Beroepsaansprakelijkheidsverzekering coach

Als coach kunt u aansprakelijk worden gesteld voor door derden geleden vermogensschade. Dit risico kunt u afdekken met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ook in uw beroep komen fouten, vergissingen of onzorgvuldigheden voor Dit kan grote financiële consequenties hebben voor u en uw opdrachtgevers. Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor coaches verzekert u zich tegen de financiële gevolgen die ontstaan als een cliënt u aansprakelijk stelt.

Offerte Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) aanvragen

Welk soort verzekering is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering coach?

Dit is een verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid voor coaches.

Voor wie is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering coach?

Deze beroepen kunnen verzekerd worden met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor coaches:

 • beroepscoach
 • budgetcoach
 • burn-outcoach
 • business consultant
 • businesscoach
 • business-performancecoach
 • counselor
 • executive coach
 • gezinscoach
 • gezondheidscoach
 • holistisch coach
 • HSP-coach
 • leiderschapscoaching
 • lifestyle coach
 • loopbaanbegeleiding
 • managementcoach
 • mental coach
 • mindfulnesscoach
 • motivatiecoach
 • NLP-coach
 • ondernemerscoach
 • organisatiecoach
 • outplacement coaching
 • relatiecoach
 • spirituele coach
 • stresscoach
 • teamcoaching
 • transformatiecoaching
 • vitaliteitscoach
 • voedingscoach
 • voedingsdeskundige/diëtist
 • wandelcoach
 • werkcoaching
 • work-life coaching

Er zijn verschillende beroeporganisaties actief voor coaches, zoals:

 • Adiona
 • BLCN
 • BOVC
 • ICF
 • LVSC
 • NIP
 • NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) 
 • NOBTRA (Nederlandse Orde van Beroepstrainers)
 • Noloc
 • StiR

Verzekeraars maken onderscheidt tussen businesscoaches en overige coaches en coachingberoepen.

Wat is verzekerd met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering coach?

Een verkeerd advies, een vergissing of een fout tijdens uw werk? Voor deze risico’s bent u met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor een coach goed verzekerd. Aanspraken door derden met maximaal een verzekerd bedrag voor vermogens,- directe zaak,- en personenschade als op de polis weergegeven inclusief de kosten van verweer.

Dekking beroepsaansprakelijkheidsverzekering coaching

De belangrijkste dekkingen van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor coaches zijn:

 • Contractbreuk (schriftelijk) (ongeacht of dit een gevolg is van een fout)
 • Onzorgvuldigheid of onachtzaamheid
  Het is natuurlijk mogelijk dat informatie, die tijdens de intake is gegeven, verkeerd wordt geïnterpreteerd. Of dat een coach een verkeerd advies geeft. Deze dekking voorziet in claims die daaruit voortkomen.
 • Wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van de bedrijfsactiviteiten
 • Dekking voor activiteiten onderaannemers en zzp’ers
 • Schending van een geheimhoudingsplicht of privacy
  Uit het – al dan niet per ongeluk – delen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en/of persoonsgegevens kan een claim volgen, als dit zonder toestemming gebeurt. Ook hiervoor biedt de verzekering dekking.
 • Verlies of beschadiging van documenten en elektronische data
 • Inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zoals een merkenrecht, auteursrecht of licentierecht
 • Oneerlijke concurrentie of misleidende handelspraktijken of onjuiste herkomstaanduiding in verband met een gedekte aanspraak onder inbreuk op intellectueel eigendom
 • Smaad of laster of plagiaat
  Deze dekking biedt coaches bescherming als ze worden aangesproken op het (vermeend) doen van beschadigende uitlatingen over een persoon of organisatie.
 • Vergoeding eigen honorarium
  Als de opdrachtgever vanwege en mogelijke aanspraak weigert te betalen
 • Mediation
 • Juridische bijstand, verdedigings- en andere proceskosten
 • Claims tegen kopers of gebruikers van gecreëerde content

Extra dekkingen eigen schade

 • Verlies van eigen documenten
 • Oneerlijkheid van eigen werknemers
 • Handelingen van derden aan eigen website
 • Inbreuken door het maken van reclame voor eigen bedrijf
 • Herstel eigen reputatie vanwege gedekte aanspraak
 • Verkrijging verklaring voor recht
 • Aanwezigheid van verzekerde(n) bij een gerechtelijke instantie tijdens verweer bij gedekte aanspraak

Extra opties

U kunt kiezen voor een groot aantal extra dekkingen. Daarmee stemt u uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering exact af op uw situatie. Want onder de streep wilt u immers graag zelf bepalen wat u wel en niet verzekert.

