemd op uw bedrijf, beroep of branche
 • Maatwerk mogelijk
 • Verzekerd bedrag voor alle aansprakelijkheidsrisico's
 • Onbekende schades veroorzaakt vóór de ingangsdatum van de verzekering kunnen als inlooprisico worden meeverzekerd. (Voorrisico)
 • Werkgeversaansprakelijkheid en productaansprakelijkheid meeverzekeren 

Meer weten over de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de aansprakelijkheidsverzekering hondenfokker? Neem dan contact op met Honig en Honig, bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met objectief en onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel contract- en polisbeheer.

Bij het aanvragen van een offerte kiest voor de Branche Agrarisch en daarna het beroep hondenfokker.

Meer in deze categorie: « Landbouwmachine verzekering