Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de internetsites van Honig en Honig, www.honigenhonig.nl ook onder deze disclaimer valt.

Wij verzoeken u vriendelijk deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van onze websites

Onze website www.honigenhonig.nl dient primair als informatievoorziening. Hoewel Honig en Honig streeft naar volledige en actuele informatie, verstrekt Honig en Honig geen enkele garantie dat aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Honig en Honig de juistheid en volledigheid van de gepubliceerde gegevens als polisinformatie, polisvoorwaarden, rentetarieven, rendementen, kostenberekeningen en overige calculaties niet kan garanderen. Honig en Honig garandeert niet dat haar internetsites foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie op onze websites

De informatie op onze websites, waaronder de resultaten van de premieberekeningen zijn van algemene aard en kunnen niet worden gezien als advies. Door online uw premie te berekenen en/of een verzekering af te sluiten maakt u de verzekering voor u persoonlijk op maat. Honig en Honig geeft u geen persoonlijk advies indien u een verzekering online sluit. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met Honig en Honig. Indien u besluit om verplichtingen met ons aan te gaan, raden wij u aan kennis te nemen van de algemene- en polisvoorwaarden van het betreffende product.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) behoren toe aan Honig en Honig of aan derden waarmee Honig en Honig een overeenkomst heeft afgesloten. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Honig en Honig of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen gebruik.

Online communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Honig en Honig zendt, is niet gegarandeerd. Honig en Honig raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Honig en Honig te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Honig en Honig te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Honig en Honig aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Honig en Honig op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite
  • de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite
  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite
  • het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of
  • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Honig en Honig of aan u wordt gezonden
  • misbruik van deze internetsite
  • verlies van gegevens

Toepasselijk recht

Op onze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Actualisering en wijzigingen

Honig en Honig behoudt zich het recht voor de op of via de websites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Voorbehoud

Alle artikelen, items en (product)informatie op onze websites worden gepubliceerd onder voorbehoud van acceptatie, inspectie, taxatie en (wets)wijzigen. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor details. Aan de gepubliceerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Honig en Honig is nimmer verantwoordelijk voor behaalde (beleggings-)rendementen. De waarde van beleggingen kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Laatste update

12 oktober 2016

Meer in deze categorie: « E-mail disclaimer Execution only »