 • Dekking voor bedrijfsaansprakelijkheid
 • Korting op uw premie als u voor een eigen risico kiest
 • Activiteiten van vorig jaar kunt u meeverzekeren
 • De dekking loopt na het stopzetten van de verzekering als u dat wilt nog 1 jaar door
 • Het verzekerde bedrag kunt u per jaar verhogen of verlagen
 • Verlies van eigen documenten is gedekt als u dat wilt
 • Dekking uitbreiden naar uw werknemers of derden (bijvoorbeeld als die aan uw website werken) is mogelijk

En er zijn nog diverse andere opties.

Wat is niet verzekerd met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering coach?

De schade of kosten gebaseerd op of voortvloeiende uit:

 • Fraude, crimineel, gewelddadig gedrag of handelen (niet zijnde dekking genoemd onder ‘oneerlijkheid werknemers’)
 • Opzet
 • Adviezen over of verzorgen van een financiering/krediet
 • Bekende omstandigheden of aanspraken voor de ingangsdatum
 • Inbreuk op een octrooi of gebruik, schending, openbaarmaking of wederrechtelijke toe-eigening van handelsgeheimen niet zijnde dekking genoemd onder ‘oneerlijke handelspraktijken’
 • Oneerlijke concurrentie, misleidende handelspraktijken, schending van handelsbeperkingen of schending van wet- en regelgeving in kader mededinging, antitrust of toezicht
 • Uitval van diensten van aanbieders van internetdiensten, telecommunicatiediensten, nutsdiensten of andere infrastructuur tenzij het een bedrijfsactiviteit betreft
 • Kosten voor reparatie, upgrade, verbetering, herstel, recall of vervanging
 • Het niet nakomen van gemaakte afspraken door onvoldoende capaciteit en technische-, financiële en logistieke middelen, welke vooraf al voorzienbaar waren
 • Commerciële beslissingen te stoppen met leveren producten/diensten
 • Eigen surseance van betaling, faillissement of insolventie
 • Aansprakelijkheid in de hoedanigheid van bestuurder, commissaris of toezichthouder.
 • Toezeggen/garanderen resultaten, rendementen, investeringsadvies, vermogensbeheer, belastingadvies en -aangiften
 • Verlies van geld en/of geldwaardig papier
 • Aanspraken van verzekerden onderling of van gelieerde ondernemingen
 • Contractuele boetes en bedragen uitsluitend te vergoeden op grond van een vrijwaringsbeding

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De aanspraak of eigen schade dient binnen de looptijd van de polis te zijn voortgevloeid uit de bedrijfsactiviteiten en dient binnen die looptijd voor de eerste keer te zijn ingesteld én schriftelijk te worden gemeld bij de verzekeraar.

Kosten van verweer zijn niet gedekt wanneer de aanspraak niet gedekt is of wanneer de kosten niet vooraf zijn goedgekeurd door de verzekeraar.

Op de aanspraak dient het recht van toepassing te zijn van het onder rechtsgebied op de polis vermelde gebieden/landen en de rechter van die vermelde gebieden /landen van de aanspraak kennis neemt (geen USA/Canada, tenzij anders overeengekomen)

Waar ben ik gedekt?

De polis biedt dekking voor de bedrijfsactiviteiten verricht binnen het gebied, land of landen dat/die als dekkingsgebied in de polis staat/staan vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

 • Omstandigheden, aanspraken en eigen schade schriftelijk en zo spoedig mogelijk melden.
 • Schade voorkomen en beperken.
 • Inlichtingen verstrekken, documenten overleggen en medewerking verlenen bij een schade.
 • Melden van het wijziging(en) van het risico, met name maar niet limitatief met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten.
 • Betalen van de premie en het verstrekken van gegevens voor de premiebepaling.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kan worden voldaan in termijnen middels een automatische incasso via de verzekeraar. Indien de incasso via de verzekeringsadviseur plaats vindt kan de premie uitsluitend per jaar voldaan worden (tenzij anders overeengekomen). De premie dient uiterlijk binnen 30 dagen nadat deze verschuldigd is te zijn voldaan. - De aanvang en vervolgpremie is verschuldigd per de in de polis genoemde ingangsdatum of contractvervaldatum.

Benieuwd naar uw premie?

U weet direct wat het kost. Afsluiten? Dat kost maar een paar minuten. Bereken uw premie!

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De polis wordt van kracht om 00.00 uur op de ingangsdatum die op de polis vermeld staat. De polis heeft een looptijd (contractstermijn) van 12 maanden die stilzwijgend wordt verlengd aan het einde van de contractstermijn tenzij de polis door opzegging is geëindigd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De polis kan op elk gewenst moment binnen de contracttermijn schriftelijk worden beëindigd (tenzij anders overeen gekomen). De opzegging kan gericht worden aan de verzekeraar of de verzekeringsadviseur. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand. De opzegging kan worden verzonden naar het adres van de verzekeringsadviseur zoals vermeld op de polis of naar het volgende adres:

Algemene informatie beroepsaansprakelijkheidsverzekering coach

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering coach. In een offerte, de polisvoorwaarden, eventuele clausules en op het polisblad staat uitgebreid beschreven waar u wel of niet voor verzekerd bent. De definitieve polisvoorwaarden en premies zijn onder voorbehoud van acceptatie door verzekeraars en (wets-) wijzigingen.

