Bedrijfspand particulier verzekeren

Bedrijfspand particulier verzekeren - De bedrijfspandverzekering verzekert een particulier tegen materiële schade: een brand, inbraak, lekkage of storm kan uw bedrijfsgebouw ernstig beschadigen. Verzeker u hiertegen met de bedrijfspandverzekering ! Ontdek de voordelen van een zakelijke opstalverzekering voor particulieren en vraag een vrijblijvende maatwerk offerte aan! De bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed wordt afgestemd op uw wensen en het soort gebruik van het bedrijfspand!Offerte bedrijfspandverzekering aanvragen

Welk soort verzekering is de bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier?

De bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier beschermt u tegen de financiële gevolgen van schade aan uw bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij o.a. om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, of aanrijding. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over condities, premie en/of voorwaarden staan deze vermeld op uw polis.

Wat is verzekerd met de bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier?

De bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier vergoedt de schade aan uw bedrijfsgebouw (en afhankelijk van de branche, de vaste inrichting ervan) door een verzekerde gebeurtenis. Verzekerd is onder meer schade door een botsing brand, blikseminslag, inbraak, lekkage van waterleidingen, neerslag, ontploffing, sneeuwdruk, storm, vandalisme en wateraccumulatie. U kunt ervoor kiezen om de fundering mee te verzekeren.

Behalve het hoofdgebouw zijn ook de bijgebouwen waar u eigenaar van bent en die op hetzelfde terrein staan verzekerd. Is het een agrarisch gebouw? Dan zijn de bijgebouwen alleen verzekerd als ze apart vermeld staan op het polisblad. Bij uw bedrijfsgebouw horen ook de terreinafscheidingen van steen, beton, metaal en hout en de aan het gebouw gemonteerde installaties, zoals CV-installatie, warmtepompinstallatie, installatie voor thermische zonne-energie en op het dak gemonteerde zonnepanelen, windmolens en windturbines. De exacte beschrijving leest u in de polisvoorwaarden

Verzekerd bedrag

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd tot het bedrag dat in uw polis staat. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw.

 • Garantie tegen onderverzekering

  In bepaalde gevallen is garantie tegen onderverzekering mogelijk. Verzekeraars vergoeden de schade dan volledig, ook als die groter is dan het verzekerde bedrag. Zij vergoeden ook de herstelkosten. Als het gebouw niet te repareren is, vergoeden zij de herbouwwaarde.
 • Verkoopwaarde in bijzondere gevallen

  In bijzondere gevallen vergoeden verzekeringsmaatschappijen de schade naar verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw al te koop stond of was gekraakt.
 • Asbest

  Als er schade is aan een dak waarin asbest zit, vergoeden verzekeraars niet altijd de schade. In de polisvoorwaarden staat vaak een tabel waarin u leest wat zij vergoeden voor asbesthoudende dakbedekking.
 • Fundering

  Als u de fundering meeverzekert moet u hier wel rekening mee houden in de opgave van het verzekerd bedrag.

Extra kosten na schade

Extra kosten voor het herstellen van uw bedrijfsgebouw na schade zijn ook verzekerd. Bijvoorbeeld de kosten om de schade te laten vaststellen, kosten van opruiming van beschadigde zaken, kosten om schade te beperken of te voorkomen en kosten omdat u aan bepaalde nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen.

Denk bijvoorbeeld aan bereddingskosten, kosten voor deskundigen, expertisekosten, opruimingskosten of salvagekosten.

Huurderving

Verzekeringsmaatschappijen vergoeden de gederfde huurinkomsten van uw bedrijfsgebouw als u het gebouw vanwege de schade niet heeft kunnen verhuren. Ook vergoeden zij vaak een marktconforme huurprijs als u het gebouw zelf gebruikt en door de schade (voor een deel) niet heeft kunnen gebruiken. Dit is vaak gemaximeerd tot een percentage van het verzekerd bedrag.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van de beplanting of de tuin na schade. Dit is soms gemaximeerd tot een percentage van het verzekerde bedrag van de betreffende locatie. Check de polisvoorwaarden voor de gebeurtenissen die verzekerd zijn.

