Beroepsaansprakelijkheidsverzekering gezondheidsconsultants en paramedische beroepen

Als een paramedicus aansprakelijk wordt gesteld voor een medische fout kan dat ingrijpende gevolgen hebben voor u en uw bedrijf. Een aansprakelijkheidsverzekering met voorwaarden die zijn afgestemd op de risico’s van uw beroep, in én buiten uw dagelijkse praktijk, is op zo'n moment onmisbaar. Met de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor gezondheidsconsultants en paramedische beroepen is uw aansprakelijkheid uitstekend verzekerd.

Offerte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor gezondheidsconsultants en paramedische beroepen aanvragen

Welk soort verzekering is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering gezondheidsconsultants en paramedische beroepen?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering gezondheidsconsultants en paramedische beroepen beschermt de vermogenspositie van uw bedrijf tegen schadeclaims en biedt dekking voor uw aansprakelijkheid voor schade van derden door fouten in uw beroepsuitoefening en door fouten van anderen waarvoor u verantwoordelijk bent. 

Voor welke beroepen is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor gezondheidsconsultants en paramedische beroepen?

De volgende beroepen kunne worden verzekerd met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering gezondheidsconsultants en paramedische beroepen

 • Ademhalingstherapeut
 • Adviseur bedrijfsgezondheid/ARBO
 • Agoog
 • Agressie coach
 • Allergoloog
 • Arbeidsbemiddelaar (werving & selectie)
 • Arbeidsdeskundige
 • Arbo-arts (BIG-geregistreerd)
 • Arbodienst
 • Bedrijfsarts (BIG-geregistreerd)
 • Burnoutcoach
 • Casemanager
 • Chiropractor
 • Coach (geen sport) - persoonlijke ontwikkeling
 • Dietist/voedingsdeskundige
 • Ergonomisch adviseur
 • Ergotherapeut
 • Fysiotherapeut
 • Gestalt-therapie
 • Gewichtsconsulent
 • Haptonoom
 • Haptotherapeut
 • Hypnosetherapie
 • Integratieve therapie
 • IP-counselen
 • Jungiaans Analytische therapie
 • Kindercoach
 • Kinesitherapeut
 • Lichaamsgerichte therapie
 • Life Coach/Training
 • Lifestylecoach
 • Logopedist
 • loopbaan en verzuim
 • Manueel therapeut
 • Mensendieck-oefentherapeut
 • Mental coach/counselor
 • Myofasciale thereapeut
 • Natuurgeneeskundige
 • NLP trainer/Coach
 • Oefentherapeut Cesar
 • Oefentherapeut Mensendieck
 • Opvoedingsondersteuning/pedagogie
 • Organisatiepsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Osteopaat
 • Pastorale therapie
 • Pessopsychotherapie
 • Praktijk voor gedragskunde
 • Pscyhotherapeut
 • Psychiater (BIG-geregistreerd)
 • Psychoanalyse en psychotherapeutische therapie
 • Psychologisch onderzoek
 • Psycholoog (BIG-geregistreerd)
 • Psychomotorisch therapeut
 • Psychomotorische therapie
 • Psychosociaal therapeut
 • Psychosynthese
 • Psychotherapeut
 • Rationeel Emotieve Therapie
 • Register Casemanager
 • Regressietherapie
 • Re-integratie therapie
 • Reintegratie, outplacement
 • Re-integratieadviseur
 • Relatie therapeut
 • Shiatsu therapeut
 • Uitvoeren van competentieonderzoek(en)
 • Verliesverwerking en rouw therapie
 • Verzuim- en re-integratiemanager

Wie zijn verzekerd?

Uw bedrijf, uw (voormalige) medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, medebeleidsbepalers en toezichthouders. Ook uw eventuele aansprakelijkheid voor ingeschakelde derden is verzekerd.

Wat is verzekerd met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering gezondheidsconsultants en paramedische beroepen?