Veelgestelde vragen

Mijn advies heeft verkeerd uitgepakt, wat nu?

Beweert uw cliënt schade geleden te hebben door uw advies? Een schadeclaim loopt al snel in de papieren. In het ergste geval kan het zelfs het einde van uw bedrijf betekenen. Gelukkig kunt u uw bedrijf beschermen. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor coaches dekt risico’s af die specifiek gelden voor coaches. Natuurlijk ook als u zzp'er bent. 

Ik heb een geheimhoudingsplicht geschonden, wat nu?

Heeft u vertrouwelijke informatie van uw cliënt gelekt? Dan kan uw cliënt u aansprakelijk stellen voor de schade. Zo'n claim loopt al snel in de papieren. Wilt u met een gerust hart uw werk kunnen doen? Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt risico’s af die specifiek gelden voor coaches. 

Mijn cliënt beschuldigt mij van smaad, wat nu?

Als uw cliënt u beschuldigt van smaad, kan deze u aanklagen of een schadeclaim indienen. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt deze risico’s af. Ongeacht of het daadwerkelijk uw fout is. Wilt u met een gerust hart ondernemen? Sluit dan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. 

Mijn cliënt is ontevreden over mijn advies, wat nu?

Als uw cliënt ontevreden is over uw advies, kan het zijn dat eventuele schade op u wordt verhaald. En een schadeclaim als deze loopt al snel in de papieren. Gelukkig kunt u uw bedrijf beschermen, ongeacht of u het eens bent met de claim. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt risico’s af die specifiek gelden voor coaches. 

Waarom hebben coaches een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Als coach krijgt u dagelijks te maken met complexe vraagstukken. Maar zelfs de meest ervaren professional maakt soms een vergissing. Uw advies kan verkeerd worden geïnterpreteerd, of u mist een deadline. Dat hoeft natuurlijk geen probleem te zijn, tot een cliënt u daarvoor aansprakelijk stelt. Terecht of onterecht, zo'n claim kan snel in de papieren lopen. In het ergste geval betekent het zelfs het einde van uw bedrijf. Daarom bieden we een beroepsaansprakelijkheidsverzekering op maat.

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor coaches?

Het exacte effect van coaching is soms lastig te voorspellen. U zet zich in om te helpen, maar soms is er sprake van miscommunicatie. Uw cliënt interpreteert uw woorden anders dan u bedoelde. Of de technieken die u kiest, leiden niet tot het gewenste resultaat. Wat als u daarvoor aansprakelijk wordt gesteld? Of als uw cliënt beweert dat uw therapie tot ziekte of letsel heeft geleid? 

Wat als uw klant financiële schade op uw bedrijf verhaalt?

Leidt uw cliënt schade door uw fout? Dan kan deze u aansprakelijk stellen voor de financiële schade. Met onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u dan goed beschermd. Die dekt namelijk risico’s af die specifiek gelden voor coaches. Bovendien staat u er niet alleen voor. We helpen u graag het geschil op te lossen en uw reputatie te beschermen. 

Wat dekt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor coaches?

Met onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u als coach voor een groot aantal zaken verzekerd.

 • Contractbreuk, ongeacht of dit het gevolg is van uw fout
 • Onzorgvuldigheden, zoals een verkeerd advies of vergissing tijdens het werk
 • Schending van een privacy- of geheimhoudingsplicht
 • Verlies of beschadiging van documenten en elektronische data
 • Inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zoals een merkenrecht of auteursrecht
 • Smaad of laster
 • Uw eigen honorarium als uw cliënt vanwege een claim weigert te betalen

Welke preventiemaatregelen kan ik nemen om schade te voorkomen?

Uiteindelijk wilt u voorkomen dat uw relaties met uw klanten verstoort raken als gevolg van een schadeclaim. U kunt een aantal maatregelen treffen om de risico’s op een aansprakelijkstelling zo veel mogelijk te beperken.

 • Nauwkeurige beschrijving van de opdracht in de offerte en/of overeenkomst van opdracht.
 • Het (laten) opstellen van algemene voorwaarden.
 • Verstrekken van uw algemene voorwaarden aan uw klanten.
 • Afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Voordelen beroepsaansprakelijkheidsverzekering coach

 • Uitgebreide dekking, passend bij uw coaching
 • Keuze voor geen eigen risico
 • Snelle schadeafhandeling
 • Direct online verzekerd
 • Dagelijks opzegbaar

Meer weten over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering coach?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor een coach? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.