Aanpassen van ontwerp en/of constructie

Bij schade door hagel, sneeuwdruk en/of wateraccumulatie en als gevolg van ontwerp- en/of constructiefouten, krijgt u een vergoeding voor de architect- of ontwerpkosten die nodig zijn om de bouwtekening aan te passen. Ook vergoeden verzekeraars de extra kosten om de bouwconstructie aan te passen. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd en voor welke bedragen.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Keuze: Minder uitgebreide dekking

U bent vaak standaard verzekerd voor de Uitgebreide dekking. U kunt er ook voor kiezen om een minder uitgebreide dekking af te sluiten. Bijvoorbeeld alleen tegen brand of brand/storm. Deze keuzemogelijkheid verschilt per aanbieder.

Keuze: Glas

U kunt een extra dekking afsluiten voor het verzekeren van glasbreuk. Met deze dekking bent u verzekerd voor het breken van glas van uw bedrijfsgebouw, en glas in windschermen, balkon-, terras- en terreinafscheidingen van het gebouw. Onder glas verstaan we glas en kunststof van het gebouw dat dient tot lichtdoorlating.

Keuze: Inductie

Voor kantoren, detailhandel en horeca is inductie vaak standaard meeverzekerd. Voor andere bedrijven kan inductie of overspanning in veel gevallen naar keuze worden meeverzekerd. Deze keuzemogelijkheid verschilt per aanbieder.

Keuze: Milieubescherming

Onder deze aanvullende dekking is water- en bodemverontreiniging verzekerd alsmede verontreiniging door asbest, biodiversiteitsschade en inkomende milieuschade (gelimiteerd), veroorzaakt door alle gedekte gebeurtenissen op het risico-adres zoals vermeld op het polisblad. De Milieubescherming is alleen van kracht indien dit op het polisblad is vermeld. Deze keuzemogelijkheid verschilt per aanbieder.

Wat is niet verzekerd met de bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier?

De bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier keert niet altijd uit. Verzekeraars keren in het algemeen niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur.

Aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming

U bent niet verzekerd voor schade door een aardbeving, ook niet als die het gevolg is van gaswinning. Bij een vulkanische uitbarsting of een overstroming is ook geen vergoeding mogelijk.

Fraude

Als blijkt dat er sprake is van fraude, dan vergoeden de verzekeringsmaatschappijen de schade niet.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Schade aan onderdelen die niet bij uw bedrijfsgebouw horen, zoals zonweringen, antennes, lichtreclames en grond vallen niet altijd onder de bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier. Lichtreclames kunt u aanvullend meeverzekeren of verzekeren via een Inventaris- en goederenverzekering of een elektronicaverzekering.

Onvoldoende onderhoud

Schade door onvoldoende onderhoud is niet verzekerd. Denk aan onderhoud bij daken, metselwerk, schuttingen, kitvoegen, CV-installaties of andere apparaten.

Roerende zaken

Als u alleen uw gebouwen verzekert, vergoeden verzekeraars géén schade aan uw bedrijfsuitrusting/inventaris en/of goederen. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade en schade door neerslag is niet altijd gedekt. Check hiervoor de polisvoorwaarden of vraag onze verzekeringsadviseur om advies.

Asbest

Schade aan asbestdaken is beperkt verzekerd. In de polisvoorwaarden leest u wat de beperkingen precies zijn.

Eigen risico

Voor de bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen. In een aantal situaties geldt echter een ander eigen risico. Welke situaties dit zijn en welk eigen risico geldt, staat in uw polis. Voor bepaalde doelgroepen hanteren verzekeraars een minimum eigen risico. Wilt u een hoger eigen risico? Vaak is dat mogelijk, en dan krijgt u korting op uw premie. Vraag hiervoor advies aan onze verzekeringsadviseur.