De aansprakelijkheid van een verzekerde voor door derden geleden schade (onder wie uw opdrachtgevers) als gevolg van gemaakte fouten in uw beroepsuitoefening, binnen de in de polis genoemde hoedanigheid. Onder een fout wordt verstaan een nalatigheid, vergissing, verzuim, onjuiste advisering, onachtzaamheid e.d. begaan bij de uitvoering van werkzaamheden.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten van verweer, schaderegelingskosten en bereddingskosten.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering gezondheidsconsultants en paramedische beroepen aansprakelijk voor een fout die vóór de ingangsdatum gemaakt is? Dan is dat gedekt, tenzij anders is bepaald op het polisblad.

Uitloop

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering gezondheidsconsultants en paramedische beroepen kent een aanbod tot het verzekeren van het uitlooprisico tegen een extra premie. Het uitlooprisico biedt dekking voor fouten die zijn gemaakt tijdens de looptijd van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering gezondheidsconsultants en paramedische beroepen, maar waarvan de aanspraak pas wordt ingesteld na de einddatum van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering gezondheidsconsultants en paramedische beroepen.

Keuze: kantoorrisico

Met deze dekking bent u verzekerd wanneer iemand u aansprakelijk stelt voor schade die u of uw medewerker heeft veroorzaakt aan zijn spullen of aan die persoon zelf. U kunt kiezen uit 2 verzekerde bedragen.

Verzekerd bedrag

Per aanspraak en per contractjaar wordt maximaal het in de polis vermelde verzekerd bedrag van de schade (na aftrek van het eigen risico) vergoed. Zo nodig vergoeden wij hierboven de kosten van verweer, de schaderegelingskosten, de bereddingskosten, reconstructiekosten en de wettelijke rente overeenkomstig het bepaalde in de polis.

Aanvullende dekkingen

U kunt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering gezondheidsconsultants en paramedische beroepen naar keuze uitbreiden met Werkgeversaansprakelijkheid (WSV) en Bestuurdersaansprakelijkheid (D&O)

Wat is niet verzekerd met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering gezondheidsconsultants en paramedische beroepen?

Omstandigheden die een verzekerde bekend waren, het deponeren/registreren van merken/modellen/octrooien e.d., toezeggen/garanderen van resultaten e.d., het verstrekken van en/of adviseren over geneesmiddelen en/of voedingssupplementen, werkzaamheden uitgevoerd binnen (de muren van) een ziekenhuis, kasbeheer, kasbetalingen, milieuaantasting, molest en atoomkernreacties.

Kostenoverschrijding

N.v.t. (geldt uitsluitend bij technische beroepen)

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet of door fraude is veroorzaakt en schade door vermogensdelicten zoals onder meer diefstal, afpersing, verduistering, bedrog en valsheid in geschrifte.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Schade waarvoor u als bestuurder, commissaris/toezichthouder of als medebeleidsbepaler van een rechtspersoon wordt aangesproken. U kunt bestuurdersaansprakelijkheid aanvullend verzekeren met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Opnieuw leveren product of dienst

Kosten ontstaan door of verband houdende met het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van door of onder verantwoordelijkheid van u uitgevoerde werkzaamheden, dan wel geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerde werkzaamheden.

Honorarium, salaris, verschotten en onkosten

Het honorarium, salaris, de verschotten en onkosten van een verzekerde zelf, indien een verzekerde deze ten gevolge van een door hem gemaakte fout niet aan zijn cliënt in rekening kan brengen of deze cliënt het recht heeft deze van hem terug te vorderen.

Seksuele (getinte) gedragingen en medische experimenten (WMO)

Seksuele en/of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook en het door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde verrichten van medische experimenten zoals bedoeld in de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).

Aansprakelijkheids verhogende bedingen

Een boete-, schadevergoedings-, vrijwarings-, garantie- of dergelijk beding, behalve indien en voor zover een verzekerde ook zonder dat beding aansprakelijk zou zijn (geweest).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De dekking onder deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering gezondheidsconsultants en paramedische beroepen is beperkt tot uw aansprakelijkheid voor fouten in uw beroepsuitoefening, binnen de in de polis genoemde hoedanigheid. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering gezondheidsconsultants en paramedische beroepen geldt voor de activiteiten binnen de verzekerde hoedanigheid als vermeld op het polisblad. Meld uitbreiding of wijziging van activiteiten tijdig. Deze zijn pas verzekerd als wij dat uitdrukkelijk hebben bevestigd. Raadpleeg voor overige beperkingen van de dekking de polisvoorwaarden of uw adviseur.