Afspraken

Als u zich niet houdt aan de verplichtingen in de polisvoorwaarden en clausules, zoals over preventie, dan keren verzekeraars niet altijd uit.

Verzekering tijdens aanbouw/verbouwing

Tijdens aanbouw en verbouwing kan er een beperkte dekking zijn. U leest hier meer over in de polisvoorwaarden.

Leegstand

Staat uw bedrijfsgebouw leeg of is het buiten gebruik? Geef dit dan direct aan ons door. Verzekeraars kunnen de bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier dan aanpassen of besluiten de bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier niet voort te zetten. Als het gebouw onbruikbaar is verklaard, dan vergoeden zij de schade niet meer naar herbouwwaarde, maar naar afbraakwaarde. U bent beperkt verzekerd als uw pand wordt verbouwd, is gekraakt of langer dan twee maanden aaneengesloten niet gebruikt wordt.

Waar ben ik gedekt?

De bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier geldt voor de locatie(s) of de vestigingsadressen die in uw polis staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier aanvraagt en als u een schade meldt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Denk bij een verandering bijvoorbeeld aan een wijziging van de bestemming, gebruik of adres.

Wat kost de bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier?

Wilt u weten wat de bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier kost? Onze verzekeringsadviseur adviseert u over de benodigde dekking en berekent de premie van verschillende verzekeraars op basis van uw situatie.

Soorten verhuurd onroerend goed

Bij de verzekeringen voor verhuurd onroerend goed wordt vaak de volgende indeling gehanteerd, waarop premies en voorwaarden worden gebaseerd:

Soorten verhuurd particulier onroerend goed

 • Kamerverhuur arbeidsmigranten
 • Kamerverhuur overig
 • Kamerverhuur studenten 
 • Leegstaande woning (tijdelijk/verbouwing)
 • Particuliere bewoning (geen kamerverhuur)
 • Tijdelijke verhuur aan derden (zoals Airbnb)

Soorten verhuurd zakelijk onroerend goed

 • Bedrijfspand
 • Beleggingspand
 • Horecapand
 • Kantoorpand
 • Leegstand bedrijfspand
 • Praktijkruimte
 • Winkelpand
 • Zorgvastgoed

De verzekeringen voor verhuurd zakelijk onroerend goed kunnen uitgebreid worden met dekking voor verhuurde appartementen en/of bovenwoningen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per maand, kwartaal halfjaar of per jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso of via een digitale nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeringsmaatschappijen de bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier stoppen.

Hoe zeg ik mijn con­tract op?

Na het eerste jaar kunt u de bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier dagelijks opzeggen. De bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier eindigt dan vaak een maand later of zoveel later als u wenst. Soms is het ook mogelijke dagelijks op te zeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.

Algemene informatie

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Veel gestelde vragen over de bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier

Hoe wordt het verzekerde bedrag vastgesteld?

Dit gebeurt aan de hand van de herbouwwaarde. Voor bedrijven bestaat hiervoor geen eenvoudige herbouwwaardemeter. De waarde kan vastgesteld worden door een deskundig taxateur.

Als het gebouw na een schade leeg staat, mis ik huurinkomsten en moet ik zelf tijdelijk een ander pand huren. Wordt dit vergoed?

Wij vergoeden de huurinkomsten (tot 1 jaar). Ook als u het gebouw zelf gebruikt, keren wij een bedrag uit als wanneer het gebouw zou zijn verhuurd.

Wat zijn bereddingskosten?

Dit zijn de kosten die nodig zijn voor het nemen van maatregelen om een schade te beperken of te voorkomen als deze zich voordoet of dreigt voor te doen. Voorbeeld van bereddingskosten: inpakken van zaken die gevoelig zijn voor water als het binnenkomen van water dreigt.

Wordt dit vergoed en moet ik dit meenemen in het verzekerd bedrag?

U hoeft het niet mee te nemen in het verzekerd bedrag. Het wordt vergoed en de vergoeding is zelfs niet gemaximeerd.

Wat is inductie?

Het opwekken van een magnetisch of elektrisch veld of het wijzigen van een bestaande toestand in een object door middel van een naburig magnetisch of elektrisch geladen lichaam zonder onmiddellijke aanraking. Door de toename van fijngevoelige apparatuur is de kans op inductie de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Een blikseminslag  in de omgeving kan leiden tot schade aan elektrische en elektronische systemen, maar ook de ontladingen van wolk tot wolk  kunnen zorgen voor een magnetisch veld, waardoor de zich in dat magnetisch veld bevindende apparatuur kan beschadigen.

Tegenwoordig zijn er steeds meer hevige buien, waardoor het dak beschadigd kan worden of kan instorten. Is dit meeverzekerd?

Wij bieden dekking voor de reparatiekosten aan daken, dakgoten, balkons en afvoerpijpen door inslag van hagelstenen tot een maximum van 10% van het verzekerd bedrag. Instorting van het dak door sneeuwdruk is eveneens verzekerd. Als dit gebeurt door hevige regenval dan is hiervoor geen standaarddekking aanwezig, maar dit kan onder voorwaarden (na inspectie) wel meeverzekerd worden.

Wat is horizontale waterschade en is dit verzekerd?

Water dat over het erf binnenstroomt is verzekerd als de ramen en deuren dicht zijn. Uitzondering is water dat is overstroomd uit rivieren, meren, kanalen, sloten en andere natuurlijke waterlopen. Dit noemen we indirecte neerslag. Een voorbeeld: de kade van een rivier loopt over omdat de waterstand van de rivier te hoog is; denk aan de Maas).

Er zit graffiti op mijn muren. Is dit gedekt op de uitgebreide bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier?

Graffiti op uw muren is een vorm van vandalisme. Vandalisme is uitsluitend gedekt na het ongewenst binnendringen van de dader. Voor dekking van de schade dient u wel een uitgebreide dekking op uw polis te hebben.

Kan ik korting krijgen op mijn uitgebreide bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier wanneer ik preventieve maatregelen tref?

Voor een eventuele korting hebben wij een certificaat nodig van de gerealiseerde preventie. Vervolgens kunnen wij bepalen of u in aanmerking komt voor korting op uw verzekeringspremie.

Kan ik voor een Uitgebreide bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier korting voor de taxatie krijgen?

U kunt korting krijgen voor een Uitgebreide bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier als u deze bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier in een verzekeringspakket onderbrengt bij 1 verzekeraar. Honig en Honig heeft zelf geen prijsafspraken met taxatiebureaus.

Kan ik voor een uitgebreide bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier korting krijgen bij bepaalde inbraakpreventieve installatiebedrijven als ik meld dat het in opdracht is van de verzekeraar?

U kunt bij sommige verzekeraars korting krijgen met een Uitgebreide bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier, als u deze verzekering onderbrengt in een verzekeringspakket. Honig en Honig heeft zelf geen prijsafspraken met installatiebedrijven, uiteraard kunnen wij u wel informeren over eventuele prijs- of kortingsafspraken en u door verwijzen naar installateurs.

Voordelen bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier 

 • Dekking materiële schade bedrijfsgebouw
 • Dekking voor diverse bijkomende kosten
 • Garantie tegen onderverzekering mogelijk
 • Meeverzekerd zijn kosten die nodig zijn voor het nemen van maatregelen om een schade te beperken of te voorkomen als deze zich voordoet of dreigt voor te doen
 • Uitgebreide adviezen voor specialistische risico's
 • Uitgebreidere dekking dan gebruikelijk in de markt: inductie, sneeuwdruk, hagelschade en hak- en breekwerk.

Wilt u meer weten over de bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de bedrijfspandverzekering verhuurd onroerend goed particulier? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

Meer in deze categorie: « Verzekeringen voor beleggingspanden