Eigen risico

Er is altijd een eigen risico van toepassing, welke u naar keuze kunt verhogen. In de meeste gevallen is er een eigen risicobedrag per aanspraak van toepassing. Dit staat in de polis genoemd. Het eigen risico geldt niet voor de kosten van verweer, de schaderegelingskosten, de bereddingskosten, de reconstructiekosten en de wettelijke rente.

Bij een eigen risico van maximaal EUR 5.000,00 per aanspraak geldt indien een aanspraak wordt geschikt tot maximaal een bedrag ter grootte van twee keer het van toepassing zijnde eigen risico, een eigen risico van de helft van het bedrag van de schikking. Onder schikking wordt verstaan het tegen finale kwijting treffen van een regeling met een derde.

Verzekerd bedrag

Voor schade wordt niet meer vergoed dan het op het polisblad genoemde verzekerd bedrag per aanspraak en per contractjaar. U kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Waar ben ik gedekt?

Tenzij anders staat vermeld op het polisblad, bent u overal ter wereld gedekt, echter er bestaat uitsluitend dekking voor aanspraken die worden ingesteld en/of die in rechte aanhangig worden gemaakt in een lidstaat van de Europese Unie (EU) en waarop het recht van een lidstaat van de EU van toepassing is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering gezondheidsconsultants en paramedische beroepen en bij schade, moet u alle vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Aansprakelijkheid mag u niet erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting kan blijken zijn niet toegestaan. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade en geef veranderingen steeds zo snel mogelijk door. Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of onze adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Standaard betaalt u de premie per jaar. Indien gewenst zijn er mogelijkheden om de premie per kwartaal of per halfjaar te betalen. U betaalt rechtstreeks aan de verzekeraar via een automatische incasso of (digitale) nota. Bij voorschotpremies wordt de definitieve premie achteraf vastgesteld en verrekend. Als de premie gebaseerd is op variabele gegevens zoals loon en omzet, wordt een voorschotpremie vastgesteld. Binnen zes maanden na afloop van het contractjaar dient u de verzochte gegevens te verstrekken zodat wij de definitieve premie kunnen vaststellen. Indien de voorschotpremie lager is dan € 1.500,00 per jaar, dan hebben verzekeraars het recht om maar één keer in de drie jaar gegevens op te vragen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering gezondheidsconsultants en paramedische beroepen begint op de datum die op de polis staat en loopt voor minimaal één jaar. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering gezondheidsconsultants en paramedische beroepen eindigt direct en automatisch bij faillissement, beëindiging van de beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten, onder curatele stelling of overlijden van verzekeringnemer.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering gezondheidsconsultants en paramedische beroepen tot twee maanden voor de contractvervaldatum schriftelijk opzeggen. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering gezondheidsconsultants en paramedische beroepen met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering gezondheidsconsultants en paramedische beroepen op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Algemene informatie beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor gezondheidsconsultants en paramedische beroepen

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor gezondheidsconsultants en paramedische beroepen. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Verzekeraars leveren maatwerk. Uw verzekeringsovereenkomst kan andere bepalingen bevatten. De algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden en eventuele clausules zijn leidend voor de omvang van de dekking.

Voordelen beroepsaansprakelijkheidsverzekering gezondheidsconsultants en paramedische beroepen

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering gezondheidsconsultants en paramedische beroepen biedt u de volgende voordelen:

 • Volledig claims made
 • Ruime kring van verzekerden (inclusief dekking voor voormalige verzekerden)
 • Onherroepelijk aanbod tot uitloop
 • Ruim rechtsgebied
 • Dekking voor bindend advies door Geschilleninstantie Wkkgz
 • Ruime vergoeding van kosten. Zoals kosten voor aanwezigheid bij een gerechtelijke procedure conform en vergoeding vaste behandelingskosten i.h.k.v. geschillenbehandeling Wkkgz
 • Verlaging eigen risico bij schikken
 • Opzegtermijn van een maand na 1e looptijd van 12 maanden

Meer weten over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering gezondheidsconsultants en paramedische beroepen?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering gezondheidsconsultants en paramedische beroepen? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf of organisatie loopt? Dan kunnen wij u helpen met een risicoscan